The Daisy’s Story

daisy

Nagsisimula nang umakyat sa umagang kalangitan ang Haring Araw, at binati niya ang mga Magkakapatid na Ulap. Ngumiti sa kanya ang mga Ibong maagang nagising.

Samantala, sa lupaing mayaman sa Damo, ay ipinakita ng mga bulaklak na tinatawag na Daisy ang kanilang paggising sa pamamagitan ng pagbuka ng kanilang mga ulo. “Magandang araw, Haring Araw! Magkakapatid na Ulap! Mga Galang-Insekto! Magandang araw din sa’yo, aming Manlilikha!” bati ng mga daisy sa lahat. Tinatawag silang mga Day’s Eye dahil bumubuka ang kanilang bulaklak na ulo kapag umaga at nagsasara kapag gabi. At kung akala mo ay iisang buhay na nilalang lamang ang isang halaman ng Daisy ay nagkakamali ka. Sapagka’t ang bawat Petal o talutot ng Daisy ay buhay, at sa gitna nito ay may mga maliliit na dilaw na bulaklak na tinatawag na Disc Florets. Sa loob na ito ay mayroon ding mga buhay na Seeds. Sa tangkay nito ay dalawang buhay-na-buhay ding mga Leaves.

Bawat bulaklak na halaman ay may pangalan ayon sa numero, at sa mga daisies, sila ay pinapangalanan na Day’s Eye 1, Day’s Eye 2, Day’s Eye 3, etc. Pumunta tayo kay Day’s Eye 1; mukhang mayroon silang pinag-uusapan.

“Ready na ba kayo para sa almusal?” sabi ng mga Leaves sa Flower Head ng Daisy.

“Oo!” sabi ng mga White Petals, Disc Florets at Seeds.

“Oh, sige, heto na!” at maya-maya ay nag-concentrate ang mga Leaves at tumanggap ng Energy mula sa sikat ng Haring Araw at gumawa ng pagkain sa loob nito. Pagkatapos ay pinadaan nila sa stem papunta sa tuktok ng halaman. “Hmm… ang sarap ng pagkain! Salamat, Leaves!”

Maya-maya ay nagsimulang magturo ang mga White Petals sa mga Seeds. Ngunit ang gugulo ng mga Seeds (parang mga makukulit na mga bata) kaya ang mga ate at kuya nilang mga Disc Florets ay sinaway sila, “Makinig kayo!”

Buti na lamang ay tumahimik ang mga ito. “Okay,” simula ng Petal 1, “Alam niyo bang may layunin kung bakit kayo nabuhay, mga Seeds?”

“Ano po iyon?” tanong ng mga maliliit na ito.

“Ang ilan sa inyo ay magiging mga White Petals, ang nagpapaganda ng paligid natin, tulad namin.”

“Wow… gusto kong maging tulad niyo!” sabi ni Seed 1.

“Ngunit, mayroon pa,” sabi ng Petal 23. “Maaari kayong maging Disc Florets tulad ng kuya at ate niyo na papalamuti naman sa gitna at magpoprotekta sa mga Seeds na kagaya niyo.”

“Ahh…”

“Oh, kaya,” sabi ng Petal 14, “kasama kayo sa mga mapipili na Reproducer Seeds.”

“Ano po ang Reproducer Seeds?” sabi ng Seeds 5, 6, at 7.

“Yun ang mga buto na magpapatihulog sa lupa upang maging isang bagong halamang Daisy.”

“Magiging bagong Daisy? Gusto ko noon!” sabi ng lahat ng Seeds.

“Pero kailangan ninyong mamatay muna.”

“Huh?”

“Mamatay kayo sa lupa at tsaka kayo bubuhayin ng Manlilikha para tumubo at maging bulaklak na Daisy.”

“Ayaw naming mamatay!” sigaw ng halos-lahat ng mga Seeds. “Mas gusto naming maging gaya niyong mga Petals o Disc Florets kaysa magpatihulog at mamatay.”

“Ngunit yun ang pinakamarangal at pinakamainam na gawin ng isang Seed!”—Petal 9. “Kailangang ibigay niyo ang buhay niyo kay Manlilikha kung gusto Niyong maging tunay na kapaki-pakinabang.”

“Ayaw namin!”

Nalungkot ang mga Petals at Disc Florets.

“Ako…” sabi ng Seed 70, ang pinakamaliit na buto sa kanilang lahat. “Ako na lang.”

“Talaga? Mabuti! Mabuti! Handa ka na bang magpatihulog sa lupa at mamatay?”

“Kung ako’y magiging isa ring Daisy, oo,” tugon ni Seed 70. At nagpatihulog na nga siya sa lupa, namatay, at binuhay ng Manlilikha at naging isang Daisy na lumaki nang lumaki.

Ngayon ay araw ng ating pagko-commit para sa firstfruits? Kung nahihirapan tayong mag-commit at tuparin ito, siguro tulad ng karamihan sa mga Seeds ay takot tayong ialay ang ating buhay sa Dios. Ngunit kung tulad ni Seed 70 ay inalay natin ang ating lahat sa Kanya, hindi na mahirap ang ibigay ang ating salapi, tulad ng ginawa ng taga-Macedonia sa 2 Corinthians 8:1-5.

Thanks to Wikipedia for the scientific information.

Advertisements

The Beauty of Giving

beauty

THE REAL ISSUE: Why Stewardship?

In Biblical stewardship the real issue is not money and cash. It’s really about conversion and spirituality. Real giving to God and God’s work is a thing of the Spirit of God. The things of the Spirit of God are foolishness to the natural or unsaved man. Scriptural doctrines are only understood through the enlightenment of God’s Spirit. No man calls Jesus Lord but by the Holy Ghost. Only a child of God can accept this teaching about stewardship. Judas can’t understood how Mary could waste a very expensive perfume on the Lord. But Zacchaeus was willing to give half of his goods to the poor and to restore fourfold whatever he gained by falsehood, although the law only requires restorations of the principal, with twenty percent interest. Although previously he was interested only in taking, now because he was already a believer, he was willing to give for the Lord’s sake.

The second factor is spirituality or the level of submission of the child of God to His commandments. The Bible recognizes two kinds of believers: the carnal and the spiritual. The carnal Christian is not yet totally submissive to God. He still lives like an unbeliever. He is like a baby that needs to learn everything. Carnal Christians confuse both the believer and the unbeliever. He professes salvation but is lacking in faith and good works. He is unfaithful. He is like a broken tooth and a foot out of joint. He needs to grow up and mature. He will break your heart and give you a headache. There will be envying, strife and division because of him. We don’t need them in our church.

May all of our members be genuine believers and manifest spirituality in their lives. Amen.

 

WE TEACH STEWARDSHIP!

Our Operation Go Training Program for soul winning is our method of church growth—because our goal is for all our members to involve themselves in personally bringing souls to the Lord. Now, this is the stewardship of our time (our lives) and our testimony.

We must be also taught and trained in the stewardship of our talents and treasure. That is what we are learning now in Sunday School—knowing how we can use our treasure for the Lord’s work, according to God’s will and way. We are not ashamed to teach our members that their money is not really theirs but God’s. We are not afraid that they will get offended and leave the church because of this teaching. Why? Because we are more afraid of the curse of God and because we want God to bless us abundantly. We believe in tithing, love offering, missions giving, and sacrificial giving. It is our conviction: strong belief and practice that cannot be swayed. May all our members learn it and live it.

 

THREE PHILOSOPIES IN LIFE

What is philosophy? It is a body of principles concerning the science which comprises logic, ethics, and the theory of knowledge. All philosophies of life will fit into these three categories:

“What’s Thine is Mine”—The thieves had this philosophy! Well, the devil had it first (Isaiah 14:12). Adam and Eve also had it (Genesis 3:6)—here we can see the manifestation of the three lures of the world according to 1 John 2:15, 16—the lust of the eyes, flesh, and the pride of life. Cain’s works had shown this philosophy, too (Genesis 4). Achan had the same—and though he didn’t kill anyone unlike Cain, 37 people died because of it, including his family (Joshua 7). Absalom’s failed usurpation of his father David’s kingdom also showed this philosophy (2 Samuel 15). What about today? This wrong philosophy is also shown by Communism. The result of this philosophy? You can think it yourself! Remember that only God is the Owner of all things—“The earth is the Lord’s, and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein” (Psalm 24:1).

“What’s Mine is Mine”—Sadly, the priest and the Levite of Luke 10:31, 32 had this philosophy. It’s just “my time—material—my life.” Nebuchadnezzar’s philosophy also demonstrated this (Daniel 4:31)—the philosophy of pride. Ananias and Sapphira suffered death because of this philosophy (Acts 5). The rich young ruler wasn’t saved because of this same thing (Matthew 19:22). The rich fool of one of Jesus’ parables also possessed this philosophy. What is the result of this philosophy? You will soon learn as Solomon has concluded: “All is vanity.” Also you need to understand what Paul has said in Romans 14:7, 8: “No man liveth to himself nor dieth to himself.” We must also remember that this philosophy is a SELFISH philosophy.

“What’s Mine is Thine”—The Good Samaritan showed this. He cared for a wounded Jew and even promised to pay for the man’s inn charges! Well, God showed this philosophy anyway! His creation, His glory, His salvation, His Heaven—He freely permitted us to make it as ours. Christ teaches it (John 10:18) and so was Paul (Galatians 6:14; Philippians 1:21). The result—LIFE—“he that loses his life shall find it” (Luke 9:24).

Which philosophy is your philosophy of life?

 

Ngayon, bilang pangwakas ay isang article na kikwestyon sa ating katayuan sa buhay. Si Joanie Yoder ng Our Daily Bread po ang sumulat nito.

 

THE “WHAT THEN?” TEST

Mula sa ikalabing-anim na dantaon (1600s) ay isang kwento ng isang usapan sa pagitan ng isang ambisyosong lalaki at isang debotong Cristianong si St. Philip Neri. Sabi sa kanya ng kabataan, excited, “Sa wakas, umayon na rin sina papa at mama na mag-aral ako ng Law!” “’Tapos ano?” simpleng tanong ni Philip.

Sumagot siya, “’Tapos ay magiging abogado ako!” “At pagkatapos?” tanong pa muli ni Philip. “Pagkatapos ay makakaipon na ako ng maraming-maraming pera, bibili ng magandang bahay, kukuha ng karwahe at mga kabayo, ikakasal sa isang magandang babae, at mamuno ng isang masayang buhay!” sagot niya.

Muli ay nagtanong si Philip, “At pagkatapos?” “Pagkatapos…” Sa unang pagkakataon ay napaisip siya tungkol sa kamatayan at walang-hanggan. Kanyang napagtanto na hindi niya isinasama ang Diyos sa kanyang mga plano at binubuo lamang niya ang kanyang buhay sa pansumandaling mga mahahalagang bagay.

Ang punto ng kwentong ito ay hindi na ang kayamanan ay mali. Ngunit kung ito ang ating nagiging pangunahing layunin, ating binabalewala ang walang-hanggan at nagtitiwala na sa pera, hindi sa Diyos. Sinabi ni Jesus na imposible na mahalin nang sabay ang pera at Diyos (Matthew 6:24), at nagbabala Siya, “Huwag magtipon para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa ibabaw ng lupa, … kundi magtipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa Langit” (vv. 19-20).

Ang bata at matanda ay kailangan na gumawa ng mga importanteng plano sa buhay. Ngunit lagi nating isaisip ang walang-hanggan sa pamamagitan ng pagsubok ng mga ito sa “what then?” test.

Ang totoong sukat ng ating kayamanan ay ang kayamanang mayroon tayo sa Langit.

 

Bakit Ba?

parents taught

Isang Pag-amin ng Isang Ordinaryong Batang Kristiano

Magbigay? Ayoko talaga, sa totoo lang. Bakit ba kailangang magbigay? Unang-una, mayaman ba ako? Wala naman akong isang milyon piraso ng pera para mamigay pa. Mga mayaman lang ang dapat magbigay. Sapat na nga lang sa akin yung baon ko, hihingin pa? Pangalawa, sino ba siya? Kaibigan ko ba siya? Eh kahit nga nanay at tatay ko, hindi nanghihingi sa akin, mas dapat bang manghingi ang hindi ko kakilala? O kaaway? At tsaka, bakit ba sila manghihingi? Siguro tamad sila. Di ba magkakapera ka naman pag nagtrabaho ka? Bakit hindi sila magtrabaho? Isa pa, magagamit kaya niya nang tama yung ibibigay ko, o kahit ipapahiram? Sinisira naman nila crayons ko, eh! Di bale na sana kung iniingatan nila di ba? Tapos sa Panginoon, bakit kailangan kong magbigay sa Panginoon, eh wala naman siyang kailangan?

Tapos may naisip ako. Lahat ng mga dahilan para di ako magbigay ay nabalewala. Mayaman ba sina Mama at Papa? Hindi, pero binibigyan nila ako pagkain, damit, tirahan. Kaya naisip ko tuloy, hindi naman kailangang maging mayaman para maging mapagbigay. Sino ba ako? Naisip ko. Niligtas ako ni Lord mula sa mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus sa akin. Hindi naman ako espesyal tulad ni mayor pero, bakit siya namatay para sa akin? Hindi kailangan na espesyal ang tao o kakilala ko siya bago ako magbigay. At hindi ba ako tamad? Inuutusan ako ni Tatay at ni Nanay, pero ilang tawag muna ang kailangan, o nagdadabog ako. Hindi ako masipag sa pag-aaral, pero binibigyan pa rin nila ako. Nagagamit ko ba nang tama yung ibinibigay sa akin, eh, kadalasan, puro sitsirya lang naman ang binibili ko, o text, o jolen, o goma, na pinanglalaro ko lang naman? Ni hindi nga ako makabili ng prutas sa pera ko. Dapat pa rin akong magbigay kahit parang hindi karapat-dapat ang taong bibigyan ko. Tapos naisip ko rin yung mga pagkakataon na humihingi yung Mommy ko sa akin ng piso. Iniisip ko, kailangan ba niya ng piso? Hanggang sa sinabi niyang, “Gusto kong matuto kang magbigay.” Hindi kaya ganundin ang dahilan ng Diyos kung bakit Siya nanghihingi?

Magsisimula na akong magbigay. Mayroon man ako o “wala,” karapat-dapat man siya o hindi, kilala ko man o hindi, kailangan man o hindi kailangan. Kasi yun ang ginawa sa akin ng Panginoon—ang Dakilang Tagapagbigay.

The Logic of Giving and Receiving

by Elijah Abanto

Noong panoorin ko ang pelikulang The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, mayroong eksena doon kung saan sinasabi ni Susan, na “logically it’s impossible,” tinutukoy ang kwento ng bunso nilang kapatid na si Lucy tungkol sa isang mahiwagang mundo sa dulo ng isang wardrobe (o malaking cabinet ng mga damit). Sinasabi niya na imposible na magkaroon ng ganoong klaseng mundo—at ang daan pa ay sa pamamagitan ng isang cabinet. Well, nagkamali siya (at least sa movie na iyon at sa nobelang pinagbasihan niyon), at nagtagpuan din niya ang sarili sa mundong sinabi niya noong una na “logic’lly it’s impossible.”

Binanggit ko ang eksenang ito upang gumawa ng isang mahalagang punto: natural na para sa atin na bumase sa ating pangangatwiran, o, “logic.”Kaya ang mga sinabi ni Susan ay kadalasan ding lumalabas sa ating mga bibig— “logically it’s impossible,” o anumang tulad ng pangungusap na ito. And it makes sense, really, at magagamit natin ang ganitong pag-iisip sa maraming aspeto ng buhay. Siyempre halata naman na para makapagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng cell phone ay dapat kang mag-text. Sang-ayon sa pangangatwiran (logic) natin na ang pag-aaral nang mabuti ay magreresulta sa pasado (kung hindi man mataas) na grado.

Ngunit pagdating sa mga pangungusap ng Biblia, parang ang salitang “logic” ay out-of-the-question, o walang lohikal na eksplanasyon. Marami pa ring mga Kristiano ang hindi ma-gets na “all that will live godly shall suffer persecution” (2 Timothy 3:12). Ano ang logic sa taong nagbabago na at nagkakaroon na ng takot sa Dios na sasaktan at uusigin ng tao? At paano’ng papasok sa kokote natin na ang mga inuusig o pinagtatawanan o sinisiraan dahil kay Kristo ay mga “blessed” o “happy” (Matthew 5:11)?

Pagdating din naman sa mga inuutos ng Dios sa atin, it seems na ang bawat isa ay illogical, o (nahulaan mo na siguro), ay wala sa katwiran. Sino ang naka-get-over sa utos na “Love your enemies” (Matthew 5:44; Luke 6:27, 35)? “Logic’lly it’s impossible!” halos-sabihin na natin, kahit na tayong mga Kristiano. Kahit ang utos ng Dios kina Adan at Eba na huwag kainin ang bunga ng Puno ng Pagkaalam ng Mabuti at Masama (Genesis 2:9, 17) ay mukha ring illogical, dahil ang itatanong ng isip, “Bakit pa ilalagay doon ng Dios ang punong iyon kung hindi naman kakainin ang bunga?” At paanong ang pagbibigay ay magreresulta sa pagkakaroon ng mas marami pa; i.e., “Give and it shall be given you” (Luke 6:38)?

Ngunit tulad ni Susan, kadalasan, ay nauuwi tayo sa pagkakamali. Nalalaman natin na totoo at tama ang isang bagay—parang si Lucy na napatunayang totoo at hindi sinungaling. “Logically” parang imposible, ngunit posible pala at talagang mangyayari.

Ngunit totoo kayang “logic’lly it’s impossible!”? Sa aking mga pag-iisip ay na-realize ko: Aba, may katwiran naman pala. Isang pagkakamali lang na nagagawa nating mga Kristiano ay ang isipin na ang lahat ng inuutos ay illogical, at laging parang wala sa katwiran. Ngunit marami na ring nakapagtanto na ang mga utos ay may katwiran—kung pag-iisipan lamang mabuti. At sa article na ito ay nais kong ipakita kung gaano kalohikal ang biblikal na pilosopiyang “Give and it shall be given you,” o, sa ibang salita, “Give and receive.”

Kaunti lamang (kung mayroon man) ang nakikita ko sa kalikasan na hindi sumusunod sa batas na ito. Paano nagkakaroon ng makakain ang isang kingfisher bird (tulad ng nasa frontpage ng BDJ ngayon) ng mga isda—sa ibang mga salita, ang lahat ng mga hayop? Kailangan muna niyang maglabas—magbigay—ng enerhiya upang makahuli o makakuha ng pagkain. Paano tayo nakakatanggap ng oxygen (na kailangan natin para mabuhay) mula sa mga halaman, kung may alam ka sa science? Sa pamamagitan ng pagbubuga—pagbibigay—natin ng carbon dioxide sa kanila, hindi ba? Alam din nating lahat na bago tayo bigyan—makatanggap—ng bunga ng isang puno ay kailangan muna natin siyang diligan—bigyan—ng tubig at pataba. At sinuman ay hindi makakatanggi na ang tanging paraan para bigyan ng babae ang kanyang asawa ng anak ay dapat munang magbigay ang lalaki ng kanyang punlay (note: hindi tayo bastos dito, okay) sa babae, hindi ba? Kung “logically” lamang ang pag-uusapan, kapatid, ang “Give and receive” ay noon pa lohikal kung kalikasan ang tatanungin.

Kaya ka makakatanggap ng sweldo sa kinsenas o bonus ngayong Disyembre ay dahil nagtrabaho ka—nagbigay ka ng lakas, oras, at salapi, hindi ba? Makakatanggap ka ng medal sa school, o sa competition, kung nanalo ka siyempre—ngunit kailangan mo munang mamuhunan—magbigay—ng talino, lakas, at talento. Makakapagbigay ka lamang ng tamang sagot sa tanong ng teacher mo kung nakinig ka nang mabuti o nagbasa o nag-aral—o nakatanggap ka muna ng katalinuhan, hindi ba? Ano pang lohika o katwiran ang kailangan mo kung kitang-kita naman, kahit sa buhay nating mga tao na ang sinumang nagbibigay ay tumatanggap?

Hayaan ninyong magpakita ako ng halimbawa mula sa aking buhay at sa ministeryong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Bakit ba tumatanggap ng support ang Paper Ministry mula sa ilang miyembro ng Capitol BBC at maging mula sa ibang mga Baptists? Kasi nauna ang ministeryong ito magbigay sa kanila. Kaya ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ay tumatanggap ng suporta ang paper ministry. (Sidetalk: Kaya naman sa inyo na binibigyan ng BDJ o mga coloring papers na hindi nagbabalik sa Paper Ministry, kayo ang illogical.) Nito lamang nakaraang linggo ay nakatanggap ako ng meryenda mula sa pamilya ng mga batang binigyan ko ng aral at kwento mula sa Biblia. Tinapay at juice, tanghalian, bibingka at juice, wafer sandwich at juice—lahat ng iyon natanggap ko kasi tinuruan ko sila—binigyan ko sila ng oras, lakas, at talino. “Logically,” iyon ang magiging resulta.

Now I know how logical giving and receiving is. Sana ay na-gets mo na rin ngayon, para hindi na tayo matakot magbigay. Isipin mo na lang, ang Dios. Paano ba Siya nakakatanggap ng papuri mula sa atin—bakit ba natin Siya pinupuri at sinasamba at pinapasalamatan? Eh, kasi, mga kapatid, kaibigan, binigay Niya kasi sa atin ang bugtong na Anak Niyang si Jesus at niligtas tayo mula sa mga kasalanan.

That’s how logical giving and receiving is.

Quotes on Giving

A bit of fragrance always clings

to the hand that gives you roses.

Anonymous Proverb

 

A check or credit card, a Gucci bag strap, anything of value will do. Give as you live.
Jesse Jackson

 

A handful of pine-seed will cover mountains with the green majesty of forests. I too will set my face to the wind and throw my handful of seed on high.
Fiona Macleod

 

All that this world knows of living

lies in giving — and more giving;

He that keeps, be sure he loses —Friendship grows by what it uses.
Alexander Maclaren

Blessed are those who give

without remembering. And blessed are those who take without forgetting.
Bernard Meltzer

 

Complete possession is proved only

by giving. All you are unable to give

possesses you.
Andre Gide

For true love is inexhaustible;

the more you give, the more you have. And if you go to draw at the true

fountainhead, the more water you draw, the more abundant is its flow.
Antoine De Saint-Exupery

From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life.
Arthur Ashe

Getters don’t get — givers get.
Eugene Benge

Gifts must affect the receiver

to the point of shock.
Walter Benjamin

 

Give a lot, expect a lot,

and if you don’t get it, prune.

Thomas J. Peters

 

Giving is better than receiving because giving starts the receiving process.

Jim Rohn

 

Giving is true having.

Charles Haddon Spurgeon

 

I do not believe one can settle how much we ought to give. I am afraid the only safe rule is to give more than we can spare.
C. S. Lewis

He that loveth, flieth, runneth,

and rejoiceth. He is free, and cannot be held in. He giveth all for all, and

hath all in all, because he resteth in one highest above all things, from whom all that is good flows and proceeds.
Thomas p Kempis

He who bestows his goods upon the poor shall have as much again,

and ten times more.
John Bunyan

 

From www.famous-quotes.com.

 

The Harvest of Giving

Harvest. Sino’ng higit na maligaya kaysa sa magsasaka kapag tag-ani? Natapos na ang  yugto ng “hindi naman nakatayo, hindi naman nakayuko,” at kaunting tiis na lang, dala-dala na sa tahanan ang ani at handa nang pakinabangan. Babalikan niya ang lahat ng pagpapagal, hirap, lakas, talino, at kahit na salapi na ginugol niya—at masasabi na at least, ay maaani na niya kahit papaano kung ano ang tinanim niya.

Ang pagbibigay ay tulad ng pagtatanim—sigurado ang pag-ani. Tulad ng pagtatanim na maaaring, isang araw, isang buwan, isang taon, o dalawampung taon pa minsan bago mo matikman ang ani—ang pagbibigay ay nagbibigay ng ani, maaaring ito’y dumating na ngayon, sa isang araw, sa isang buwan, sa isang taon, o pagkatapos pa ng dalawampung taon—ngunit sigurado ang ani. Sigurado. At kapag sinabi mong ani, maganda, at hindi pangit, ang makukuha mo.

“But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly: but he which soweth bountifully shall reap also bountifully” (1 Corinthians 9:6). Matagal ko na itong memorized, at malamang kahit na ikaw ay kabisado mo na rin siguro ito. Ngunit nakukuha kaya natin ang ibig-sabihin nito? Kung kaunti ang ating hinasik, kaunti ang ating naaani; kung marami, tiyak na marami rin ang ating aanihin. Isang prinsipyo tungkol sa pagbibigay: Depende sa ibinigay natin ang ibibigay sa atin. “Give, and it shall be given unto you,” (Luke 6:38) sabi nga ni Jesus. Iniisip ko kung bakit pwede namang “Give, and ye shall ye receive” tulad ng paghingi (Matthew 21:22; John 16:24); bakit pinahaba pa ni Jesus? Sa isang hindi nagbubulay, ang pagtanggap (“receive”) ay tulad lang ng pagbabalik sa iyo (“given unto you”); ngunit kung iisiping mabuti, ang dalawang ito ay may pagkakaiba. Ang una ay hindi mo alam kung ano o gaano kalaki ang makukuha mo; ang pangalawa ay tiyak kung ano at gaano kalaki (“it shall be”). Dinagdag pa ni Jesus: “good measure, pressed down, and shaken together, shall men give into your bosom”—higit pa madalas, sabi Niya.

When will we get this? Sa tingin ko ay naintindihan na natin, ngunit hindi lang natin pinaniniwalaan pa nang buo; may reserbasyon pa tayo. Ngunit kahit si Charles F. Stanley, isang Baptist pastor nang mahigit sa limampung taon na at founder ng In Touch Ministries ay sinabi na, bilang isa sa mga “Life Principles” ng Biblia, “You reap what you sow, more than you sow, later than you sow.”1

Nang gumawa ng article si Charles R. Swindoll, isang Baptist pastor sa loob ng halos 40 taon at founder ng Insight for Living, base sa Luke 6:37-38, ay ikinwento niya ang tungkol sa isang lolo na nakatira sa bundok kasama ang kanyang apo. Kapag sumigaw siya doon, ay aalingawngaw ang kanyang boses. Minsan nung sumigaw siya ng “I love you,” ay umalingawngaw din ng “I love you… I love you… love you…” Nung sumigaw siya ng “I hate you!” Binalikan din siya ng alingawngaw na “I hate you! … I hate you… hate you…” Ang ginagawa ay bumabalik sa ating parang alingawngaw.2 Paano kaya kapag “sumigaw” tayo ng pagbibigay? “Aalingawngaw” din sa’yo ang binigay mo; madalas mas marami pa kaysa sa binigay mo.

Sa devotional article pa ni Harold J. Sala, kilala sa Pilipinas bilang founder ng Guidelines International Ministries simula pa noong 1963, ay sinabi na kabilang sa tatlong dahilan kung bakit dapat tayong magbigay ay dahil iyon ang paraan ng Dios para tayo’y pagpalain.3 Lagi naman nating naririnig ito mula kay Pastor Abanto at marami pang biblikal na pastor at misyonero. Sinabi pa ni Sala, base sa Biblia, na makakapagpala lang ang Dios kung tayo’y nagbibigay.

Sinabi na rin ng Dios sa atin sa pinakakilalang talata na Malachi 3:10, “Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.” Sa mga hindi ito ginagawa, hindi siguro dahil hindi nila alam ang sinasabi ng Dios, ngunit dahil ayaw nilang maniwala dito. Ngunit napatunayan ko na totoo ang Salita ng Dios. Marami akong nakitang halimbawa kung saan ang nagbibigay pa sa Gawain ang siyang inuutangan ng mga ibang hindi naman nagbibigay.

Saktong-sakto ang mga salitang binitawan ni William Stafford, isang Baptist pastor at evangelist nang mahigit sa 50 taon na rin, sa kanyang aklat na Spirit-Filled Giving. Ito ang kanyang sinabi: “Narito ang susi na nagpapalaya ng ani sa ating mga buhay. Nagiging bahagi tayo ng plano na ekonomiya ng Dios, ngunit kailangan muna nating simulan ang proseso sa pamamagitan ng pagbibigay. Higit pa rito, tayo ay nagbibigay dahil may layunin, hindi lang para matupad natin ang ating mga obligasyon sa Dios. Ang pag-iikapu ay isang utang na dapat nating bayaran, ngunit ang pagbibigay ay isang binhi na inihahasik.”4 Magkakaroon lamang ng ani kung naghahasik tayo. Gagana lamang ang ekonomiya ng Dios kung sisimulan  ng pagbibigay natin.

But this is the good news: hindi talaga tayo nawawalan kapag nagbibigay. Tulad ng sinabi ni Pastor Felizardo Abanto, ito ay investment. “Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days” (Ecclesiastes 11:1). Hindi lang fair ang Dios; more than fair pa ang Dios. Hindi Niya lang ibabalik ang binigay mo; higit pa rito. Hindi ko ipinapanalangin na maunawaan niyo ito; alam kong nauunawaan niyo ito. Ang panalangin ko ay paniwalaan  niyo ito.

Pinagpala ka ng Dios kung ikaw ay malayang nagbibigay sa Panginoon, at sa Kanyang gawain. Expect that it will be given back to you. At huwag mong isipin na kapag nag-e-expect ka ng blessing mula sa binigay mo ay makasalanan iyon. No. Ganoon talaga ang sistema ng Dios. Tandaan natin ang sinabi ng Dios, “For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD” (Isaiah 55:8).

I want to end this article with a story. Mula sa Mark 12:41-44:

Umupo si Jesus sa tapat ng kaban ng yaman. Nakita niya kung papaano naghuhulog ng salapi sa kaban ng yaman ang napakaraming tao. Maraming mayayaman ang naghulog ng maraming salapi sa kaban ng yaman. Lumapit ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng dalawang sentimos na maliit lang ang halaga.  Tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila: Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng balong ito ang naghulog ng higit na malaking halaga kaysa sa kanilang lahat na naghulog ng salapi sa kaban ng yaman. Ito ay sapagkat silang lahat ay naghulog ng mga labis nila. Ngunit siya, sa kabila ng kaniyang karukhaan, ay inihulog ang lahat ng kaniyang kabuhayan.

Ano kaya ang nangyari sa babaeng balo? You judge.

 

1 Stanley, Life Principles Notes. In Touch.org.

2 Swindoll, Growing Strong in the Seasons of Life, p. 155.

3 Sala, Today Can Be the Best Day of Your Life, August

4 Stafford, Spirit-Filled Giving, pp. 98-99.

Generous and Gracious Giving

Ang salitang “generous” at “gracious” ay dalawang halos-magkatulad na salita—sa sitwasyon lang nagkakaiba. Parehong tumutukoy ang mga salitang ito sa pagbibigay ng malaking halaga, o mahalagang bagay.

Ang generous giving ay mailalarawan ko sa sitwasyong ito: may nangangailangan, kaya ikaw ay nagbigay. Walang humihingi, ngunit ikaw ay nagbigay. Ang generous giving ay hindi nababatay sa dami ng iyong pera o pag-aari, may nangangailangan o wala—nais mo lamang magbigay. Dito ay hindi mo iniisip ang pagiging karapat-dapat ng taong bibigyan mo—ang sarili mo ang tinitingnan at pinagbabatayan ng ganitong pagbibigay. Halimbawa nito ay ikaw sa isang palaboy sa kalsada; handaan kapag may birthday; ikaw sa Gawain ng Dios; ang Dios sa ating mga tao. Mapagbigay, kaya nagbibigay.

Ang gracious giving ay para sa taong nangangailangan lamang (kahit na parang akala niya ay hindi niya iyon kailangan), humihingi (minsan kahit na hindi), at nagbibigay ka pa rin. Ang gracious giving ay para sa mga taong hindi karapat-dapat bigyan sa iyong paningin, ngunit dahil nais mong ipakita ang iyong pag-ibig ay magbibigay ka. Halimbawa ay asawa sa asawa, magulang sa anak (at vice versa), kapatid sa kapatid, ikaw sa isang kaaway, Kristiano sa hindi ligtas—ang Dios sa ating mga tao. Hindi karapat-dapat, ngunit, binibigyan pa rin.

We need to develop these two kinds of giving: generous and gracious, giving. Hindi lang basta nagbibigay, kundi, nagbibigay. Madalas, ang pagbibigay na ginagawa natin ay mga tira-tira—hindi maubos na ulam, kanin, ice cream, o sitsirya; o sobra—maraming pagkain, gamit, o pera—parang yung mga mayayaman lang sa panahon ni Jesus na naghulug-hulog ng malalaking halaga sa kaban ng templo (Mark 12:41, 44). Hindi ganon. Ang pagbibigay nang tunay ay may kurot sa atin, may presyo sa atin—may nawawala sa atin. Parang yung babaeng balo sa panahon ni Jesus na naghulog ng dalawang kusing sa kaban ng templo (Mark 12:42, 43). Parang ang Dios na ibinigay ang bugtong Niyang Anak na si Jesus sa sanlibutang hindi karapat-dapat (John 3:16)—ganon.

With All My Heart: Tips Upang Maging Tunay na Mapagbigay

Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

Matthew 5:42, KJV

 

God is a Giver. Hindi ko man sabihin ang pangungusap na ito ay alam mo na siguro ang katotohanang iyon. Mapagbigay talaga Siya. Ang ating buhay, ang katawang may kakayahang makakita, magsalita, o gumawa. Ang hanging nalalanghap, ang pagkaing kinakain natin, ang kagandahan ng kapaligiran, katalinuhan, karunungan, pera, bahay, damit—lahat ng mga ito ay bigay ng Diyos. Mga kaibigan, iyong asawa, mga kapatid—sa Diyos lahat sila nanggaling. At kung ikaw ay tiyak nang pupunta sa langit, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. At ang kaligtasan na iyon ay dahil ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Anak. Kaya kung si Jesus ay miyembro ng isang iglesiya, Siya ang tunay na makatutupad sa responsibilidad na magbigay sa Gawain, dahil Siya, ang sarili Niya ang Kanyang inalay sa atin. Purihin ang Panginoon!

… Ngayon ay ikaw naman. Are you a giver? Nagbibigay ka ba? Oo, lahat tayo ay nagbigay na, sa ilang mga pagkakataon ng buhay. Kung may kakayahan nang magbigay ang isang taong wala pang Kristo sa puso, mas lalo na tayo, dahil nasa atin si Kristo. Malamang marami sa atin ang nakapagbigay na ilang beses sa ating buhay. Ngunit may mga pagkakataon (mas madalas na mga pagkakataon) ay mahirap magbigay. Minsan ang taong iyon ay alam nating hindi karapat-dapat, o kaya naman ay galit tayo sa kanya, o kaya iniisip mo ay baka maubos ang pera, o na baka para sa inyo na lamang ang bagay na pwede mong ibigay. Maraming mga rasonableng mga dahilan para hindi magbigay, at kahit sino, ay nagiging dahilan ang isa sa mga ito para hindi rin magbigay sa kung sino man, kasama na ang Diyos.

We all must learn to give. “It is more blessed to give than to receive,” sabi nga ng Kasulatan (Acts 20:35). Walang sinabi rito na mas mapagpalang magbigay sa partikular na klase na tao, tulad ng anak, kapatid, o kaibigan; o mas mapagpalang magbigay sa partikular na klase ng sitwasyon, tulad kung may sobrang pera, pag gusto mo, atbp. Tayo ay dapat na magbigay sa kahit anong klase ng tao, sa lahat ng klase ng sitwasyon. “…He maketh his sun to rise on the good and on the evil, and sendeth rain on the just and on the unjust,” sabi ni Jesus tungkol sa Ama (Matthew 5:45). Ang tunay na pagiging mapagbigay ay walang kondisyon.

So I will ask again, Are you a giver? Giver sa tunay na kahulugan ng salita? Ngayon ay kasama niyo na ako na magsasabi, “Ang hirap eh.” Ngayon ay malinaw na kung ano ang ibig-sabihin ng pagiging mapagbigay. Isa pang dahilan ng Panginoon kung bakit hindi ka masasabing mapagbigay kapag nagbigay ka sa partikular na tao o sitwasyon:

For if ye love them which love you, what reward have ye?

do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only,

what do ye more than others? do not even the publicans so? (Matt 5:46-47, KJV)

Kung magbibigay ka lamang sa karapat-dapat bigyan, ano’ng pagkakaiba mo sa mga hindi ligtas? Kung magbibigay ka lang kung “mayroon” ka, ano’ng pinagkaiba mo sa mga ordinaryong tao? Hindi ba ganun sila?

Paano ako matututong maging mapagbigay?

1) Magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon. Aminin muna natin sa Diyos ang ating pagkakamali. Hangga’t hindi natin naaamin ang isang kasalanan, ay hindi natin magagawan iyon ng solusyon. Sabihin natin sa Diyos, “Patawad, Panginoon, dahil hindi po ako nagiging mapagbigay, tulungan Niyo po akong maging mapagbigay.” That would be great start toward becoming a giver.

2) Laging magdala ng bagay na maaari mong maibigay. There are many times na kaya ako hindi nakapagbigay ay dahil wala akong dala. Siguraduhing magdala ng isang bagay, hindi naman laging pera, na maibibigay mo. Mas mahirap hindi magbigay kung may laman ang bulsa. Isa pa, ang paghahandang magbigay ay hindi lamang sa panlabas, kundi sa loob. Maging determinado sa iyong puso na ikaw ay magbibigay sa oras na ito.

3) Tingnan ang lahat ng sitwasyon na pare-pareho. Ibig-sabihin, huwag mong isipin kung may pera ka o wala, kung dapat ba siyang bigyan o hindi. Isipin na ang bawat sitwasyon ay isang oportunidad para ikaw ay magbigay. Maaaring wala ka ngang pera sa oras na may nangangailangan, ngunit kung nakikita mo itong oportunidad, ay gagawa ka ng paraan para magawang magbigay. Si Jesus, noong may limang libo, dahil wala Siyang salaping maibibigay pambili ng tinapay, ay gumawa ng himala.

4) Umibig ka. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Kanyang Anak? Iyon ay dahil sa pag-ibig. (John 3:16) Paano mo magagawa na batuhin ng tinapay ang bumabato sa iyo ng bato? Ibigin mo ang iyong kaaway, di ba? (Matthew 5:43-44) “You can give without loving,” sabi nga ng isang kasabihan, “but you cannot love without giving.” Magmahal ka. Don’t get me wrong! Hindi romantic love ang tinutukoy ko rito, kundi ang pag-ibig na tinutukoy ng 1 Corinthians 13—unconditional love. Kapag minahal mo ang sinuman na lumalapit sa iyo, you cannot help but give.

5) Ilagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng nangangailangan o humihingi. Baligtarin mo ang sitwasyon—matutuwa ka ba kung hindi ka nabig yan? Alam mo na hindi. “Therefore all things whatsoever ye would that men do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets” (Matthew 7:12). Kung gusto mong bigyan ka, magbigay ka rin.

6) Magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ikaw ay nakapagbigay. “In everything give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you,” sabi ng 1 Thessalonians 5:18. Kapag nagawa mo ito, maiisip mo na isang pribilehiyo ang magbigay, hindi isang kawalan.

 

As you do these things, ipinapanalangin ko na dalhin ka nito sa punto na magiging tunay kang mapagbigay. Yung walang reserbasyon, walang panghihinayang. Nawa dumating tayo sa panahong mag-aabot tayo sa Panginoon at sa kapwa at masasabi natin, “With all my heart.”

Magpakabanal Ka! (A Story, Part 6)

After prayer meeting…

Daddy Claudio: Tama lang pala yung ginawa ni Pastor. Hoo! Na-encourage talaga ako… at na-convict.

Mommy Claudia: Ano naligtas ka na?

Daddy Claudio: Loko-loko ito! Hindi no. (maaantok at hihiga na)

Mommy Claudia: Huy, hindi ka pa nagba-Bible reading!

Daddy Claudio: Mahal, intindihin mo naman ako. Maghapon ako sa trabaho, tapos pagbabasahin mo pa ako.

Mommy Claudia: Claudio, hindi ako nag-uutos sa’yo na magbasa ng Bible—ang Diyos! Sa totoo nga lang, isang verse lang ang sinasabi na magbasa ka—Revelation 1:3. Halos-lahat ng mga talata tungkol sa Biblia ay mga utos na i-meditate ito, o kaya i-memorize, o kaya i-apply. Kaya bumangon ka na diyan at magbabasa tayo!

Daddy Claudio: (babangon) Ano ba Scripture reading?

Mommy Claudia: Hindi mo nabasa yung kaninang umaga, kaya babasahin natin yun ngayon. Leviticus 13, 14 ngayon.

Daddy Claudio: (lalaki ang mata) Leviticus ba kamo?

Mommy Claudia: Oo nga!

Daddy Claudio: Eh yang Leviticus ang pinaka-nakaka-boring na libro na nabasa ko sa tanang buhay ko!

Mommy Claudia: Ang sama mo naman!

Daddy Claudio: Eh totoo naman!

Mommy Claudia: Kaya ka di lumalago.

Daddy Claudio: (kukunin ang Bible mula sa kamay) Sige na nga.

Mommy Claudia: Salit-salitan tayo.

Daddy Claudio: Ang haba naman nito!

Mommy Claudia: Huwag ka nang mag-reklamo!

“Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand” (Revelation 1:3).

Friday, araw ng sweldo… Hapon.

Daddy Claudio: Salamat po. (aalis mula sa reception o kuhanan ng sweldo) (bibilangin ang natanggap na sweldo) One, two, three, four, five, six, seven, eight thousand pesos. Ano nga pa lang kailangan ni Martin sa school? Magte-thesis yung batang yun kailangan ng malaking pera non next week. Pambaon pa niya. Malapit na rin yung due ng electric at water bills ng bahay. May hinuhulugan pa kaming TV. Oo nga pala! Tithes! Eight hundred pesos. May commitment pa ako para sa Pastor’s Sunday, due na sa Sunday. Magkano ba yun? Five hundred pesos. May offerings pa. one hundred pesos na lang yun. Missions? Next month na lang. Magta-tithe pa ba ako?

————————-

Daddy Claudio: Tanggap ko na yung sweldo. (uupo sa may mesa)

Mommy Claudia: Ibawas mo na yung tithes and offerings! (kukuha ng papel at lapis)

Daddy Claudio: Ha?

Mommy Claudia: Sabi ko yung tithes and offerings ibawas mo na. May missions pa at tsaka yung commitment mo sa Pastor’s Sunday.

Daddy Claudio: Huwag na lang muna kaya ngayon?

Mommy Claudia: Bakit? Gumugulo na naman iyang utak mo, Claudio. Umayos ka.

Daddy Claudio: Eh alam mo namang—

Mommy Claudia: Tithes, offerings, missions, at commitments yan! Hindi mo pwedeng hindi ibigay yan! Sa Diyos yan!

Daddy Claudio: Eh paano si Martin—

Mommy Claudia: Mayroon pa yan!

Daddy Claudio: Yung bills nati—

Mommy Claudia: Mababayaran natin yan!

Daddy Claudio: May hinuhulugan tayong TV! (tatayo)

Mommy Claudia: Ano ka ba? Magpo-provide ang Panginoon! Ang mahalaga ibigay natin iyan!

Daddy Claudio: (uupung muli) Sige, ibawas mo na. Naalala ko yung preaching noong Thursday. “The just shall live by faith.”

Mommy Claudia: Buti na lang umayos na yang utak mo.

Daddy Claudio: Salamat ha. Buti na lang isang giver ang napangasawa ko.

Mommy Claudia: Kahit papano naman gusto kong sumunod kay Lord, kahit sa attendance lang o giving.

Daddy Claudio: Sumali na rin kaya tayo sa choir at soul winning?

Give, and it shall be given unto you” (Luke 6:38a). “It is more blessed to give than to receive” (Acts 20:35b). Paano malalagyan ang bulsa kapag puno na?

Ang Walang Mayroon

by Elijah Abanto

Nalaman na natin na ang pagiging Kristiano ay puno ng mga magkabaligtad-magkaugmang mga bagay (paradox). Halimbawa, sa pag-uusig ay dapat tayong magsaya. Mas pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Ang krus, na sa panahon ng Romano ay simbulo ng kaparusahan, ay simbulo na ngayon ng pag-asa at kaligtasan. At kapag binasa mo pa ang Mateo 5:1-12, mamamangha ka sa kung paanong ang mas masaya o  pinagpala ay kabaligtaran ng inaasahan natin.

At kung mayroon mang tao na nakaintindi at tumupad ng mga paradox na ito, ay hindi maitatangging isa rito ang Anak ng Taong si Jesus. Ang taong pinakamahirap sa lahat ng taong nabuhay sa lupa ang Siya pang pinakamayaman din sa buong sangkatauhan. Ang Walang Mayroon. (!)

Siya ang pinakamahirap. Pinanganak siya sa sabsaban. Pinalaki siya sa pamilya ng isang mahirap na karpintero. Nang siya ay idedika sa templo, imbes na isang mamahaling tupa ang gamitin, ay dalawang kalapati lamang ang inihandog. Para makapunta sila sa Jerusalem noong siya ay mag-12 years old, kailangan nilang maglakad na pamilya—at hanggang paglaki niya, sa kanyang ministeryo, ay wala siyang karwahe, o kahit man lang asno (donkey) ay wala—noong kailangan niya ng isa ay nanghiram pa siya. Para makabayad siya ng buwis, pinangisda niya pa si Pedro. Para gumawa ng halimbawa, kinailangan niya pang manghiram ng barya. Nakikikain lamang siya sa mga pista, selebrasyon at mga kaarawan—minsan ay kumukuha pa sila ng butil ng mais sa pananim ng iba—na pribilehiyo sa mga mahihirap `pag tag-ani. Wala siyang bahay—hindi niya alam kung saan niya iuunan ang kanyang ulo `pag gabi. Kahit Bible wala din siya. Ang iisang damit na pag-aari niya ay kinuha pa sa kanya nang ipako siya sa krus. Nilibing din siya sa libingang pag-aari ng kanyang alagad. Mahirap siya. Pero bakit…?

Siya ang pinakamayaman. Isipin mo na lamang kung ano’ng ginawa Niya sa tatlong taon Siya na naglingkod sa tao. Isa Siyang ‘modernong doktor’: nagpagaling Siya ng mga may-sakit—bulag, bingi, pipe, lumpo, may ketong, dinudugo. Mayroon Siyang ‘advanced technology’—nakabuhay Siya ng patay, nakapagpakain Siya ng limang libo, at nakapagpatigil ng unos. Sa dami ng taong nabigyan Niya at mga bagay na naibigay Niya, iisipin mo rin na Siya ay mayaman.

Paano kaya yon? Isang taong walang-wala ang Siya pa mismong nakapagbigay ng mga pinakamahahalagang bagay sa buhay? Huwag mong sabihin na kaya nagkaganoon ay dahil Diyos Siya, bagaman tama iyon. Hindi lang iyon. Ibig sabihin lamang noon ay binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng kakayahang magbigay. Walang pwedeng maidahilan ang tao sa Diyos para hindi siya makapagbigay—dahil bawat isa ay binigyan ng kakayahan para gawin iyon—mapamayaman man o mahirap.

Alam niyo ba na ang maaaring dahilan kung bakit binigyan ng awtoridad si Jesus na magpagaling at gawin ang mga ginawa Niya ay dahil wala Siyang kahit-anong pag-aari? Malamang kung naging mayaman o may-kaya kahit papaano si Jesus ay hindi na Siya bibigyan ng ganitong  kapangyarihan, dahil mayroon na naman Siyang ibibigay—ang Kanyang pera at pag-aari. Ngunit dahil walang-wala Siya, ay binigyan Siya ng ganitong kapangyarihan ng Diyos—naaalala niyo ba na kahit ang damit Niya ay ginamit para makagawa Siya ng himala? Iniisip ko minsan na kung sakali siguro na isa sa atin ay wala na talagang pag-aari ay baka bigyan din ng kakayahan ng Diyos na gumawa ng himala para may kakayahan siyang makapagbigay. (Malay mo!) At kung anuman na mayroon si Jesus, ay kitang-kitang ibinigay Niya iyon lahat—pati Kanyang buhay. Kaya Siya naging pinakamayamang pinakamahirap. Dahil ibinigay Niya ang mayroon Siya.

Tayo ay may bahay, salapi at mga pag-aari—nagawa na ba nating magbigay mula rito? Alam na natin ang mag-ikapu, mag-offering, mag-commit—pero yung mas malalim pa na pagbibigay—nagawa na ba natin? Yung buhay ba natin ay inalay na rin natin sa Kanya para gamitin sa anumang paraan na maisip ng Diyos? Bakit di natin gawin? Baka maging Walang Mayroon din tayo—ang mahirap na mayaman.