Partners for Life!

by Sis. Olivia E. Abanto

Napakabigat na pagtatalaga ang katagang ito: Partner for Life, na ang ibig-sabihin ay pagtatalaga ng sarili sa isang pang-habang-buhay na pagtuwang sa indibidwal o partikular na grupo. Tunay kayang nauunawaan ito ng bawat nagbibitiw ng pangakong ito?

Ang isang lalaki at babae na nagsasabing sila’y nagmamahalan ay nagbigay ng ganitong pangako sa isa’t isa. Hindi alintana ang maaaring problema o hirap na kanilang haharapin, ayon sa paalala ng kanilang magulang, ay nagbitiw sila ng kanilang pangako sa isa’t isa.

Datapwa’t kahit mismo sa mga karanasan ng mga taong malalapit sa akin ay napatunayan kong tunay ngang napakadaling mangako ngunit napakahirap na tumupad.

Napansin ko ang ilang mga dahilan ayon na rin sa mga karanasang aking natunghayan sa buhay na ito. Sa pagnanais na maranasan ang agad na kasiyahan at sa hindi pagbibigay ng sapat na panahon upang unawain kung ano ang pinapasok na responsibilidad na ito ay agad nabibigay pangatawanan ang pangakong ito. Ang akalang kailanma’y hindi nagbabago ang bugso ng mainit na damdamin ay isa ring dahilan kaya hindi rin nagtatagal ang pangakong ito.

Ang malalim na pag-arok sa pangakong ito ay di naunawa na ito ay pangako hindi sa indibidwal o anumang grupo kundi higit sa lahat ito ay pangako sa Diyos. Nakakalungkot ngang tunay na tanggapin na ang karamihan sa nangangakong ito ay walang matibay na paninindigan upang tumupad. Lalong higit `pag napatunayang ito pala’y mahirap, “ang akin palang pinangakuan ay hindi karapat-dapat” o “ang nasa paligid ko ay hindi sumang-ayon o tumulong upang ito’y mapangatawanan.” Ang sabi ko nga ito’y pangako na higit sa kaninupaman ay sa Diyos.

Ayon sa James 5:12, “Hayaan ang iyong oo ay maging oo; at ang inyong hindi, hindi,” at sa Numbers 30:2, “Kung isang tao ay susumpa ng isang sumpa sa Panginoon, … hindi niya babaliin ang kanyang salita, gagawin niyang lahat ayon sa lahat ng lumabas mula sa kanyang bibig” dahil hindi papalampasin ng Diyos ang hindi mo pagtupad nito. Kaya nasabi ko’t naunawa kong ito’y napakabigat na pagtatalaga.

Marami tayong dahilan na parang katanggap-tanggap naman kaya’t hindi natin tinutupad ang ating pangako, pero naniniwala akong hindi sa Diyos dahil nagbitiw na Siya ng Kanyang Salita. Sapagka’t Siya mismo ang nangako ng walang-hanggang pakikisama at pagtulong sa atin (Hebreo 13:5) at ito’y hindi Niya binabalewala sa kabila na tayo ay di-karapat-dapat, ang ating damdamin sa Kanya ay pabago-bago, ang ating pang-unawa sa Kanyang Salita at kalooban ay mahina at mangmang—ngunit nananatili ang Kanyang pagtupad dito.

Ito’y nagsilbing paalala sa akin ng Diyos patungkol sa aspetong ito ng aking buhay. Sa biyaya, kahabagan, at kalakasan ng Panginoon na patuloy Niyang ibinibigay, ako ay patuloy na magmamahal sa Kanya at susunod sa Kanyang utos. Matatakot at iiwas sa kasalanang pagbalewala sa mga pangako at pagtatalaga ng pagtuwang sa bawat indibidwal o anumang grupo. Sa biyaya ng Panginoon ay kaya natin ito. Muli nating italaga ang sarili natin habang tayo ay may buhay pa.

Advertisements