Tension and Temper

Lagi ko na lang napapansin na sa lahat ng oras ay nagkakaroon ng tensyon. Kahit saan, may okasyon man o wala—lagi. At kapag mayroong tensyon, hindi nawawala ang pagtitimpi o temper. Nagkakaroon ng tensyon kapag may di-pagkakaunawaan, at maaari itong magdulot ng pag-aaway, mainit na pagdidiskusyunan, at ang matindi sa lahat—makagawa o gumawa ng kasalanan hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Ngunit, ang tunay na dapat nating bantayan ay ang ating pagtitimpi. Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas na magtimpi, ah tiyak, tapos ka. Pero mayroon din namang paraan para tumagal ang oras ng iyong pagtitimpi, kapatid.

  1. Magdasal sa Diyos. Humingi sa Kanya ng tulong para tumagal ang iyong pagtitimpi (magaan man o mabigat ang sitwasyon).
  2. Mag-isip ng mga masasaya, magaganda, at positibo. Kung iisipin mo ang mga nakakagalit, pangit, at negatibo, kasalanan agad ang magagawa mo (hindi lang sa pisikal kundi sa isip din).
  3. BE HUMBLE! Magpakumbaba. Sa ganitong paraan ang panahon ng tensyon ay iikli, at ang hidwaan sa pagitan ninyo ay hindi na magtatagal.

Gayunpaman, hindi mo man masunod nang agad-agad ang Rule #2 at #3, BE SILENT o manahimik ka na lamang. Mag-isip ng ibang mga bagay.

Lagi mo ring isipin na ang tunay na gumagawa nito ay ang diyablo. Kapag iniisip mo ito, mas madali kang makakaiwas sa tensyon at mababantayan mo pa ang iyong temper. Dahil dito, makagagawa ka na ng nakakalugod sa Diyos at hindi nakakalugod sa diyablo.

Advertisements

The Importance of Integrity

Marami sa mga tao ang hindi alam ang integridad o integrity. Ang iba naman ay alam ngunit hindi alam kung paano ito ipapamuhay.

Mayroon akong napanood sa telebisyon na ang paksa ay tungkol sa integridad. Mayroong isang babae na nasa pagitan ng pintuan ng mga CR. Inilagay niya lahat ng kanyang mga panindang tissue na P10 ang bawat isa. Umalis siya sandali. Pagkabalik niya, naubos na ang tissue na tinda niya at nakakalat ang pera.

Napakagandang ilustrasyon ng pangyayaring ito sa buhay ng isang Kristiano. Marami sa mga Kristiano ang Kristiano lamang kapag nasa simbahan lang ngunit kapag nasa kanila-kanilang mga bahay na, lumalabas na ang pagiging buhay-karnal. Nandyan na ang mga pananamit na hindi karapat-dapat, mga salitang hindi kaaya-aya, at mga kantang pang-kamunduhan.

Maraming mga Kristiano ang mabait lamang kapag nandyan ang mga workers, ngunit kapag nakatalikod na, kung anu-ano na ang pinag-iisip sa mga ito. Dapat maglingkod tayo nang matapat at banal, may nakakakita man o wala. Huwag na nating hintayin na makita at mapuri pa ito ng nakakita. Dapat nating isipin sa lahat ng oras na lahat ng ginagawa natin ay para papurihan at lualhatiin Siya, hindi para magpakitang-tao lamang. Gawin ito para sa kalualhatian ng Diyos.

Dapat nating gayahin si Daniel na laging nagpe-pray at kinakausap ang Panginoon. Hindi siya natakot kung makita man siya ng hari ng Persia. Isang beses na nanalangin si Daniel, nakita siya ng mga opisyal ng Persia at hinuli siya ng mga kawal. Hindi siya natakot. Buo ang kanyang loob at nagtiwala lang siya sa Panginoon. Kahit ilagay siya sa kulungan na mayroong mga leon, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at hindi niya inisip na pababayaan siya ng Panginoon dahil hanggang sa loob ng kulungan siya ay nanalangin at nakikipag-usap pa rin sa Panginoon.

Nawa ay mamuhay tayo nang may integridad. Humingi lamang tayo ng tulong sa Panginoon para matulungan Niya tayong magawa ito.

Surviving on Weak Week Diet

by Ella Calderon

Sa America, may tradisyon sila na espesyal na hapunan tuwing Linggo ng gabi. Sinasabing nagmula ang tradisyong ito sa Britanya, at nagsimula itong gawin noong panahon ng Industrial Revolution na kahit mga bata ay kinakailangang magtrabaho ng mahabang oras. Minsan lang magkasa-sama ang mga miyembro ng pamilya, at dahil Linggo ang araw ng pahinga, nagluluto sila ng espesyal para pagsalu-saluhan pagkagaling sa simbahan.

Kahit sa atin, ganito rin ang ginagawa. Nagkakaroon paminsan-minsan ng salu-salo kapag Linggo. Pero kahit nga gaano ka-espesyal o karami ang kainin mo sa hapunang iyon, hindi ka mabubusog at mapapalakas ng kinain mo ng hanggang sa isang buong lingo.

May isang rule of thumb na sinasabi na ang isang tao daw ay makakatagal ng 3 minutong walang hangin, 3 oras na walang matutuluyan (sa lugar na matitindi ang klima), 3 araw na walang tubig at 3 linggong walang pagkain. Pero ayoko na itong subukan. Masarap kumain ‘pag may espesyal na araw, pero masaya din namang kumain araw-araw.

Maliban na lang kung talagang nag-aayuno tayo, kailangan natin ng palagiang pagbibigay nutrisyon sa ating katawan sa pamamagitan ng pagkain—dapat tatlong beses sa isang araw. Pero alam mo ba na marami ngayon ang sinusubukang mabuhay ng isang linggo sa pamamagitan lang ng kinain niya nung “Linggo”?

Ang tinutukoy ko ay yung ‘pagkain’ na inihahain ng pastor tuwing Linggo. Maraming tao ang iniisip na ang mensahe ng pastor ay ang ispiritwal na pagkain na magkakasya na hanggang sa susunod pang pitong araw. Ang ilang mga pastor ay maaaring mga “master chefs” o yung iba naman ay mga “short order cooks”; pero ano man ang istilo ng isang mensahero ng Dios, walang sinuman ang makakapaghain ng pagkaing maaari kang palakasin hanggang sa susunod na Linggo. Kung hindi ka magbubukas ng Biblia mula Lunes hanggang Sabado, sinusubukan mong mag-WEAK WEEK DIET. At ito’y paraan ng pagkain na talagang nakakagutom.

Maaring gustung-gusto mong ‘isubo’ at ‘lamunin’  nang buo ang mensahe ng pastor, at sana nga. Pero ayaw ng Dios na tayo’y maging mga kritiko sa pagkain na dumadalaw lang sa restawran isang beses sa isang linggo upang  ibigay ang kanyang kumento sa ‘pagkain’. Gusto Niya tayong laging mag-piyesta sa Kanyang Salita. Sinabi ni Job, “Pinahalagahan ko ang mga salita ng Kaniyang bibig higit pa sa aking mga kailangang kainin” (Job 23:12). Sabi ng mang-aawit, “Gaano katamis ang Iyong mga salita sa aking panlasa, mas matais pa sa pulot sa aking bibig” (Psalm 119:103).

 

Ang Pagkain sa Kanyang Salita

Binanggit ni Hesus mula sa Deuteronomy, “ang tao ay ‘di lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Dios” (Luke 4:4). Sinabi ni propetang Jeremiah, “Natagpuan ko ang Iyong mga salita at kinain ko ang mga ito, at ang Iyong salita sa akin ay kagalakan at tuwa sa aking puso” (Jeremiah 15:16). Sinabi ni Pedro, “Tulad ng bagong silang na sanggol, naisin ang gatas ng salita nang kayo’y lumago rito” (I Peter 2:2).

Inihalintulad ng Biblia ang kaniyang sarili sa ating mga kailangang pagkain, tinapay, gatas at karne. Nais ng Dios na nguyain natin ang Kanyang Salita, at ikalat ito sa lahat ng bahagi ng ating ispiritwal na buhay. Nagiging ano tayo kung ano ang ating kinakain, at kung anim na araw muna bago tayo kakain ulit, paniguradong hihina tayo.

Kaya dapat matutunan natin ang tamang leksyon sa pagluluto; at ang tamang paraan ng pagkain ay yung pakainin mo ang sarili mo araw-araw at simulan mo na ito ngayon. Basahin mo ang Biblia. Pagbulay-bulayan. Hilingin sa Dios na manuot ito sa iyong buong pagkatao. Ang tamang “pagkain” ng Kaniyang Salita ay magpapalakas sa atin sa ating paglalakbay sa ating ispiritwal na buhay.

Clear View from Mt. Perspective

time

by Charles R. Swindoll

May isang babaeng estudyante sa kolehiyo na may dalawang problema—problemang hindi na bago sa maraming mga mag-aaral—mababang grado at walang pera. Na-pwersa tuloy siyang makipag-usap sa kanyang mga magulang, na kilala niyang mahirap makaintindi. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip ay gumamit siya ng isang malikhaing paraan para palambutin ang dagok ng katotohanan. Ito ang kanyang sinulat:

Mahal kong Ina at Ama,

Naisip ko lang na magbigay ng clue sa inyo tungkol sa aking mga pinaplano. Na-in love ako sa isang lalaking nagngangalang Jim. Nag-drop out siya sa school noong 3rd year high school siya para magpakasal. Nitong nakaraang taon ay nakipaghiwalay siya.

Dalawang buwan na rin kaming mag-on at plano naming magpakasal sa darating na taglagas. Bago iyon, naisip ko na lumipat na sa kanyang apartment (baka mabuntis ako).

Nag-drop out na ako sa school nitong nakaraang linggo, bagaman gusto ko namang magtapos sa college pagdating ng panahon.

Sa sumunod na pahina ay nagpatuloy siya:

Nanay, Tatay, gusto ko lang na malaman niyo na lahat ng isinulat ko sa unang pahina ng sulat na ito ay hindi totoo. WALANG totoo sa mga iyon.

Pero Nay, Tay, TOTOO na nakakuha ako ng grade na C sa French at bagsak ako sa Math. TOTOO na kailangan ko rin ng pera para pambayad ng tuition ko.

Matalino, matalinong babae! Kahit na ang masamang balita ay maaaring magmukhang mabuting balita kung ito ay nakikita mula sa isang positibong punto. Maraming bagay sa buhay ang nakadepende sa “kung saan ka nanggagaling” habang hinaharap mo ang mga pangyayari. Ang sikreto, samakatwid, ay ang iyong perspektibo.

At ano ba ang perspektibo? Ito ay may kaugnayan sa paraan kung paano natin tingnan ang isang bagay. Siya na tumitingin sa buhay sa pamamagitan ng perspektibo ay nakikita ang mga bagay-bagay sa kanilang tunay na kaugnayan at kahalagahan. Tinitingnan niya ang malaking larawan. Kanyang naihihiwalay ang mga hindi sinasadyang pangyayari mula sa mga kinakailangan … ang pansamantala mula sa walang-hanggan … ang bahagi mula sa kabuuan … ang mga puno mula sa kagubatan.

Sa mga susunod na minuto, obserbahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng perspektibo. Sikapin mong makita ang tunay na ikaw. Pag-aralan mo ang iyong makikita. Parang doktor na nag-che-check-up sa’yo. Parang pintor na pinipinta ang iyong larawan. Parang mananalambuhay na isinusulat ang iyong kwento. Mula sa repleksyon sa salamin ng iyong pag-iisip, bigyan ng malapitang atensyon ang iyong buhay. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang pag-aralan ang tunay na “ikaw” sa pamamagitan ng panahon.

Dalhin ang iyong sarili mula sa nakakapagod na mga detalye ng Ngayon papunta sa sariwa at malinaw na pagtanaw sa Bundok ng Perspektibo. Para sa akin, ang tanging paraan para magawa mo ito ay sa pamamagitan ng pagtingin sa dalawang direksyon … sa likod, pagkatapos ay sa iyong harap. Sa maraming paraan ang nakikita natin sa ating nakaraan at nakikita natin sa ating kinabukasan ang nagdidikta kung paano natin tingnan ang ating sarili ngayon.

Sa pagtingin natin sa ating nakaraan, may isang kaisipan na lumalabas. Hindi na ito bago, hindi naman ito malalim, ngunit kakaunti lamang ang makikipag-debate sa katotohanang ito: ANG BUHAY AY MAIKLI LAMANG. Hindi lang natin ito makikita sa ating karanasan, mababasa mo rin sa mula sa mga pahina ng Biblia. Paulit-ulit na ipinapakita ng Psalm 90 ang katotohanang ito (vss. 4a, 4b, 5-6, 9, 10).

Habang nakatingin tayo sa nakaraan gamit ang ating perspektibo naalala natin na hindi tayo bumabata. Tunay talagang maikli lamang ang buhay.

Kapag tumingin naman tayo sa ating harapan mayroon naman tayong nakikita uling isa pang mensahe. Hindi rin ito bago ni malalim—ngunit ito ay totoo: ANG BUHAY AY HINDI TIYAK. Madalas nating magamit ang pang-uri na ito pagdating sa ating hinaharap: hindi inaasahan. Hindi inaasahang … operasyon, paglipat, pagbabago, kawalan, benepisyo, sakit, promosyon, pagbababa, kamatayan. Tunay nga na ang buhay ay hindi tiyak.

Paano naman ang, Ngayon?

Masasabi ko na ang mga susunod na salita ay nailalarawan nang tama at sapat ang kasalukuyan. Hindi nito kinakalaban ang ibang aral na matututunan natin mula sa Bundok Perspektibo. Hindi rin mahirap makita at mahirap intindihin. Sa ating kasalukuyan, ating nadidiskubre: ANG BUHAY AY PUNO NG HAMON. Dahil ito ay maikli, ang bawat sandali ay puno ng mga nakakahamong posibilidad. Dahil ito ay hindi tiyak, puno ito ng mga nakakahamong adjustment. Hindi kaya ito ang tinutukoy ni Jesus nang nangako Siya ng isang saganang buhay? Sagana sa mga hamon, puno ng mga posibilidad, puno ng mga oportunidad para maki-angkop, lumipat, mag-iba, at magbago. Ito ang perspektibo na nagpapanatili sa mga tao na mukhang bata. Ito rin ang daan na patungo sa pagiging positibo at motibasyon.

Bawat bagong bukang-liwayway, bago ka bumangon, ang buhay ay may dala-dalang delivery sa iyong pintuan, nagdo-doorbell, tapos ay tumatakbo. Ang bawat package ay binalot nang may katusuhan. Pagsama-samahin sila at makikita mong ito ay binubuo ng isang serye ng mga nakakahamong mga oportunidad na nagpapanggap bilang mga problemang hindi masolusyunan. Balot ito sa papel na may malalaking mga sulat. Sa isang package ay may nakalagay: “Mag-ingat ka—mag-alala ka tungkol dito!” Sa isa pa: “Panganib: magdadala ito ng takot!” At sa isa pa: “Imposible, hindi mo kakayanin ang isang ito!”

Kapag narinig mo muli ang tunog ng doorbell sa pintuan ng iyong buhay, sumubok ka ng bago.

Hayaan mong si Jesu-Kristo ang magbukas ng pintuan para sa iyo.

 

  • Palalimin ang Iyong Mga Ugat

1 Chronicles 28:9-20; Luke 12:22-34; Colossians 4:5

 

  • Pagsasanga
  1. Walang mga hamon sa iyong buhay? Humingi sa Dios ng isa na magbibigay sa’yo ng oportunidad upang lumago, makapagbigay, at matutong Siya ay maaasahan.
  2. Masyadong maraming hamon? Manalangin bago ka lumabas ng iyong bahay at humingi sa Dios ng abilidad para makita sila bilang mga oportunidad, hindi mga balakid. Hayaan Siya na tulungan kang i-enjoy ang bawat isa.

 

Ang artikulong ito ay isinalin ni Elijah Abanto sa Tagalog sa Ingles nitong bersyon na isinulat ni Charles R. Swindoll na pinamagatan ding “Clear View from Mt. Perspective,” sa aklat niyang Growing Strong in the Seasons of Life, pahina 71-73. © 1983 Charles R. Swindoll, Inc.

A Faith That Thrives

thriving

Pananampalataya. Katulad ng maraming mga termino ng Kristiyanismo, ang salitang ito o “faith” ay madalas gamitin ng karamihan sa pananalita ngunit mahirap makita sa ating mga gawa—kung nakikita man, madalas ay sa maling bagay pa natin inilalagay.

Ang tamang pananampalataya—ang pagtitiwala na mayroon tayo sa kapangyarihan at Salita ng Dios—ay bigay din mismo sa atin ng Dios, at hindi ito sa ating sarili lamang, para tayo’y maligtas. Ngayong mga Kristiano na tayo, kailangan naman itong gamitin o i-“exercise” para lumaki at tumibay. Kapag hindi natin ito gagamitin, mananatiling hanggang kaligtasan na lamang ang gamit ng ating pananampalataya at hindi na mangyayari ang iba pang mga dakilang bagay na dapat ay resulta nito.

Yun lamang ang aking mga sasabihin tungkol sa pananampalataya. Naisip ko, na sa mga natitirang bahagi ng artikulong ito, ay mga talata mula sa Biblia tungkol rito ang ipapabasa ko sa inyo. Nawa ay ma-encourage kayong gamitin ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng Salita ng Dios.

 

Nguni’t kung pinararamtan ng Dios ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasa’y iginagatong sa kalan, hindi baga lalonglalo na kayong pararamtan niya, Oh kayong mga kakaunti ang pananampalataya?

Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin?

Sapagka’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. (Mateo 6:30-33)

 

At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad. At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pa’t inaapawan ang daong ng mga alon: datapuwa’t siya’y natutulog.

At nagsilapit sila sa kaniya, at siya’y ginising, na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami; kami’y mangamamatay.

At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo’y nangatatakot, Oh kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayo’y nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat; at humusay na totoo ang panahon. (Mateo 8:23-26)

 

Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalake: sapagka’t siya’y himatayin, at lubhang naghihirap; sapagka’t madalas na siya’y nagsusugba sa apoy, at madalas sa tubig. At siya’y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, Oh lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? dalhin ninyo siya rito sa akin.

At pinagwikaan siya ni Jesus; at ang demonio ay lumabas sa kaniya: at ang bata’y gumaling mula nang oras ding yaon. Nang magkagayo’y nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon?

At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya: sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito’y lilipat; at sa inyo’y hindi may pangyayari.

Datapuwa’t ang ganito’y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. (Mateo 17:15-21)

 

At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kaniyang nilapitan, at walang nasumpungang anoman doon, kundi mga dahon lamang; at sinabi niya rito, Mula ngayo’y huwag kang magbunga kailan man. At pagdaka’y natuyo ang puno ng igos.

At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila, na nangagsasabi, Ano’t pagdaka’y natuyo ang puno ng igos?

At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo’y may pananampalataya, at di mangagaalinlangan, hindi lamang mangagagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka, at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. (Mateo 21:19-22)

 

At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang pananampalataya namin.

At sinabi ng Panginoon, Kung mangagkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mostasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, Mabunot ka, at matanim ka sa dagat; at kayo’y tatalimahin. (Lukas 17:5-6)

 

Sa makatuwid baga’y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka’t walang pagkakaiba;

Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; Palibhasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus:

Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; Sa pagpapakilala’y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya’y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito’y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? ng mga gawa? Hindi: kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. (Roma 3:22-27)

 

Mga minamahal, samantalang ako’y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailan man sa mga banal. (Jude 3)

 

Sapagka’t ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.

Sapagka’t ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. (1 Juan 5:3-4)

 

Magkakaroon lamang tayo ng tagumpay sa ating buhay, kung ginagamit natin ang ating pananampalataya.

Signs of a Mediocre Life

salmon

May isang malaking tanong na dapat masagot: “ANO ANG KINABUKASANG NAG-HIHINTAY PARA SA ISANG IPIS?” Habang pinag-iisipan ninyo nang malalim ang sagot sa tanong na iyan, mayroon naman akong dalawang malaking tanong na ibinato sa dalawampu’t anim na katao mula sa iba’t ibang aspeto ng buhay: may bata, may tineydyer, may matanda, may lalaki, may babae, mayroong bakla, may nanay, may anak, may negosyante, may nakatunganga lang sa bahay, may Kristiano, may hindi-Kristiano. Ito ang dalawang malaking tanong: Ano ang dahilan/layunin at ipinanganak ka at nabuhay sa mundo? at Ano na sa tingin mo ang mangyayari sampung taon paglaon sa buhay mo? Sa unang tanong ay may nagsabi, “Para malaman ang buhay ng isang tao.” Hindi ko alam kung bakit gusto kong tumawa sa sagot na ito. May medyo ispiritwal na sagot: “Gusto ng Dios,” “para matupad ang utos ng Dios,” (iniisip ko kung alam niya ang utos ng Dios at kung natutupad niya nga ito) “gampanan ang misyon na ibinigay sa atin ng Dios” (nang tanungin ko kung ano ang ‘misyon’ na iyon, sabi niya “marami” raw), “gumawa ng mabuti” (sinabi niya ito habang nanonood ng TV). May pilosopo: “pinanganak ako ng nanay ko,” “para magawa ang gusto ko.” May prangka: “Busy ako!” (businesswoman itong sumagot) May umamin nang diretso: “Di ko sigurado eh,” “di ko alam,” “ewan ko lang.” Sa pangalawang tanong: “Mahihirapan lalo sa buhay,” “dalaga na ako,” “may anak na,” “may tunay nang asawa,” (bakla itong sumagot) “nasa Miss Saigon” (bakla uli), “buhay pa rin.” Mayroong may pangarap sa buhay: “sea man,” “dancer,” “engineer sa ibang bansa,” “computer programmer,” “chef,” “cosmetique.” Ngunit alam niyo bang bago pa man nila sagutin ang mga tanong kong ito noong August 13, Sabado ng hapon, ay alam ko na kung ano ang tunay nilang sagot? Nagkakaisa sila sa hindi agad pagsagot sa aking tanong; may nagsabi pang, “Ang hirap ng tanong mo, ah.” Ngunit hindi. Hindi talaga mahirap ang tanong. Ang totoo ay hindi nila alam. Walang direksyon ang kanilang buhay. Walang patutunguhan. Kung mayroon man, ay maling direksyon, o kaya ay ordinaryo. Biruin mo, kung hindi ko pa sila tatanungin ay hindi pa sila makakapag-isip kung ano’ng dahilan at nandito sila sa mundo! Ngunit ang nakakatakot ay ang mga ganitong klase ng tao ay parami nang parami. Buhay na walang direksyon. Buhay na mediocre. Yun, nasabi ko na. Ano ba ang ibig-sabihin ng “mediocre”?

Ang “mediocre” ay anumang bagay, tao, o gawain na itinuturing na mababa ang kalidad, masyadong ordinaryo, maliit lamang ang halaga. Kumbaga sa grades sa school, “pasang-awa.” Ang ganitong klase ng tao, bagay, o gawain ay tao, bagay o gawain na walang “bright future.” Parang ipis.

Oh, may sagot ka na ba sa una nating malaking tanong? “Ano ang naghihintay na kinabukasan para sa isang ipis?” Hindi ko alam, ngunit sa aking palagay, marami sa inyo ang ginugol ang oras hindi sa pag-iisip, kundi sa kakabungisngis sa kalokohan ng tanong na ito. Kahit ako, noong una, ay natatawa na itatanong ko ito sa inyo. Ngunit, seryoso na, ano ang kinabukasan ni Mr. Cockroach? Sasabihin ng iba, edi patay! Ngunit ito’y kulang. Lahat naman tayo nakatakdang mamatay, eh. Ang mas mainam pang sagot ay, “Wala.” Tama ka, wala. Walang maliwanag na kinabukasan na naghihintay para sa isang ipis.

Iyon ay dahil walang layunin ang kanyang buhay. Ano ba ang layunin ng kanyang buhay? Ano bang layunin sa buhay ng isang ipis? Maging peste sa loob ng bahay? Tagasira ng ating pagkain? Maging dahilan ng kulani? Hindi maging peste ang layunin ng isang ipis; nagiging peste siya dahil wala siyang layunin sa buhay. At maraming tao sa ating mundo ang walang layunin sa buhay kaya, ayaw man talaga nila, ay nagiging peste sila sa lipunan. Hindi ba mga peste ng lipunan ang mga kabataan na walang ginawa kundi makipagrambulan, maggala, magbulakbol sa eskwela, mag-computer games, mag-inom ng alak at maghithit ng sigarilyo? Hindi ba peste ng lipunan ang mga ama ng tahanan na nambababae, tamad at hindi naghahanap ng trabaho para buhayin ang pamilya? Hindi ba peste ng lipunan ang mga ina ng tahanan na wala nang ginawa kundi pumunta sa kabilang bahay para i-tsismis ang kalokohan ng kanyang asawa at kapitbahay? Hindi ba peste sa lipunan ang mga nagsusugal? Hindi ba peste sa lipunan ang mga opisyal na kurakot at mayayaman na mapagsamantala at mga lider ng mga kulto na gusto lamang mag-ipon ng tao at salapi? Bakit sila peste? Dahil walang tunay na layunin ang buhay nila. Wala.

Wala ang Dios sa layunin niya. Kung mayroon mang layunin ang buhay niya tulad nina Adolph Hitler, Madalyn Murray O’Hair (ang dahilan kung bakit naging legal ang pagpapalaglag ng sanggol sa Amerika), mga pope ng Rome, at mga mang-aawit tulad nina John Lennon, iyon ay layunin na hindi kasama ang Dios. Walang kwenta ang isang layunin kung wala ang Dios rito. Wala iyong pinagkaiba sa isang tao na walang layunin sa buhay niya. Parehong kapalaran din ang kanilang pupuntahan. Paano ba namatay si Adolph Hitler? (Nagpakamatay.) Si Madalyn Murray O’Hair? (Pinatay.) Si John Lennon? (Gun shot.) May mga walang layunin na namatay nang mas tahimik kaysa kanila. Kapag wala ang Dios sa buhay at layunin ng buhay mo, ikaw ay nabubuhay ng isang mediocre ng buhay.

Hindi nila isinasabuhay ang kanilang layunin. May nakapagsabi ng layunin sa aking mga in-interview na kasama ang Dios; ang problema, kitang-kita mo na hindi naman nila tinutupad iyon. Dalawa sa nagsabi ng ganitong klase ng sagot sa akin ay nanonood lamang ng TV; ang isa ay nakahubad at sumusunod sa yapak ng walang Dios niyang ama; ang isa ay nakikipagkwentuhan sa kaklase; ang isa pa ay nagsabing “backslider” siya. Walang silbi ang layunin, at kahit na layuning kasama ang Dios, kung hindi naman ito natutupad. Marami sa mga backslider ay ganito. Alam nila ang tamang layunin ng kanilang buhay; wala nga lang silang lakas para tuparin iyon. Para silang ipis.

Huwag sana tayong maging mga ipis. Gapang doon, gapang diyan. Pasok doon, pasok diyan. Naghihintay na lamang na dumating ang kalunus-lunos niyang kamatayan sa pamamagitan ng isa o dalawang palo ng tsinelas o kaya ay nakakalasong amoy ng Baygon. Huwag sana tayong maging ganito.

ANO KAYA ANG KINABUKASAN NG ISANG SALMON? Ang salmon ay isang uri ng isda na makikita niyo sa hilagang bahagi ng mundo—sa maikling salita, mga malalamig na lugar. Masarap na klase ito ng isda, at may na-import nang ganun dito sa ating bansa, at paborito ito ng mga mayayaman. In short, mamamatay din at kakainin din ng tao ang salmon. Ngunit alam niyo bang may direksyon ang kanyang buhay? Pagkalipas ng ilang araw bilang isang itlog sa isang ilog, siya’y magiging isang isda, at gugugulin niya ang mga unang taon ng kanyang buhay roon. Pagkatapos kapag dumating na siya sa tamang edad, parang may isang boses na mag-uutos sa kanya para lumangoy mula sa ilog patungo sa dagat, kung saan marami siyang haharapin na mga samu’t saring hirap—minsan doon na siya mamamatay. Ngunit kung hindi, doon niya makikilala ang kanyang magiging “asawa.” Pagkatapos niyon, kapag umabot na siya sa katandaan, ay parang mayroon uling boses na mag-uutos sa kanya, magtutulak sa kanya upang bumalik sa kanyang sinilangan (ang ilog), kasama ang kanyang asawa, at tatalunin niya ang mga matataas na bato sa ilog para lang makabalik doon. Pagkatapos ay mangingitlog, aalagaan ang mga itlog na iyon, at mamamatay na siya, kung hindi man siya mahuli ng tao, pating o oso. Gusto ko ng ganitong klase ng buhay. May direksyon. May pupuntahan. Kaya nga ang layunin ng buhay ko ay luwalhatiin ang Dios at paglingkuran Siya. Kahit sa aking kamatayan, tulad ng salmon, may nakikinabang na iba.

The Normal Christian

Walang tao na gustong masabihin ng “abnormal.” Kahit nga baliw ay ayaw, dahil tingin niya sa sarili niya eh normal siya tulad ng ibang tao. May mga kilala akong baliw na nagagalit kapag sinabihan mo sila ng “abnormal.” Edi lalo na ang totoong normal na tao. Nakakainis kapag sinabihan ka na baliw kung hindi ka naman baliw.

Ikaw ba ay isang normal na Kristiano? Pag-isipan mong mabuti. Tingnan mo ang iyong sarili at paglimi-limian mo kung ikaw ay namumuhay bilang isang normal na Kristiano—hindi isang normal na tao, dahil ang normal na tao ay laging gumagawa ng kasalanan, walang takot sa Dios, at makasarili—ang tanong ay kung ikaw ay normal na Kristiano. Ito ang aking tanong sa mga taong nagsisi na sa kanilang kasalanan at nanampalataya kay Kristo bilang kanilang Tagapagligtas at tinanggap Siya bilang Panginoon ng kanilang buhay. Hindi ito para sa iyo, kung hindi ka pa ligtas.

Ngunit kung ikaw ay ligtas na, para sa’yo ito. Namumuhay ka ba nang normal?

Masasabi mong normal ka kung sumusunod ka kay Kristo. Hindi ba iyon naman ang ibig-sabihin ng “Christian”? Ito ay nangangahulugan na “maliit na Kristo,” o “tagasunod ni Kristo.” Kung hindi ka sumusunod sa Kanyang mga sinasabi, hindi ka normal. Abnormal ka, at kailangan mong itama iyan sa Kanyang harapan. May kaso ba kung ikaw ay matanda na, kabataan, o batang Kristiano? Wala. May pinagkaiba ba ang lalaki o babaeng Kristiano? Wala. May pinagkaiba ba ang ama, ina, o anak na Kristiano? Wala. Ang lahat ng mga senyales ng isang normal na Kristiano ay para sa lahat ng Kristiano.

Nagsisisi siya sa mga ginagawa niyang kasalanan. Ang unang ipinangaral ni Jesus sa tao ay, “Repent: for the kingdom of heaven is at hand” (Matthew 4:17). Sa simula lang ba tayo dapat nagsisisi? Nung tayo ay maligtas, doon lamang ba? Ang nakakalungkot, maraming Kristiano ang nadaya ng diyablo sa bagay na ito. Akala nila, napagsisihan na nila ang lahat ng dapat pagsisihan noong tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso bilang Tagapagligtas. Ngunit hindi ganito, mga kapatid, hindi ganito! Habang nagpapatuloy tayo bilang Kristiano, may mga ipinapakita ang Dios sa atin na mga kasalanan na dapat nating pagsisihan! Ang masasabing pinakadakilang apostol sa lahat ng mga apostol, si Pablo, ay nagsabing, “I die daily” (1 Corinthians 15:31). Namamatay siya araw-araw! Alam niyo naman siguro kung ano’ng ibig-sabihin nito! Bawat araw ay may nakikita siya sa kanyang sarili na kapintasan at kasalanan na dapat niyang itama at pagsisihan sa harap ng Dios. Tayo, ang henerasyon nating mga Kristiano, na mas malala pa kung tutuusin sa mga nauna sa ating Kristiano, ay banal ang tingin sa ating mga sarili. Minsan ay nagtanong si Charles F. Stanley sa kanyang kongregasyon sa First Baptist Church of Atlanta, “Sino ang hindi nagkakasala rito?” Walang nagtaas ng kamay. “Sino ang nagsasabi rito sa kanyang kapit-bahay na mabuti siya o wala naman siyang ginagawang mali? Umamin!” Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro ng iglesya. Sa puso ng marami sa atin ay ang tinatawag na “self-righteousness,” katangian na mayroon ang maraming Fariseo sa panahon ni Jesus. Kaya walang nagfo-forward, kaya walang nagtataas ng kamay sa imbitasyon ng pastor, dahil tingin natin sa sarili natin ay wala na tayong itatama! Nakalulungkot, nakalulungkot. Marami palang abnormal na Kristiano ngayon. Parang ina na wala nang makitang may kasalanan kundi kanyang asawa at mga anak, at hindi nakikita na siya mismo ay puno ng kasalanan sa harap ng Dios! Ngunit, mabuti, kaibigan, kung gaya ni Daniel, ni Nehemiah, ni Job, na wala man tayong maipintas sa kanila ay nakikita pa rin nila ang kanilang mga sarili na may kasalanan, ikaw ay may nakikitang karumihan na dapat itama sa harap ng Dios.

Hinahanap niya ang kaharian ng Dios unang-una. “But seek ye first the kingdom of God and his righteousness,” utos ni Jesus sa Matthew 6:33. Kaharian muna ng Dios bago ang iba pa! Kaharian muna ng Dios bago ang napakahalaga nating trabaho! Kaharian muna ng Dios bago ang napakahalaga nating pag-aaral! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang pamilya! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang minamahal sa buhay! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang tirahan, pagkain, at damit! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang sarili! Dios muna, kapatid! Dios muna! Hindi dadalo dahil maulan; hindi dadalo dahil puyat; hindi dadalo dahil may trabaho; hindi dadalo dahil may assignment; hindi dadalo dahil ang layo; hindi dadalo dahil baka magalit si tatay, si nanay, si ate, si kuya, si lola, si tita! Hindi dadalo dahil walang maiiwan sa bahay! Hindi magbibigay dahil… kailangan ko pa bang isa-isahin? Kung napakahalaga sa iyo ng mga bagay na ito, pinakamahalaga dapat sa’yo ang kaharian ng Dios—ang Dios, ang pagsunod sa Kanya, ang pagsamba sa Kanya, ang paglualhati sa Kanya! Kapag pumupunta ako sa mga bahay ng mga miyembro, wala akong makitang tunay na saya sa kanilang puso—mga nagpapanggap na ngiti at tawa; mga pakunwaring kasiyahan ang nakikita ko. Hindi kasi inuuna ang Dios—huli sa listahan. Nakakapanggalit, nakakapanggalit. Marami palang abnormal na Kristiano ngayon. Ngunit, para sa iyo na una ang Dios sa iyong prayoridad, tulad ni Abraham, ni Samuel, at ni David, mabuti, mabuti. Nalulugod sa iyo ang Dios.

Sinisikap niyang maging kasinsakdal ng Dios. Isa na namang salita ni Jesus, “Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect” (Matthew 5:48). Ilang beses na natin nasabing “tao lamang ako; hindi ako perpekto”? Siguro hindi na natin mabilang; hindi lang natin masabi sa ibang tao, sinasabi din natin nang tahimik sa ating sarili. Maaari ko bang ipaalala sa’yo na hindi ka na lamang basta tao—Kristiano ka na! Kaya dapat, sinasabi mo sa iyong sarili, “Kristiano na ako; dapat akong maging perpekto!” Ayusin mo na ang kilos mo, itsura mo, pananalita mo, paghatol mo, damdamin mo, pag-iisip mo, ang lahat-lahat mo. Hindi man natin maabot ang kasakdalan habang buhay pa tayo, ang tanong ay, inaabot mo ba? Talagang hindi mo maaabot kung hindi mo susubukang abutin. May kanya-kanya tayong personalidad, ngunit dapat ay sinisikap nating maging sakdal ito tulad ng kasakdalan ng Dios. Ngunit ang mga Kristiano ngayon, kuntento na—kuntentung-kuntento na, walang ginagawa para maging sakdal ang kanyang buhay. Nakakainis, nakakainis. Marami palang abnormal na mga Kristiano ngayon. Huwag tayong gaya-gaya sa mga artistang “tao lang; hindi perpekto.” Ngunit kung ikaw, kapatid, ay nagsisikap na maging tulad ni Kristo, tulad ni Joseph, ni John, ni Jeremiah, mabuti, mabuti, mabuti. Natutuwa ang Dios sa’yo.

Nag-aakay siya ng mga kaluluwa—tinuturuan sila, binabautismuhan sila, at tinuturuan pa sila. Matthew 28:19-20, “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you…” Nag-aakay ka ba ng kaluluwa? Ama, nagtuturo ka pa ba ng Ebanghelyo at Salita ng Dios sa ibang tao at sa iyong pamilya? Ina, natuturuan mo ba ang iyong mga anak ng katotohanan ng Salita ng Dios? Mga anak, sumasama ka ba sa mga taong nagtuturo ng Salita ng Dios at anuman ang matutunan mo ay itinuturo mo rin sa iba? Mayroon ka bang nagiging bungang kaluluwa na nagpapabautismo, nagpapatuloy? Madalas ay makikita ko ang mga ama ay nakikipag-usap sa mga tao, ngunit ni isang salita tungkol sa Dios walang mabanggit—walang devotion sa mga pamilya. Ang mga ina, magaling makipagdaldalan sa kapit-bahay, ngunit hindi maisingit ang Biblia. Ang mga anak, walang pinag-usapan sa kapwa-kaklase kundi palabas sa TV, laro sa computer; hindi maisali sa laro ang natutunan nila sa Sunday school. Busy masyado. Nakakaiyak, nakakaiyak. Marami palang abnormal na Kristiano ngayon. Walang pakielam sa kaluluwa ng mga tao. Ngunit mabuti, mabuti, mabuti, napakabuti kaibigan, kung tulad ni Eunice, ni Bathsheba, ni Jochebed, ni Pablo, ni Pedro, ay nag-aakay at nagtuturo ka ng Biblia. Pagpapalain ka ng Dios. Isa kang Normal na Kristiano.

At Play

playing

Laro. Ito siguro ang pinaka-inaantay at pinakagustong gawin ng mga bata, at para sa marami ang “laro” at “bata” ay magkatumbas—parang hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawa. Taya-tayaan, paunahan sa takbuhan, chinese garter games (ten-twenty, limbo rock, atbp.), tagu-taguan, tumbang-preso, sipa, at bahay-bahayan—iyan ang mga laro ng bata. Ngunit hindi lang bata ang nakakaisip maglaro; maging ang mga kabataang tulad ko ay may sariling mundo ng mga laro. Maging ang mga matatanda. Ang laro ba ay mali? Tulad ng maraming bagay sa ating buhay, ang laro ay maaaring maging masama o maging mabuti. Sa labingpitong beses na ginamit ang salitang “play” sa Bible, pinapakita ito sa positibo (mabuti) at negatibong (masama) paraan at sa nutral (hindi masama, hindi mabuti) na paraan. Ang salitang “play” sa Bible ay may iba’t ibang kahulugan: una ay pag-aakto na parang isang klase ng tao o bagay, tulad ng ginagawa sa role playing o teatro, bagaman sa Biblia ito ay sa totoong buhay, tulad ng “play the whore” o “harlot” (Deut. 22:21; Hos. 3:3; 4:15), o pag-akto bilang patutot; “play the mad man” (1 Sa. 21:15), o pag-akto na parang baliw; “play the man” (2 Sa. 10:12) o pagpapakalalaki. Pangalawa ay may sekswal na ibig-sabihin (1 Cor. 10:17; Exo. 32:6); ang pangatlo ay pagtugtog o pakikipaglaban o pagsayaw (1 Sa. 16:16-17; 2 Sa. 2:14; 6:21; Psa. 33:3; Eze. 33:32); at panghuli ay ang topic natin ngayon: paglalaro (Job 40:20; 41:5; Psa. 104:26; Isa. 11:8). Ang paglalaro na ibig-sabihin ng “play” ay ginamit sa nutral na paraan, kaya dipende sa ating paglalaro kung tama o mali ang ating ginagawang laro. Anu-ano ba ang pamantayan ng Biblia kapag tayo’y “at play”?

Ang laro ay dapat, kung hindi base sa Biblia, ay hindi laban dito. Ang mga laro tulad ng jolen, text at baraha, kung sasamahan ng elemento ng pagsusugal, na laban sa Biblia, ay mali at hindi dapat laruin. Ang mga computer games ngayon tulad ng DOTA, Counter Strike, at pareho nito, na nagpapakita ng mga bayolente at sekswal na larawan, ay hindi dapat nilalaro ng isang Kristiano dahil paglabag ito sa utos ng Biblia na “Abstain from all appearance of evil” (1 Thess. 5:12). Maraming laro sa computer ang hindi ganito ngunit enjoyable naman tulad ng Plants Vs. Zombies™, Wedding Dash™, Diner Dash™, Cityville at Farmville ng Facebook®, Purble Place™, at Card games ng Windows®. Sa mga pisikal na laro ay dapat nakasuot nang tama bilang pagsunod sa 1 Timothy 2:9.

Siguraduhing tapos na ang iyong trabaho o mas mahalagang gawain bago maglaro. 420 beses inulit sa Biblia ang salitang “work,” kumpara sa 17 beses ng “play.” Ang unang ginawa ng Dios sa Biblia ay ang magtrabaho (Genesis 1-2), tsaka Siya nagpahinga at iba pa. Ang iyong laro ay hindi dapat nakakasagasa sa iyong trabaho. Ayaw nating matambakan, hindi ba? Naranasan ko nang unahin ang laro bago ang trabaho kaya pagod-pagod ako sa sunud-sunod na trabaho. Sundin natin ang kasabihang “Pay now; play later” kaysa “Play now; pay later.” Alalahanin na bibigyan tayo ng reward base sa ating trabaho hindi sa ating nilaro (Rev. 22:12).

Maglalaro ka na rin lang, yung may pakinabang na. Sinasabi sa 1 Timothy 4:8, ang mga “bodily exercise” tulad ng mga physical games “profiteth little” o maliit lamang ang pakinabang kumpara sa mga ispiritwal na bagay. Kaya kung maglalaro ka, dapat yung may pakinabang na, at sikaping kunin ang pakinabang na iyon. Lalakas ang iyong katawan sa mga pisikal na laro, kaya maglaro ka na ng to the fullest. Ang chess, scrabble, at monopoly ay mga larong nagpapatalas ng isip; isama ito sa iyong game list. Ang mga laro sa Sunday School at DVBS ay mga laro na may itinuturong katotohanan mula sa Biblia, at maganda kung ang mga laro mo ay may ganito. Marami sa mga computer games tulad ng Counter Strike at iba pa ay walang epektong maganda kundi magdulot ng violence at galit at sexual desire sa naglalaro.

Iwasan ang game addiction (Philippians 4:5). Gaanuman kapaki-pakinabang ang laro ay hindi ito dapat ka-adikan. Minsan na akong na-addict sa laro, at dahil dito ay wala na akong ibang magawang ibang bagay kundi maglaro. Marami akong nakikitang matatanda na sa pagka-adik sa chess ay hindi na naging responsable sa kanilang pamilya. Laging puno ang mga computer-an ng mga estudyante; hindi dahil nagre-research kundi dahil naglalaro. Nakita ko kahapon, nakikita ko pa rin ngayon, at maaaring makita ko pa rin bukas. Ngunit hindi ito tama. “Play moderately,” ika nga. Hindi laro ang lahat-lahat ng buhay mo. Kailangan mo ring mabuhay sa totoong mundo, at  sa  totoong mundo ay maraming dapat gawin, kasama na ang paglilingkod sa Dios.

Play fair (1 Tim. 5:21). Sinasabi na sa lahat ng ating ginagawa ay wala dapat na pagkiling. Huwag tayong kumiling sa iba; huwag tayong mandaya para sila ay manalo. Huwag tayong kumiling sa ating sarili; huwag tayong manggulang para lamang tayo ay manalo. Tandaan na ang laro ay laro, at dapat itong manatiling ganoon.

Kung naglalaro ka, maglaro ka—huwag kang “magpapansin” (Luke 7:31-32). Alam mo ba na parang may panggapan noon tulad ng bahay-bahayan? Sa mga talatang ito, ang mga bata ay nagkasundong magmusika-musikahan at magpunerarya-puneraryahan. Ngunit nagrereklamo ang mga bata sa kanilang kalaro kung bakit tumugtog sila pero di naman umiindak ang mga ito; umiiyak na nga sila, hindi naman umiiyak ang iba. Kung kasali ka sa laro, maglaro ka! Marami pa kasing nagpapatumpik at parang ayaw na gustong maglaro.

Gawin ito para sa Panginoon (1 Corinthians 10:31) at parang para sa Panginoon (Colossians 3:23). Hangga’t maaari, dapat may dahilan kang maka-Dios para maglaro ng isang laro, o gawin mo ito nang parang ginagawa mo ito para sa Dios, ibig-sabihin ay ibigay ang iyong the best. Bagaman hindi naman ganoon kahalaga para sa akin na manalo palagi sa isang laro, ay ibinibigay ko ang pinakamainam ko. Sa Bible drill, sinisikap kong mahanap agad ang talata. Minsan ay mauuna ako, minsan may mauuna sa akin, ngunit ang kaso doon ay kung binigay ko ang aking makakaya na parang para sa Panginoon ko iyon ginagawa. Kaya hindi dapat matamlay sa paglalaro. Maliit na bagay man ito kumpara sa ibang bagay, dapat gawin natin ito nang parang para sa Panginoon.

Naglalaro ako ng Wedding Dash™, isang laro na wedding ang setting. Nasa level 3.10 na ako, at hindi ako makaalis. Sinisikap kong huwag ma-addict, dahil kung hindi ay hindi ko masusulat ang article na ito. Naisulat ko ang article na ito dahil nakita kong ang laro ay natural nang bahagi ng buhay ng tao, at sa gayon ay dapat makita at gawin sa ilalim ng liwanag at gabay ng Salita ng Dios. So, paano, “enjoy at play”!

Set Yourself Free

free butterflies

Sa ating panahon, marami nang bansa ang lumaya sa pananakop. Kasama na rito ang ating bansa (1945), Israel (1948), Papua New Guinea (1975), at Solomon Islands (1978), bukod pa sa ibang estado na nito lamang mga nakalipas na taon lumaya sa mga sumakop sa kanilang bansa. Kapalit nito ay isang gobyerno na ang kalahi ang namumuno, at mas nakaiintindi sa kultura, at inaasahang mamamahala sa bansa nang mas maayos at patas.

Ngunit mula pa sa panahon noon, hanggang sa panahon natin ngayon, ay may mga taong lumalaya sa pananakop ng kasalanan at ng diyablo—simula noong magsisi sila at manampalataya sa Ebanghelyo at angkinin si Jesus bilang Tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang mga rehas ng kasalanan ay nawasak na, ang mga tanikala ay naalis na—malaya na ang sinumang naligtas na ng dugo ni Kristo. At alam ko, na marami sa mga nagbabasa nito ay nagsabi na tinanggap na nila si Jesus sa kanilang mga puso at sila ay ligtas na. kung gayon nga, ay malaya ka na.

O malaya ka na nga ba? Bakit kaya marami pa rin sa mga nagsasabing sila ay ligtas ay parang bihag pa rin ng kasalanan, parang nasa likod pa rin ng rehas at nakabalot sa tanikala? Bakit kaya? Isang pangunahing sagot diyan ay baka hindi ka pa talaga ligtas. Baka ang pagtanggap mo lamang kay Jesus ay sa utak, hindi sa puso. Baka hindi seryoso ang pagtanggap mo, at all along ay iniisip mo na dahil doon ay ligtas ka na dahil sinasabi ng nag-witness sa’yo. Kung ganito ang iyong kaso, mabuting manampalataya ka na nang totoo kay Jesus bilang iyong sariling Tagapagligtas at Panginoon nang buong isip at puso. Doon ka lamang totoong lalaya.

Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay ligtas na talaga, at anak ka ng Dios, at parang bihag ka pa rin ng kasalanan, ay isang kaso lamang iyan ng pag-iisip. Kapag hindi mo pa rin mapigilang magdamit ng mga hapit (lalo kapag hindi ka nakikita ng ibang Kristiano at pastor mo), lalong palalalain ang iyong relasyon sa iyong asawa, palakihin sa negatibong mga salita ang iyong mga anak, hindi pa rin makita sa iyo ang pagbabago na dulot ni Jesus, patuloy pa rin makinig ng mga musikang pangmundo, matalo ng mga sekswal na tukso, unahin ang iba pang gawain kaysa sa panalangin at pagbubulay-bulay ng Salita ng Dios, hindi pa rin sumali sa mga oportunidad sa church para makapaglingkod o magbigay sa gawain, at sumunod sa mga standards ng iyong church, yun ay dahil ang isip mo ay hindi mo pa pinapalaya. Sinabi kong mo, dahil, malaya ka na naman talaga eh, pinalaya ka na ni Jesus; ang problema ay ang iyong isip—patuloy mo pa ring binibihag. Hindi mo hinahayaan ang kalayaan ni Jesus na tuluyang makita sa’yo. Parang yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, “Datapuwa’t ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo’y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao’y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin?” (4:9)

Malaya ka na, kapatid, kaya magpakalaya ka na. Marami sa mga Pilipino ay hindi pa rin nakakalaya sa pagkaalipin ng Espanya—ang utak-indio ay nasa utak pa rin ng marami, utak-katamaran, utak-tradisyon—kaya hindi makaalis sa kasalanan, kaya walang trabaho, kaya hindi makaalis sa Katolisismo. Pero ikaw, hindi ka na Pilipino, ikaw ay isa nang Kristiano, malaya ka na! (Galatians 3:28)

Alisin na natin ang maling praktikalidad sa buhay natin. Masyado kasi tayong praktikal, kaya kung kumilos at mamuhay tayo, parang mga alipin pa rin tayo ng kasalanan. Alisin na natin yun! Maling pagkapraktikal example #1: Ano’ng iisipin ng iba kapag nakita akong balot-na-balot? Kaya magso-short na lang ako. #2: Ano ba ang reaksyon sa pang-iinsulto? Edi pang-iinsulto rin! (sa mag-asawa) #3: Ganun naman talaga ang anak ko, bakit di ko sasabihin? (magulang) #4: Mawawalan na ako ng kaibigan kapag ipinakita kong Kristiano ako … kaya sa church na lang ako magpapaka-anak ng Dios. #5: Ano bang masama sa kanta ng Eraserheads? #6: Hindi naman kami mahuhuli ni Brother at ni Sister at ni Pastor eh! (sekswal na tukso) #7: Male-late na ako sa school! Male-late na ako sa trabaho! Hindi pwedeng mapuyat! Marami akong gagawin ngayon eh! (pananalangin at pagbabasa ng Biblia) #8: Kailangan kong umuwi nang maaga; kaunti lang ang pera ko! (paglilingkod at pagbibigay sa Dios) Ang lahat ng ito ay mga praktikalidad na wala sa lugar. Si Abraham ay naging praktikal masyado, nakalimutan niya ang Dios na nagpoprotekta sa Kanya, at nagsinungaling pa siya ng dalawang beses sa dalawang hari patungkol sa kanyang asawa. Praktikal siya, kaya yun, dahil kay Hagar, nagkaroon ng mga Muslim sa mundo.

Sanayin ang mga tamang praktikalidad. Ang tamang praktikalidad ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Magdadamit ako nang tama, ayokong pagkamalang prosti at titigan ng mga lokong lalaki! Ang insulto ay babalikan ko ng pagpapala para makita niya ang kanyang mali. Sasabihan ng positibo ang aking anak para lumaki siya na may tamang pagtingin sa kanyang sarili. Ang sabi ng Biblia, kapag nawalan ako ng magulang o kaibigan dahil sa Kanya, bibigyan Niya ako ng mas marami. Hindi nakakaluwalhati sa Dios ang kanta ng Eraserheads at ni Spears. Hindi man kami mahuli nina Brother at ni Sister at ni Pastor, nakikita naman kami ng Dios. Mabuti nang ma-late ako dahil sa pagpe-pray at pagbabasa ko; sa susunod aagahan ko na ang aking gising. Mas magandang ma-late ng pag-uwi kaysa maaga naman ng walang reward ng Dios. Magbigay ka, at ibabalik sa’yo ang ibinigay mo. Alam din ni Abraham na mas-praktikal ang sumunod sa Dios kaysa sumuway, kaya umalis siya sa Ur, at nagdesisyong ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa utos Niya.

Set yourself free. “The truth shall set you free,” di ba? Ang truth ay ang Salita ng Dios. Paniwalaan mo lamang ang sinasabi nito, at totoong lalaya ka. Hindi lang sa katotohanan, kundi sa ating mga gawa.

With Thy Might

violet furrows

Paano mo tinitingnan ang trabaho? Tungkol sa kahalagahan, walang sinumang magsasabi na ito’y walang kwenta. Napaka-importante nito lalo na kung nais mong mabuhay sa mundo. Sa halaga nga nito ay sinasabi na rin ng marami na ang kwenta ng buhay mo ay nakasalalay sa kung ikaw ay nagtatrabaho o hindi. Kung ikaw ay malakas pa at may propesyon, may halaga ka pa; kung mahina ka na at nakaratay na sa higaan, ay wala ka nang silbi, at least, yan ang sabi nina Aristotle, nina Charles Darwin, at marami pang iba. Idagdag pa ang mga workaholic na tanging tulog na lang ang pahinga at marami pa sa kanila ay dino-dios na ang trabaho.

But there’s no denying: mahalaga sa atin ang trabaho. Ang tanong ay kung ano ang tingin mo rito—kung pabigat o isang kasiyahan. Ayon sa survey ng isang kilalang business magazine, ang Wall Street Journal, 80% ng lahat nang may trabaho ay hindi masaya o kuntento sa kanilang ginagawa. Yes, ang halaga ay hindi nagsasabi na ito ay isang kasiyahan. Kailangan lang kasing gawin, ika nga.

Ang nakakalungkot pa ay hindi dapat ganito. Ang Dios, na siyang lumikha ng Trabaho, ay masaya sa Kanyang mga ginawa at ginagawa. Nag-enjoy Siya sa paglikha sa buong kalawakan. Maghanap ka ng mga makadios na tao sa Biblia, at makakakita ka ng isang tao na hindi lang pinapahalagahan ang trabaho kundi ine-enjoy ito: si Abraham, si Isaac, si Joseph, si Samuel, si David, si Daniel, at ang ating Tagapagligtas, si Jesus. Nang nilikha ng Dios ang tao, trabaho agad ang ibinigay Niya rito (pag-aalaga sa hardin, pamumuno sa Kanyang mga nilikha, pagpapangalan sa lahat ng mga hayop). Dahil lamang sa kasalanan kaya naging mahirap ito (Genesis 3:18), ngunit dahil sa ginawa ni Jesus sa Krus ay naibalik na sa ayos para sa isang Kristiano ang lahat ng bagay (Colossians 1:19-20), kasama ang kagandahan ng paggawa. Dapat nating makita ang trabaho bilang bagay na ikasisiya, hindi pabigat. Paano natin ito magagawa?

Tingnan ang iyong trabaho na may ispiritwal na halaga. Huwag mong isipin na ang iyong trabaho ay mas mababa ang halaga kaysa sa pagbabasa mo ng Biblia o pananalangin. Ispiritwal para sa Dios ang trabaho, kaya hindi mo dapat ihiwalay ang buhay-trabaho mo sa iyong buhay-Kristiano. Huwag mong isipin na ang trabaho ay hindi paglilingkod sa Dios, dahil kung totoo ito, hindi na dapat sinabi ang 1 Corinthians 10:31, “Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.” Dapat nating isipin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay ispiritwal, at kung ganun ay ma-e-enjoy natin ito at magagawa nang buong-lakas. Ang artikulo ni Os Hillman na pinamagatang “Your 9 to 5 Ministry” ay isang napakagandang sulating nagpapakita ng ispiritwal na halaga ng trabaho. Ayon dito, kung ang trabaho ay hiwalay sa buhay-relasyon natin sa Dios, bakit naglaan pa si Jesus ng tatlumpung taon ng Kanyang buhay sa lupa para rito? Alalahanin, sa 33 years na buhay ni Jesus, halos tatlumpu ay ginamit Niya “lamang” sa pagkakarpintero tulad ng kanyang foster father na si Joseph. Huwag mong isipin na kaya ka lamang nagtatrabaho ay para makakain ka lamang at makapagbigay sa gawain. Ang mismong trabaho ay paglilingkod mo na sa Dios kung iisipin mong ganoon.

Balansehin ang iyong pagtatrabaho at mga “mas ispiritwal” na bagay na iyong ginagawa. Kaya ka natatapos na hindi masaya sa iyong trabaho kasi alam mo na doon mo lamang ibinibuhos ang iyong lakas at hindi mo binabalanse para sa ibang bagay. Wala kang personal o family devotions, sandali lamang o wala pang pananalangin—kahit sa pagsasama-sama ng iglesya tuwing Linggo at Huwebes ay lumiliban ka pa. Kaya hindi ka kuntento—kasi kulang eh. Tandaan na bagaman nabuhay si Jesus ng 30 years bilang karpintero, ay hindi Siya nabibigo kasama ang Kanyang pamilya, na pumunta sa sinagoga para makinig ng pangaral ng Salita ng Dios at mag-alay ng mga handog (isang halimbawa ay sa Luke 2:41-50). Sina Joseph at Daniel, dalawa sa mga pinakamasipag na manggagawa na mababasa mo sa Biblia, ay hindi nabibigong manalangin sa Dios. Dahil dito, ang buhay nila ay mas fulfilled at may kakuntentuhan. Tandaan ang sinabi ng Exodus 20:9-10: “Six days thou shalt labor, and do all thy work: But the seventh day is the Sabbath of the LORD thy God…” Huwag gawing excuse ang trabaho para di ka makapag-soul winning, attend, o magbasa ng Biblia.

Huwag kalimutang magpahinga. Sa anim na araw na ginawa ng Dios ang langit at lupa, nagpahinga Siya ng isang araw (Genesis 2:1-3). Hindi dapat mas marami ang pahinga sa trabaho, oo, pero hindi dapat mawala ang pahinga. Dapat ay may panahon naman tayo kung saan pinagmamasdan lang natin ang lahat ng ating ginawa, tulad ng Dios. Marami sa mga tao ay ayaw magpahinga—overtime nang overtime, walang tulugan—kaya hindi sila nagiging masaya. Daig pa natin ang Dios kung hindi tayo nagpapahinga. Huwag mong isipin na kapag hindi ka nagtrabaho nang nagtrabaho ay hindi matutuwa ang Dios. Hindi matutuwa ang Dios kapag hindi ka nagtrabaho; ngunit hindi rin Siya matutuwa kung hindi ka nagpapahinga. Rest and renew your strength.

“Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might,” iyan ang sabi ng Ecclesiastes, at magagawa mo lamang ito kung susundin mo ang tatlong payo na ito.