My Baptist Heritage, Part 2

PART TWO

Hindi biro ang pinagdaanan ng marami sa mga nauna sa ating mga Baptists. Marami sa kanila ang nilunod sa ilog, sinunog sa isang poste, hinuburan at hinayaan sa lamig at hindi pinakain o pinapasok sa mga tahanan. Ngunit sabi ng historian na si Froude: “Walang papuri para sa kanila ang kasaysayan, ngunit sila din, ay hindi nagbigay ng kanilang dugo para sa wala. … Sa kanilang kamatayan nakibahagi sila upang mabayaran ang presyo ng kalayaan… .”

Maging ang mga kaaway nila ay nagpapatotoo sa katotohanan ng nangyari sa kanila. Sabi ni Cardinal Hosius, pangulo ng Konseho ng Trent ng Romano Katolika, noong 1524, “Kung hindi labis na pinahirapan at pinatay ng talim ang mga Baptists sa nakaraang labindalawang dantaon, mas darami pa sila kaysa mga Repormista [i.e., Protestante].”

Nagpatotoo si Sir Isaac Newton, isang kilalang siyentista: “Tanging mga Baptists lang ang grupo ng mga Kristiano na hindi nakikisagisag sa Roma.” Sabi ni Mosheim, isang Lutheran na historyador, “Bago pa ang pagtaas nina Luther at Calvin, mayroon nang mga tao sa lahat ng bansa ng Europa na may paniniwalang tulad ng mga modernong Dutch Baptists.” Sabi sa isang Presbyterian na encyclopedia, ang Edinburg Cyclopedia, “Alam na siguro ng ating mga mambabasa na ang mga Baptists ay mga Kristiano na dati ay tinatawag na Ana-Baptists. Mukhang ito na ang kanilang prinsipyo mula pa sa panahon ni Tertullian hanggang sa kasalukuyan.” Si Tertullian ay ipinanganak limampung taon lamang pagkamatay ni Apostol Juan.

Ang unang seryosong pag-alis sa kaayusan ng Bagong Tipan na iglesya ay ang pag-angkin ng kapangyarihan ng mga pastor ng malalaking iglesya sa mga maliliit na iglesya, isang malaking paglihis sa polisiya. (Alam nating malaya ang bawat isang iglesya at hindi maaaring kontrolin ng iba pang iglesya, tao o gobyerno.) Nagsimulang magkaroon ng hirarkiya, at may mga taong hindi pa ligtas na napupunta na sa ganoong posisyon, nagdudulot ng pagbabago sa doktrina hindi lang sa iglesyang iyon, kundi sa ‘sakop’ nitong maliliit na iglesya. Isa sa mga pagbabago sa doktrina ay nagsimula sa kung paano maliligtas. Dahil nakikita ang kahalagahan ng bautismo sa Biblia, may mga nagpapalagay na mahalaga ito sa kaligtasan at may ilang mga iglesya na kumapit rito. Dito na rin naisip ng pagbabautismo sa sanggol bagaman opisyal lamang itong nagsimula noong 370. Naging dahilan ito upang maganap ang kauna-unahang pagputol ng fellowship sa pagitan ng mga iglesya noong panahong iyon (251 AD).

Nang matatag ang Catholic Church sa kapangyarihan ni Emperor Constantine (bilang kasal ng iglesya at gobyerno), sumali rito ang mga iglesyang may maling doktrina. Lahat ng mga iglesyang hindi sumali rito ay inusig nang matindi, at nagsimula ang tinatawag na “Dark Ages” (426 AD).

Dahil sa pagtatalo sa kapangyarihan sa loob ng Simbahang Katoliko, nagsanga ito, at nabuo ang Greek Orthodox Catholic sa Silangan, at Roman Catholic sa Kanluran. Halos pareho pa rin naman ng paniniwala ang dalawang grupo, bukod na nga lang sa pagkilala sa Papa o pope. Ang RC ay kinikilala itong pinuno ngunit hindi ito kinikilala ng GOC.

Sa kabila ng mga pag-uusig, patuloy lamang ang mga Baptists sa pagbabahagi ng Salita ng Diyos. Dahil dito ang RC ay nag-isyu ng aksyon sa Konseho ng Toulouse noong 1229 AD. Ipinag-utos rito na ipagbawal ang Biblia, aklat ng Diyos, sa lahat ng mga miyembro ng Iglesya Romano Katolika, bukod sa mga pare at matataas na opisyal—isang pagsuway sa mismong utos ni Jesus sa John 5:39.

Ipinapakita ng kasaysayan na may mga grupo na ng tao na tinatawag nang ‘Anabaptist’ bago pa ang 17th century, bagaman ito ay katawagan lamang at naniniwala ang mga kasabayan nila na noon pa may mga grupong tulad nila. Paglaon, ang ‘Ana’ ay tinanggal na at ginawa na lamang ‘Baptist.’ Dapat tandaan na kaaway nila ang tumatawag nito sa kanila at hindi sila mismo.

Isa sa mga pinaka-itinatanyag na Baptist ay si John Bunyan. Dahil sa kanyang pananampalataya siya ay ikinulong. Gayunpaman, ginamit ng Panginoon ang pagkakataong ito upang maisulat niya ang isa sa mga pinakamaganda at pinakaminahal na obrang literatura ng mga Kristiano—ang The Pilgrim’s Progress.

Patuloy na inusig ang mga Baptists maging sa unang mga panahon ng pagtatatag ng Amerika. Isang Baptist, na nagngangalang Mr. Painter, ay nilatigo dahil tumanggi itong ipabautismo ang kanyang maliit na anak, sinasabing, “Ang pagbabautismo ng sanggol ay isang hindi maka-Kristianong ordinansa.”

May dalawang detalye lamang tayo na dapat klaruhin sa pagkakataong ito. Una, ang mga Protestante at mga Baptists ay magkaiba. Ang mga Protestante tulad ng Methodist, Lutheran, Presbyterian, atbp., ay nanggaling sa Simbahang Katoliko.

Pangalawa, ang mga pangalang itinawag sa totoong Iglesya ni Jesus ay hindi natin ginawa, kundi ibinigay sa atin ng mga nang-usig sa atin. Ito ang mga pangalang ibinigay sa atin mula noon hanggang ngayon: Christians (Acts 11:26), Montanists (Phrygia), Donatists (Africa), Novations (Italy), Paterins (Armenia), Waldenses (Europe), Anabaptists (France), BAPTISTS (ngayon). In-adopt natin paglaon ang ‘Baptist’ bilang opisyal nating pangalan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s