Together Walking with God

together

Sa mga lagi nang nakakapagbasa ng Biblia, nababalot tayo ng tuwa at misteryo tuwing nababasa natin ang maikling salaysay ng buhay ni Enoch: “And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: And Enoch walked with God: and he was not; for God took him” (Genesis 5:21-24). Si Enoch ay lumakad na kasama ng Dios… buhay na kakaiba sa mga nauna at sinumang susunod pa sa kanya. Oo, ang mga nauna at sumunod sa kanya ay tumawag sa pangalan ng Panginoon (Genesis 4:26), pero iniba si Enoch sa kanila sa pamamagitan ng “lumakad siyang kasama ng Dios.” Ang kakaiba niyang buhay ay nagdulot rin ng kakaibang bagay: “at hindi siya namatay; sapagkat kinuha siya ng Dios.” Ito ay isang larawan ng Rapture, kung saan ang mga mananampalataya, patay man o buhay, ay aakyat sa langit at sasalubungin si Kristo sa ere, upang hindi mapasama sa parusang ibubuhos sa mundong hindi nananampalataya sa Kanya.

Gayunpaman, mayroon itong itinatagong malungkot na katotohanan: siya lamang mag-isa ang lumakad kasama ang Dios. Nasaan ang kanyang asawa? Kanyang mga anak, tulad ni Methuselah? Kung iyo pang susumahin kung kailan namatay si Methuselah, ay makikita mo pang sa taon pa ng Baha (nung taon na winasak ng Dios ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig) siya namatay*—na maaaring mangahulugan na napasama siya sa mga nalunod, na mangangahulugan na hindi niya lang basta binalewala ang patotoo ng kanyang ama, kundi namuhay din kagaya ng ibang tao na masama at makasarili.

O tulad ng maraming pamilya sa Biblia, tulad ng kay Jesus, na Siya lamang na isang anak ang nangangaral ng Ebanghelyo; maging mga kapatid Niya ay hindi Siya pinaniniwalaan.

Nakakalungkot, hindi ba? Nakakalungkot talaga kung ang iyong kamag-anak ay hindi ligtas. Pero, mas malungkot siguro kung ang pamilya mong nagsasabing Kristiano na sila ay hindi naman naglilingkod. Ikaw, naglilingkod, sila hindi. Sila naglilingkod, ikaw hindi. Ikaw, hindi naglilingkod, sila, hindi naglilingkod. Hindi ba?

Pero natatagpuan ko ang marami sa mga Kristianong pamilya ay hindi naman masunurin at lumalakad kasama ang Dios, kaya walang kakaibang ginagawa para sa kanila ang Panginoon. Madalas mga magulang lang, ama at ina; naiiwan ang mga anak sa bahay dahil “ayaw sumama,” “may assignment/project siya,” o “natutulog.” Kung nasa church man, ay laro-nang-laro at hindi nakikinig. Dumadalas na rin na ang mga anak lang (akala ko sa mga unsaved lang yun uso); wala si Tatay “dahil may trabaho” at si Nanay ay “marami pang inaasikaso”; “puyat, kagagaling lang sa trabaho.” Minsan ay wala nang maisagot na dahilan ang anak kundi, “Hindi po sila sumama eh.” Pinakamadalas na siguro ang kumpleto ang pamilya—pinakamadalas buo silang hindi lumalakad kasama ang Dios. “May problema” o ang ibig-sabihin, “may nag-away,” “walang gana,” “mababa ang ispiritwal,” “nahuli ng gising.” At sa mga dahilang ito, parang ang pagpupursige na mas lalong maging malapit sa Dios ay isang maliit na bagay kung hindi pa nga walang kabuluhang bagay. Ngunit hindi dapat ganito. Kung ikaw ay Kristiano, at ang pamilya mo ay nagsasabing sila ay Kristiano, nararapat lamang na kayo ay lumakad nang magkakasama kasama ang Dios.

Tatay, ikaw ang pinuno. Ikaw, wala nang iba. Hindi ang asawa mo, lalong hindi ang mga anak mo. Ikaw. Kailan mo maiintindihan iyon at isasagawa sa iyong buhay? Bakit marami pa rin sa mga tatay ang patuloy na nagpapatalo sa mga salita at pagdodomina ng asawang babae? Ang mga dakilang lalaki ng Kasulatan ay mga lalaki na pinangunahan ang kanilang pamilyang sumunod sa Dios. Si Seth (Genesis 5:25-26), si Noah (Genesis 6:9—8:22), si Abraham (Genesis 12) gayundin sina Isaac, Jacob at Joseph, si Moses (Exodus 4:18-26), si Joshua (Joshua 24:15), si Joseph ang asawa ni Mary (Matthew 1:18-25; 2:13-23), ay mga halimbawa ng mga dakilang lalaki ng Dios na pinapangunahan ang kanilang pamilya para sumunod sa Dios. Ang mga lalaking hindi dinala ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa Dios ang siyang mga bigong mga lalaki sa Biblia: si Eli (1 Samuel 2:12—3:22); si Solomon (1 Kings 11); si Ahab (1 Kings 17:29-33). Gusto mo bang mailagay sa Hall of Leaders o Hall of Failures? Mga tatay, tayo ang pinakamagagaling gumawa ng paraan, pero bakit simpleng pagde-devotion tuwing umaga ay hindi tayo makagawa ng oras? Gumising nang maaga, magsakripisyo ng cellphone load. Kung nais mong magkaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya mo, hindi ka dapat nagdadalawang-isip sa mga ganitong paraan. Bakit hindi tayo makadalo ng evening service o prayer meeting? Alam mong ang trabaho at pagod at puyat ay mga mahihinang dahilan para sumuway sa Dios. Yung ibang mga ama na maaari nating tularan tulad ng ating pastor, hindi natin matularan; hindi dahil hindi kaya, kundi dahil ayaw. Kung sa pamilya ng ating pastor ay mayroon pa ring naglayas, paano pa kaya sa pamilyang hindi tinuturuang lumakad kasama ang Dios? Paano pa kaya, Tatay?

Nanay, ikaw ang tagasuporta. Kung lagi ka na lang putak nang putak sa iyong asawa ng mga kapintasan niya at kung gaano siya “ka-iresponsable,” paano siya makakapamuno nang maayos? May isa akong alam na bata na walang masabing maganda patungkol sa kanyang ama, hindi dahil sa iresponsable ang kanyang ama o sugarol o lasinggero o tamad magtrabaho, kundi dahil puro masasamang salita ang bukang-kwento ng kanyang ina tungkol dito. Mga ina, iisa na kayo—ang pagtalak mo sa iyong asawa ay pagtalak mo rin sa iyong sarili dahil pinili mo siyang maging kabiyak. Kung mali man ang napili mo sa tingin mo, huwag mong ubusin ang oras mo sa kakasabi sa kanya kung gaano ka nagkamali; bagkus, tulungan mo siyang maging lalaki na masunurin sa Dios. Huwag kang magbigay ng mga dahilan sa kanya para hindi sumunod sa Dios. Kapag may nais siyang gawin para sa Panginoon, buong pwersa mo siyang suportahan, at huwag kang manghinang itulak sila kapag wala siya. Ang mga dakilang babae sa kasulatan ay mga babaeng itinutulak ang kanilang anak sa Panginoon: si Eve (Genesis 4:1, 25); ang asawa ni Noah (Genesis 7:6-8, 13-14); si Sarah (Genesis 12); si Mary (Luke 1-2). Teka… may napansin ka ba? Ang mga dakilang babae na ito ay asawa ng mga dakilang lalaki ng Biblia! Ang mga dakilang babae ay mga supporter ng kanilang asawa!

Anak, ikaw ang tagasunod, ngunit dapat ay may sarili ka ring pag-iisip na sumunod sa Dios. Anuman ang gawin ng isang ama at ina para sumunod sa Panginoon, kung ang anak ay hindi magiging willing, ay hindi magtatagumpay ang isang pamilya na lumakad kasama ang Dios. Dapat ay sumunod ka ayon sa Ephesians 6:1 at Colossians 3:20. Gayunpaman, bilang isang tao, mayroon ka nang sariling pag-iisip, at dapat ay maging kumbinsido ka mismo na dapat kang lumakad kasama ang Dios. Hindi ka dapat maging robot na sunud-sunuran lamang; dapat ay isa ka ring tao na may sariling isip at puso at ang isip at puso na iyon ay nakatuon sa Dios. Kung hindi sila sumunod, basta ikaw, lumalakad kang kasama Niya. Sina David, Josiah, Hezekiah, at iba pang mga anak na dakilang tao ng Biblia ay mga anak na sariling pag-iisip na sumunod sa Dios. Hindi kailangan si ama, o si ina.

Hindi kaya naging mas maganda ang passage ni Enoch kung “si Enoch at kanyang pamilya ay lumakad kasama ng Dios”? Higitan natin si Enoch sa kapangyarihan ng Panginoon.

*369 years old si Methuselah nang ipanganak si Noah (Gen. 5:26-28); 600 years old na si Noah nang dumating ang Baha (Gen. 7:6). Kung pagsasamahin ang dalawa (369+600), ay lalabas ang resulta na 969 na siyang edad ni Methuselah nang siya’y mamatay.

 

Advertisements

The Thriving Family

by Elijah Abanto

Mag-isip ka ng isang pamilya. Magigising ang mga anak,  hindi dahil sa tawag ng kanilang ina, o amoy ng masarap na almusal, ngunit dahil sa ingay ng pag-aaway ng kanilang tatay at nanay. Magmamadaling umalis ang tatay; ipapasa naman nung nanay ang kanyang galit sa kanyang mga anak, sa pamamagitan ng bulyaw at masamang tingin. Dahil doon, isa sa mga anak ang sasagot nang pabalang sa kanyang ina.Yung isa pang anak, na mas matanda sa kanya, ay papagalitan siya dahil sa kanyang ugali at manghahamon ng away. Aalis ang mga anak sa eskwela nang mapait at galit.

Walang may gusto ng ganoong pamilya. Ngunit madalas ay makikita natin ang ganitong uri ng eksena sa halos bawat pamilya—baka nga maging sa pamilya mo.

“Ano’ng gagawin namin ngayon?” itatanong mo. Huwag kang mag-alala; may pag-asa. Nagbibigay ang Biblia nang malinaw na mga instruksyon para magkaroon ng isang maka-Dios, lumalago, at nagtatagumpay na pamilya. Apat ito. Anu-ano ang mga ito?

 

Let’s start listening.

James 1:19—Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:

Proverbs 4:1—”Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.”

Ang salitang “listen,” noong tingnan ko sa Merriam-Webster Dictionary, ay may apat na ibig-sabihin kung gagamitin ito bilang isang action word. Lahat ay laging may karugtong na pagdinig, tulad ng iyong iniisip marahil. Ang isa ay isang makaluma o archaic na ibig-sabihin: “to give ear to,” paglalaan ng iyong tainga sa isang salita—parang yung ginagawa mo kapag may bumubulong sa iyo. Nagagawa mo na ba ito minsan sa iyong tahanan? Kung ikaw yung ama o ina, nagawa mo na ba ito sa iyong asawa o anak? O kung ikaw ay anak, sa iyong mga magulang? Ang nakakalungkot, ang  pakikinig ay isa sa mga malaking “kapanasanan” ng maraming indibidwal kasama mga Kristiano.

Mas madali tayong magsalita kaysa makinig. Ayon nga sa mga statistics, sa isang grupo na nag-uusap, kailangan lang magsalita ng isang tao ng labindalawang salita para automatic na magsalita ang isa pa. Kahit nagsasalita pa yung isa, awtomatiko, pagkaabot niya ng labindalawang salita, magsasalita na yung iba.

Marami sanang hindi na kinakailangang problema ng pamilya na naresolba kung ang pakikinig lamang ay kasama sa ating pag-uugali.

Ang salitang “hear,” kasama ang lahat ng anyo ng salitang ito, ay nababanggit sa Biblia ng higit sa 810 na beses. Kung paulit-ulit na binabanggit, ibig-sabihin mahalagang-mahalagang ito. Dapat tayong makinig kung magtatagumpay ang isang pamilya.

Heto ang ilang mungkahi na pwede mong gawin kung gusto mong malinang ang pagiging palamakinigin:

 • I-break mo ang statistics! Huwag kang sasabay na magsalita sa nagsasalita. Hintayin mo siyang matapos.
 • Huwag ka agad mag-react.
 • Hayaan mong may makipag-usap sa’yo ngayong lingo at huwag kang magsalita hangga’t hindi niya hinihiling sa iyong magsalita ka.

 

Let’s talk spiritual.

Ephesians 5:19—Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

Philippians 1:27—For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

Nasa panahon na tayo kung saan ang “pakikipag-usap nang ispiritwal” ay pinagtatawanan o nililibak. Subukan mong magsabi ng “The Lord be with you” bilang pagbati kung hindi ka asarin. Pero mukhang hinulaan na ito ng Hosea 9:7, dumarating na raw ang panahon na ang propeta ay tinatawag nang baliw, ang ispiritwal na tao ay ulol.

Ngunit may isang bagay tungkol sa pagsasalita nang ispiritwal na nagpapakalma sa isang tao. May epekto pa nga na parang binabantayan nila ang kanilang aksyon o sinasabi.

Isang magandang halimbawa ng ganitong klase ng pag-uusap ay makikita kina Boaz, kanyang mga manggagawa, Ruth, at Noami. (hal., Ruth 2:4)

Maaari na nating simulan na makipag-usap nang ispiritwal, sundin mo lang ang mga mungkahing ito:

 • Panatilihin mo ang salitang “Dios” sa iyong pakikipag-usap nang hindi bababa sa 7 beses isang araw.
 • Subukan mong huwag matawa o mang-asar sa taong nagsalita ng ispiritwal. Tanggapin mo ito nang normal at may paggalang.

 

Let’s submit to one another.

Ephesians 5:21—Submitting yourselves one to another in the fear of God.

1 Peter 5:5—Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

Isipin mo na lang ang isang anak na lalaki o babae na nagpapasakop na lamang sa mga ipinag-uutos ng kanyang mga maglang. Wala ditong kaso kung anong klaseng magulang, kahit stepfather o stepmother iyan, masama o mabuting magulang—mas maganda kung nagpapasakop na lamang ang anak.

Isipin mo na lamang ang isang asawang babae na handang magpasakop sa kanyang asawa.

At isipin mo rin ang isang lalaki na binibigyang-konsiderasyon ang mga mungkahi ng kanyang asawa at anak at nagpapasakop rito kung ito naman ay tama.

Ang laki ng kaibahan, tama?

Maraming mga maliliit na bagay ang nagiging “iceberg” dahil sa kakulangan sa pagpapasakop. Ngunit marami din namang mga “icebergs” ang nawawala kapag may submission.

Paano mo lilinangin ang ganitong klase ng attitude? Try these two steps:

 • Ikaw na ang magtanong, “Mayroon po kayong ipapagawa?” “May kailangan ka ba?” “Ano sa tingin mo?” Mas madali na magpasakop kapag ikaw na ang nauunang mag-alok.
 • Planuhing sabihing “Oo,” kapag may nag-utos sa’yo, o nagbigay ng suwestiyon—basta alam mo namang tama at hindi naman nakakasama.

 

 

Let’s praise each other;

let’s pray for each other.

Philippians 2:3—Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.

1 Timothy 2:8—I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

James 5:16—Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

 

Patawarin niyo ako sa pagiging negatibo ko, ngunit, sa totoo lang, sa bawat panahon na ako ay napapadaan sa mga tahanan, kahit na sa mga Kristiano, bihira akong makarinig mula sa magulang ng mga positibong bagay tungkol sa kanilang mga anak. (Aminin!) Sa bawat mabuting ginawa, mayroon naman tayong itutumbas na sandaang masamang bagay tungkol sa tao. Sa mga anak, tuwing Mother’s Day o Father’s Day lang yata nakakapagsalita nang positibo! (Siguro pag may Children’s Day na rin ay magkaroon ng positibong masasabi ang mga magulang sa anak!) Madalas din sa pagitan ng mag-asawa ang ganitong klase ng eksena—pintasan, simangutan.

Ngunit alam mo, at alam ko, na mas nakakatulong ang mga positibong salita kaysa negatibo. Kahit kailan ay ganun na iyon. Mas mahirap tanggapin ang negatibo. Hindi naman dapat mawala ang negatibo, lalo na kung totoo at karapat-dapat namang banggitin; ngunit lalong hindi dapat kung walang positibo.

Ang resulta tuloy ay mga mabababa, imbes na naitataas, na ispiritu. Galit, at hindi kabaitan ang karaniwang resulta ng puro na lang pintas. Bakit hindi purihin ang mga nagawang tama ng isa’t isa? Kung may mali, ipanalangin natin nang taimtim sa Dios; kung kailangang kastiguhin, gawin mo, ngunit hindi dapat nawawala ang pagpansin ng tama.

 

Ilang mga suwestiyon:

 • Purihin agad-agad ang nagawang tama at huwag nang ipagpaliban pa. Mas madali itong gawin nang “on-the-spot” kaysa maghintay ka pa ng “tamang” panahon. Hindi na iyon darating.
 • Ipag-pray siya kung may nagawa siyang mali.

 

Mag-isip ka uli ng isang pamilya. Gigising ang mga anak—dahil mayroon silang morning devotions. Babati ang mga anak, “Magandang umaga po.” Pagkatapos ay mananalangin sila. Nakahanda ang masarap na almusal. Mukhang masaya si Ama. Maaliwalas ang mukha ni Ina. Ang lalaki, bago umalis, ay magtatanim ng halik ng pagmamahal sa kanyang asawa, na nagsasabing, “Gabayan ka ng Panginoon sa ating mga anak.” “Pagpalain ka ng Dios,” sasagot ang asawa nang pagkatamis-tamis. Ang mga anak? Nakangiti, halos-mangiyak-ngiyak na sa ligaya, at nagsasabing, “Ba-bye.” At mula doon ay magpapasalamat sila sa Dios para sa araw na iyon at sa mga magulang habang papunta sa school.

Ang lahat ay nagnanais ng ganoong klase ng pamilya. Pero, huwag kang mag-alala; hindi lang ito posible sa fairy tale—pwede rin itong mangyari sa totoong buhay. Sa tulong ng Dios, pagbubulay-bulay ng Kanyang Salita, at patuloy na pananalangin sa Kanya, ang pamil-ya mo’y magiging maka-Dios, lalago, at magtatagumpay.

Nagsisimula iyon—sa’yo.

Thriving Families

Kung mayroon mang panahon na higit na kailangan ang mga pamilyang makadiyos, lumalago, at nagtatagumpay—ngayon iyon. Ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng mga halimbawa nitong mga karakter—ang kahalagahan ng isang pamilya. Hindi naman kinakailangan ang isang perpektong pamilya, ngunit isang pamilya na may takot sa Dios—sapagka’t sa ganoong paraan, ang isang pamilya ay magtatagumpay.

Sa ngayon ay maraming bigong pamilya—mga pamilya natatapos sa kahihiyan, kasiraan, paghihiwalay, kawalan ng pagtitiwala, at poot. Malulungkot ka na lamang kung makakarinig ka ng mga ganoong balita—dahil mahirap, kung gusto mo man, na ayusin ang ganitong klase ng trahedya. Minsan ay imposible pa nga.

Ngunit ang lahat ng bagay ay may pag-asa pa. Basta’t umasa ka lamang sa Dios at magpatuloy sa pagsunod sa mga utos Niya, ang pamilya mo ay magtatagumpay. Ang pagbabasa ng mga kwento ng mga pamilya sa Biblia ay makapagbibigay sa’yo ng lakas ng loob para magpursige. Mayroon sa kanilang dumaan sa mga pagsubok, ngunit nagtagumpay; mayroon namang ding nabigo.

 • Adam (Genesis 3-4)
 • Noah (Genesis 6-9)
 • Abraham (Genesis 12-25)
 • Isaac (26-28)
 • Jacob (29-50)
 • Amram (Exodus 2:1-10)
 • Elkanah (1 Samuel 1-2: 11, 18-26)
 • Eli (1 Samuel 2:12-17, 27-36; 3-4)
 • David (2 Samuel)
 • Joseph and Mary (Matthew 1-2; Luke 2)
 • Eunice (2 Timothy 1:5)

Kailangan ng henerasyon na ito ng mga pamilyang makadiyos, lumalago, at nagtatagumpay. Ngunit kung magiging ganito ang iyong pamilya, kailangan muna na una ay nais mo talaga ng ganitong klaseng pamilya, pangalawa ay determinasyon na ipursige ito, at pangatlo Dios na iyong pinaniniwalaan at sinusunod.

HOW TO DESTROY Your Family

by Pastor Felizardo Abanto

(Ephesians 3:20-21; Revelation 3:1-5)

 

Anumang makasisira sa isang pamilya ay siya ring makasisira sa isang iglesiya. Nais ng Diyos na Siya maluwalhati sa buhay ng bawat Kristiano, bawat Kristianong pamilya, at bawat tunay na iglesiyang Baptist. Nais Niya na ang lahat ay pinapalawig pa ang abot ng Ebanghelyo.

Kapag hindi naging matagumpay ang isang Kristiano, sa pagtingin ng Diyos, sa kanyang buhay, kanyang pamilya, at kanyang iglesiya, ibig-sabihin ay ang kabiguang lumago, ay maaari niyang isisi ito sa kung sinong mga tao, ngunit wala namang batayan. Ang ating tatalakayin sa mga susunod na pangungusap ay ang totoong mga rason. Kahit ang kawalan ng paggawa ay maaaring makasira o makapatay sa mismong pamilya. Paano ito mangyayari?

 

 1. Sa Pamamagitan ng Pagpapabayang Umuwi sa Tahanan (sa iglesiya, ang hindi pagdalo sa pagtitipon) (Hebrews 10:25). Ang problema sa maraming mga Pilipinong pamilya, dahil sa ekonomiya ng bansa, ay nagde-desisyon, tulad ni Flor Contemplacion, na mangibang bansa. Kung ihahambing ito sa iglesiya:
 2. Pagiging Absent tulad ni Tomas. (John 20:24) May tatlong bagay siya na hindi niya nakuha dahil dito;
 3. Kapayapaan.
 4. Pribilehiyo
 5. Kapangyarihan. Makikita natin sa verse 22 na noong wala siya ay dumating si Jesus at hiningahan ang mga disipulo ng Banal na Ispiritu.
 6. Maraming Dumadalo Ngunit hindi Buong-Puso. Dapat tayong maging tulad ni David sa Psalm 122:1, “I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD” at 84:10, “For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.”
 7. Ang mga mahilig magpalusot ang pumapatay sa iglesiya. Ang pasubali ay isang balat ng rason na may lamang kasinungalingan.
 8. Sinisipon si Danny. Buong pamilya ba?
 9. Pagod na ako. Napagod din si Jesus, ngunit tinungo pa rin Niya ang krus.
 10. Lahat ng dahilan ay maganda kung ayaw mong dumalo. Alam ng lahat na may Linggo ng umaga, Linggo ng gabi, at Prayer Meeting tayo.
 11. Ang halimbawa ni Jesus ay nagsasabing, “Pumunta ka.” Luke 4:16

 

 1. Sa Pamamagitan ng Hindi Pagsunod sa Mga Magulang (Ephesians 6:1, 2). Kung iuugnay ito sa iglesiya, ito ay ang kawalan ng interes o pakielam sa mga programa nito. Ang programa ng iglesiya ay ang mag-akay ng mga kaluluwa at magsimula ng isang misyon—ebanghelismo at pagmi-misyon. Ano ba ang ating fourfold purpose?
 2. Win people to Christ.
 3. Get them baptized.
 4. Teach and train them.
 5. Help save the world!

Ang kooperasyon ng bawat isa ay kailangan. Hindi niligtas ng Diyos ang bawat isa sa atin upang umupo lamang, o manood, anuman ang ating edad o bokasyon. Ang buhay-Kristiano ang siya lamang buhay na walang bakasyon dahil ang Kaaway ay hindi nagbabakasyon.

 

III. Sa Pamamagitan ng Pagiging Manhid sa Mga Pangangailangan Nito. Si Tatay, dedma kahit walang makain; si Nanay, dedma kahit naglalasing at nambababae ang asawa; si anak, dedma kahit bagsak lahat ng grado, kahit na pagsabihan. Patungkol sa iglesiya:

 1. Tanungin ang iyong sarili, “Ano’ng uri ng iglesiya magiging ang iglesiyang ito kung lahat ng miyembro ay katulad ko?”
 2. May mga Tao na Mukhang Iniisip na ang Gusto Lamang ng Diyos ay mga Tira-Tira (basura). Ngunit ang sabi sa 1 Corinthians 16:2, “Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.” Ipinapakita ng talatang ito na ang pagbibigay ay:
 3. Personal.
 4. Regular/May Takdang Panahon.
 5. Nakaayon sa Kung Ano’ng Mayroon Ka (proportional).

 

 1. Sa Pamamagitan ng Pagiging Galit sa mga Miyembro nito.
 2. Ang ating pag-uugali sa bawat isa. (Ephesians 4:32)
 3. Maging mabait—walang nakakatalo dito.
 4. Maging mapagpatawad—para sa kapakanan ni Kristo. (Matthew 6:15; Mark 11:25-26; Matthew 18:21-22).

Ang ating layunin ay ang itayo at patibayin ang katawan ni Kristo.

 

 1. Sa Pamamagitan ng Hindi Pagkakakilanlan Rito.
 2. Huwag maging mga “church hoppers,” o taong palipat-lipat dinadaluhan.
 3. May tatlong mga bagay na dapat mangyari bago ang isang tao ay maging isang miyembro:
 4. Maligtas.
 5. Mabautismuhan ayon sa mga kasulatan.
 6. Maidagdag sa iglesiya.

Maging maingat tayo sa pagtanggap ng mga miyembro.

 

Sa simple lamang na hindi paggawa ng anuman at pag-asa sa iba upang gawin lahat ang trabaho, ay hinahayaan natin ang mga pag-uugali na hindi malinang, ang mga relasyon na unti-unting mamatay; sa hindi pagsuporta, ang pamilya at ang iglesiya ay tiyak na mamamatay.

Hindi natin ito hahayaang mangyari. Inaasahan tayo ni Jesus na gagawin natin ang bahagi sa Kanya. bdj

 

INVESTMENT TIPS for GROWING Family Relationships

by Pastor Felizardo Abanto

1 Peter 3:7

Isa si Warren Buffet sa mga pinakamayamang tao sa Amerika. Noong 1997, sa pitungpu na nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyares o higit pa, si Buffet lamang ang nakuha ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pag-i-invest. (Para maubos mo ang $1 bilyon sa isang taon ay gagastos ka ng $2.73 milyon araw-araw. Ang pinakamababang katumbas ng $1 bilyon sa pesos ay P45 bilyon, at kung gagastusin mo ito nang P2.73 milyon kada araw ay 45 taon muna bago mo ito maubos.) Maraming mga investor ang tumitingin sa kanya para sa payo patungkol sa pag-i-invest.

Kung kayo ay makakaupo kasama si Warren Buffet pansumandali at kukuha ng kaunting mga tips sa pag-i-invest gagawin niyo kaya?

Isipin mo nang isang sandali na ang iyong pamilya ang iyong pinakamalaking kapital. Kung ikaw ay makakakuha kaya ng investment tips sa kung paano mo ito mapapalago sa kalidad magiging interesado ka kaya?

Ang Biblia na nasa ating mga kamay ay puno ng makapamilyang mga prinsipyo at kasabihan na maaari nating matutunan at maisagawa upang gawing mayaman ang ating relasyong pampamilya.

 

 1. INTINDIHIN ang Bawat Isa. 1 Peter 3:7

Kapag pag-aari mo ang isang bagay tulad ng VCR, ano ang gagawin mo para magamit mo ito? Kailangan mong unawain kung paano. Bilang mag-asawa, pag-aari niyo na ang isa’t isa. Paano magiging maayos ang inyong relasyon? Dapat ay unawain ninyo ang isa’t isa.

Tayong mga lalaki ay direktang inutusan na intindihin ang ating mga asawa. May ilang nagsasabi na mas madaling intindihin ang Quantum Physics kaysa kanilang asawa. Maaari sa ating mga Baptists ay ganito rin ang ating iniisip.

Ano ba ang ibig-sabihin ng pag-intindi? Ang ibig nitong sabihin ay ang “gawin ang kung ano’ng mahalaga sa ibang tao bilang mahalaga din sa iyo tulad na siya ay mahalaga sa iyo.” Paano? Gumawa ng panahon upang makilala ninyo ang isa’t isa. Gumawa ng oras para talagang makinig.

Sabi nga sa James 1:19, “Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.”

 

 1. TUMUPAD sa mga ITINALAGA [o IPINANGAKO].

Dapat tayong maging “MAPAGBIGAY sa papuri, ngunit MAINGAT sa mga pagpapangako.”

Bakit ba na ang pagtupad ng ating mga itinalaga at pagbibigay-rangal sa ating mga pangako ay mahalaga? DAHIL tayong lahat ay may tendency na itayo ang ating mga pag-asa sa mga pangako.

Kapag ang isang lalaki ay nangangako na mamahalin ang isang babae hanggang sa maghiwalay sila sa kamatayan, binibigyan niyon ang babae ng seguridad upang maging lahat na dapat maging siya sa isang relasyong pang-mag-asawa.

Sabi nga sa Ecclesiastes 5:4-5: “When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.” Totoo din ang talatang ito sa ating mga itinalaga sa iba. Sa ibang mga salita, dapat tayong maging tapat o LOYAL.

Prov 3:3-4: “Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.” Kapag ating tinutupad ang ating mga itinalaga ito ay bumubuo ng TIWALA. Walang malusog na relasyon kung wala nito. Tiwala ang siyang matibay na pundasyon kung saan ang isang pamilya ay nakatayo.

Ngunit ang pagtupad sa mga ipinangako ay maaaring malaki ang kapalit. Mayroon ka bang mga commitment na dapat tuparin?

 

 1. MAGBIGAY NG RESPETO.

Respeto—magbigay-pansin; magbigay-pansin nang may espesyal na atensyon; karapat-dapat sa espesyal na pagtingin, kung gayon, ay magbigay malasakit; pag-iingat; TAKOT. (Proverbs 14:26) Isa pang salita para sa respeto ay PAGGALANG. Romans 12:10, “Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.”

Paano natin ito ipapakita sa ating pamilya?

 • sa pamamagitan ng pagrespeto sa pag-aari ng isa’t isa
 • sa pamamagitan ng pagrespeto sa pagiging pribado ng isa’t isa
 • sa pamamagitan ng pagrespeto sa oras ng bawat isa

Mahirap ito para sa mga taong mataas ang pagtingin sa sarili. Phil. 2:3, “Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.”

 

 1. MAG-ALAY NG PAMPALAKAS NG LOOB.

May isang aktres na nagsabi, “Nabubuhay kami sa mga salitang nagpapalakas ng loob, mamamatay kami kapag wala niyon nang dahan-dahan, may kalungkutan, at may galit.”

1 Thessalonians 5:11, “Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.”

Kamusta ang ating mga tahanan? Paano tayo makapagbibigay ng lakas ng  loob?

 • sa pamamagitan ng pagngiti. Naitataas ng isang ngiti ang iyong pagpapahalaga sa sarili.
 • Sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga salita ay maaaring gumawa ng malaking pasakit o kahanga-hangang kabutihan.
 • Sa pamamagitan ng pagpansin sa positibo.

Tinanong si Andrew Carnegie, isang businessman na nakapag-hire ng 45 na milyonaryo, kung paano niya ito nagawa. ’Hindi naman sila mga milyonaryo noong sila ay i-hire ko.”

Paano niya nalinang ang mga taong iyon para maging mga milyonaryo? “Ang mga tao ay nililinang. Tulad na ang ginto ay minimina, may ilang tonelada muna ng dumi na dapat maalis para makakuha ng isang onsa ng ginto; ngunit hindi ka nagmimina para makahanap ng dumi—nagmimina ka para makahanap ka ng ginto!”

Magsimula ka na ngayon sa paghahanap ng ginto sa iyong anak, iyong asawa, at sa iyong mga magulang. Tulad ng ginawa ni Jesus sa mga disipulong pinili Niya.

 • Sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Ginawa ito ni Barnabas sa Acts 4:36-37; ang ibig-sabihin ng kanyang pangalan ay, “son of encouragement,” o “anak ng pampalakas ng loob.”
 1. HUMINGI AT MAGBIGAY NG PAGPAPATAWAD.

Isa nang katotohanan na darating at darating ang panahon na mabibigo at masasaktan tayo ng tao. Mahalaga na kalimutan ang maraming mga maliliit na bagay at patawarin ang isa’t isa. Colossians 3:13, “Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.” Tandaan na ang pagpapatawad ay hindi isang likas na gawi. Mas madaling magbilang ng kamalian. Ngunit tulad na tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos, tayo ay dapat na magpatawad ng iba.

Alam niyo kung gaano karami ang mga taong nag-aasam ng pagpapatawad? May kwentong Español ng isang ama at ng isang anak na iniwan ang tahanan. Pagkatapos na maghanap ng ilang buwan nang walang tagumpay ang ama ay pumunta sa isang diyaryo para humingi ng tulong. Sinabi lamang ng kanyang ad, “Mahal na Paco, magkita tayo sa harap ng opisinang ito ng diyaryo sa Sabado ng hapon. Pinatawad ko na ang lahat. Mahal kita.—Iyong ama.”

Noong hapon na iyon ng Sabado, may 800 mga kalalakihan na may pangalang Paco ang dumating, naghahanap ng kapatawaran at pag-ibig mula sa kanilang mga ama. May ilan sa inyo na nangangailangan ng ganoong klase ng pagpapatawad mula sa Diyos. Maaari mo iyong matanggap. Nagpadala ang Diyos ng isang Sulat ng pagpapatawad—ang Pangalan Niya ay si Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Ngayon na.

 

Nagpapasalamat si Bishop Abanto kay Pastor Merle Mees para sa article na ito.

 

Before It’s Too Late

father

Spiritual leadership in the home starts now.

by Joe White

Kaunting gawain lamang ang mas fulfilling kahit na challenging, mas thrilling kahit na mas demanding, mas rewarding ngunit mas exasperating kaysa sa pagiging ama at ang responsibilidad ng pagiging ispiritwal na pinuno ng tahanan.

Para sa akin, ang pagiging spiritual leader ko ay nagsimula sa kawalan ng kaalaman. Nang iuwi namin ang una sa apat naming baby sa bahay, wala akong ni isang clue kung gaano kalaki ang magiging gawain ko o kung paano simulan ang aking paglalakbay. Kamalian ang nagmarka sa mga unang taon ng trabaho kong ito.

Ang pinakamatanda kong anak, si Brady, ay lumaking may malaking ngiti at sensitibong disposisyon na naging dahilan para magtrabaho ako nang maigi sa aking magas-pang na ugali. Ang kauna-unahang niyang matagumpay na pagba-bike nang walang training wheels ay dumating noong siya ay 5 years old sa kainitan ng pagpapatakbo ko ng mga summer camp. Excited siya; busy naman ako sa trabaho (as usual).  Nahuli niya ako noong lunch at ipinahayag ang magandang balita.

“Tatay, hulaan mo kung anong nagawa ko ngayon.”

“Sabihin mo na, Anak!”

“Natutunan ko nang mag-bike—walang helper wheels!”

“Wow, ang galing! Dapat makita ko yan. Mamayang hapon pakita mo akin.”

“Hindi po, Tay, pagkatapos na ng summer.”

“Bakit pagkatapos pa ng summer?”

Ibinaba niya ang kanyang mga mata. “Nagtatrabaho po kayo tuwing summer, eh.”

 

Ang mga salitang iyon ay patuloy akong ginugulo. Ang totoo, nagtatrabaho ako tuwing taglagas, tuwing taglamig, at tuwing tag-ulan din—hindi lamang ako available para sa aking mga anak.

Noong summer din na iyon ang aking 6-year-old na anak, si Courtney, ay inilaan ang isang linggo sa aming nalalapit na maiksing camp. Nagkasundo kami na huwag magkita nang isang linggo. Ang hirap noon!

Sa panglimang araw niya sa camp, na-home sick si Courtney. Nagsimula na siyang umiyak, at ang kanyang tagapayo ay pumunta sa tabi ng kanyang higaan para bigyan siya ng mga yakap.

“Huwag ka nang umiyak. Makakauwi ka rin pagkatapos ng dalawang araw, at makikita mo na uli si Tatay.”

“Hindi ko na siya makikita!” protesta niya.

Pagkatapos ng summer, pumunta ang camp director sa aming tirahan. “Umupo ka,” bigla niyang sinabi. Umupo ako. Sinabi niya ang kwento tungkol sa pag-uusap ni Courtney at ng counselor nito. Nadurog ang puso ko.

Pagkatapos ay nagsabi siya, “Ano ang gagawin mo tungkol dito?”

Napaisip ako. Tumingin siya nang malalim sa aking mga mata. Tumunog ang telepono at habang sinasagot ko iyon, tumunog naman ang intercom. Pagkatapos ay dumating sa pintuan at may emergency. Umupo akong muli. Tumitingin pa rin siya sa akin.

“Tinanong kita, ano ang gagawin mo tungkol dito?” pilit niya.

“Hindi ko alam… Ang hirap… Napakaraming pangangailangan.”

“Joe, sino ang pinaka-importanteng mga tao sa buhay mo?”

“Ang pamilya ko.”

“Hindi mo pinapakita iyon!”

Umupo lamang siya roon at hindi pinalampas ang sitwasyon. Pinwersa niya ako na gumawa ng mga commitments para sa aking pamilya na gagawin ko ngayon. Nandiyan pa rin ang mga pangangailangan, pero nagbago ang aking mga prayoridad.

 

Maliwanag ang Kasulatan. Ang mga prinsipiyo ng Dios para sa success at fulfillment ay hindi nagbabago. Alam ng Dios ang bawat hininga na ating kukunin at nakikita ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog mula sa ating mga bubunan. Ang kanyang walang sukat na karunungan ay tumatawag sa mga ama na mamuno spiritually sa ating mga tahanan kagaya ng ginawa ng Karpintero mula sa Nazareth sa mga nakapaligid sa Kanya. Ang pamumuno ay nangangahulugang paghuhugas ng mga paa, paghuhuwaran ng walang kapintasang integridad at pagkuha ng ating mga krus para sumunod kay Kristo.

Kailangan kong matutunan ito sa mahirap na paraan 25 taong nakalilipas nang ang aking apat na anak ay sumigaw para sa aking spiritual leadership sa aking tahanan. Aking nadiskubre na hindi pa huli ang lahat para magsimula, ngunit laging napakaaga para tumigil.

 

Translated from the article of the same title of Focus on the Family magazine, June 2006, ©2006 Focus on the Family. http://www.family.org.

 

Fathers: Thy Rod and Thy Staff… They Comfort Me?

sinturon

Bakit ako ang may pinakamaliit na kwarto sa bahay?” reklamo ng trese-anyos na si Terry sa kanyang ama. “Lahat ng kaibigan ko anlalaki ng kwarto, samantalang ako naiipit na sa cabinet na ito!”

“Manatili kang mag-reklamo nang ganyan, anak, at matutuwa kaming ilagay ka talaga sa totoong cabinet,” sagot ng kanyang ama. “Sa kabila nga ng lahat, kung paanong ang pagne-negosyo ay bumaba sa ngayon, dapat ka pang magpasalamat na may bubongan yang ibabaw ng ulo mo, pagkain para makain, at damit para maisuot.”

Noong kinagabihan, pumunta si Terry sa kanyang ama. “’Tay, paumanhin po at nagreklamo ako kanina. Siguro naiingit lang ako sa kung anong meron si Jason—DVD player, laptop, swimming pool, at lugar para paglagyan noon lahat. Pero naisip ko: Maraming pera ang tatay ni Jason, pero mayroon kang binibigay sa akin na hindi niya binibigay kay Jason.”

“Ano `yon, anak?” tanong ng kanyang ama, halatang interesado.

“Binibigyan mo ako ng mga patakaran. Parang corny, pero yon ang nagsasabi sa akin na concerned ka sa akin. Marami akong alam na hindi masasabi iyon tungkol sa tatay nila.”

 

 • TAKE A LOOK/Luke 11:11-13

Sinasabi ng 1 Thessalonians 2:11-12, na isang bagay na ginagawa ng isang mabuting ama ay ang aliwin ang kanyang anak. Kadalasan ay iniisip natin na ang pang-aaliw ay pagpapasaya sa atin tuwing tayo’y nasasaktan o nalulungkot. Ngunit iyon ay nangangahulugan din na gawing komportable ang isa sa pamamagitan ng pagpuno sa mga pangunahing pangangailangan ng taong iyon. Ginagawang komportable ng mga ama ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapatnubay ng tirahan, pagkain, damit, pamasahe, at gamot. At kung kaya nila, magbibigay pa sila ng higit pa rito.

Basahin ang Luke 11:11-13. Paano inihahambing ni Jesus ang iyong makalupang ama sa iyong makalangit na Ama? Ano’ng sinasabi nito tungkol sa Dios?

 

 • TAKE A STEP

Ang mga patakaran ng ama ay mga ‘comforts’ din. Hindi lang meron nito para ilayo ka sa kasiyahan, kundi para protektahan ka mula sa mga panganib na hindi mo maiisip na nandoon. Kapag nabali ang mga patakarang ito, kahit na ang disiplina ay bahagi pa rin ng “comfort” na ibinibigay ng ama.

“…Tayo ay nagkaroon ng mga ama sa ating laman na nagwawasto sa atin, at binigyan natin sila ng pitagan…” (Hebrews 12:9).

Nasa tamang edad na si Terry para maunawaan ang “comfort” sa kanya ng ama sa pamamagitan ng gabay, patakaran, at disiplina. Umisip ng tatlong patakaran na ginawa ng iyong mg magulang. Paano kang napoprotektahan ng bawat isa? Sa anong mga paraan ka pa binibigyang-aliw ng iyong ama?

 

From More Family Walk, ©1992 Walk Thru the Bible Ministries, published by Zondervan.

 

Praying for Dad (A Story)

praying for Dad

Father’s Day na. Iyon ang realisasyong pumasok sa isip ni Cristine ng idilat niya ang kanyang mga mata. Pinatay niya ang alarm clock na kanina pa kumikiriring, at tumayo at binuksan ang switch ng ilaw sa kanyang kwarto.

5:30 na. Pinlano nila ng kanyang kapatid na si Calvin na gumising nang ganito kaaga. May mahalaga silang dapat gawin.

May narinig siyang katok mula sa labas. Walang-duda, si Calvin ang kumakatok. Pinagbuksan niya ito. “Pasok.”

Nakangiti itong pumasok at umupo sa sahig kagaya niya. Sa loob ng sampung minuto ay nagtitigan sila. Unang nagsalita si Cristine. “Kuya, ano’ng pagpe-pray natin for Daddy?”

“Iniisip ko pa nga rin eh,” sagot ni Calvin, halatang balisa na sa pag-iisip.

“Kuya, isipin natin kung ano ang mga ginagawa niya,” suwestiyon niya kay Calvin.

“Oo, nga,” sagot nito, at kumuha ng papel at ball pen mula sa kanyang study table. “Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ano’ng pagpe-pray.”

“Pumapasok si Dad sa trabaho,” una niyang banat.

“Pag-pray natin na bigyan siya lakas at kalusugan sa pagtatrabaho, pati wag siyang matanggal.”

“Nagde-date sila ni Mommy,” dagdag pa ni Cristine.

“Pag-pray natin na lalo pang maging close sina Daddy at Mommy at wag laging mag-away,” tugon naman ni Calvin.

“Hinahatid niya tayo sa school,” sabi pa ni Cristine.

“Sana magkaroon siya lagi ng oras para gawin iyon, at tsaka sana laging may pang-gas.” Bigla siyang may naisip. “Yung church!”

“Oo nga, pag-pray din na lagi tayong makapag-church kasama si Daddy at Mommy, at matuto siya at tayo sa mga preaching ni pastor at sa turo sa Sunday School.” Kumikislap na ang mga mata ni Cristine sa mga ideyang pumapasok sa kanilang isip.

“Devotion,” nasabi ni Calvin.

“Sana lagi tayong mag-devotion,” naikomento ni Cristine.

“Tinuturuan at pinapalo niya tayo.”

“Sana lagi siyang bigyan ng katalinuhan sa pagtuturo sa atin—teka—ano’ng pagpe-pray natin sa pagpapalo ni Daddy sa atin?” Hindi niya alam. Siguro ang ipapag-pray niya ay huwag na silang paluin.

“Kaya tayo pinapalo ni Daddy dahil may ginawa tayong mali,” sagot ni Calvin. “Mahal niya tayo kaya ganon. Yon ang sabi niya sa atin.”

“So?”

“Sana paluin o disiplinahin niya tayo kapag nagkakamali tayo—” nakita niya ang pagkurba paibaba ng bibig ni Cristine. “At bigyan ng reward kapag gumagawa tayo ng tama.”

Umaliwalas uli ang mukha ni Cristine. “Tama ka nga, Kuya. Kaya tayo pinapalo dahil sa kasalanan natin. Mahal tayo ni Daddy. Sige, yun ang ipag-pray natin.”

“So tapos na ang listahan.”

“Pray na tayo. Sino ang una?”

“Ikaw. Mas bata ka.”

Sa sagot ng kanyang kapatid ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata at pinagsama ang dalawang palad. Magsisimula na siyang mag-pray.

Pagpe-pray nilang dalawa ang kanilang Daddy—ang ever-loving nilang Daddy. Pagpe-pray nilang manatiling may takot sa Dios ang kanilang ama.

Ito ang pinakamagandang regalong maibibigay nila sa kanilang Daddy—ang panalangin na maririnig at sasagutin ng Dios sa langit.

A Father’s Greatest Gift by Charles F. Stanley

father and child

Maraming klase ng regalo ang binibigay ng mga ama sa kanilang mga anak. Bilang mga Cristiano, alam natin na ang pinakamahalagang regalo sa lahat na ibinigay ng ating makalangit na Ama ay pagpapadala ng Kanyang Anak na si Jesu-Kristo: ang Kanyang pagkamatay sa krus ay nagbigay ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. (Romans 6:23) Samantalang importante para sa atin na ipakilala sa ating mga anak ang Tagapagligtas o ang ipaliwanag kung paano magkaroon ng walang-hanggang relasyon sa Dios, hindi natin pwedeng gawin ang desisyong ito para kaninuman—hindi maging para sa ating mga anak. Ngunit patungkol naman sa mga kaloob na kayang ibigay nating mga makalupang ama sa ating mga anak, ang pinakadakilang bagay na pwede nilang ihandog na isang bagay na kailangan at gusto ninuman, ang isang bagay na gusto rin ng Dios para sa ating lahat na magkaroon: ang walang pasubali at magpagmahal na pagtanggap.

May ilang mga ama sa kasamaang-palad na naiuugnay sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagmamahal na may pasubali, na nagsasabing, Mahal kita kung…, kapag…, o ngunit… Ang walang pasubaling pagmamahal, sa kabilang dako, ay nagsasabi, Wala akong pakielam kung ano ang iyong nagawa o gaano kadalas ka gumawa ng maling desisyon, basta mahal kita. Kahit na hindi tayo sang-ayon sa ugali o hairstyle, ang ating pag-ibig ay hindi nagbabago.

Ang nakakalungkot, maraming mga bata ang lumalaki na dumaranas ng kabaligtaran: di-pagtanggap. Pag-abuso sa bata, isang malaking problema ngayon, ay dumarating sa iba’t ibang anyo, kasama ang maling pagtrato, pisikal man o emosyonal. Ang pinakasumisira at karaniwan ay verbal abuse, na sumisira ng tamang pagtingin sa sarili.

 

Subtle and

Not-so-subtle Rejection

May ilang magulang na sinasaktan ang kanilang anak sa pamamagitan ng pagsasabi ng, “Hindi ka namin gusto” o “Wala kang mararating.” May hindi masyadong halatang klase ng rejection (subtle), tulad ng pagde-desisyon para sa anak. Nagbibigay ito ng isang masakit na mensahe, “Wala ka pang kakayahan, sobrang bata mo pa. Wala akong tiwala sa’yo.”

Kailangan nating maging maingat na ang ating disapproval ay iniisip na rejection. Dapat nating alalahanin na sa loob natin ay may nabubuhay na pagiging bata natin. Lahat nang naranasan natin nung unang bahagi ng ating buhay ay dala-dala natin hanggang sa ngayon, at nakaka-impluwensiya ito sa kung paano natin harapin ang buhay.

May naalala akong middle-aged na lalaki na nabibigatan sa mga pagsubok na dumarating na nag-resulta ng kapaitan sa kanyang buhay. Nang tanungin ko siya tungkol sa panahon noong bata pa lamang siya, sinabi niya, “Lagi kong naalala noong bata lang ako, na narinig ko na nag-aaway ang mga magulang ko, at si tatay na sabi, ‘Hindi naman natin siya gusto eh.’” Ang kanyang utak ay parang may tape recorder na hanggang sa maging 35 years old na siya ay nagpe-play pa rin. Basahin ang Ephesians 4:29.

Ang pagmamahal ng isang magulang ay binalangkas para maging wangis ng agape love ng makalangit na Ama. Tinatanggap Niya ang Kanyang mga anak kung ano sila, kahit ano pa sila—na nagbibigay sa atin ng dahilan para maging tiwala at magkaroon ng katiwasayan.

Gusto kong ibahagi ang limang resulta ng isang maka-Dios na pagmamahal ng isang magulang:

 1. Ang mapagmahal na pagtanggap ang naglalaan ng tamang biblikal na imahe ng Dios. Ang unang titingnan ng anak na representasyon ng Panginoon ay tayong mga ama. Kapag tama ang pakita ng isang ama sa kanyang anak, iisipin ng anak na ang Dios-Ama ay ganun din. Kaligtaran naman kung hindi.
 2. Ang unqualified love ay nagbibigay-daan para ang isang bata ay magtiwala kay Kristo bilang Tagapagligtas nang maaga sa buhay. Medyo naiilang ako kapag may lima o anim na taong gulang na bata na lumalapit para tanggapin si Kristo, pero natutunan ko na ang tamang pagpapalaki ng ama ay nagpapadali sa anak na magtiwala sa Dios para sa kanyang kaligtasan.
 3. Ang walang-pasubaling pagtanggap ay nagtataguyod ng malusog na pagtingin sa sarili. Noong tawagin ni Jesus sina James at John para maging mga tagasunod Niya (Matthew 4:21-22), pwede nilang nasabi, “Jesus, tinatawag mo kami? Mga hamak lang kaming mga mangingisda na walang pinag-aralan. Gusto sana naming sumunod sa Iyo, pero wala kami, at ikaw ay Messiah—hindi Mo gugustuhin na makita kang may kasama kang tulad namin.” Pero hindi. Imbes ay agad nilang iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Lumaki sila sa pagmamahal ng kanilang amang si Zebedee, na hinubog ang kanilang magandang pagtingin sa sarili.
 4. Ang maka-Dios na pagmamahal ay nagpo-protekta sa mga anak mula sa paghuhubog ng mapang-rebeldeng ugali. Alam natin na may panahong sinasagot ng mga anak ang kanilang magulang. Alam natin na kapag nabig-yan ng proper training ang ating mga anak, hindi nila iyon lilisanin hanggang sila’y tumanda. (Proverbs 22:6)
 5. Ang pagtanggap sa ating mga anak kung sino sila ay hinahanda sila para makahubog ng mga magandang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kapag naramdaman ng isang anak ang init ng pagmamahal ng isang ama, lumalaki silang may pakiramdam na sila’y mahal at tanggap. Sa ganoong paraan, kaya nilang maka-relate sa mga kaibigan nang hindi nagiging critical at kagustuhang mabago sila. Ang mga lalaki at babae na lumaking mahal at tanggap, mas nagiging maganda ang pagsasama.

Children: God’s gift to you

Tinatawag ng Psalm 127:3 ang mga anak na “kaloob ng Panginoon”; dapat nating pahalagahan ang mahalagang biyayang ito mula sa kamay ng Dios. Hindi mo kailangan gumastos ng pera para mahubog ang tamang pagtingin sa buhay ng iyong anak. Pero may mas malaking presyong kasama: Kailangan mong ipuhunan ang iyong buhay. (1 John 3:16) Bigyan mo ang iyong mga anak ng oras, hindi lang kapag libre ka, kundi tuwing kapag alam nilang ikaw ay nagsa-sakripisyo para sa kanila. At magpakita ng interes sa mga bagay ay binibigyan ka nila ng kahalagahan, kahit na kumukuha iyon ng pagsisikap natin. Siguro iniisip mo, Paano ko ito magagawa? Kapag sinusunod mo ang gabay ng Banal na Ispiritu, ang iyong mga kilos, ugali, at nakatuong atensyon ay magpapakita ng walang-pasubaling pag-ibig—ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng isang ama.

Translated from the article of the same title of In Touch magazine, June 2006, ©2006 In Touch Ministries. Website: http://www.intouch.org.

Children are Fragile–Handle with Care (for Fathers)

words

Translated from Family Walk, published by Walk Thru the Bible Ministries and Zondervan.

Kahit ngayong siya ay binata na, naaalala pa rin ni Ray Marshall ang masasakit na salita ng kanyang ama. Napagtanto niya ngayon na hindi ibig ng kanyang ama na saktan siya, ngunit ramdam pa rin ni Ray ang sakit na kanyang naranasan labinlimang taon na ang nakakaraan.

Si Ray ay limang taon noon. Siya at  ang kanyang ate ay nagmamaneho kasama ang kanilang magulang para bisitahin ang kanilang tita Judy, tito Vaughan, at ang bago nitong baby – isang lalaking nasama sa isang pamilya ng tatlong babae. Ang buong pamilya—mga abuelo’t abuela, tito’t tita, kahit kanilang mga pinsan—ay sabik na makita ang bagong dating. Habang nasa biyahe sinubukang isipin nina Ray at kanyang ate kung gaano kasabik ang lahat nung sila’y ipinaganak. Si Mr. Marshall, na nakatuon ang pansin sa pagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan, ay hindi masyadong nakikinig sa usapan.

Bigla na lang ay sumandig paharap si Ray at binalot ang kanyang mga braso sa leeg ng kanyang ama. “Pustahan napakasaya niyo po na magkaroon ng anak na lalaki, hindi ba, ’Tay?”

“Ano ba, Ray!” sigaw ni Mr. Marshall. “Hindi, hindi namin iniisip kung babae ka o lalake; masaya na kami ng Nanay mo at buhay ka.”

 • TAKE A LOOK

Proverbs 1:8-9; 2:1,5; 3:1-2; 4:1-6

Gusto ni Ray na marinig mula sa ama kung gaano kasaya ito na magkaroon ng anak na lalaki. Sa halip, parang walang pakielam ito. Ngunit ang nasa isip ni Mr. Marshall ay ukol sa mahirap na pagbubuntis ng kanyang asawa bago ipanganak si Ray. Agad na ipinaliwanag ni Mr. Marshall na mas nag-aalala siya sa maayos na pagluwal sa sanggol kaysa kung babae ito o lalaki. Pero ang paliwanag niyang ito ay hindi nag-alis ng sakit sa kanyang mga salita.

Ang mga salita ay may napakalaking epekto—pwede itong makatulong o makasakit. Ang mga salita ng ama na nakapagpapalakas ng loob ay nagsasabi sa anak kung gaano siya nito kamahal. Nakakatulong ito upang gawin ng kanyang pinakamahusay sa anumang ginagawa nito. Si Haring Solomon, ang sumulat ng libro ng Proverbs, ay isang marunong na ama. Basahin ang mga talata. Ano’ng masasabi mo kay David, ang kanyang ama?

 • TAKE A STEP

He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live (Proverbs 4:4, KJV).

Ang mga nakapagpapalakas-ng-loob na salita ng isang ama at kung paano siya nabubuhay ay nagtuturo sa kanyang anak kung paano haharapin ang mga pangyayari sa buhay sa paraang maka-Dios. Mapa-matanda o bata ka man, isipin mo kung paano ka in-encourage ng iyong ama. At pagkatapos ay ikaw naman ang mag-encourage sa kanya!