A Splash of Success

They are wrong. Maraming tao ang nag-iisip na ang tagumpay ay dumarating lamang pagkatapos ng matagal na panahon. Doon lamang sila makakapagsaya, makakapagdiwang. But they are wrong. Hindi mo ba gusto that then and there ay nakakaranas ka ng success? I sure do. Huwag kang mag-alala dahil hindi lang ito mangyayari sa pangarap. Nangyayari na … Continue reading A Splash of Success

Advertisements

The Goodness of Pain, Part 2

May mga bagay na kahit ano ang paliwanag mo para ibahin ang opinyon ng isang tao patungkol sa isang bagay, wala pa ring magiging epekto. Isa na diyan ang isyu ng sakit o pain. Nakita na natin nitong nakaraan na ang sakit ay isang mabuting bagay, at naipakita ito sa tatlong aspeto. Gayunpaman, hindi pa … Continue reading The Goodness of Pain, Part 2

Wilder than Rushing Water

  Ang sakit ay isang bagay na pangkaraniwang dumarating sa panahong hindi natin inaasahan. At kapag dumating ito, parang itong rumaragasang tubig na handa kang lamunin at lunurin. Ang hirap manatiling nakatindig. Ang hirap magpakatibay. At mas madalas kaysa hindi, bumabagsak talaga tayo. Pero lalaban ka, lalaban ka, hindi ka pwedeng malunod. Sa bandang huli, … Continue reading Wilder than Rushing Water

Baptism: Why

PART TWO ANO ANG GINAGAWA NG BAUTISMO? Maraming mga tao ang naniniwala (at naturuan) na ang bautismo ay isang Sakramento—iyon ay, isang “daluyan ng biyaya ng Diyos,” o kung saan maaaring manggaling ang kaligtasan. Ngunit ayon sa Ephesians 2:8, ang daluyan ng nagliligtas na biyaya ng Diyos ay ang ating pananampalataya. HINDI tayo maililigtas ng … Continue reading Baptism: Why

Sweeter than Chocolates

Isa sa mga paraan natin upang malasap ang tamis ng buhay—sa ibang mga salita, upang makalimutan ang kapaitan ng buhay—ay ang kumain ng matatamis, tulad ng chocolates. Mahirap mabuhay nang walang matamis, sabi nga nila. Ngunit marapat nating alalahanin na marami sa mga ‘matatamis’ ng buhay natin ay nangyayari dahil sa mga mapapait—masasakit ng ating … Continue reading Sweeter than Chocolates

To Live Again … Now!

Isa sa mga bagay na tunay nating pinanghahawakan bilang mga Kristiano ay ang katotohanan na hindi lang namatay si Jesus, kundi nabuhay muli. At kahit ano pang sabihin ng mga kritiko ukol sa bagay na ito, patuloy tayo dapat na maniwala sa katotohanang ito, dahil nakasaad ito sa Salita ng Diyos. Dinadala din tayo ng … Continue reading To Live Again … Now!

Satan: The Enemy, Part 2

PAANO KO DAPAT PAKITUNGUHAN ANG DIYABLO? Kung tumigil na ang ating aralin nitong nakaraan, maraming mga Kristiano ang mapanghihinaan ng loob. Purihin ang Diyos, Siya ay nagpatnubay ng probisyon para sa atin upang mapagtagumpayan si Satanas at kanyang mga gawa.   Unang Hakbang: Alalahaning si Satanas ay isa nang talunan na kaaway. Ayon sa Hebrews 2:14 … Continue reading Satan: The Enemy, Part 2

Taking the Time

Oras. Depende sa ating pagtingin, ang oras ay maaaring maging marami o kulang. Ngunit may isang Tao na alam kong ginamit ito nang buong karunungan—si Jesus. At kung si Jesus ang Taong ginamit ang oras sa pinakamatalinong paraan, dapat nating malaman kung saan Niya ginagamit ang Kanyang oras. Saan Niya nga ba ginamit ang Kanyang … Continue reading Taking the Time

Daily Walk, Part 2

PART TWO ILANG MGA PATAKARAN PARA SA PAG-AARAL NG BIBLIA   Magsimula sa isang maikling panalangin, hinihiling sa Panginoon na turuan ka. Ang Psalm 119:18 ay isang halimbawang panalangin para sa iyo.  Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.  Kunin ang bawat salita sa pangunahin, literal nitong ibig-sabihin—bukod na … Continue reading Daily Walk, Part 2

Daily Walk, Part 1

Ang Kristiyanismo ng Bible ay hindi isang kredo (isang grupo ng mga paniniwala), kundi isang persona… ang Panginoong Jesu-Kristo. Kapag ating tinanggap ang Panginoong Jesu-Kristo bilang ating Tagapagligtas, tinatanggap natin Siya bilang isang totoong Persona sa ating puso at buhay—at bagaman maraming mga BAGAY na matututunan patungkol sa Panginoon at buhay-Kristiano, dapat ay hindi natin … Continue reading Daily Walk, Part 1