The Preacher’s Wife (A Poem)

In the shadow of the parsonage Stands a figure oft obscure. Just behind the faithful pastor Is his wife, devout and pure. She is with him every moment Helping make his work progress, And you can't discount her portion In the measure of success. Oft behind the scene of action, Often never seen or heard, … Continue reading The Preacher’s Wife (A Poem)

Advertisements

Back to the Basics

by Charles R. Swindoll Ang yumao nang stratehista sa football, si Vince Lombardi, ay isang panatiko pagdating sa mga saligan. Sila na mga naglaro sa ilalim ng kanyang pamumuno ay madalas na magsabi ng tungkol sa kanyang sidhi, kanyang pwersa, kanyang hindi nawawalang sigasig para sa laro. Regular siyang bumabalik sa mga pangunahing pamamaraan ng … Continue reading Back to the Basics

Honoring and Being Honored

Bawat isa sa atin ay may tinanggap na isang dakilang tungkulin. Pag sinabing “dakila” ito ay isang mabuting bagay na mahirap gawin kung tutuusin ngunit tinanggap pa rin nang buong puso. Ang gawaing ito ay maaaring ginawa natin sa maikling panahon, o kaya ito ay naging katayuan na natin sa buhay at gagampanan na natin … Continue reading Honoring and Being Honored

Ways to Appreciate

Nang tingnan ko ang Tagalog translation ng appreciate sa Lingvozone (http://www.lingvozone.com), isa sa mga ipinakita nito ay “pagpapasalamat.” Pinag-isipan ko iyon nang maigi— ”pagpapasalamat”? Pagkatapos ay ito ang naging kongklusyon ko: Ang “appreciation” ay pagpapasalamat; ngunit higit pa roon ay pagpapasalamat na may kakabit na gawa upang ipakita ito. Mayroon bang isang taong nakagawa sa … Continue reading Ways to Appreciate

Poetry for Grandparents

Poetry Nagpapadala ang Makapangyarihan sa Lahat ng mga makalangit na nilalang sa buhay ng bawat bata, sa anyo ng mga lolo at lola. Sila ay mga mahal na mga kaloob ng Dios sa sangkatauhan, pinili upang magbahagi ng lakas, karunungan at pag-ibig mula sa isang henerasyon papunta sa isang henerasyon. Ang kanilang init ay madarama … Continue reading Poetry for Grandparents

Growing Old

by Charles R. Swindoll Ang pagtanda, tulad ng buwis, ay isang katotohanan na dapat nating harapin. Ngayon, huwag na huwag ninyo akong tatanungin kung kailan tumitigil ang paglaki at kailan nagsisimula ang pagtanda—hindi ko masasagot iyan! Ngunit mayroong ilang mga senyales na mababasa natin sa paglalakbay ng ating buhay na nagsasabi na tayo’y pumapasok na … Continue reading Growing Old

Loving God: Faith and Obedience (Part 2)

by Charles Colson Apatnapung araw pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na muli, tinawag ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na salubungin Siya sa Bundok ng Mga Olibo (Mount of Olives). Isipin mo na lamang ang kanilang pagkasabik, dahil noong oras na iyon ay naniniwala silang ititindig na ng kanilang Amo ang Kanyang kaharian sa lupa at … Continue reading Loving God: Faith and Obedience (Part 2)

Ways to Encourage

Kung mas mahalagang magpalakas ng loob kaysa pumuri, then dapat ay gawin nating habit ang pag-encourage sa ating kapwa. Ngunit paano? By words. Ang mga salita ay may malaking epekto sa tao, at ang salita na nakapagpapalakas ng loob ang higit na kapaki-pakinabang. Try mo ang ganitong salita: “Huwag kang mag-alala,” “Kaya mo yan sa … Continue reading Ways to Encourage