Sweeter than Chocolates

Isa sa mga paraan natin upang malasap ang tamis ng buhay—sa ibang mga salita, upang makalimutan ang kapaitan ng buhay—ay ang kumain ng matatamis, tulad ng chocolates. Mahirap mabuhay nang walang matamis, sabi nga nila. Ngunit marapat nating alalahanin na marami sa mga ‘matatamis’ ng buhay natin ay nangyayari dahil sa mga mapapait—masasakit ng ating … Continue reading Sweeter than Chocolates

Advertisements

JESUS CHRIST: His Gospel

ANG KAMATAYAN NG PANGINOONG JESU-KRISTO Malinaw na sinasabi ng Luke 19:10 at Matthew 1:21 na si Jesus ay dumating upang magligtas. Ginawa Niya ito, ayon sa Romans 5:8, sa pamamagitan ng pagkamatay Niya para sa mga makasalanan. Sinabi sa Isaiah 53:6 na ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Sa pamamagitan ng kamatayan … Continue reading JESUS CHRIST: His Gospel

Let’s Turn On the Lights!

Kung ikaw mismo ang nasa oras at lugar kung saan binalik ni Jesus ang paningin ng isang bulag, mamamangha ka rin nang labis sa himalang ito. Hindi kapani-paniwala, ngunit nangyari. May ganito pa ring uri ng mga pangyayari ngayon. Si Jesus pa rin ang gumagawa. Hindi pa rin kapani-paniwala. Ngunit nangyayari pa rin. Ngunit sa … Continue reading Let’s Turn On the Lights!

JESUS CHRIST: Perfectly God, Perfectly Human

Ito ay pag-aaral tungkol sa Isa na Siyang lahat at laman, ang sentro at kailangan ng Bibliang Kristiyanismo. Kung kukunin natin si Buddha mula sa Budhismo, kung ating kukunin si Mohammed mula sa Islam, kung kukunin natin si Smith mula sa Mormonismo—mayroon pa rin silang mga sistema ng paniniwala na kakapitan. Ngunit, kung kukunin natin … Continue reading JESUS CHRIST: Perfectly God, Perfectly Human

The Papers of Life

May isang taong nagkamali patungkol sa hinaharap ng papel. Sinabi niya na dahil sa patuloy na pamamayagpag ng teknolohiya at Internet, darating ang panahon na tinatawag na “paperless society”—panahon kung saan wala ka nang makikitang papel—ang libro binabasa na sa Amazon® Kindle™;  ang pera nasa mga credit cards o chips na, kasama ang mga birth, … Continue reading The Papers of Life

Jesus Our Advocate

Ang isang palabas ay hindi kumpleto kung bida at kontrabida lang; kailangan ng mga kakampi ang bawat isa. Ganoon na nga siguro ang itinakda ng Diyos. Kung wala ang mga kakampi, una hindi magiging kapani-paniwala ang mga pangyayari dahil wala namang ganoon klase ng pangyayari, at pangalawa dahil hindi magiging makulay ang mga eksena. Kapag … Continue reading Jesus Our Advocate

The Greatest Graduation

Nakadalo ako sa dalawang graduation ceremonies sa panahong ito ng pagtatapos ng mga mag-aaral—ang isa ay sa elementarya at ang isa ay sa sekundarya. Ang mga mukha ng karamihan, lalo na ng mga mag-aaral at mga guro, ay puno ng ngiti dahil sa kasiyahan—ang mga estudyante dahil nakatapos din sila sa isang lebel ng pag-aaral, … Continue reading The Greatest Graduation

My Friend Called Jesus

Kung ikaw ay isang Kristiano at isang Baptist lalo na, alam at inaawit mo na siguro ang awit na “What A Friend We Have in Jesus.” Napakaganda ng awit na ito. Sinasabi sa awit na ito na si Jesus ay isang tunay na kaibigan. Hindi lang natin Siya Manlilikha, Tagapagligtas, at Panginoon—Siya ay atin ring … Continue reading My Friend Called Jesus