Isang Proklamasyon ng mga Isyu at Alalahanin sa Kalagitnaan ng mga Iglesiyang Bible Baptist sa Pilipinas

percussion

ni Pastor Archie Alvarez

Bible Baptist Mission of Imus, Cavite

(PART 1)

 

Paalala ng Editor: Kumuha lamang ng mga pinakamahalagang punto o sipi mula sa artikulong orihinal at hindi ang kabuuan ang isinalin sa Tagalog.

 

Nito lamang huli ay may ilang mga iglesiyang Baptist sa Pilipinas na nagsimula nang manghiram ng mga kakatwang mga kasanayan at naging bukas na modernong uri ng pagsamba. Hindi namin mapigilan na itigil ang aming katahimikan tungkol sa ilang mga isyu na kumukubkob sa grupo ng mga Baptist ngayon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba ring mga bahagi ng mundo.

 

Artikulo 1

Nararapat Ba na Gumamit ng Tambol ang mga

Kristianong Iglesiya sa Pagsamba?

 

Bagaman totoo na ang mga tambol ay katulad din lamang ng iba pang mga instrumentong pantugtog sa mundo ng musika, kailangan na ating suriin nang malawak ang ilang mga babala at katotohanan tungkol sa kontrobersyal na instrumentong ito kung ito ay dapat gamitin o hindi dapat gamitin sa isang pagsambang Kristiano.

Hindi kailanman na aking intensyon na sirain o ibaba ang sinuman na maaaring “PRO” sa paksang ito ngunit ang magbigay liwanag at magprisenta ng mga patunay ng kasaysayan at katotohanan ng Biblia na hindi base sa lohika lamang at pansariling opinyon o damdamin. Iminumungkahi ko na alisin muna natin ang anumang pagkiling pansumandali at maglaan ng seryosong konsiderasyon sa mga bagay na maya-maya ay maihahayag.

 

MGA PATUNAY

 

Yamang ang TAMBOL, PAGSASAYAW, at PAGSAMBA ay medyo napapagsama-sama, wala na tayong pagkukuhanan pa kundi ang mga Biblikal at historikal na katunayan para ipagtibay ang katotohanan tungkol sa paksa. Hayaan niyo akong maglahad ng limang katotohanan.

 

Unang Katotohanan

Ang tambourine o timbrel (minsan ay tinatawag na tabret) sa Biblia ay hindi parehong instrumento na ginagamit sa Rock Music at ilang mga Kristianong iglesiya sa ngayon na tagasunod ng pagsambang may tambol.

Sa desperasyon na patunayan na ang mga tambol ay ginagamit sa Biblia, ang mga tagasunod ng “Drum Worship” ay gumagamit ng ilang mga talata sa Biblia, tulad ng mga sumusunod: Exodo 15:20; Awit 81:2; 149:3; Awit 68:25; 1 Samuel 18:6.

Pagkatapos na banggitin ang mga talatang ito ay magpapatuloy sila sa pagpapaliwanag na ang salitang Hebreo na “toph” ay payak na nangangahulugang tambol; ngunit iyon ay kalahating katotohanan lamang at naniniwala ako na ito ay ipinapaliwanag sa ganoong paraan para patunayan ang kanilang paniniwala tungkol sa tambol na ginagamit sa pagsamba ngunit laliman pa natin.

Ang tabret ay isang sinaunang instrumentong perkusyon na wala na sa ngayon sa orihinal na porma. Ang pinakaunang pagbanggit nito (Genesis 31:27) ay bumabalik sa taong 1740 BC—iyon ay 3,700 taon nang nakakalipas. Ang ugat na salita para sa tabret ay tabor, na naglalarawan ng isang maliit na balangkas ng tambol na may isang ulo. Ang salitang tabor ay ginagamit din upang isalarawan ang balangkas na ginagamit para sa pagbuburda—may dalawang pabilog na ginagamit para mapanatiling mahigpit yung bagay. Kung ang timbrel ay mayroong maliliit na kuliling, singsing, o bakal na pabilog na nakadikit sa balangkas para gumawa ng isang masayang ingay, maraming nagsasabi na ang tabret ay wala ng mga ito. Bilang isang tambol, ang tabret ay malamang na pinapatunog sa pamamagitan ng pagpukpok gamit ang isang maliit na panambol, o sa pamamagitan ng pagtapik ng kamay. Kadalasan itong sinasaliwan ng isang pipa.

Sa mga sinaunang panahon, lumalabas na ang tabret ay ginamit ng mga Israelita, bagaman malamang ay hindi sa pagsamba sa Templo. (2 Kronika 5:12; Gen. 5:12; 1 Sam. 10:5; Job 17:6; Isaiah 5:12)

Ang timbrel, sa kabilang dako, ay isang instrumentong perkusyon na mayroon ngang mga kuliling, singsing, o bakal na mabibilog na nakadikit para gumawa ng isang masayang ingay kapag inalog o tinapik ng kamay. Mula sa ugat na salitang Hebreong toph (o tof), unang lumabas ito sa kasulatan sa Exodo 15, (mga 1490 BC), na nagkukumpirma, na ito rin, ay mula pa sa sinaunang panahon. Tulad ng tabret, ang timbrel ay mayroong mga laso, palawit, o bandereta na nakadikit para sa dekorasyon. Ang ilang mga sinaunang timbrel ay mukhang mayroong isang ulo ng tambol, tulad ng tabret, at ang ilan ay mukha lamang na balangkas.

Ang timbrel ay ginamit para sa maraming iba’t ibang kadahilanan kabilang ang: pagpuri, kaligayahan, kasiyahan, tagumpay, pag-awit, pakikipaglaban, selebrasyon, prusisyon, at pagsalubong. Pinapatunog ito sa maraming lugar: sa tahanan, sa labanan, sa mga pista at selebrasyon. (Job 21:12; Esaias 30:32)

Ang tambourine ay isang modernong katawagan sa timbrel.

Tingnan ang sumusunod na larawan:

 

 

Ngayon ang tambourine ba na ito ay pareho ang hitsura at gamit kumpara sa mga tambol ngayon tulad ng sumusunod?

 

 

 

 

 

 

Siyempre ang sagot ay HINDI.

 

Ikalawang Katotohanan

Ang tambol ay noon pa may koneksyon sa paganismo at sa diyablo.

1) Sa Aprika ang mga tambol ay ginagamit sa maka-demonyong mga ritwal tulad ng “Voodoo.”

Ang mga pulso ng tambol sa rock music ay pareho ding pulso na makikita natin sa mga ritwal ng mga tribong Aprikano. Ang kanilang mga seremonya ay naka-sentro sa pagsamba ng diyos na ahas na si Damballa sa pamamagitan ng pag-awit, pagsasayaw, at pagsapi ng ispiritu. Ang mga ito ang pumupukaw sa ispiritu, at ang pinakamatinding karanasan ay ang masapian sila ng demonyong iyon.

Ang pulso ng tambol ang siyang nagsasama-sama ng mga indibidwal sa iisang katawan, pinapagalaw sila na paraang iisa, na parang ang lahat ng mga katawang ito ay pinagdugtung-dugtong ng sinulid ng isang pulso, na dinadala ang katawan isang mabagal na paikut na alon na nagsisimula sa balikat, pagkatapos ay sa gulugod, mga hita at balakang.

Nangyayari rin ito sa isang modernong konsyerto ng rock. Ang mga aksyon na makikita mo sa madla ay magbibigay sa atin ng impresyon na parang may nangyayaring uri ng pagsapi. Ang walang tigil at maramihang ritmo na pinapatunog sa mga pabilog na mga tambol sa isang voodoo ritual ang siyang katalista ng rhythm and blues, rock and roll, at heavy metal ngayon.

2) Ang mga tambol ay may koneksyon sa “Shamanism.”

Ang Shamanism ay ang primitibong relihiyon ng mga Ural Altaikong mga bayan sa Hilagang Asya, base sa paniniwala sa kumukontrol na ispiritu na maiimpluwensyahan lamang ng isang “shaman” (isang saserdote na may mahika sa mga sakit at mga masasamang ispiritu).

Sa Siberia, sa Hilagang Asya, ang mga tambol ay ginagamit sa mga ritwal ng shaman para magpagaling. Pinaniniwalaan na magagawang makipag-usap ng isang shaman sa mundo ng ispiritu sa pamamagitan ng tambol.

Sinabi ni Danny Sugerman sa aklat niyang Appetite for Destruction na ang mga tambol ay kasing-kahulugan ng pakikipag-usap sa mga ispiritu ayon sa mga shaman. (p.208) Sinabi pa ng ekspertong si David Tame sa aklat niyang The Secret Power of Music na walang pagkakaiba ang tagatambol ngayon at shaman noon (p. 199). BDJ

From The Manifesto of Issues and Concerns among Bible Baptist Churches in the Philippine Islands, ©2009 by Pastor Archie Alvarez. Translated by Bro. Elijah Abanto with permission.

Advertisements

Tama Ba, Against Ka Raw sa Choruses?

by Bro. Elijah E. Abanto

Lahat ng tunay na nakakakilala sa akin, especially yung mga bata sa church na aking hinahawakan, ay napapakunot ang noo kapag narinig nilang may nagtanong ng ganito. Ang kataka-taka, ay mayroong nag-aakusa sa akin ng bagay na ito. Sabi niya, “Edi huwag na tayong kumanta ng mga koro, sabi ni Elijah, mga himno na lang!”

Wala akong laban sa taong nagsabi nito, pero sasabihin ko ng direkta: MALI KA. Sa tingin ko noong una ay wala naman akong mapapala kung sasagutin ko ang akusasyong ito, pero, husto na—dapat na akong magsalita. Hindi ako laban sa mga koro, at sa totoo lang, nagsusulat ako ng mga koro. Just e-mail me kung gusto mong makakuha ng kopya ng mga na-compose ko. Hindi ako laban sa mga koro, lagi kaming kumakanta ng mga koro sa church. Kumakanta kami ng mga koro sa Good News, sa Sunday School, sa service. Hindi ako laban sa mga koro, at kung gagamitin ang artikulo na isinulat ko sa BDJ 18, mapapahiya lamang ang taong iyon, dahil ang nakalagay, “Kung puro [choruses] na lang, at wala man lang mga malalalim na awitin, [tulad ng mga himno]…” Kung puro… May sasabihin lamang ako: hindi lahat ng koro ay tama (which means ay biblikal), hindi lahat ng mga himno ay tama (mayroong mga himno kaming hindi inaawit), at hindi lahat ng CCM ay mali—yun ang aking stand. Clear?

Hindi naman makitid ang utak ko, eh.

Musika, Pagbabago at Paninindigan

paninindigan

by Bishop Felizardo D. Abanto

 

Sa kalagitnaan ng kontrobersiya ngayon tungkol sa musika, ang pastor ng Capitol Bible Baptist Church ay diretso at hindi nahihiyang nakatayo pa rin para sa uri ng musika na kanyang natutunan habang isa pang estudyante sa Bible Baptist Seminary of the Philippines, Mandaluyong City, taon 1977 hanggang 1980. Noon ang paggamit ng mga tambol sa mga iglesiyang Bible Baptist ay ipinagbabawal. Walang “praise and worship” na musika—wala, wala, kahit isa. Isinasagawa lamang ito noon sa mga Pentecostal at Charismatic na mga simbahan. Noon ang mga iglesiyang Bible Baptist ay nananatiling matibay sa musika at mga pamantayan ng pananamit at buhok—lalong-lalo na sa mga doktrina at Baptist Distinctives. Atin pa ngang dinis-fellowship ang isang batang pastor, si Rey Clemente, dahil naniwala siya sa unibersal na iglesiya at hindi naniwala sa ikapu. Kaya umalis nga siya at ginawa kung ano’ng gustuhin niya. Sa tingin ko ang kanyang iglesiya (isa sa mga pinakamatandang iglesiyang Bible Baptist sa Pilipinas) ay ang unang Bible Baptist Church na yumakap sa “praise and worship” at mga tambol sa kanilang musika, kasabay ang pagbukas niya sa iglesiya sa mga simbahang Charismatic. Yan ay kasaysayan na. Hindi natin iyan maitatanggi.

Ngunit nagbabago ang mga bagay. Nagbabago ang mga tao. Ngayon, ang mga pastor ng mga BBC ay nasa isang kontrobersiya patungkol sa musika. Nagugulat ako at mayroon pa ng ganitong klase ng pagkakasalungatan. Bakit? Sa nakaraang tatlumpung taon ay alam  at siguradung-sigurado ang mga BBC pastors sa kanilang katayuan sa bagay na ito. Ngayon “hindi na natin alam.” Ang alam lang natin ay nagbabago ang lahat ng bagay sa ating paligid. Na “imposible” na hindi sumabay sa pagbabago. At kapag hindi tayo sumabay, mapag-iiwanan tayo at tayo ay magiging “walang kaugnayan” (irrelevant). Ngunit, isipin nating maigi—tama pala si Rey Clemente! At dapat sumabay tayo sa “takbo ng sasakyan.”

Pero, SALAMAT NA LANG. Nang may buong paggalang, sa tingin ko ay HINDI TAYO DAPAT MAGBAGO. Hindi natin kailangan ang pagbabagong ito. Dapat ba nating iayon ang ating mga iglesiya sa konsepto ng mundo ng pagka-may-kaugnayan (relevance) at sa pilosopiyang pantao para maabot ang sanlibutan? HINDI! HINDI KAILANMAN! Ang sagot, siyempre, ay na ANG MGA IGLESIYA AY DAPAT NA UMAYON SA KONSEPTO NG DIYOS NG PAGKA-MAY-KAUGNAYAN. Iyan ang totoong kwento sa likod ng pagbabagong ito. Para patuloy na maging may-kaugnayan sa sanlibutang ito dapat kang magbago—dapat kang umayon sa sanlibutang ito. Iyan ang konsepto ng mundo tungkol sa pagka-may-kaugnayan. Ngunit ang sa Diyos ay hindi ang maki-ayon ngunit ang umiba:

Ako samakatwid ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Diyos, na iharap ninyo ang inyong mga katawan ng mga buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na ito ay inyong makatuwirang paglilingkod. At huwag maki-ayon sa sanlibutang ito: kundi kayo ay mag-iba sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan, upang mapatunayan nawa ninyo kung ano yaong mabuti, at katanggap-tanggap, at sakdal, na kalooban ng Diyos.

Ang konsepto ng Diyos ng pagka-may-kaugnayan ay ang maging iba mula sa sanlibutang ito: na maging pinabanal at malinis mula sa kamunduhan; na maging isang maluwalhating iglesiya, walang batik, o kulubot; na maging banal at walang kapintasan (Efeso 5:25-27).

Ang isang naibang buhay ay instrumento pa rin ng Diyos sa pag-abot sa sanlibutan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng mga pastor na magsalita at patunugin ang alarma. Hindi ito ang oras para tumahimik. Ito ang oras para bumuo ng isang totoo, tahasan, at matapang na paninindigan. Kinabukasan ng mga iglesiya ang nakasalalay dito. Ayoko na pagdating ng panahon ay akusahan ako ng aking mga anak na mahaba lamang ako sa retorika, ngunit kulang sa memorya, at pabaya sa pagtitimbang ng mga konsikwensya ng aking mga kilos. Nais ko na maalala nila ako bilang isang pinuno na alam kung paano gumawa ng isang pagtindig para sa aking mga paniniwala nang walang takot o pabor.

APPLY TO LIFE HELPS

Malamang ay nakatulong sa iyo ang artikulong ito upang tumayo para sa iyong pinaniniwalaan, nang “walang takot o pabor.” Ngayon ay siyasatin natin ang ating sarili:

  1. Mayroon ba sa ngayon na sitwasyon sa iyong buhay na kailangan mong tumayo para sa kung ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ito? ____________________________________________________________________________________________________________
  2. Nahihirapan ka ba minsan na gawin ito? ____ Bakit? __________ ______________________________________________________

Sikapin mo na sa mga susunod na pagkakataon ay gagawin mo ang iyong makakaya, sa kapangyarihan ng Diyos, na ikaw ay magsalita, magkompronta, o tumayo para sa iyong paniniwala.

Ano’ng Mali sa Drums?

drum

Isang Imbestigasyon sa Tunay na Isyu ng Ating Musika

by Bro. Elijah Abanto

It needs to be settled. It needs to be cleared.

Marami pa ring mga Baptists ang hindi malinaw sa issue na ito. At dahil sa kakulangan ng kaalaman, maraming iglesiya na ang nagko-compromise pagdating dito—na nagresulta sa pagkasira ng mga Kristiano (Hosea 4:6).

At akala ng marami basta lamang tayo naniniwala na tama ang ganitong musika at mali ang ganoong musika—ang hindi nila alam ay puno ng biblikal na dahilan ang mga paniniwalang ito. Marami tuloy na mga miyembro—at pastor—ng mga iglesiya sa buong mundo ang nagko-kontrahan sa isyung ito. Ang dahilan—walang alam. At alam nating lahat na hindi bulag ang ating pananampalataya—may dahilan kung bakit natin pinaniniwalaan ang isang bagay—partikular na rito ang musika.

Ano nga bang mali sa drums? Drums ang karaniwang pinagtutuunan ng pansin pagdating sa isyu ng musika. Hindi pwede ang music na yan kasi may drums. Pwede yan kasi walang drums. Is that so? Mali. The issue of music does not only rely on the use of drums. Hindi. Maliit na bahagi lamang ang drums sa pinaniniwalaan natin. Malawak yan. Malawak. May narinig akong nagsabi na, “Okay lang naman sa akin ang drums,” and I will concede to that. Yes. May mga pagkakataon (bagaman napakakaunti) na walang masama sa drums. Ops, ops, ops! Bago ka mag-react, let’s study what music is first.

Ang salitang musika o music ay binase sa Ingles na salitang “muse,” na ang ibig-sabihin ay, “to think” o “mag-isip,” “isipin.” So from that maaari nating i-conclude na dapat ang musika ay isang pinag-isipan na bagay, hindi isang gawain na basta na lang ginawa. (Ngayon ay isipin niyo ang musika ng ating mga awitin at yung ‘musika’ ng mga ‘metal rock’ nilang sinasabi. Mukha bang pinag-isipan?)

Sa Webster’s dictionary, ang ibig-sabihin ng music ay, “any succession of sounds so modulated as to please the ear, or any combination of simultaneous sounds in accordance or harmony, which can be vocal or instrumental.” (Ngayon ay isipin mo kung ang hard rock ‘music’ ay nakakalugod sa tainga. Nakakabinge! At iyon ay “please the ear,” hindi “please the  flesh”  na ginagawa hindi lang ng mga musika ng mga worldly songs kundi ng mga ‘Christian’ songs na may drums!)

Now let’s be clear. May nangyayaring pagkalito sa pagitan ng mga terminong ito: music, lyrics, at song. Kadalasan ay napapaghalu-halo natin ang mga katawagang ito kaya tayo naguguluhan sa isyu ng musika. Ang musika ay ang pagkakaayos ng mga tunog o nota. Ang lyrics ay mga salita na nilalagay sa musika. Ang song ay ang resulta ng pinagsamang music at lyrics. Did you get it? Music ang tunog, lyrics ang salita, song ang pinagsamang music at lyrics. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay music, ang tunog, hindi ang lyrics o song. So hindi natin tinutukoy dito kung tama ang message noong awit, kundi tama ba ang tunog? Tsaka lamang matatawag na Christian ang isang song kung parehong Christian ang music at lyrics. Get it? Now, hindi na natin kailangan pag-usapan ang mga salita dahil obvious naman kung pang-Cristiano o hindi, kundi ang musika—ang tunog, pang-Cristiano ba?

Ano ba ang pang-Cristianong musika? Dapat ay magbigay ito ng lugod sa ispiritu, hindi sa katawan o pag-iisip. At ang tanging nagbibigay-lugod sa ispiritu ay mga bagay na nagbibigay-lugod sa Diyos, dahil Siya ay Ispiritu. (John 4:24) Ngayon ay dito papasok ang tatlong elemento ng musika: ang melody (melodiya), harmony (harmonya), at rhythm (ritmo). Ang melody ang siyang pangunahing tunog ng musika, at ito ang madaling matutunan sa musika. Technically, ito ang soprano – ito yung tono ng awit pag kumakanta tayo sa kongregasyon, at ito ang kumikilos sa ating ispiritu. Ang harmony ang siyang pumapangalawa, at ito ay nakakaapekto sa ating isip at emosyon—technically, ito yung mga mahihirap na bahagi ng musika: ang alto, tenor at bass—kailangan ng masugid na pag-aaral bago mo magawa ang mga tonong ito. Ang rhythm ang siyang pisikal na parte ng musika. Ito ang nakakaapekto sa ating katawan. Dito na pumapasok ang bilis (tempo), lakas (volume), at diin (stress) ng musika. Lahat ay mahalaga, ngunit kung mayroon dapat sa lahat ng pagkakataon, iyon ay ang melodiya, dahil iyon ang kumakausap sa ispiritu. Pagnilaynilayan ang nakalagay sa ibaba:

Melody

Harmony

Rhythm

Kung sa laki ng letra natin pagbabasihan ang musika, dapat malaki ang melody, katamtaman ang harmony at maliit ang rhythm. Diyan mo sukatin ang musikang pinakikinggan mo. Nasa ayos ba ang tatlo? O ang mas nangingibabaw ay ang harmony, o rhythm?

Rhythm? Diyan pumapasok ang drums. Ang drums ba ay ginagamit in such a way na hindi nasasapawan ang melody? Most of the time not. And besides, if we please the flesh, na ginagawa ng drums, o ng rhythm in other words, hindi ba lumalaban iyon sa sinasabi ng Kasulatan? (Matthew 6:33)

At ang drums parang alak yan. Sige, sabihin natin na kaunti lang naman ang alak na iinumin mo—owws! Ang nagsisimula sa kaunting alak ay nauuwi sa bote-bote na nauuwi sa kahon-kahon! Ganon ang drums. Paano ba nagsimula yang ‘alive’ music na yan? Sa pahina-hinang drums. At ngayon?

Ano’ng mali sa drums? The facts speak for itself. And besides, ano bang dahilan ba’t tayo magda-drums ngayon kung hindi ito ginawa ng church for over 2,000 years?