Still Walking…

Para sa buhay ng sinumang manggagawa ng Panginoon, saanman sa Pilipinas o ibang panig ng daigdig, hindi pwedeng maihiwalay ang paglalakad. Kasama na—hindi na maaalis—sa buhay ng manggagawa ng Dios ang walking. Sa pagbibisita, pagtuturo, pagdadala ng mga kagamitan ng simbahan, paglilinis ng pinagtitipunan at pagsunod sa anumang iutos ng iyong pastor, isa nang hindi … Continue reading Still Walking…

Advertisements

Beautiful Feet!

Bukod sa mga taong medyo matindi kumilatis, ang mga paa ay isang bahagi ng katawan na madalas hindi napapansin o pinapansin. Madalas itong sinasapatusan, nilalagyan ng tsinelas o sandalyas, at ang sapatos, tsinelas o sandalyas ang madalas pansinin. Madalas kasing hindi maganda sa paningin ng tao ang mga paa. ‘Ay, hindi pantay ang kuko!’ ‘Ang … Continue reading Beautiful Feet!

The Lord’s Supper: The How and Other Matters

PART TWO Ang Hapunan ng Panginoon ay isang ordinansang pang-iglesya. Ibinigay ito sa mga iglesya upang tuparin. Ang dalawang kinakailangan upang maging miyembro sa isang Bagong Tipang Baptist church ay kaligtasan at bautismo. (Doctrine Series: The Church) Kapag ang ating Iglesya ay nagsasama-sama upang tuparin ang Lord’s Supper, tanging mga miyembro ng ating Iglesya na … Continue reading The Lord’s Supper: The How and Other Matters

The Lord’s Supper: The What

Narito ang isang paksa na nangangailangan ng maingat na pag-aaral ng Salita ng Dios. Tulad ng bautismo, ang ordinansa ng Lord’s Supper ay hindi nauunawaan nang tama; at ang mundo ng relihiyon ay may maraming mga pamalit sa totoong bagay. Ang tanging mga reperensya sa Lord’s Supper sa Bagong Tipan ay ang mga tala ng … Continue reading The Lord’s Supper: The What

My Baptist Heritage, Part 2

PART TWO Hindi biro ang pinagdaanan ng marami sa mga nauna sa ating mga Baptists. Marami sa kanila ang nilunod sa ilog, sinunog sa isang poste, hinuburan at hinayaan sa lamig at hindi pinakain o pinapasok sa mga tahanan. Ngunit sabi ng historian na si Froude: “Walang papuri para sa kanila ang kasaysayan, ngunit sila … Continue reading My Baptist Heritage, Part 2

My Baptist Heritage, Part 1

Sa labas ng Salita ng Diyos, isa sa mga pinakamalaking lugar ng ispiritwal na kamangmangan ay ang patungkol sa kasaysayan ng mga iglesyang Bagong Tipan sa nakalipas na halos-2,000 taon. Ang Romano Katoliko ay dinala sa paniniwala na ang kanya ang tanging ‘Iglesya’ na nagsimula kay San Pedro at nagpatuloy sa mga sumunod na dantaon. … Continue reading My Baptist Heritage, Part 1

The Church: The House of God, Part 3

ANG IGLESYA AY GUMAGAWA NG MGA DESISYON Isang halimbawa ng katotohanang ito ay ang pangyayari sa unang iglesya na mababasa natin sa Acts 6:1-5. Nagkaroon ng problema patungkol sa rasyon ng pagkain para sa mga balong Greko at nilapit ito sa mga apostol. Ang payo ng mga apostol ay ang mamili ng pitong lalaking aasikaso sa … Continue reading The Church: The House of God, Part 3

The Church: The House of God – Part 2

ANG IGLESYA AY MAY ISANG “ULO” Ang mga relihiyosong organisasyon na itinatag ng tao ay may kanya-kanyang mga ulo—mga pangulo, mga papa, mga modereytor, mga tagapamanihala, atbp. Ang bawat iglesyang Baptist alinsunod sa Bagong Tipan ay mayroon ding isang Ulo—ngunit Isa na ibang-iba mula sa anumang nasa itaas. Nagpapakita ang Colossians 1:18 at Ephesians 5:23,24 … Continue reading The Church: The House of God – Part 2

The CHURCH: The House of God

Ang araling ito ay tumitingin sa isa sa mga pinakanakalilito at hindi maunawaang doktrina ng Biblia. Ang  mga tao ay mayroon ng lahat ng uri ng mga ideya patungkol sa kung ano ba talaga ang isang iglesya.  May ilang nag-iisip na ito ay isang gusali (isang katedral, o isang lugar ng pagsamba). Ang iba naman … Continue reading The CHURCH: The House of God

Dear Fruitful Brother

Tuwing nakikita kita, hindi ko maipaliwanag ang ligaya sa aking puso. Gusto kong ngumiti, lumuha at sumigaw nang magkasabay. Oo, totoo itong nararamdaman ko. Bihira lamang ang isang tulad mo, lalo na sa panahon natin ngayon. Akala ko, sa Bible lang ako o sa Church History book lang ako makakakilala ng isang Kristianong matapat sa … Continue reading Dear Fruitful Brother