Our Longing to Belong

Deep within our hearts, we long to belong to something, or to a group. Nais natin mapabilang sa isang grupo na mamahalin tayo, tatanggapin tayo, poprotektahan tayo no matter what happens. Iyon ay dahil ginawa tayo ng Dios na ganoon. He made us to be part of something bigger than ourselves. He made us to … Continue reading Our Longing to Belong

Advertisements

Your Church Home

PAGBABALIK-ARAL: THE CHURCH Ang biblikal na “kahulugan” ng isang Bagong Tipang Baptist na Iglesya ay ang sumusunod: Ito ay isang organisadong katipunan ng mga binautismuhang mananampalataya sa isang lokal na may kasunduang tuparin ang mga ipinag-uutos ng Panginoong Jesus.   Sino ang ulo ng ating Iglesya? Ang mga relihiyosong organisasyon na itinatag ng tao ay … Continue reading Your Church Home

The Pastor, Church and Money Matters

by Elijah Abanto Paano mo tratuhin ang iyong pastor, lalo na pagdating sa pera? Ang pera ay hindi pwedeng isantabi sa ministeryo dahil ginagamit ito ng Dios upang magpatuloy ang gawain. Ngunit pera rin ang isa sa mga pinakakinatitisuran ng mga miyembro at mga tagalabas sa iglesya. At madalas, ang mga kinatitisurang ito ay may … Continue reading The Pastor, Church and Money Matters

The Highest Calling

by Pastor Felizardo Abanto Ako ngayon ay nagpa-pastor na sa loob ng mahigit tatlumpung taon. Para sa akin ang pagpa-pastor ay isang full-time at panghabang-buhay na gawain. Hindi ako isang sakdal na pinuno ni isang napakagaling na pastor. Marami akong mga kabiguan at mga pagkukulang. Ngunit ibig ko ang maglingkod sa Dios bilang isang pastor. … Continue reading The Highest Calling

My Pastor: After God’s Own Heart

by Ms. Esther Ruth Tolentino Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na tinanong mo ang Diyos: “Bakit po siya ang Pastor ko?” O di kaya ay naisip mo’ng lumipat sa ibang simbahan dahil inaakala mong hindi siya ang Pastor para sa’yo? Minsan nakaka-tempt talaga mag-isip ng mga ganitong bagay lalo na kung … Continue reading My Pastor: After God’s Own Heart

Learning to Appreciate Your Pastor

Ang susi sa pagkilala sa isang mahalagang tao ay alaala—alaala ng mga bagay na ginawa niya, at ginawa niya para sa iyo. Isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay mo ay ang pastor. Ito’y dahil sila ang umiintindi sa pinakamahalagang aspeto ng iyong buhay, ang ispiritwal. Kasama ang mga manggagawa o pinuno sa Kristianong iglesya, … Continue reading Learning to Appreciate Your Pastor

Wanted: Pastor

by Mrs. Olivia Abanto Mapalad ang iglesya na pinagkalooban ng Panginoon ng pastor at pastor na mananatili upang magpakain sa kanila ng kaalaman at unawa. Hindi lingid sa ating kaalaman na hindi lahat ng iglesya ay may sariling pastor at pastor na mananatili upang pangalagaan ang kanyang mga tupa laban sa mga maling aral at … Continue reading Wanted: Pastor

The Lord’s Supper: The How and Other Matters

PART TWO Ang Hapunan ng Panginoon ay isang ordinansang pang-iglesya. Ibinigay ito sa mga iglesya upang tuparin. Ang dalawang kinakailangan upang maging miyembro sa isang Bagong Tipang Baptist church ay kaligtasan at bautismo. (Doctrine Series: The Church) Kapag ang ating Iglesya ay nagsasama-sama upang tuparin ang Lord’s Supper, tanging mga miyembro ng ating Iglesya na … Continue reading The Lord’s Supper: The How and Other Matters

The Lord’s Supper: The What

Narito ang isang paksa na nangangailangan ng maingat na pag-aaral ng Salita ng Dios. Tulad ng bautismo, ang ordinansa ng Lord’s Supper ay hindi nauunawaan nang tama; at ang mundo ng relihiyon ay may maraming mga pamalit sa totoong bagay. Ang tanging mga reperensya sa Lord’s Supper sa Bagong Tipan ay ang mga tala ng … Continue reading The Lord’s Supper: The What