Worshipping God

Kaunting mga bagay lang ang higit na nagpapalungkot nang husto sa akin kaysa ang makita ang mga kapatid ko sa Panginoon na nanghihina sa ispiritwal na aspeto. Tuwing pupunta ako sa mga bahay ng Kristiano para bisitahin ang kanilang mga anak, naiiwan na lamang akong hindi makapagsalita dahil sa kalagayan ng kanilang pamilya. Hindi ko iniintindi kung may pagkain o pera o maunlad sila sa kanilang pisikal na buhay—ang nakakapagpabagabag o nakakapagpasaya sa akin ay ang kanilang kalagayang ispiritwal, na makikita sa mga pang-araw-araw na kilos at salita nila. At madalas ay hindi ako nae-encourage. Madalas akong mangalumbaba kapag nakikita ko kung paano magpintasan ang mag-asawa, magkompetisyon at mag-away ang mga kapatid, kawalan ng respeto sa pagitan ng magulang at anak, pakikitungo nila sa ibang tao. At madali lamang malaman kung bakit—hindi parte ang Salita ng Dios at panalangin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil kung ito ay bahagi ng kanilang binibigyan ng panahon, ay makikita nila ang Dios sa kung sino Siya, na magre-resulta sa pagsamba, o pagbibigay ng karapat-dapat na papuri sa Kanya—na nagre-reflect sa ating buhay.

Kaya nga ang pagsamba sa Dios ay napakahalaga. Wala kang makikita sa Biblia na matagumpay at kinalulugdan ng Dios na mga tao na hindi nagbibigay ng panahon sa pagsamba sa Dios (sina Abel, Noah, Abraham, Samuel, David, Hezekiah, Daniel, Anna, Simeon, Cornelius, atbp.). Nakita natin kung sino ang tinanggap ng Dios kina Cain at Abel sa pamamagitan ng kanilang pagsamba (Genesis 4:1-6).

Nawa ang buhay natin ay maging buhay ng pagsamba sa Dios—buhay na kalugud-lugod sa Kanyang harapan at tiyak na pagpapalain. Ngunit mangyayari lamang ito, kung seseryosohin natin ang Dios—kung hindi natin Siya babalewalain at susuwayin sa ating mga buhay. Ang tunay na pagsamba ay seryosong pagsamba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s