Who’s Blazing Your Trail?

by Steve Farrar

Psalm 16:8-11 8I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved. 9Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope. 10For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. 11Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

Psalm 119:105

Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.

Luke 9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

Kung iyong paliliitin nang paliliitin, ito ang makukuha mo: Maaari kang mabuhay ng isang nasayang na buhay o maaari kang mabuhay ng isang marunong na buhay. Depende lamang iyan sa kung anong landas ang iyong tatahakin.

Sa kasaysayan, mayroong mga kilalang landas. Ang Appalachian Trail, ang Oregon Trail, ang Natchez Trail, at ang Chisholm Trail ay ilan lamang sa mga mga kilalang landas noong unang mga araw ng Amerika. Ang mga ito ang unang interstate system ng bansa.

Ngunit anumang landasin ang iyong naiisip, ipinapakita na naman ng kasaysayan nang paulit-ulit kung gaano karunong na manatili sa tamang landas. Kung ikaw ay papunta sa Oregon, talaga namang dapat na dumaan ka sa Oregon Trail, imbes na subukan ang daang gustuhin natin. Hindi na kailangan ng malalim na pag-iisip para malaman kung bakit.

Kailangan munang gumawa ng pagkarami-raming paglalakbay sa mga dead-end na landas bago nabuo ang tamang landasin. Ngunit sila na nauna ay nakatagpo din ng isang landas na mayroon lahat ng kinakailangan. At maaari mong masabi na ang mga nauna sa ating dumaan roon ay minarkahan ang daanang iyon para sa mga susunod sa kanila na daraan din doon.

Ang landas, kung gayon, ay ang daan ng karunungan. Kapag dumikit ka rito, makakaasa ka na makakahanap ka ng tubig, damuhan para sa iyong hayop, sisilungan, at pahingahan habang nasa daan.

Siguro ay hindi mo masyadong napag-isipan, ngunit, ikaw ay nasa isang landas din. Ngayon mismo, sa oras na ito. At tulad din ng mga nauna, umaasa ka na mahahanap mo ang lahat ng iyong kailangan doon.

Maaaring ikaw ay nasa tamang landas o nasa maling landas. Ngunit kung nasaan ka man, ikaw ay nasa gitna ng daang iyon. Kung ikaw ay nasa maling landas, mayroon pa ring oras upang baguhin mo ang iyong direksyon. Kung ikaw ay nasa tamang landas ngayon, maaari mo pa ring mapili ang maling landas bukas. Araw-araw kapag bumangon ka mula sa iyong higaan, pipiliin mo na naman kung ano ang landas na iyong dadaanan.

Ang buhay Kristiano ay isang landas. Ang landas na iyon ay nagsisimula noong ikaw ay maligtas at natatapos sa kamatayan. At ngayon, sa iyong pagtatapos sa eskwela, ay gagawa ka na naman ng isang desisyon. Isang napakahalagang desisyon. Anong daan ang iyong susundin—at sino ang pinagkakatiwalaan mo upang magliwanag ng landas para sa iyo?

PAGSUNOD:

Ang landas ng aking buhay ay markado ng mga yapak ni Jesus.

PAGHAHANAP:

Panginoon, mayroon bang mga tao diyan na natutukso akong tingnan bilang mga liwanag sa landas imbes na Ikaw? Kung ganon, ipakita Niyo po sila sa akin at tulungan Niyo po akong alisin ang aking mata sa kanila at ituon sa Inyo.

PAGTUGON:

  • Kukunin ko ang sandaling ito upang isulat ang isang halimbawa kung saan pinili ko ang maling landas sa buhay.
  • Ano’ng sakit ang idinulot nito sa akin? Ano ang natutunan ko mula roon?
  • Ano ang aking gagawin upang maiwasan ko ang pagsunod sa landas na iyon muli?

Panginoon, napakaraming tao diyan sa labas na nag-aalok na dalhin ako sa lahat ng klase ng landas na may lahat ng uri ng mga pangako. Tulungan Niyo po ako na makita ang tunay na landas ng pagiging matapat. At panatilihin niyo po ako doon—ano man ang mangyari.

Ang article na ito ay Tagalog version ng isang devotional article ng Our Journey, January 14, 2007, pp. 28-29.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s