Straight from the Pastor’s Heart

by Pastor Felizardo Abanto (Written 2010)

Nitong nakaraang taon, sa huling gabi ng ating Family Camp sa Iba, Zambales, nagkaisa ang mga pastor na iboto ako bilang susunod na camp director. Dahil sa kontrobersyal na pangyayari noong unang gabi, naisip ko na ang Proverbs 22:28 ang nararapat na tema ng ating camp, na nagsasabing, “Remove not the ancient landmark which thy fathers have set.” Aking naisip na hindi natin dapat alisin ang mga paniniwala at kasanayang ating natutunan mula sa ating mga Baptist na tagapagturo. Ang mga doktrinang pam-Baptist na atin nang niyakap at iningatan sa loob ng 30 taon ay nasa ilalim na ng pag-atake.

Ang mga gusaling itinayo ng mga ama ay winawasak na ng mga anak, na iniisip na ang dakilang gusaling ito ay nawawalan na ng gamit at nawawalan na ng kaugnayan. Hindi na posible na hindi magbago, sinasabi nila, dahil nagkaroon na ng “paradigm shift” pagdating sa “missiology,” o isang pagbabago sa kung paano natin maaakay ang sanlibutan para kay Kristo. AKO AY LABIS NA TUMUTUTOL. Ang bagay na nakikita kong kulang sa ating paglilingkod ay hindi ang paraan ng sanlibutan. Hindi solusyon ang i-adapt ang ‘Pentecostal’ na paraan ng pagsamba o idagdag ang musika ng mundo sa ating mga pagtitipon. O ang ipaubaya na ang ating minamahal na King James Bible sa mga hindi ligtas, pagano, at sariling-pakilala lamang na mga “Bible scholars.” Ang tunay na solusyon sa ganitong mga panahon ng pag-kompromiso, kasama ang mga taong nakikisimpatya at humahanga rito, ay ang mapasa-ating-buhay ang KAPANGYARIHAN NG DIYOS! (Acts 1:8) Wala ang mga apostol nang marami sa ating mga modernong mga kagamitan at pamamaraan, ngunit kanilang nadalhan ng ebanghelyo ang buong kilalang mundo noon dahil nasa pagmamay-ari nila ang kapangyarihan ng Diyos! Kaya naisip ko na ang dapat na topic sa camp ay ang ating mga markado nang paniniwala at kasanayan:

1) Ang KJV 1611

2) Ang local NT Baptist Church

3) Biblical Separation

4) Godly Music

5) Biblical Standards

Nitong taon, noong kami ay dumalo sa Bible Conference sa Berean BBC, Molino, Bacoor, na pinagpapastoran ni Medel Barrera, sina Dr. David Cloud at Pastor James Barker ang mga panauhing tagapagsalita. Marami sa mga mensahe ni Dr. Cloud ay tungkol sa kung bakit natin pinanghahawakan ang King James Bible. At ako’y nagulat nang makita ko ang mga DVD ni Dr. Cloud na ibinebenta. Alam niyo ba kung ano ang mga topic ng kanyang mga DVD?

 • Why We Hold to the King James Bible 1 & 2
 • Biblical Separation
 • Dressing for the Lord
 • Music: Distinguishing Between the Sacred and Contemporary Styles
 • Sound Christian Music vs. Contemporary Christian Music
 • Dangers of Contemporary Christian Music

 

Sa mga DVD na ito ay ipinangaral ni Dr. Cloud ang halos-lahat ng mga paksa na aking naisip sa camp bukod sa isa, yung tungkol sa Local Church. Paano’ng ang isang mangangaral sa Pilipinas at isang mangangaral mula sa Amerika ay mag-iisip tungkol sa parehong mga paksa na dapat mabigyan ng diin ngayon? Hindi lang iyon, naniniwala rin si Dr. Cloud sa pagfa-fasting ngayon, tulad ko.

Naniniwala akong ang Diyos ay nandirito sa bagay na ito. Nais ng Diyos na tayo ay makipaglaban para sa pananampalatayang ipinagkatiwala sa mga santo. Nais ng Diyos na ang lahat ng mga independent Baptist sa buong mundo ay gumawa ng isang pagtindig laban sa mga modernong patibong ng diyablo.

Mga kapatid, at mga miyembro ng Capitol Bible Baptist Church, nawa tayo ay makilala bilang mga “Tagapagtanggol ng Pananampalataya at ng King James Bible.”

Advertisements

Isang Proklamasyon ng mga Isyu at Alalahanin sa Kalagitnaan ng mga Iglesiyang Bible Baptist sa Pilipinas

percussion

ni Pastor Archie Alvarez

Bible Baptist Mission of Imus, Cavite

(PART 1)

 

Paalala ng Editor: Kumuha lamang ng mga pinakamahalagang punto o sipi mula sa artikulong orihinal at hindi ang kabuuan ang isinalin sa Tagalog.

 

Nito lamang huli ay may ilang mga iglesiyang Baptist sa Pilipinas na nagsimula nang manghiram ng mga kakatwang mga kasanayan at naging bukas na modernong uri ng pagsamba. Hindi namin mapigilan na itigil ang aming katahimikan tungkol sa ilang mga isyu na kumukubkob sa grupo ng mga Baptist ngayon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba ring mga bahagi ng mundo.

 

Artikulo 1

Nararapat Ba na Gumamit ng Tambol ang mga

Kristianong Iglesiya sa Pagsamba?

 

Bagaman totoo na ang mga tambol ay katulad din lamang ng iba pang mga instrumentong pantugtog sa mundo ng musika, kailangan na ating suriin nang malawak ang ilang mga babala at katotohanan tungkol sa kontrobersyal na instrumentong ito kung ito ay dapat gamitin o hindi dapat gamitin sa isang pagsambang Kristiano.

Hindi kailanman na aking intensyon na sirain o ibaba ang sinuman na maaaring “PRO” sa paksang ito ngunit ang magbigay liwanag at magprisenta ng mga patunay ng kasaysayan at katotohanan ng Biblia na hindi base sa lohika lamang at pansariling opinyon o damdamin. Iminumungkahi ko na alisin muna natin ang anumang pagkiling pansumandali at maglaan ng seryosong konsiderasyon sa mga bagay na maya-maya ay maihahayag.

 

MGA PATUNAY

 

Yamang ang TAMBOL, PAGSASAYAW, at PAGSAMBA ay medyo napapagsama-sama, wala na tayong pagkukuhanan pa kundi ang mga Biblikal at historikal na katunayan para ipagtibay ang katotohanan tungkol sa paksa. Hayaan niyo akong maglahad ng limang katotohanan.

 

Unang Katotohanan

Ang tambourine o timbrel (minsan ay tinatawag na tabret) sa Biblia ay hindi parehong instrumento na ginagamit sa Rock Music at ilang mga Kristianong iglesiya sa ngayon na tagasunod ng pagsambang may tambol.

Sa desperasyon na patunayan na ang mga tambol ay ginagamit sa Biblia, ang mga tagasunod ng “Drum Worship” ay gumagamit ng ilang mga talata sa Biblia, tulad ng mga sumusunod: Exodo 15:20; Awit 81:2; 149:3; Awit 68:25; 1 Samuel 18:6.

Pagkatapos na banggitin ang mga talatang ito ay magpapatuloy sila sa pagpapaliwanag na ang salitang Hebreo na “toph” ay payak na nangangahulugang tambol; ngunit iyon ay kalahating katotohanan lamang at naniniwala ako na ito ay ipinapaliwanag sa ganoong paraan para patunayan ang kanilang paniniwala tungkol sa tambol na ginagamit sa pagsamba ngunit laliman pa natin.

Ang tabret ay isang sinaunang instrumentong perkusyon na wala na sa ngayon sa orihinal na porma. Ang pinakaunang pagbanggit nito (Genesis 31:27) ay bumabalik sa taong 1740 BC—iyon ay 3,700 taon nang nakakalipas. Ang ugat na salita para sa tabret ay tabor, na naglalarawan ng isang maliit na balangkas ng tambol na may isang ulo. Ang salitang tabor ay ginagamit din upang isalarawan ang balangkas na ginagamit para sa pagbuburda—may dalawang pabilog na ginagamit para mapanatiling mahigpit yung bagay. Kung ang timbrel ay mayroong maliliit na kuliling, singsing, o bakal na pabilog na nakadikit sa balangkas para gumawa ng isang masayang ingay, maraming nagsasabi na ang tabret ay wala ng mga ito. Bilang isang tambol, ang tabret ay malamang na pinapatunog sa pamamagitan ng pagpukpok gamit ang isang maliit na panambol, o sa pamamagitan ng pagtapik ng kamay. Kadalasan itong sinasaliwan ng isang pipa.

Sa mga sinaunang panahon, lumalabas na ang tabret ay ginamit ng mga Israelita, bagaman malamang ay hindi sa pagsamba sa Templo. (2 Kronika 5:12; Gen. 5:12; 1 Sam. 10:5; Job 17:6; Isaiah 5:12)

Ang timbrel, sa kabilang dako, ay isang instrumentong perkusyon na mayroon ngang mga kuliling, singsing, o bakal na mabibilog na nakadikit para gumawa ng isang masayang ingay kapag inalog o tinapik ng kamay. Mula sa ugat na salitang Hebreong toph (o tof), unang lumabas ito sa kasulatan sa Exodo 15, (mga 1490 BC), na nagkukumpirma, na ito rin, ay mula pa sa sinaunang panahon. Tulad ng tabret, ang timbrel ay mayroong mga laso, palawit, o bandereta na nakadikit para sa dekorasyon. Ang ilang mga sinaunang timbrel ay mukhang mayroong isang ulo ng tambol, tulad ng tabret, at ang ilan ay mukha lamang na balangkas.

Ang timbrel ay ginamit para sa maraming iba’t ibang kadahilanan kabilang ang: pagpuri, kaligayahan, kasiyahan, tagumpay, pag-awit, pakikipaglaban, selebrasyon, prusisyon, at pagsalubong. Pinapatunog ito sa maraming lugar: sa tahanan, sa labanan, sa mga pista at selebrasyon. (Job 21:12; Esaias 30:32)

Ang tambourine ay isang modernong katawagan sa timbrel.

Tingnan ang sumusunod na larawan:

 

 

Ngayon ang tambourine ba na ito ay pareho ang hitsura at gamit kumpara sa mga tambol ngayon tulad ng sumusunod?

 

 

 

 

 

 

Siyempre ang sagot ay HINDI.

 

Ikalawang Katotohanan

Ang tambol ay noon pa may koneksyon sa paganismo at sa diyablo.

1) Sa Aprika ang mga tambol ay ginagamit sa maka-demonyong mga ritwal tulad ng “Voodoo.”

Ang mga pulso ng tambol sa rock music ay pareho ding pulso na makikita natin sa mga ritwal ng mga tribong Aprikano. Ang kanilang mga seremonya ay naka-sentro sa pagsamba ng diyos na ahas na si Damballa sa pamamagitan ng pag-awit, pagsasayaw, at pagsapi ng ispiritu. Ang mga ito ang pumupukaw sa ispiritu, at ang pinakamatinding karanasan ay ang masapian sila ng demonyong iyon.

Ang pulso ng tambol ang siyang nagsasama-sama ng mga indibidwal sa iisang katawan, pinapagalaw sila na paraang iisa, na parang ang lahat ng mga katawang ito ay pinagdugtung-dugtong ng sinulid ng isang pulso, na dinadala ang katawan isang mabagal na paikut na alon na nagsisimula sa balikat, pagkatapos ay sa gulugod, mga hita at balakang.

Nangyayari rin ito sa isang modernong konsyerto ng rock. Ang mga aksyon na makikita mo sa madla ay magbibigay sa atin ng impresyon na parang may nangyayaring uri ng pagsapi. Ang walang tigil at maramihang ritmo na pinapatunog sa mga pabilog na mga tambol sa isang voodoo ritual ang siyang katalista ng rhythm and blues, rock and roll, at heavy metal ngayon.

2) Ang mga tambol ay may koneksyon sa “Shamanism.”

Ang Shamanism ay ang primitibong relihiyon ng mga Ural Altaikong mga bayan sa Hilagang Asya, base sa paniniwala sa kumukontrol na ispiritu na maiimpluwensyahan lamang ng isang “shaman” (isang saserdote na may mahika sa mga sakit at mga masasamang ispiritu).

Sa Siberia, sa Hilagang Asya, ang mga tambol ay ginagamit sa mga ritwal ng shaman para magpagaling. Pinaniniwalaan na magagawang makipag-usap ng isang shaman sa mundo ng ispiritu sa pamamagitan ng tambol.

Sinabi ni Danny Sugerman sa aklat niyang Appetite for Destruction na ang mga tambol ay kasing-kahulugan ng pakikipag-usap sa mga ispiritu ayon sa mga shaman. (p.208) Sinabi pa ng ekspertong si David Tame sa aklat niyang The Secret Power of Music na walang pagkakaiba ang tagatambol ngayon at shaman noon (p. 199). BDJ

From The Manifesto of Issues and Concerns among Bible Baptist Churches in the Philippine Islands, ©2009 by Pastor Archie Alvarez. Translated by Bro. Elijah Abanto with permission.

Please, Don’t Ignore!

bato

by Marbien Beniza

Edited by Elijah Abanto

IS IT HARD TO SEEK FOR THE TRUTH OR MAYBE WE ALREADY KNOW THE TRUTH BUT WE KEEP ON BEING BLIND BECAUSE WE WANT TO STICK TO WHAT WE GOT USED TO?

Base sa ating pananaw, kung ano ang ating kinalakihan ay yun na ang tama. But we’re ABSOLUTELY WRONG! Hindi natin malalaman ang katotohanan unless we’ll make our own research. Hindi tayo dapat dumepende na lang sa kung ano ang kinalakihan natin–bakit hindi tayo maging open-minded? Pag may bagay tayong natuklasan huwag natin itong balewalain. Instead, we must make our own research about it. Ang katotohanan ay nariyan lang sa harapan natin ngunit ayaw pa natin harapin.

This is based on my own experience. I was baptized as Roman Catholic—lumaki ako sa maraming kaugalian, pamahiin at tradisyon na pinalaganap nila.

When I was in elementary, there we had a subject named “RELIGION”. As usual, kasama sa tinuturo sa subject yung “TEN COMMANDMENTS” (lahat tayo alam yan!). Do you remember what does the 2nd commandment says? Exodus 20:4-6:

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

Malinaw naman kung ano ang nakasaad dyan diba?! Ngunit bakit parang dumadaan lang ito sa mata natin at hindi na-a-absorb ng utak natin upang malaman natin na sa 2nd commandment pa lang ni God ay palpak na ang mga Katoliko?!

Ano ang mga ito? At sa lahat ng relihiyon… sino lang ang merong ganito?

Malinaw naman siguro kung ano yan… Yan ang batong kinalakihan natin! Bato! Gawa yan sa bato, minsan sa clay at sa mga ivory or porselaine!

Mula nang magkaisip kami ay tinuro sa amin na lumuhod at magdasal sa mga batong ito. Tuwing nagpupunta kami ng Baclaran para magsimba eh tinuro din sa amin na himasin ito bilang tanda ng pananampalataya dito. Hindi ba’t lahat tayong mga Katoliko e yan ang kinalakihan?

Pag meron tayong hihilingin na napakalaki ay magsisimba tayo at hihimasin natin (kung minsan ay panyo pa ang gamit natin) at ating dadasalan at pinakamalala sa lahat ay iiyakan diba?!

Minsan pa nga pag meron tayong hihilingin eh isusulat pa natin sa papel at i-pa-pardible natin sa mga batong ito!

Siguro nagtataka kayo kung bakit “bato” ang tawag ko sa mga yan?! Marahil ang iba sinasabi na ang bastos ko naman dahil hindi ko nirerespeto ang mga yan, pero totoo naman eh! Bato lang yan! Bato na likha ng tao! Bakit natin kailangan luhuran, dasalan, iyakan at sambahin ang mga batong yan!

Mula sa mga santo hanggang kay Maria at Hesukristo ay ginawan ng imahe! Karamihan pa nga eh ginagawa itong koleksyon…

Hindi ba’t sa bawat simbahan ay may nakalagay sa Sampung Utos ng Diyos? Ngunit bakit tila yata hindi nasusunod iyon? Sa pangalawa palang ay palpak na paano pa kaya sa mga sumusunod?

Hindi tayo kailangan gumawa ng mga batong ito upang ipakita ang pagsamba natin sa ating Panginoon… ang Diyos nandyan lang! Hindi mo pa sinasabi ay alam na niya kung ano ang nasa loob mo! Kaya bakit pa tayo kailangan gumawa ng mga batong ito?!

Isa lang yan sa mga naging palaisipan sa akin… Sumunod ay ang holy water. Oh! There is no such thing as “holy water”. Paano ko nalaman? Bakit hindi natin subukan buksan ang ating mga Bibliya… andun lahat ng kasagutan sa ating mga tanong. Yan ang sumagot sa aking mga curiosity! Wag natin gawing pang display o di kaya’y bulokin ang ating mga Bibliya.

Before, it never comes to my mind to read the Bible. Why? Because no one told me so, much more forced me to. I thought all you need is to have one… I never realized that I have to give myself a time to read it… I have lots of time but I just wasted it!

Do you know who made me realize that I need to read it in order to answer my questions? My brother! My brother, whom everyone laughed at and thought he made a wrong decision for his whole life!

My brother started visiting me when he left our grandma’s place… Grabe! Naawa ako sa itsura niya… laki ng pinayat niya at initim.

Everytime he visits me, he encourages me to visit his church. But I always decline. He always tells me what they are doing in the church. Minsan pa nga nagka-kwentuhan  kami at nabanggit ko sa kanya na kahit Katoliko ako eh hindi naman ako deboto! Hindi ko sinusunod ang karamihan sa mga tradisyon ng mga ito lalo na ang pagsamba sa mga bato nila! Nagsisimba ako, oo! Pero hindi ako sumusubo ng ostya or nagsasawsaw sa so-called holy water nila. Tinanong niya ako kung bakit, sabi ko wala lang! Hindi kasi ako naniniwala duon at I feel someone telling me not to follow it because it is wrong. He then told me na bakit pa rin ako nananatili sa pagiging Katoliko kung ganoon.

The next time my brother visited me, he gave me a comics! hahaha… siguro iniisip niyo yung comics na pang bata?! Hindi noh?!

The comics was all about the Catholics! Roman Catholics! Wonder what’s inside of it? Hayaan niyo bibigyan ko kayo ng kopya!

My brother gave me two comics: The Godfathers and Alberto.

I’ve finished reading The Godfathers for about 2 weeks, kasi naman paulit-ulit ko binabasa every page of it dahil nasa-shock ako sa mga nabasa ko at parang feeling ko namamalik-mata lang ako! I really can’t believe what I have read! It makes me realize na puro kasinungalingan lang ang Katoliko!!!

Grabe! Grabeng torture ginawa nila sa mga tao para lang mapalaganap ang Katolisismo!

The secong comics I’ve read was Alberto. Alam niyo ba ko kung gaano ko katagal binasa yun? Hours lang! Dahil nang maumpisahan ko yun eh hindi ko na maipikit ang mga mata ko! Nawala ang antok ko! Mas grabe pala ito sa unang nabasa ko! Yung title ng comics na Alberto ay pangalan ng nagkukuwento dun sa comics! This comics was based on a true to life story! Dr. Alberto Rivera was both the author of The Godfathers and Alberto. He was a jesuit priest before (priest of Roman Catholic)—na naging Baptist! Habang tumataas ang posisyon niya eh dumarami rin ang natutuklasan niya tungkol sa Romano Katoliko! Pati ang pang-to-torture ay naranasan niya dahil sa kagustuhan niyang tumiwalag na dito. Himala at nabuhay siya.

Maybe you are wondering why it made me believe to those comics that it was stating the truth about Catholic? I made a research on my own! Lagi akong nag i-internet at nag re-research, pero hindi man lang pumasok sa isip ko na mag research din about the inquisition of the Roman Catholics.

Nang i-type ko yun sa search box ng Yahoo, andaming lumabas at pare-parehas lang ang sinasabi. Katulad ng mga nabasa ko sa comics na pinabasa sa akin ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko… sobra ang pagtayo ng mga balahibo ko! Pati sa Youtube meron din.

Nasa harapan ko lang pala ang kasagutan sa mga tanong ko pero hindi ko pinagtuunan ng pansin kaya ngayon ko lang nalaman lahat ng ito with the help of my brother.

After reading Alberto, may parang nagsabi sa akin na buksan ko ang Bible at basahin ang Revelation. After reading the Revelation… I felt crying and remorseful for the sins I have made.

I closed the Bible and started to pray… I confessed all of my sins… I admitted I was a sinner ang asked for forgiveness to God! I told God that I believe that He sent His son Jesus to save us for all our sins and that Jesus Christ died on the cross and shed His blood to pay for the price for our sins, and that He arose again. I also asked God to save me, and I ask Jesus Christ to be the Lord (to take control) of my life. Since then, I was now a Christian! That’s my second birthday!

I started reading the Bible each day… At andami kong natutunan na hindi tinuturo sa Katoliko…

I then realized, why not try to visit my brother’s church?! Kasi tinuturo dun every word of God… hindi puro kanta, sermon at ostya. I’ve decided that I would be attending their church whether my husband likes it or not! At isasama ko mga anak ko dahil ayaw ko silang lumaki sa maling paniniwala. No one can stop me…. Hindi ko iintindihin sasabihin ng iba!

Ngayon pa nga lang eh na-fi-feel ko na pinpigilan ako ng demonyo from pursuing the decisions I’ve made. Tama ang kapatid ko… hindi madali tumiwalag sa Katoliko! Pipigilan ka ng demonyo! Ngayon ko napatunayan yun.

Sabi ni Jesus, we have to be born again before we enter the kingdom of God! Hindi madali yun… mahirap baguhin ang mga kinasanayan natin! Pero sa akin gagawin ko lahat para lang magbagong buhay… with the help of God! God is with me! I will leave all the consequences to God!

Hindi nakakapagtaka kung bakit dami may gusto sa Katoliko kasi naman napakaluwag nito!

Before, there wasn’t any religion. There was only one Christianity! But Satan could not destroy it, that’s why he made a false Christianity with false beliefs and traditions. Para maguluhan ang mga tao kung saan pupunta! Siyempre katwiran ng iba eh kung saan ang nakararami ay duon sila!

We must also be careful reading the Bible. Hindi matatanggal ni Satan ang Bible kaya ang ginawa niya ay dinagdagan niya at binawasan ang Salita ng Diyos upang malito ang mga tao! Isang version lang ng Bible ang tama at yun ay ang King James Version. He preserved the Word of God. He translated the Word of God from Hebrew word for word!

Isa pa, never confess your sins to priests! Why? Because God never told us to confess our sins to priests! Jesus already saves us from our sins, all we need to do is to repent and ask for forgiveness and accept Him as our Savior! Remember, He is the truth, the way and the life. No one can come to the Father but by Him!

God made a way through my brother! Now I know why he made my brother a Baptist and made him decide to be a pastor, it’s because he wants us to open our mind—na  mali ang kinabibilangan namin.

Before, I judged his pastor ang blamed him of brainwashing my brother’s mind. And that he just wanted my brother to join them so that it will be an addition to his tithes. But I was WRONG! PREFECTLY WRONG!!!

I even told my father that the pastor was just using my brother in order to get some money from him because he knew that my father was a seaman. I even told my father not to support my brother to made him realize that what he did was wrong. Kaya lalong nagalit si papa!

After realizing that everything I did was wrong, I felt remorse!

Kaya ko ginagawa ito upang maitama ang nagawa kong pagkakamali… at upang buksan din ang isip ng mga mahal ko sa buhay tulad ng nangyari sa akin.

Ang Bible ang magiging daan natin upang mabuksan ang ating isipan!

I love you all! That’s why I’m saying this!

Hindi karamihan sa inyo ang laging sinasabi ay ang Diyos lang ang nakakaalam kung tayo ay mapupunta sa langit… Ngunit nagkakamali tayo! Tayo ang nakakaalam nun… Kung talagang tinanggap at may tiwala tayo kay Jesus Christ na niligtas niya tayo mula sa atin mga kasalanan eh wala tayong alinlangan na sa langit ang punta natin.

Kahit gaano kalaki kasalanan natin ay bayad na yun! Dahil bumababa at pinako si Jesus Christ upang tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. BDJ

Life Questions:

1) Ligtas ka na ba? Nagsisi ka na ba sa iyong kasalanan at tinanggap si Kristo bilang Tagapagligtas ng iyong kaluluwa?

2) Research—yan ang isa sa mga pinakamatunog na salitang nabasa mo sa artikulong ito. Tanong: Inaalam mo ba kung talagang totoo ang mga itinuro sa’yo? Nagre-research ka ba? Kung alam mong totoo nga, inaalam mo kung bakit natin iyun pinaniniwalaan?

3) Church—gaano kahalaga sa iyo ang iglesiya? Pwede ka bang lumago sa iyong ispiritwal pag wala nito?

4) Bibliya—isa pa sa mga paulit-ulit na binanggit sa artikulo. Binabasa at ina-apply mo ba ito, o hinahayaan mo lamang na “mabulok”?

5) Ang sumulat ng artikulong ito ay tinuturo ang kanyang kapatid na nagbukas sa kanya ng pagkakataong makilala si Jesus. Nagsisikap ka ba na maabot ang iyong kapamilya o kaibigan ng Salita ng Diyos?

6) Anu-ano ang mga naging blessing sa iyo ng artikulong ito?

Subukan mong ipa-xerox ang artikulong ito at ipabasa sa kilala mong unsaved, at ipanalangin mong gamitin ito ng Diyos.

Hindi Sila Genius, Pero…

genius

by Elijah Abanto

Nang ang aking ama ay nagsabi na kasama dapat ng mga bata ang mga magulang sa pananambahan sa pamamagitan ng paghahalimbawa ng isang bata sa aming iglesiya, ay isang lalaki ang sumagot at nagsabing, “Malamang eh genius ang batang yun. Hindi naman lahat ng bata ay genius katulad niya.” Hindi ko maiwasang mapangiti at malungkot sa parehong pagkakataon.

Napangiti ako dahil magandang paglalarawan iyon para sa isang bata. Matutuwa ang sino mang kilala ang batang iyon pag nasabihan ng “genius.” Ngunit sa loob-loob ko ay nalulungkot ako dahil ginamit ang deskripsyong iyon para bigyang-dahilan ang paghihiwalay ng mga bata sa worship service. At hindi ito magandang dahilan para bigyang-katwiran ang kasanayan ng paghihiwalay ng mga bata sa mga kabataan at matatanda. Masasabi ng isang nag-iisip na tao na hindi nag-iisip ang sinumang maysabi nito.

Hindi ko naman masisisi ang mga taong may ganitong pag-iisip. Ito ay dahil unang-una, ang unang henerasyon ng mga naligtas at naging miyembro ng iglesiya ay mga malalaki na—ibig-sabihin, maaaring matanda na o kabataan na sila nang maligtas. At dahil ganito nga, mas pamilyar sila sa kung paano tratuhin ang mga kapwa nila, dahil mas nauunawaan nila ang mga ito. Sa kabilang dako, kawalang-kaalaman ang naging bunga ito sa kung paano tatratuhin ang mga bata sa iglesiya. Hindi sila naging bata sa iglesiya; hindi nila alam kung ano’ng gagawin kung sakaling magkaganyan at magkaganon. Kaya ang naiisip nilang paraan para alisin ang gulo sa worship service ng mga bata ay ang gawin kung ano ang ginawa sa kanila noong hindi pa sila ligtas—in short, noong mga bata pa sila—ang ihiwalay sa mga matatanda. At sa simula, mukhang wala namang problema—dahil sa totoo lang, mawawalan nga naman ng gulo—makakapagsamba sila sa Diyos nang walang “istorbo.” Ngunit pagdating ng panahon ay magtataka tayo, “Bakit naging ganon sila?”

Ngunit, nang may pagpapakumbaba, ay masasabi kong mas may alam ako (sa biyaya ng Diyos) kung paano tratuhin ang mga bata sa iglesiya—dahil lumaki ako sa iglesiya, sa pamilya ng pastor, at naligtas ako bilang bata, at naging miyembro ako bilang bata—at narito ako ngayon, sa biyaya ng Diyos, naglilingkod nang buong puso kay Jesus. At nalalaman ko na hindi dapat ihiwalay ang batang katulad ko sa mga worship service.

Kailangan ko bang maging isang genius para magawang mag-behave noon sa service, makinig, mag-take notes, at mag-amen? Hindi. Natututo ang bata sa kung ano ang tinuturo sa kanila. Natuto akong sumamba dahil pinalaki ako nang nasa sambahan. Natuto akong magbasa ng Biblia at manalangin dahil pinalaki akong nagbabasa nito, hindi lamang nakikinig ng Bible story sa Sunday School at nagpe-pray ng simpleng “Dear Lord Jesus.” Tinuruan ako. Hindi ako kailanman inihiwalay. Salamat, Tatay at Mommy. Minahal niyo kami nang ganito para hindi ihiwalay sa inyo. Lagi niyo kaming isinasama. Hindi ba ang ganda?

Hindi kailangan na maging genius ang bata para maisama sa service o maglingkod sa Panginoon. Para ma-encourage kayo, heto ang mga halimbawa mula sa aming iglesiya:

 • Si Joshua, noong siya’y sanggol pa lamang, ay napapatahimik mula sa pag-iyak sa service ng ating pastor. Si Jem-Jem, na halos dalawang-taong gulang pa lamang, ay nakakanta na ng buong “Jesus Loves Me” sa church bilang special number. (!)
 • Isang batang nagngangalang Daniel Joseph (barely two years old) ay laging nagsasabi ng “Amen” sa preaching ng pastor. Ang mga bata ring kasing-edad niya ay kaya nang pumikit pag nagpe-pray.
 • Si Justin (just turned 7) ay alam kantahin ang “When the Saints Go Marching In” nang tama at walang mali.
 • Sa aming iglesiya ay kasama na mula 3 years old sa visitation, at namimigay ng tracts. Examples: Jhona (4) at Joshua (3). Karamihan sa mga bata sa aming iglesiya 12 pababa ay alam na kung paano mag-witness, at may dalawa nang nakagawa nito nang aktwal: si John Mark (12) at Jisilyn (10).
 • Kasama sa Bible quiz ang mga bata, at nakaka-score sila!

Iyan at marami pang ibang halimbawa ang magpapatunay. Nagsisimula iyan sa kung paano tingnan ng bawat tao ang mga bata: mula sa pastor, mga magulang, at lahat ng miyembro. Turuan natin sila!

Isang Mapanganib na Pilosopiya: “Huwag Manghusga!”

by Pastor Felizardo Abanto

judge

Isa sa mga paboritong argumentong ginagamit ng mga tao na gustong magbago o nais maki-ayon ay “Huwag humatol.” Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay si Rick Warren ng sikat ding aklat na “Purpose Driven Life.” Sinasabi ni Warren, “Paulit-ulit tayong binabalaan ng Diyos na huwag pumuna, magkumpara, o hatulan ang bawat isa. … Tuwing ako’y humahatol ng isang mananampalataya, may apat na bagay na agad na nangyayari: nawawalan ako ng pakikisama sa Diyos, nilalantad ko ang sarili kong kayabangan, dinadala ko ang sarili ko na hatulan ng Diyos, at sinisira ko ang pakikisama ng iglesiya.”1 Yung mga sumasang-ayon sa kanya ay nagsasabi na hindi dapat sila hatulan batay sa sinusuot (tulad ng mga babaeng napa-pantalon), sa buhok (tulad ng mga lalaking nagpapahaba nito), sa uri ng musika na kanilang ginagamit, sa pakikipagtulungan nila sa mga ekumenista tulad ni Franklin Graham sa ebanghelismo, sa bersyon ng Biblia na kanilang ginagamit, atbp.

“Sa tipikal na pamamaraan ng isang New Evangelical ay hindi nagbibigay ng kaibahan si Warren sa pagitan ng mapagpa-imbabaw na paghatol (na ipinagbabawal sa Mateo 7) o paghatol batay sa pansariling mga kagustuhan sa mga bagay na hindi ipinag-uutos sa Kasulatan at paghatol batay sa Biblia.

Sa totoo lang, ang anak ng Diyos ay may obligasyon na hatulan ang bawat bagay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Pinagsabihan ang mga mananampalataya sa Korinto dahil sila ay hindi maingat sa bagay na ito at mapagpahintulot sa mga bulaang tagapagturo (2 Korinto 11:1-4). Ang mga taga-Berea, sa kabilang dako, ay kinikilala dahil maingat nilang sinusubok ang bawat bagay sa pamamagitan ng mga Kasulatan (Mga Gawa 17:11). Sinasabi ng Biblia na “siya na ispiritwal ay hinahatulan ang lahat ng mga bagay” (1 Korinto 2:15) at itinuro ni Jesus na tayo ay dapat na “humatol nang tamang paghatol” (Juan 7:24). Dapat nating hatulan ang ipinapangaral (1 Kor. 14:29) at kasalanan sa mga iglesiya (1 Kor. 5). Dapat nating subukin ang mga ispiritu (1 Juan 4:1).

“Ang pagsubok sa mga mangangaral at kanilang mensahe nang maingat sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay hindi isang isyu ng yabang, kundi ng karunungan at pagsunod.”2

Mga miyembro at mga kapatid hindi tayo dapat matakot sa akusasyon na tayo’y mapanghusga (judgmental). Hangga’t tayo’y humahawak at nagpapatuloy sa “mga bagay na iyong natutunan at sa mga bagay na nakakatiyak ka, nalalaman kung kanino mo natutunan ang mga ito” (2 Timoteo 3:14), tayo ay ligtas at tama sa pananampalataya.

1Rick Warren, The Purpose-Driven Life, p.164. Translated from English. Same as Note 2.

2David Cloud, “Rick Warren’s Dangerous Judge Not Ecumenism,” O Timothy, Issue 8, 2004, p. 15.

Life Application

Nakatulong marahil sa’yo ang artikulong ito upang maliwanagan tungkol sa tunay na ibig-sabihin ng “paghatol,” at na ito’y isang responsibilidad ng bawat Kristiano. Maaari mong siyasatin ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga sumusunod:

1) May mga pagkakataon ba na ikaw ay nasasabihang “judgmental” dahil sa iyong pinaniniwalaan? ____

2) Saan mo maigu-grupo ang klase ng iyong paghatol? Pumili sa tatlong binanggit sa artikulo. ___________________________  _________________________________

3) May sapat ka bang ebidensya o patunay ng Kasulatan para suportahan ang iyong paghatol? ___________________ _________________________________

4) Nahihirapan ka ba na sabihin ang iyong paghatol dahil baka kutsain ka lamang? Pagbulay-bulayan ang 2 Timothy 1:7 at humingi ng lakas sa Diyos para ito’y maisagawa.

Musika, Pagbabago at Paninindigan

paninindigan

by Bishop Felizardo D. Abanto

 

Sa kalagitnaan ng kontrobersiya ngayon tungkol sa musika, ang pastor ng Capitol Bible Baptist Church ay diretso at hindi nahihiyang nakatayo pa rin para sa uri ng musika na kanyang natutunan habang isa pang estudyante sa Bible Baptist Seminary of the Philippines, Mandaluyong City, taon 1977 hanggang 1980. Noon ang paggamit ng mga tambol sa mga iglesiyang Bible Baptist ay ipinagbabawal. Walang “praise and worship” na musika—wala, wala, kahit isa. Isinasagawa lamang ito noon sa mga Pentecostal at Charismatic na mga simbahan. Noon ang mga iglesiyang Bible Baptist ay nananatiling matibay sa musika at mga pamantayan ng pananamit at buhok—lalong-lalo na sa mga doktrina at Baptist Distinctives. Atin pa ngang dinis-fellowship ang isang batang pastor, si Rey Clemente, dahil naniwala siya sa unibersal na iglesiya at hindi naniwala sa ikapu. Kaya umalis nga siya at ginawa kung ano’ng gustuhin niya. Sa tingin ko ang kanyang iglesiya (isa sa mga pinakamatandang iglesiyang Bible Baptist sa Pilipinas) ay ang unang Bible Baptist Church na yumakap sa “praise and worship” at mga tambol sa kanilang musika, kasabay ang pagbukas niya sa iglesiya sa mga simbahang Charismatic. Yan ay kasaysayan na. Hindi natin iyan maitatanggi.

Ngunit nagbabago ang mga bagay. Nagbabago ang mga tao. Ngayon, ang mga pastor ng mga BBC ay nasa isang kontrobersiya patungkol sa musika. Nagugulat ako at mayroon pa ng ganitong klase ng pagkakasalungatan. Bakit? Sa nakaraang tatlumpung taon ay alam  at siguradung-sigurado ang mga BBC pastors sa kanilang katayuan sa bagay na ito. Ngayon “hindi na natin alam.” Ang alam lang natin ay nagbabago ang lahat ng bagay sa ating paligid. Na “imposible” na hindi sumabay sa pagbabago. At kapag hindi tayo sumabay, mapag-iiwanan tayo at tayo ay magiging “walang kaugnayan” (irrelevant). Ngunit, isipin nating maigi—tama pala si Rey Clemente! At dapat sumabay tayo sa “takbo ng sasakyan.”

Pero, SALAMAT NA LANG. Nang may buong paggalang, sa tingin ko ay HINDI TAYO DAPAT MAGBAGO. Hindi natin kailangan ang pagbabagong ito. Dapat ba nating iayon ang ating mga iglesiya sa konsepto ng mundo ng pagka-may-kaugnayan (relevance) at sa pilosopiyang pantao para maabot ang sanlibutan? HINDI! HINDI KAILANMAN! Ang sagot, siyempre, ay na ANG MGA IGLESIYA AY DAPAT NA UMAYON SA KONSEPTO NG DIYOS NG PAGKA-MAY-KAUGNAYAN. Iyan ang totoong kwento sa likod ng pagbabagong ito. Para patuloy na maging may-kaugnayan sa sanlibutang ito dapat kang magbago—dapat kang umayon sa sanlibutang ito. Iyan ang konsepto ng mundo tungkol sa pagka-may-kaugnayan. Ngunit ang sa Diyos ay hindi ang maki-ayon ngunit ang umiba:

Ako samakatwid ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Diyos, na iharap ninyo ang inyong mga katawan ng mga buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na ito ay inyong makatuwirang paglilingkod. At huwag maki-ayon sa sanlibutang ito: kundi kayo ay mag-iba sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan, upang mapatunayan nawa ninyo kung ano yaong mabuti, at katanggap-tanggap, at sakdal, na kalooban ng Diyos.

Ang konsepto ng Diyos ng pagka-may-kaugnayan ay ang maging iba mula sa sanlibutang ito: na maging pinabanal at malinis mula sa kamunduhan; na maging isang maluwalhating iglesiya, walang batik, o kulubot; na maging banal at walang kapintasan (Efeso 5:25-27).

Ang isang naibang buhay ay instrumento pa rin ng Diyos sa pag-abot sa sanlibutan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng mga pastor na magsalita at patunugin ang alarma. Hindi ito ang oras para tumahimik. Ito ang oras para bumuo ng isang totoo, tahasan, at matapang na paninindigan. Kinabukasan ng mga iglesiya ang nakasalalay dito. Ayoko na pagdating ng panahon ay akusahan ako ng aking mga anak na mahaba lamang ako sa retorika, ngunit kulang sa memorya, at pabaya sa pagtitimbang ng mga konsikwensya ng aking mga kilos. Nais ko na maalala nila ako bilang isang pinuno na alam kung paano gumawa ng isang pagtindig para sa aking mga paniniwala nang walang takot o pabor.

APPLY TO LIFE HELPS

Malamang ay nakatulong sa iyo ang artikulong ito upang tumayo para sa iyong pinaniniwalaan, nang “walang takot o pabor.” Ngayon ay siyasatin natin ang ating sarili:

 1. Mayroon ba sa ngayon na sitwasyon sa iyong buhay na kailangan mong tumayo para sa kung ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ito? ____________________________________________________________________________________________________________
 2. Nahihirapan ka ba minsan na gawin ito? ____ Bakit? __________ ______________________________________________________

Sikapin mo na sa mga susunod na pagkakataon ay gagawin mo ang iyong makakaya, sa kapangyarihan ng Diyos, na ikaw ay magsalita, magkompronta, o tumayo para sa iyong paniniwala.

Is It Right to Respect?

Pope Francis has come to my country just yesterday, and Catholic Filipinos are prostrating to show their wonder and awe of the papacy. And indeed practically everyone is exalting this new pope of the Catholic churches. Even those who reject Catholicism (almost all of them) and faith in some way respect the man.

On the other end of the line there are a few people who are not welcoming to “his holiness.” Recently a pastor posted and showed his sentiments on the coming of the Pope in Facebook, and called him a curse to the Philippine islands, and called him a ‘poop’ instead of pope. Of course, this drew the furious ire of the devotees and the rebukes of those who somehow see silence as the best option. These people emphasize the need for “respect” and “tolerance.” They are fuming with anger with this pastor because he is “without manners” and “disrespectful.”

Respect is such a beautiful and noble term to us. It is such a positive trait every time it is used in writing, speech, etc. But does it mean it is always right to respect?

First of all, I believe in God. I believe that the Bible is His Word, and I believe everything it says, however narrow it may seem to the ears of people. And God is “no respecter of persons,” and His words clearly reflect that. Jesus calls legalistic religious leaders and false teachers “hypocrites,” “vipers,” “serpents,” “blind,” and anywhere in the Scripture God calls them “brute beasts,” “clouds without water,” “trees plucked up by the roots,” “filthy dreamers,” “spots,” “children of the devil,” and such like. Truly God is not a respecter of persons, which brings the word “respect” in bad light.

Of course we would be hurt when we are disrespected, and so we feel anger toward those who do not respect someone we respect. But let us think for a minute. Is it really right to respect all the time? These people who fumed at this pastor knew that it is not. Because if they say that is right to respect all the time they would never hurl invectives at the pastor. But they feel a person like the pastor never deserves respect. So they did not respect. But did they ever think of being in his position? Surely he has his own reasons for disrespecting the pope. Somehow in his life he found that the pope does not deserve his respect. So he did not respect.

This is not about hate or religious discrimination, this is about being yourself. I know the Catholics who spoke against the pastor thought that if they did not speak, it would be abomination to them. Silence is just not an option. They are just being Catholics. But couldn’t they in turn see that the pastor may have felt the same way, so much so that silence is also not an option? Because in the same way as the Catholics, he is just being himself.

Now that’s what we should respect.