The Lord’s Supper: The How and Other Matters

PART TWO Ang Hapunan ng Panginoon ay isang ordinansang pang-iglesya. Ibinigay ito sa mga iglesya upang tuparin. Ang dalawang kinakailangan upang maging miyembro sa isang Bagong Tipang Baptist church ay kaligtasan at bautismo. (Doctrine Series: The Church) Kapag ang ating Iglesya ay nagsasama-sama upang tuparin ang Lord’s Supper, tanging mga miyembro ng ating Iglesya na … Continue reading The Lord’s Supper: The How and Other Matters

Advertisements

The Lord’s Supper: The What

Narito ang isang paksa na nangangailangan ng maingat na pag-aaral ng Salita ng Dios. Tulad ng bautismo, ang ordinansa ng Lord’s Supper ay hindi nauunawaan nang tama; at ang mundo ng relihiyon ay may maraming mga pamalit sa totoong bagay. Ang tanging mga reperensya sa Lord’s Supper sa Bagong Tipan ay ang mga tala ng … Continue reading The Lord’s Supper: The What

Dear Long-Time Attender

Ito po ang sinabi ko patungkol sa inyo dahil bukod pa doon, nahihirapan na po akong magsabi ng anumang mas positibo patungkol sa inyo bilang Kristiano. Isa po kayo sa mga pinakamatagal na miyembro ng iglesyang ito. Ilang taon na po ba kayong miyembro? Anim? Pito? Hindi ko na po masyadong matandaan, ang alam ko … Continue reading Dear Long-Time Attender

The Sunday Morning Christian

Sa lahat ng mga pagtitipon ng isang iglesya, hindi maitatanggi na ang pinaka-pinaghahandaan ay ang Linggo ng umaga. Alam iyan ng pastor, asawa ng pastor, mga anak ng pastor, mga manggagawa, mga aktibong mga miyembro, at maging ng hindi aktibong mga miyembro. Alam ko mismo na ito ang kaso. Biruin mo, gumugugol kami ng limang … Continue reading The Sunday Morning Christian

Behind the Mask

Linggo na nang umaga. Church. Pagkatapos manalangin, ikaw ay lalapit sa iyong mga kasambahay, gigisingin sila kung hindi pa. Siguro magde-devotion, tapos maliligo, magbibihis, kakain ng almusal, toothbrush, tapos maghihintay ka para sa iyong mga kasambahay. Hindi dapat ma-late. Pagkatapos matapos ng pinakahuling tao sa paghahanda para sa pag-attend, kayo ay magsisimula nang maglakad, o … Continue reading Behind the Mask

Sharing the Burden

Sabi sa Biblia, “Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ” (Galatians 6:2). Sa Tagalog, “Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.” Pasanin. Marami nang nagsasabi na, “Ang dami-dami ko na ngang dinadalang kabigatan, bubuhatin ko pa ang pasan ng iba?” Its … Continue reading Sharing the Burden