Our Heart’s Secrets

by Alvin Tarroquin

Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. —Psalm 51:6

 

Do you like secrets?

Can you keep a secret?

Minsan ang mga sikreto ang pinakamahirap na bagay na itago. Ang katotohanan ay mas mahirap para sa atin na sabihin pa ito sa iba. Alam ko na bawat isa sa atin ay may mga sikreto. Kahit na hindi natin palagi iniisip ang tungkol dito, totoo ito dahil tayo ay tao na maraming iniisip at opinyong gusto at hindi gusto, pag-asa at mga panaginip—laging mayroon sa ating kalooban na ating tinatago at walang nakakaalam bukod sa Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating tinatago sa ating puso.

Masama man ang tinatagong ito o mabuti, hinihiling ng mang-aawit ng psalmong ito (Psalm 51)  sa Diyos na turuan siya ng karunungan sa kanyang puso. Ang Diyos ay ating kaibigan, kaya maaari natin Siyang pagsabihan ng bawat sikreto natin. Matapat ang Panginoon para ayusin ang ating puso at isipan. Bakit hindi mo subukang sabihin ang lahat ng iyong mga sikreto (lalo na ang mga kasalanan) sa Kanya? Humingi tayo sa Diyos ng karunungan para sa ating mga puso. Galit na galit ang Diyos sa taong malinis ang labas subalit sa kalooban ng kanyang puso ay punung-puno ng kasalanan. Alam mo naman kung ano iyon.

Ang tunay na kaayusan ay nagsisimula sa loob bago sa labas. Pinag-aaralan naman ito sa aming subject [sa Bible School] na Basic Christian Man; ito ang tinatawag na PRIVATE WORLD. Ikaw, kamusta ang iyong “pribadong mundo”—ang iyong sariling kalooban? Napapansin ko na kapag hindi maayos ang aking puso, mahirap, mabigat, at malungkot ang aking pakiramdam dahil alam ko na mayroon akong kasalanang tinatago kaya’t nakakailang manalangin at sumamba sa Diyos. Ngunit ayaw ng Diyos ang ganitong sitwasyon; gusto Niya na sabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating kabigatan. Sinasabi Niya, “Come unto me, and I will give you rest.”

Kaya marami sa atin kapag iyong tiningnan ay parang pagod-na-pagod, hindi sa pisikal na aspeto kundi sa kalooban; hindi makangiti at hindi kayang makipagkwentuhan sa kapatiran. Kapag ako’y nananalangin aking natutunan na ayusin ko muna ang aking puso sa harap ng Diyos para hindi maging hadlang sa aking panalangin. Kung mayroon tayong tinatagong kasalanan, hindi bulag ang Diyos, alam Niya itong lahat.

Nagtataka ka ba kung bakit hindi ka pinagpapala ng Diyos? Marahil ito ay dahil ito sa ating pagtatago ng sikreto sa ating puso. Kaya madalas tayong mabilis magalit, mabilis mag-desisyon nang hindi pinag-iisipan, dahil walang katotohanan sa ating mga puso. Ang Diyos ay tumitingin sa loob hindi sa labas. Siya ay tumitingin kung sino ang Kanyang pagkakatiwalaan ng mga pagpapala na ibibigay Niya. Ating sabihin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na alam nating nasa loob ng ating mga puso para maging masaya ang Diyos at ang bawat anak ng Diyos. Kapag nagawa natin ito makakaasa tayo na makakatanggap tayo ng pagpapala at pinaka-espesyal ang kaligayahang ibibigay Niya sa ating mga puso!

Advertisements

Do You Have Time for God

Natanong mo na ba sa iyong sarili, “May time ba ako para sa Panginoon?” Marami sa atin, puro computer na lang ang kanilang pinag-uusapan; wala na silang panahon para magbasa ng Bible. Hindi nila pinag-uusapan ang Diyos sa buhay nila, masaya na sila sa kanilang ginagawa, hindi nila naiisip na napapalayo na sila sa Diyos. Hindi nila nalalaman na yung kaluluwa nila (kung sila ay hindi pa ligtas) ay mapupunta sa impyerno.

Ikaw na Kristiano, naisip mo na ba kung ano ang ginagawa mo para sa Panginoon? Naisip mo na ba kung ilang kaluluwa na ang nadala mo para sa Panginoon? Hindi mo na ba naiisip na maraming tao ang pupunta sa impyerno? Maraming kaluluwa ang magdudusa sa poot ng Diyos sa kanila.

Alam po ninyo, maraming binigay ang Diyos sa atin katulad ng talento sa pagsasalita. Maraming nagsasabi na marami na akong nagawa para sa Panginoon.

Alam po ninyo, maraming mga Kristiano ang walang ginagawa para sa Panginoon—pag nagtsi-church, natutulog palagi; minsan nagte-text—hindi sila nakikinig sa bawat turo ng pastor. Kapag tinanong mo, walang alam, minsan hindi pa nagsisimba, puro na lanag gala nang gala. Wala na nga silang ginagawa para sa Diyos, galit pa sila kung hindi tinutugon ang kanilang mga panalangin. Tapos sisisihin pa ang Diyos kung bakit hindi binigay yung kanilang hinihingi.

Maraming Kristiano na pinagpapalit ang Linggo sa mga walang kabuluhan na paggala—aalis, pupunta sa ganito, ganyan, hindi nila napapansin na wala na silang oras para sa Diyos, sana hindi po tayo magaya sa ibang Kristiano na pinagpapalit ang Linggo para sa sarili nila.

Nawa ay magkaroon po tayo ng time para sa Diyos. Hindi po nawa natin ipagpalit ang araw ng Linggo. Binigay na nga sa’yo ang anim na araw, kukunin pa natin ang isa? Ang araw ng Linggo ay araw ng Diyos at sana po magkaroon tayo ng oras para sa Diyos.

The Importance of Integrity

Marami sa mga tao ang hindi alam ang integridad o integrity. Ang iba naman ay alam ngunit hindi alam kung paano ito ipapamuhay.

Mayroon akong napanood sa telebisyon na ang paksa ay tungkol sa integridad. Mayroong isang babae na nasa pagitan ng pintuan ng mga CR. Inilagay niya lahat ng kanyang mga panindang tissue na P10 ang bawat isa. Umalis siya sandali. Pagkabalik niya, naubos na ang tissue na tinda niya at nakakalat ang pera.

Napakagandang ilustrasyon ng pangyayaring ito sa buhay ng isang Kristiano. Marami sa mga Kristiano ang Kristiano lamang kapag nasa simbahan lang ngunit kapag nasa kanila-kanilang mga bahay na, lumalabas na ang pagiging buhay-karnal. Nandyan na ang mga pananamit na hindi karapat-dapat, mga salitang hindi kaaya-aya, at mga kantang pang-kamunduhan.

Maraming mga Kristiano ang mabait lamang kapag nandyan ang mga workers, ngunit kapag nakatalikod na, kung anu-ano na ang pinag-iisip sa mga ito. Dapat maglingkod tayo nang matapat at banal, may nakakakita man o wala. Huwag na nating hintayin na makita at mapuri pa ito ng nakakita. Dapat nating isipin sa lahat ng oras na lahat ng ginagawa natin ay para papurihan at lualhatiin Siya, hindi para magpakitang-tao lamang. Gawin ito para sa kalualhatian ng Diyos.

Dapat nating gayahin si Daniel na laging nagpe-pray at kinakausap ang Panginoon. Hindi siya natakot kung makita man siya ng hari ng Persia. Isang beses na nanalangin si Daniel, nakita siya ng mga opisyal ng Persia at hinuli siya ng mga kawal. Hindi siya natakot. Buo ang kanyang loob at nagtiwala lang siya sa Panginoon. Kahit ilagay siya sa kulungan na mayroong mga leon, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at hindi niya inisip na pababayaan siya ng Panginoon dahil hanggang sa loob ng kulungan siya ay nanalangin at nakikipag-usap pa rin sa Panginoon.

Nawa ay mamuhay tayo nang may integridad. Humingi lamang tayo ng tulong sa Panginoon para matulungan Niya tayong magawa ito.

The One Reason for Having Stress

flowing waters

by Gordon MacDonald

Ang kasalukuyan nating mundo ay nagbibigay ng maraming atensyon sa paksa ng stress. Maraming mga libro ang isinulat patungkol sa stress, pati mga pag-aaral mayroon tungkol sa stress, at ang opisina ng doktor ay hindi nawawalan ng mga tao na nagpapa-check-up dahil sumasakit ang kanilang dibdib at tiyan dahil sa stress. Maraming mga tao na nilalaan ang kanilang buhay para lang pag-aralan ang bagay na ito. Binabantayan ito kapag bumabiyahe sa himpapawid ang mga tao. Mayroon pang  gamot na tinatawag na “Stresstabs.” Mayroon pang mga doktor na nakagawa ng aparato na sinusundan ang mga brain waves kung saan malalaman ng isang tagasuri kung ang taong ginagamitan nito ay sobrang  na-i-stress.

Sa isa ngang isyu ng Time magazine ay iniulat na nitong mga nakalipas na dekada, ayon sa American Academy of Family Physicians, kada may tatlong tao na bumibisita sa doktor, dalawa ang may mga sintomas na dulot ng stress. Lumalaki ang porsiyento ng pagkakaroon ng absent, kaya ang mga kompanya ay gumagastos ng malaking pera para rito habang nababawasan naman ang produktibidad (“Stress: Can We Cope?”, Time, 6 June 1983, pp. 48-54).

Sinasabi rin dito na ang stress ay isang malaking sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso, kanser, karamdaman sa baga, mga aksidente, sakit ng atay, at pagpapakamatay. Ngunit ito pa lamang ang simula.

Sinasabi pa ni Dr. Joel Elkes, propesor ng University of Louiseville, ang nasa likod nito: “Ang mismong pamamaraan natin ng pamumuhay, kung paano tayo mabuhay, ang lumalabas na pinakamalaking dahilan ng pagkakasakit.”

Isang doktor na nagngangalang Thomas Holmes ay nagsagawa ng isang malalim na pag-aaral tungkol sa stress. Siya ang naglinang ng kilalang Social Readjustment Rating Scale, isang aparatong nagsusukat kung gaano karaming presyur ang maaaring hinaharap ng isang tao at kung gaano na siya kalapit sa pagkakaroon ng sakit sa utak o katawan. Ang mga pangyayari sa buhay (tulad ng pagkamatay ng asawa, kawalan ng trabaho), ay binigyan nila ng katumbas na taas ng stress na tinatawag na “life change unit.” Pagkatapos ng maraming pag-aaral, sinabi nila na kapag umabot sa 200 units ang total ng isang tao sa isang taon, babala na ito sa pagkakaroon ng sakit sa puso, o nervous breakdown.

Hindi na bihira ang makipag-usap ako sa mga tao na lagpas 200 ang kanilang point total. May nakausap akong isang pastor na ang kinalabasan niyang units sa Stress Chart ay 324. Mataas ang presyon ng dugo niya; laging sumasakit ang kanyang tiyan; natatakot siya na baka magka-ulcer siya, at hindi makatulog nang maayos pag gabi. Sa isa pang pagkakataon ay may nakausap akong business executive na may ambisyon na makaipon ng milyong dolyares bago siya mag-35. Nagulat siya nang umabot sa 412 ang point total niya sa Stress Chart. Ano kaya ang pinagkapareho ang dalawang ito?

Tinatawag ko ang mga taong katulad nila na driven. Ginagamit ko ang salitang driven dahil hindi lamang nito inilalarawan ang kondisyon sa kung paano sila mabuhay, ngunit ito ay naglalarawan rin sa paraan kung paanong ang marami sa atin ay hindi humaharap sa realidad ng kung ano ang ginagawa natin sa ating mga sarili. Malamang tayo ay driven patungo sa pag-abot ng mga nilalayon natin kahit hindi natin naiintindihan kung bakit natin iyon inaabot. O baka hindi natin nawawari kung ano ang magiging pinsala ng ating mga ginagawa sa ating mga isip, katawan, at siyempre, sa ating mga puso. At maaaring isa ka sa mga taong ganito.

Maraming mga driven na tao na gumagawa ng mga napakagagandang mga bagay. Hindi naman kailangan na ang mga klase ng tao tulad nila ay masama, bagaman ang pagiging driven nila ay maaaring magresulta sa mga pangit na konsekwensya. Sa totoo lang ay marami silang naibibigay na malaking kontribusyon. Nakakapagsimula sila ng mga organisasyon; nagbibigay ng mga trabaho at oportunidad; madalas sila ay matatalino at nagbibigay ng paraan sa mga tao para mapabuti ang kalagayan nila. Gayunpaman sila ay driven, at nagbibigay-alala ito sa iba kung paano nila mapapanatili ang bilis ng kanilang buhay nang walang resultang panganib sa kanilang sarili.

Maaari mo bang mamataan ang isang driven na tao? Siyempre. Maraming mga sintomas na magsasabing driven ang isang tao. Pinakamadalas ay ang mga sumusunod:

(1) Mas madalas na nalulugod lamang kung may nakita siyang gawaing natapos. Mapapansing siya ay masaya lamang kapag may nakita siyang mga bagay na naabot o natapos. Sa tingin niya may kwenta lamang ang kanyang buhay kung mayroon siyang na-accomplish. Kung siya ay may pupuntahang isang lugar, wala sa kanya ang biyahe mismo; ang mahalaga ay makarating siya sa destinasyon. Mas mahalaga sa kanya ang resulta kaysa sa proseso na papunta sa resultang iyon.

(2) Interesado sa mga simbulo ng bagay na nagpapakita ng natapos o nagawa.Siya ang klase ng tao na may alam sa mga titulo, posisyon, laki ng opisina, at mga espesyal na oportunidad. Kung maaari, gagawa siya ng paraan para maabot iyon o kahit man lang magkaroon ng koneksyon sa mga taong nasa ganung kalagayan.

(3) Madalas na bihag ng kagustuhang palawakin nang palawakin ang isang gawain. Wala silang panahon para i-appreciate ang mga nagawa nila ngayon; para sa kanila, mayroon pang mas mataas na dapat abutin, mayroon pang mas malaki na dapat kunin. Bihira lamang siyang matuwa sa mga maliliit na progreso ng kanyang mga kaibigan o mga nasa ilalim niya.

(4) Karaniwan na limitado ang kanyang pakielam sa integridad. Masyado silang abala sa pag-abot sa kanilang mga pangarap na hindi na nila napapansin o tumitigil man lang para tanungin kung tama o ayon pa sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa.

(5) Madalas ay limitado o kulang ang kanyang kakayahan na makitungo sa mga tao. Mas binibigyang-halaga niya ang proyekto kaysa sa tao, bukod na nga lang kung ang taong iyon ay maaari niyang magamit para maabot ang kanyang layon. Marami nga siyang natatapos, ngunit malamang sa panahong iyon ay marami na rin siyang nasaktang tao.

(6) May tendency siya na magkaroon ng sobrang hilig sa pakikipagkumpitensya. Pakiramdam niya halos-lahat ng bagay ay kompetisyon, at siyempre ay gusto niyang manalo. Tingin niya sa mga kakompetensya ay mga kaaway na dapat mapabagsak—maging maipahiya—sa proseso.

(7) May malabulkang pwersa ng galit. Kapag nakakaramdam siya ng oposisyon o hindi pagsang-ayon sa kanyang opinyon, nagagalit siya, at maaari niya itong mailabas sa pisikal o verbal na paraan.

(8) Madalas maging masyadong busy. Halos-wala silang panahon para palaguin ang relasyon sa pamilya, kaibigan, kapatid sa Panginoon, at maging sa Panginoon. Ayaw nilang makita na parang walang ginagawa, kaya lagi mo silang nakikita na abala.

Hindi ganito ang intensyon ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong maging driven. Maging tapat sa iyong sarili—may nakikita ka ba sa iyong sarili sa walong ito? Huwag kang magtaka kung ngayon ay mayroon ka nang nararamdamang kung ano.

Kung nais mong maging malaya sa stress, lumapit sa Diyos at iwanan ang iyong pagiging driven.

Bible verses on Resting

But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent. (1 Kings 5:4)

 

Blessed be the LORD, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant. (1 Kings 8:56)

 

Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope. (Psalm 16:9)

 

Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. (Psalm 37:7)

 

Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee. (Psalm 116:7)

 

Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein. (Jeremiah 6:16)

 

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. (Matthew 11:28-29)

 

There remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. (Hebrews 4:9-10)

 

And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them. (Revelation 14:13)

Resting in God

Mayroon pa ngang lungsod na tinatawag na “The City that Never Sleeps”—ang New York, USA. Sa totoo nga lang, kinekwenta ng maraming analysts ang pagiging abala ng isang lungsod o bansa sa pamamagitan ng kung ilang oras lamang natutulog ang mga tao sa espisipikong lugar. Mas matindi pa rito, ay sinusukat din ng ilang ekonomista ang kaunlaran ng isang bansa sa pamamagitan ng kung ilang oras patay ang ilaw—which means kung ilang oras tulog ang tao—mas kaunting oras, mas maunlad. Mas masipag, mas may mararating—ang mga bansa o lungsod na hindi natutulog, ika nga nila. At may katotohanan ito. Ang United States of America, isa sa mga pinaka-abalang bansa sa buong mundo, ang siya ring pinakamaunlad at pinakamakapangyarihan. Ako na ang magsasabi sa’yo, ang mga kompanyang may pinakamalalaking kita ay sila na gumagawa “round the clock,” tulad ng mga multinational companies tulad ng Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, etc. Ang mga successful na artista ay puno ang schedule sa taping.

Pero ito rin ang isa sa mga nirereklamo nila—ang hindi makapagpahinga. Ang USA ay napagod na, at nasa daan na ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga artista ay sinasamantala ang kaunting oras na walang schedule para matulog o makapagpahinga. Sa mga CEO o Manager o Supervisor ang makatulog lang ng isang oras ay isa nang pribilehiyo. Para sa kanila, ang kaunting sakit ay isang pagpapala. Anuman ang unlad nila, napagtatanto din nilang kailangan nila ng pahinga.

Ako, na tinagurian ng sinumang nakakakilala sa akin kahit ng aking pamilya na “busy man,” ay hindi maitatangging kailangan din ng tulog, ng pahinga—walang kaso kung ano ang posisyon, kung paano matulog, at gaano katagal—ang mahalaga, makapagpahinga. Ang “pagsusunog ng kilay” ay nawalan na ng appeal sa akin; bagaman nagpupuyat pa rin ako from time-to-time, hindi ko na ito nakikita bilang senyales ng pagiging masipag—nakikita ko na ito bilang isang pabigat na dapat alisin sa lalong madaling panahon. Kaya nga pag nakakaramdam na ako ng antok, hindi na ako magdadalawang-isip pa—magpapahinga na ako.

Bagaman ang Dios ay hindi natutulog, ang Dios ay sinasabi ng Biblia na nagpapahinga. Sabi sa Genesis 2:2-3, “At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka’t siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.” Walang duda, ang Dios ay nagpahinga; at ang pagpapahinga, para sa Dios, ay isang banal na bagay (“ipinangilin,” ibig-sabihin ay ginawang banal). Kailan pa natin nakita ang pagpapahinga na “banal”? Yet God considered it such.

Nang alukin ni Abraham ang nagkatawang-tao na Dios na magpahinga at kumain, hindi ito tumanggi, bagkus ay inutusan pa siyang gawin ang sinasabi (Genesis 18:1-5). Hindi lamang ang mamamayan ng Israel ang binigyan ng Dios ng pahinga, maging ang lupa—sinabi sa Biblia na ang ikapitong taon ay taon ng pamamahinga ng lupa, kung saan hindi ito tataniman o bubungkalin (Exodus 23:10-11). Kahit ang mga pagmamay-aring hayop tulad ng baka o asno, o maging ang mga katulong o alipin, ay may karapatan at obligasyon na magpahinga (Exodus 23:12). Kung ito ay iniutos ng Dios sa bansa ng Israel, hindi kaya nakakabuti rin sa atin ang magpahinga? Ang hindi nauunawaan ng marami, ang utos ng Dios ay hindi para pahirapan ang tao kundi para bigyang-kaginhawahan ito. Ipinapakita din sa mga aklat ng kasaysayan ng Israel sa Biblia na isang pagpapala ang kapahingahan (cf. Judges, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, etc.). Ayon sa Psalm 127:2, binibigyan ng Dios ang Kanyang iniibig ng pagtulog—sa ibang mga salita, pahinga.

Nakita natin na ang pagpapahinga (tulad ng pagtatrabaho) ay ginagawa ng Dios, nirerekomenda ng Dios, pinapayagan ng Dios, inuutos ng Dios, binibigay ng Dios—ngunit ang nakapagtataka, maraming tao, maging mga nagsasasabing nananampalataya sila kay Jesus bilang Tagapagligtas, ay hindi ito ginagawa. Pinipili nating magtrabaho nang Linggo at Huwebes kaysa makipagtagpo sa Panginoon—magtrabaho kaysa magpahinga. Pinipili nating sumuway kaysa sumunod—dagdag pasanin imbes na pahinga.

Nais ng Dios na bigyan tayo ng pahinga. Kaya sinabi ni Jesus, “Come unto Me, and I will give you rest” (Matthew 11:28-29). “[Cast] all your care upon Him; for he careth for you” (1 Peter 5:7). Isa sa mga dahilan kung bakit tayo gustong iligtas ng Dios ay dahil gusto Niya tayong bigyan ng walang-hanggang kapahingahan kapag pumanaw na ang ating buhay, isang bagay na mangyayari lamang kapag tayo’y nasa langit na. Ayaw Niya tayong maghirap, magtangis, magngalit ng ngipin—mga bagay na mangyayari sa sinumang mapunta sa walang-hanggang kaparusahan, ang impyerno. Ngunit alam ng bawat Cristiano na mas maraming tumatanggi sa kapahingahang ito kaysa tumatanggap rito.

Bakit hindi tayo magpahinga sa Dios? Bakit hindi natin ilagak ang ating mga problema, pasanin, kabalisahan, kalungkutan, lahat-lahat, sa Dios, na nais namang kunin ito—at dumalo sa simbahan, imbes na magtrabaho? Bakit hindi tayo sumandal sa Kanyang mga bisig, sumilong sa anino ng Kanyang mga pakpak, at magpahinga? Ibig-sabihin eh, makipag-usap sa Kanya sa pananalangin, magbasa at magbulay-bulay ng Kanyang Salita, makinig sa pangangaral, at makisama sa mga mananampalataya? Bakit hindi tayo magpahinga?

Sabi nga ng ating pastor, “Kawawa naman sila! Nagtatrabaho imbes na mag-church!” Oo nga naman. Kawawa nga sila. Puro sila nagtatrabaho; wala silang oras para magpahinga. At kawawa ka rin kung tumutulad ka sa kanila.

Bakit hindi natin tularan si Jesus? Siya ay nagpahinga nang apatnapung araw sa pag-aayuno (Matthew 4:1-2). Noong nandito pa Siya sa mundo, hindi Niya inisip na kasayangan ang magpahinga sa Dios sa pamamagitan ng panalangin gabi-gabi (Matthew 14:23; 26:36; Luke 5:16). Hindi Siya nagdalawang-isip matulog sa gitna ng bagyo—hindi Siya nabalisa, nanghinawa—nagpahinga Siya (Matthew 8:23-27; Mark 4:35-41). Bakit hindi mo rin ito gawin? Subukan mong magpahinga sa Kanya, at baka tulad Niya—magtagumpay ka laban sa diyablo, sa mga pagsubok, at “makapagpatigil” ng mga bagyong dumarating sa iyo.

Stopping and Contemplating

Para sa marami ang pagtigil ay isang kasayangan sa oras. Sa mga nagmamaneho, maaaring ito ay tingnan bilang dahilan upang mahuli sila sa kanilang destinasyon. Sa mga kasalukuyang nagte-test sa isang subject, ang pagtigil sa pagsasagot ay maaaring maging dahilan upang makalimutan nila ang kanilang ni-review o kaya ay hindi matapos ang exam. Para sa mga busy na tao, ang makakita ng isang tao na nakaupo sa bench ng isang pahingan o parke ay katamaran, to say the least. Ang pag-upo at pag-iisip para sa mga “goers” ay isang senyales ng kahinaan o kawalan ng ginagawa.

Ngunit ang pagtigil, para sa iba naman, ay kinakailangan. Sa ibang mga nagmamaneho, nakikita nila itong panahon para isipin kung ano ang kanilang gagamiting ruta o kung paano sila makakarating sa isang destinasyon. Maaaring ito lamang ang kanilang oras ng pahinga sa sobrang abala na schedule. Sa mga nagte-test, ang pagtigil sa pagsasagot ay panahon para makapag-isip sa mga items na medyo mahirap at maka-come-up sa tamang solusyon. Sa ibang mga busy na tao, ang makakita ng isang tao na nakaupo sa bench ng isang pahingahan o parke ay isang pribilehiyo, isang bonus. Ang pag-upo at pag-iisip para sa ibang mga “goer” ay isang senyales ng pagiging maingat at matalino sa bawat pagkilos.

Marami nang nakapagpatunay na ang pagkakasakit (na nangangahulugang pagkahimlay sa higaan) para sa marami ay panahon kung saan naging malinaw ang kanilang isip patungkol sa kung ano’ng mas mahalaga sa buhay.
Ito rin ang madalas na kaso sa mga “napapatigil” sa rehas ng kulungan.

At maaaring ito rin ang kaso para sa mga Kristiano.

Maaari nating makita ang pagsisimba (para sa mga hindi nagsisimba), o pagfa-fasting (para sa mga nagsisimba), ay pagsasayang lamang ng oras—na maaari nating gamitin sa “mas mahalagang” mga bagay o gawain. Ngunit marami ang nakapagpapatunay na ang mga uri ng pagtigil tulad nito ay naging mahalagang panahon upang ma-konsidera ang kanilang katayuan sa buhay at relasyon sa kapwa, pamilya, at sa Dios. Tumigil ka na ba ng kahit isang beses sa buhay mo at nag-isip?
Kung hindi pa, ito lang ang masasabi ko—kawawa ka naman.

Responding to Temptation Wisely

by Charles F. Stanley

There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful,

who will not suffer you to be tempted above that ye are able;

but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.

1 Corinthians 10:13

 

Ang tukso ay hindi maiiwasan.

 

Walang sinuman—kahit na isang malagong mananampalataya—ang ganap na hindi tinatablan ng pang-akit ng tukso. Paano ka kadalasang tumutugon sa tawag nito? Tumatawag ka ba sa Dios para sa Kanyang tulong? O palagi ka na lang bang nagpapatalo dito?

Maraming mga tao ang walang ideya kung paano tumugon sa pang-aakit ng kasalanan. Sinusubukan nilang tumindig laban dito ngunit bibigay din paglaon, at gumagawa pa ng mga palusot na “tao lang.” Nagdadala ang kanilang nagawa ng bigat ng pagkakasala at hiya, kaya ipinapahayag nila ito at nangangako sa Panginoon na sila ay magiging mas maayos na sa susunod. Sa kasamaang-palad, ang prosesong ito ng panunukso at pagkatalo rito ay madalas na nagpapatuluy-tuloy, paulit-ulit.

Hindi kailangang mabuhay ang isang mananampalataya nang ganito. Kahit na ang buhay na ito ay puno ng mga tukso, maaari tayong matuto na makatagal rito nang hindi sumusuko sa mga ito.

 

MGA PRINSIPYO NG KASULATAN

 

Ano ang kalikasan ng tukso?

Aking pinapakahulugan ang tukso bilang isang pang-aakit sa mga kagustuhan na ibinigay sa atin ng Dios na lumagpas sa mga binigay na limitasyon ng Dios. Kung tayo ay magpapailalim sa isang pang-aakit, naghahanap tayo ng isang bagay na ninanais Niya para sa atin, ngunit sinusubukan nating magkaroon nito nang mas maaga kaysa sa panahon na ninanais Niya, o kinukuha natin ito sa maling pamamaraan.

 

Mayroong tatlong pinagmumulan ang tukso. Sinasabi ng sulat ni Santiago, “But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed” (1:14). Nangangahulugan iyon na may tukso na nanggagaling sa ating mga sarili, o yung tinatawag ng Biblia na ating “laman.” Pangalawa, ang Diyablo ay dinadaya tayo (1 Thessalonians 3:5) tulad nung nagsinungaling siya kay Eba tungkol sa mga bunga ng rebelyon nito sa Dios (Genesis 3:1-5). Pangatlo, ang sistema ng sanlibutan ay isang pinagmumulan ng tukso. Halimbawa, pansinin mo na lamang kung paano tayo inaakit ng mga anunsyo na gastusin ang ating pera. At yung mga nananamit nang hindi mahinhin ay madalas na nakakapukaw ng kagustuhan (na bigay ng Dios) para makipagsiping—ngunit gawin ito sa maling paraan.

Ang tukso ay likas na pangkaraniwan at pangkalahatan. Ang tukso ay palaging may pang-akit, dahil kung hindi, ay hindi tayo mapapalapit dito. Ngunit alam natin na ang tukso ay isang pang-akit na gumawa ng kasamaan. Layunin ni Satanas para rito na guluhin tayo sa ating relasyon sa Ama. Kapag tayo ay nakatuon sa mga kagustuhang hindi makadios, ang ating buhay-panalangin ay nahahadlangan at hindi natin maintindihan nang mabuti ang Salita ng Dios.

Ang tukso (temptation) ay iba sa pagsubok (trial). Ang tukso ay isang panghikayat na gumawa ng kasamaan o sumuway sa Dios. Ang pagsubok ay panahon lamang ng kahirapan sa buhay ng isang tao. Nais ni Satanas na gamitin ito pareho para wasakin tayo. Ngunit hinahayaan ng Panginoon ang tukso at pagsubok upang palakasin ang ating pananampalataya at turuan tayo na umasa sa Kanya.

Ang mga Kristiano ay madalas na mayroong mga maling pagkaunawa tungkol sa tukso. Isa rito ay na ang tukso ay isang kasalanan. Ngunit ang tukso ay nagiging makasalanan lamang kung kumikilos tayo ayon dito. O, ang mga mananampalataya ay naniniwala na ang tukso ay nakaka-disappoint sa Dios. Walang alinlangan na ang Panginoon ay hindi natutuwa kapag tayo’y nahuhulog. Ngunit hindi natin kayang biguin Siya dahil alam na niya ang ating hinaharap. Maraming naniniwala na sila ay “nahuhulog” sa tukso. Ang katotohanan ay, ang mga mananampalataya ay sadyang pumapasok o nagpapasakop sa tukso. Ang Banal na Ispiritu ay nagpapatnubay sa atin ng kapangyarihan na labanan ang kasalanan. Ang mga hindi ligtas lamang ang “nahuhulog” sa tukso. Mayroon din namang iba na nag-iisip na ang pinakamainam na paraan upang tumugon sa tukso ay ang tumakbo mula dito. Oo, mayroong mga pagkakataon na ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo ay ang tumakas (2 Timothy 2:22). Sa mga oras na hindi mo maiwan ang sitwasyon, kinakailangan na matutunan mo kung paano tumugon sa tukso nang matalino.

Kapag ang tukso ay nagreresulta sa kasalanan, ito ay palaging sumusunod sa parehong proseso. Nagsisimula ito kapag ang isang ideya ay naitanim sa pag-iisip. Pagkatapos ang imahinasyon ay naisasali—ang tao ay nangangarap na matupad ang isang klase ng kagustuhan. Sunod, ang tao ay magdidisisyon na magkasala sa Dios at gumagawa ng pagpili—kung saan ay ibinibigay niya ang kanyang pagsang-ayon sa ideya ng pagsuway sa Panginoon. Ang huling hakbang ay ang kasalanan.

 

Paano tayo tutugon nang may karunungan sa tukso?

 

Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng responsibilidad para sa ating mga desisyon. Maging handa na harapin ang iyong mga pag-iisip, imahinasyon, at mga pagpili. Pagkatapos, maghanda para sa mga darating na tukso sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang sistema ng depensa. Paano?

 

  • Ilagay ang iyong pokus sa “big picture.” Gusto ni Satanas na paliitin ang iyong tuon sa pagtupad ng isang partikular na kagustuhan. Labanan ang kanyang mga pakana sa pamamagitan ng pag-iisip kung paanong ang pagpapatalo sa tuksong ito ay makaka-apekto sa iyong kalusugan, pinansyal, mga relasyon, at mga plano ng Dios para sa iyo. Maghanap ka rin ng makadios na paraan (kung mayroon) para tuparin ang kagustuhang iyon. Halimbawa, imbes na magnakaw, magtrabaho ka upang maipon mo ang salapi upang mabili mo ang iyong ninanais.

 

  • Alalahanin ang 1 Corinthians 10:13: “…God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.” Angkinin mo ang pangakong ito kapag sumasalakay na ang tukso.

 

  • Magtiwala sa kapangyarihan ng Banal na Ispiritu. Ang ating Ama na nasa langit ay nilagay ang Kanyang Ispiritu sa bawat isang mananampalataya upang bigyan tayo ng kakayahan na pangasiwaan ang bawat sitwasyon at pangyayari sa buhay (John 14:15-16). Bilang isang anak ng Dios, ikaw ay may kahanga-hangang kapangyarihan ng Ispiritu upang maiayos ang iyong pag-iisip, baguhin ang iyong pag-uugali, at bigyan ka ng kakayahan na magsabi ng hindi.

 

  • “Set your affection on things above, not on things on the earth” (Colossians 3:2). Sa ibang mga salita, maging determinado na lumakad ng isang matagumpay na buhay-Kristiano. Huwag mag-focus sa mga kagustuhan na maglalayo sa iyo mula sa Dios (1 John 2:15-17). Tumigil at magtanong, “Panginoon, paano ko matutugunan ang pangangailangang ito sa isang makadios na paraan?”

 

  • Kilalanin ang iyong mga kahinaan. Kung ikaw at ako ay nalalaman ang ating mga kahinaan, maaari tayong maging mas sensitibo sa paggabay ng Banal na Ispiritu sa bahaging iyon. Halimbawa, kung mayroon kang problema sa paggastos, iwasan ang pagpunta sa mall “para tumingin lang.”

 

  • Kilalanin ang mga oras ng kahinaan. Alalahanin ang HALT: huwag hayaan ang iyong sarili na maging sobrang gutom (hungry), galit (angry), nag-iisa (lonely), o pagod (tired). Kapag ang mga tao ay mahina sa pisikal o emosyonal na aspeto, sila ay mas madaling bumigay sa tukso.

 

  • Magtayo ng depensa sa pamamagitan ng pagbabasa ng Salita ng Dios. Pag-aralan ang Biblia at hilingin sa Panginoon na buuin ang katotohanan sa iyong buhay bilang proteksyon laban sa tukso. Imbes na subukang makipagdahilanan sa diyablo, sabihin mo lamang ang katotohanan ng Bibliya. Alalahanin na sinagot lahat ni Jesus ang tatlo ng mga tukso ng Diyablo ng Salita ng Dios (Luke 4:1-12).

 

KONKLUSYON

 

Bakit kaya minsan ang mga mananampalataya ay paulit-ulit na sumusuong sa kasalanan? Ito ay kadalasan dahil hindi nila ginagawang prayoridad ang Biblia sa kanilang mga buhay. Pinapalakas ko ang loob ninyo na patuloy kayong dumalo sa mga pagtitipon ng iglesia, lalo na kung tinuturo talaga nito ang Salita ng Dios. Basahin ang mga Kasulatan at hayaan ang mga ito na baguhin ang iyong pag-iisip. Sila na tinatayo ang kanilang mga buhay sa pundasyon ng Aklat ay may abilidad na labanan ang tukso.

Siguro ay hindi ka pa isang Kristiano. Siguro ay pagod ka nang mabigo nang paulit-ulit—bumibigay sa tukso at winawasak ang iyong buhay. Hiwalay sa tulong ng Dios, hindi mo makakaya na makahanap ng tunay na kalayaan mula sa kasalanan. Sabihin mo sa Panginoon na nais mong patawarin ka Niya sa iyong mga kasalanan at maging Panginoon ng iyong buhay. Doon lamang, ikaw rin ay magkakaroon ng kakayahan na labanan ang tukso sa pamamagitan ng kapangyarihan, biyaya, at awa ng Dios.

 

Ang artikulong ito ay isinalin ni Elijah Abanto mula sa Ingles na artikulo ni Dr. Charles F. Stanley, Responding to Temptation Wisely, sa “Life Principles Notes,” In Touch Ministries®, www.intouch.org. All rights reserved.

 

Enduring Temptations

“Paano ka tumugon sa mga tukso?”

Iyan ang unang pangungusap na narinig ko nang i-play ko ang video ng pangangaral ni Dr. Charles F. Stanley (ng In Touch Ministries) na pinamagatang “Responding to Temptations Wisely” (written article sa susunod na pahina). At habang pinagninilay-nilayan ko ang tanong na iyon, at nakita ang aking sarili, nakita ko rin ang mga taong nasa paligid ko. Papanoorin ko lamang ang kanilang mga kilos, o papakinggan ko lamang ang kanilang mga sinasabi o mga sinasabi ng iba tungkol sa kanila, ay makikita ko na kung sila ay nagtatagumpay sa tukso o hindi. Sad to say, madalas ay hindi.

Paano ka nga ba tumugon sa tukso? May mga magsasabi na tao lang sila, hindi sila si Superman, o kaya si Jesus, kaya bumibigay na lang sila sa tukso. May mga magsasabi namang lumalaban naman sila, ngunit darating yung panahon na hindi na nila kaya kaya bibigay na sila. Meron naman ding mga tatawag sa Dios at hihingi ng lakas sa Kanya.

Nagtatagumpay ka man o bumibigay sa tukso, ito ang isang katotohanan: kailangan nating magtagumpay sa tukso. Kailangan. Kung nais mong maging isang Kristianong lumalago, tumitibay, at nagtatagumpay, dapat nating matiis ang mga tuksong dumarating sa atin. It’s just sad if we’re not. Ngunit napakaganda kung natitiis natin ang mga iyon!

Sana magsawa na tayong natatalo ng ating mga laman, Diablo, at sanlibutan sa tukso. Tumindig na tayo, ihanda ang ating baluti, at kasama ang Dios ay labanan ang tukso. Sa pagtatagumpay laban dito ay nagiging halimbawa ka sa iba—ikaw man ay bata, kabataan o matanda. Nagiging malapit pa tayo sa Dios.

Hindi naman tayo dapat maging Adan at Eba, o Cain, pwede nating alalahanin ang mga magagandang halimbawa ng Biblia—mga taong nagtagumpay laban sa tukso—at kunin mo ang kanilang mga halimbawa: si Joseph; si Daniel; sina Shadrach, Meshach, at Abednego; at higit sa lahat, ang Dios na nagkatawang-tao: si Jesus.

With All My Heart: Tips Upang Maging Tunay na Mapagbigay

Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

Matthew 5:42, KJV

 

God is a Giver. Hindi ko man sabihin ang pangungusap na ito ay alam mo na siguro ang katotohanang iyon. Mapagbigay talaga Siya. Ang ating buhay, ang katawang may kakayahang makakita, magsalita, o gumawa. Ang hanging nalalanghap, ang pagkaing kinakain natin, ang kagandahan ng kapaligiran, katalinuhan, karunungan, pera, bahay, damit—lahat ng mga ito ay bigay ng Diyos. Mga kaibigan, iyong asawa, mga kapatid—sa Diyos lahat sila nanggaling. At kung ikaw ay tiyak nang pupunta sa langit, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. At ang kaligtasan na iyon ay dahil ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Anak. Kaya kung si Jesus ay miyembro ng isang iglesiya, Siya ang tunay na makatutupad sa responsibilidad na magbigay sa Gawain, dahil Siya, ang sarili Niya ang Kanyang inalay sa atin. Purihin ang Panginoon!

… Ngayon ay ikaw naman. Are you a giver? Nagbibigay ka ba? Oo, lahat tayo ay nagbigay na, sa ilang mga pagkakataon ng buhay. Kung may kakayahan nang magbigay ang isang taong wala pang Kristo sa puso, mas lalo na tayo, dahil nasa atin si Kristo. Malamang marami sa atin ang nakapagbigay na ilang beses sa ating buhay. Ngunit may mga pagkakataon (mas madalas na mga pagkakataon) ay mahirap magbigay. Minsan ang taong iyon ay alam nating hindi karapat-dapat, o kaya naman ay galit tayo sa kanya, o kaya iniisip mo ay baka maubos ang pera, o na baka para sa inyo na lamang ang bagay na pwede mong ibigay. Maraming mga rasonableng mga dahilan para hindi magbigay, at kahit sino, ay nagiging dahilan ang isa sa mga ito para hindi rin magbigay sa kung sino man, kasama na ang Diyos.

We all must learn to give. “It is more blessed to give than to receive,” sabi nga ng Kasulatan (Acts 20:35). Walang sinabi rito na mas mapagpalang magbigay sa partikular na klase na tao, tulad ng anak, kapatid, o kaibigan; o mas mapagpalang magbigay sa partikular na klase ng sitwasyon, tulad kung may sobrang pera, pag gusto mo, atbp. Tayo ay dapat na magbigay sa kahit anong klase ng tao, sa lahat ng klase ng sitwasyon. “…He maketh his sun to rise on the good and on the evil, and sendeth rain on the just and on the unjust,” sabi ni Jesus tungkol sa Ama (Matthew 5:45). Ang tunay na pagiging mapagbigay ay walang kondisyon.

So I will ask again, Are you a giver? Giver sa tunay na kahulugan ng salita? Ngayon ay kasama niyo na ako na magsasabi, “Ang hirap eh.” Ngayon ay malinaw na kung ano ang ibig-sabihin ng pagiging mapagbigay. Isa pang dahilan ng Panginoon kung bakit hindi ka masasabing mapagbigay kapag nagbigay ka sa partikular na tao o sitwasyon:

For if ye love them which love you, what reward have ye?

do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only,

what do ye more than others? do not even the publicans so? (Matt 5:46-47, KJV)

Kung magbibigay ka lamang sa karapat-dapat bigyan, ano’ng pagkakaiba mo sa mga hindi ligtas? Kung magbibigay ka lang kung “mayroon” ka, ano’ng pinagkaiba mo sa mga ordinaryong tao? Hindi ba ganun sila?

Paano ako matututong maging mapagbigay?

1) Magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon. Aminin muna natin sa Diyos ang ating pagkakamali. Hangga’t hindi natin naaamin ang isang kasalanan, ay hindi natin magagawan iyon ng solusyon. Sabihin natin sa Diyos, “Patawad, Panginoon, dahil hindi po ako nagiging mapagbigay, tulungan Niyo po akong maging mapagbigay.” That would be great start toward becoming a giver.

2) Laging magdala ng bagay na maaari mong maibigay. There are many times na kaya ako hindi nakapagbigay ay dahil wala akong dala. Siguraduhing magdala ng isang bagay, hindi naman laging pera, na maibibigay mo. Mas mahirap hindi magbigay kung may laman ang bulsa. Isa pa, ang paghahandang magbigay ay hindi lamang sa panlabas, kundi sa loob. Maging determinado sa iyong puso na ikaw ay magbibigay sa oras na ito.

3) Tingnan ang lahat ng sitwasyon na pare-pareho. Ibig-sabihin, huwag mong isipin kung may pera ka o wala, kung dapat ba siyang bigyan o hindi. Isipin na ang bawat sitwasyon ay isang oportunidad para ikaw ay magbigay. Maaaring wala ka ngang pera sa oras na may nangangailangan, ngunit kung nakikita mo itong oportunidad, ay gagawa ka ng paraan para magawang magbigay. Si Jesus, noong may limang libo, dahil wala Siyang salaping maibibigay pambili ng tinapay, ay gumawa ng himala.

4) Umibig ka. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Kanyang Anak? Iyon ay dahil sa pag-ibig. (John 3:16) Paano mo magagawa na batuhin ng tinapay ang bumabato sa iyo ng bato? Ibigin mo ang iyong kaaway, di ba? (Matthew 5:43-44) “You can give without loving,” sabi nga ng isang kasabihan, “but you cannot love without giving.” Magmahal ka. Don’t get me wrong! Hindi romantic love ang tinutukoy ko rito, kundi ang pag-ibig na tinutukoy ng 1 Corinthians 13—unconditional love. Kapag minahal mo ang sinuman na lumalapit sa iyo, you cannot help but give.

5) Ilagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng nangangailangan o humihingi. Baligtarin mo ang sitwasyon—matutuwa ka ba kung hindi ka nabig yan? Alam mo na hindi. “Therefore all things whatsoever ye would that men do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets” (Matthew 7:12). Kung gusto mong bigyan ka, magbigay ka rin.

6) Magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ikaw ay nakapagbigay. “In everything give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you,” sabi ng 1 Thessalonians 5:18. Kapag nagawa mo ito, maiisip mo na isang pribilehiyo ang magbigay, hindi isang kawalan.

 

As you do these things, ipinapanalangin ko na dalhin ka nito sa punto na magiging tunay kang mapagbigay. Yung walang reserbasyon, walang panghihinayang. Nawa dumating tayo sa panahong mag-aabot tayo sa Panginoon at sa kapwa at masasabi natin, “With all my heart.”