Are You Publishing Truth?

Ang publishing ay hindi lang tumutukoy sa paglalathala ng mga aklat, magazin, diyaryo o anumang babasahin. Ito’y maaari mo ring pakahulugan bilang pagpapakalat ng isang mahalagang balita o adhikain. Ito ang ibig-sabihin ng “publish” sa Biblia (tingnan ang Dt. 32:3; 1 Sa. 31:9; 2 Sa. 1:20; Ne. 8:15; Ps. 26:7; Is. 52:7; Je. 4:5, 15-16; … Continue reading Are You Publishing Truth?

Advertisements