We Are Honored

by Ruth Bell Graham

“Kaya nga, tiisin mo ang lahat ng hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Jesu-Kristo.” Timoteo 2:15, Ang Salita ng Diyos

Noong Pebrero 11, 1973, si Captain Jeremiah Denton ay bumalik sa kanyang lupain pagkatapos ng mga taon ng pagkabihag bilang bilanggo ng digmaan sa Hilagang Vietnam. Gumawa siya ng daan pababa ng eroplano, tumigil sa harap ng isang mikropono at nagsabi, “Aming karangalan na nagkaroon kami ng pagkakataon na paglingkuran ang ating bansa sa ilalim ng mahihirap na mga sitwasyon.”

Naiisip ko kung ganito kaya ang mararamdaman ng isang mananampalataya kapag tumindig na siya isang araw sa harap ng Diyos?

Nagkakatiwala ang Diyos sa ilan sa Kanyang mga lingkod—nang walang paliwanag—ng pinakamahihirap na mga sitwasyon. Tingnan mo na lang si Job, si Joseph, si Daniel, at yung mga martir.

Isang lalaki na pinalaya mula sa isang malupit at walang-Diyos na rehimen ay tinanong, “Ano’ng pakiramdam mo, na ikaw ay pinag-uusig para sa iyong pananampalataya?”

“Ang akala namin ito ang normal na buhay-Kristiano,” ang nakakagulat, ngunit tapat, na tugon.

Tama siya. Tayong mga Kristiano rito sa malalayang bansa ang namumuhay ng abnormal. Para nga sa akin eh, nagpapasalamat ako sa “abnormalidad.” Ngunit kung hindi ito magtatagal, hindi dapat tayo magkwestiyon, magreklamo or maging mapait. Sa halip ay ating tanggapin ang bawat araw kung paano ito binibigay ng Panginoon, masunurin at matapat na nabubuhay at hindi natatakot kung ano ang maaaring dumating. Nalalaman natin na ang kalualhatiang naghihintay ay buburahin ang malupit na nakaraan.

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah E. Abanto mula sa “Especially for You” section ng Decision magazine, September 2004. ©BGEA.

Advertisements

Persecuted Christians

cross-with-blood (jesuschristformuslims.com)

I’m trying to remember the Christian movies I’ve watched, or the Christian books I’ve read. The books—Left Behind Series, A Voice in the Wind, Filling Up the Afflictions of Christ, Kingdoms in Conflict, One Holy Passion, The Prodigal God, Experiencing God, Rome and the Bible, Pain: The Gift Nobody Wants, Prayer, Strengthening Your Grip, Revolution in World Missions—bawat aklat na ito, nobela man o hindi, ay hindi mawawalan ng elemento ng paghihirap o mga kwento ng pag-uusig. The movies—Son of God, Do You Believe?, Left Behind, Selma, God’s Not Dead—lahat ng mga ito ay may mga bahagi (kung hindi malaking bahagi) na makikita mo ang mga Kristiano na nakararanas ng pag-uusig, panlilibak at paghihirap. Sa mga ito pa lang nakikita ko na na ang mga bagay na ito ay kakabit na ng buhay ng isang Kristiano.

Pagmasdan mo rin ang kasaysayan. Kasingtanda na ng pagkahulog ng tao sa kasalanan ang unang halimbawa ng nangyayari kapag sumusunod ka sa Dios. Si Abel. Marinig mo pa lang ang pangalang ito, alam mo na kung ano ang ibig-sabihin. Isang taong pinatay dahil ginawa niya ang kinalulugdan ng Panginoon. Sina Noe, nakaranas ng panlilibak mula sa mga taong ayaw maniwalang may bahang paparating. Hindi maayos na pagtrato kina Abraham, Isaac at Jacob, epekto ng kanilang koneksyon sa Dios. At ang kwento ni Joseph bago maging gobernador ng Ehipto ay isang serye ng mga paghihirap sa kamay ng sariling pamil-ya at mga taong ginawan niya ng kabutihan.

Ang bayan ng Israel sa kamay ng Ehipto, sina Moses at Aaron sa kamay ng kanilang mga kababayan, si David sa kamay ng kanyang hari at mga kababayan bago siya maging hari, ang mga propeta tulad nina Isaiah, Jeremiah, Michaiah sa kamay ng kanilang mga kababayan, sina Daniel at tatlo niyang mga kaibigan sa kamay ng mga banyaga dahil sa kanilang pananampalataya sa Dios.1

Sa 400 silent years hindi tumigil sa pagdanas ng paghihirap ang bayan ng Dios. Pagkatapos ay si John the Baptist, na ikinulong at pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral laban sa kasalanan. Ang mismong Panginoong Jesus natin ay namatay sa Krus, kasama ang mga latay at matinding pag-uusig at pagtatangka sa Kanyang buhay noong nabubuhay pa Siya—mula pagkasanggol hanggang sa Krus ng Kalbaryo.

Ang Kanyang iglesya, at Kanyang mga alagad at apostol, tulad nina Stephen, Peter, Paul, at marami pang iba, patuloy na dumanas ng mga pag-uusig at paglaon ay malupit na kamatayan sa kamay ng mga masasama at makasalanang Judio at Romano.2

Nagpatuloy lang ang pag-uusig sa mga Kristiano at pagpatay sa kanila hanggang sa itatag ang Catholic Church. At nang hindi sumali sa pagpapakasal ng estado at iglesya ang mga totoong Kristiano, panibagong pag-uusig at pagtatangka sa kanilang buhay ang nagsimula, sa kamay ng estado at ng itinatag na relihiyon.3

Kahit sa panahon ng Reformation, kung saan lumabas ang Protestantismo, ay patuloy ang paghihirap ng mga Anabaptists at mga katulad nila sa pagtanggi nilang sumang-ayon sa mga maling doktrina tulad ng infant baptism, at state churchism. Magpupunta sila sa mga matataas na bundok at kweba upang magtago, para matagpuan lamang ng mga tagapag-usig at ihulog sa mga bundok na iyon at pagtatagain. Ang iba’y pagbibintangan na mga mangkukulam at isasailalim sa mga hindi mailarawang uri ng pagpapahirap. Ang iba’y susunugin na lamang sa isang poste ng kahoy kasama ang itim nilang Aklat—ang Biblia.4

1600s, 1700s, 1800s, tuluy-tuloy lamang ang pag-uusig sa mga Kristiano. Mawawala sa bansang ito, ngunit puputok naman sa ibang mga bansa. Saanman pumunta ang mga anak ng Dios upang ipangaral ang Kanyang Ebanghelyo, laging may pumapatak na dugo. Maging sa Amerika, sa una nitong mga taon bilang bansa, ang mga Baptists ay ipinapakulong, nilalatigo nang walang dahilan, bukod na nga lang kung sasapat bang dahilan ang pangangaral nila sa publiko.3

Mga misyonerong pupunta sa mga bansang puno ng mga cannibalistic tribes at hindi sibilisadong mga tao. Marami munang pinatay at kinain ng mga ito bago tuluyang nakita ang pagliligtas ni Jesus.5

Sa panahon ni Darwin naging tampulan ng panlilibak ang mga Kristianong hindi naniniwala sa evolution theory o big bang—tinatawag na mga panatiko at walang alam.6 Sa panahon ding ito ang mga misyonero sa Tsina at iba pang mga bansa sa Asya ay nakararanas ng matinding pag-uusig sa kamay ng mga natibo.

Noong panahon ng World War II, ang unang tinarget ng mga Komunistang tulad ni Hitler ay mga Kristiano at mga Judio, na dinala nila sa mga concentration camps at doon naghirap at nangamatay, habang ang buong mundo ay nanonood na parang walang pakielam. Ang mga Komunistang sumunod sa kanya tulad nina Stalin, Himmler, Goebbels, at Gorbachev ay tinularan ang kanyang Marxismong pilosopiya.7 Nang magkaroon ng maraming mga Kristiano sa Tsina, at napunta sa kapangyarihan ang malupit na si Mao Zedong, ay panibagong mga pag-uusig ang naranasan ng mga Kristiano. Tayo’y nasa late 1900s na sa puntong ito ng kasaysayan.8

Ngayon ang mga Kristiano naman sa Middle East at Africa at Asia ang dumaranas ng pinakamatinding mga pagpapahirap sa kamay ng mga Muslim o Komunista. Nabalitaan mo na siguro kung ano ang ginawa ng mga ISIS terrorists. Mga larawan ng mga winasak na simbahan, mga Kristianong hiniwaan o pinutulan ng bahagi ng katawan, o pinugutan, o mga babaeng Kristianong paulit-ulit na pinagsamantalahan—hindi na bago ito sa mga Kristiano sa mga lugar na iyon. And these are happening in the 2000s.9

christian-persecution (rebeccalacount.blogspot.com)

Ngayon ang mga Kristiano naman sa Amerika, Britanya, Canada at iba pang mga bansa na itinatag sa mga prinsipyo ng Kristianismo ang pinag-uusig—sa ibang uri naman. Pagbabawal ng pananalangin sa publiko, o magbahagi ng Biblia, o sabihin ang iyong paniniwala, kung hindi matatanggal ka sa trabaho o makukulong ka o magbabayad ka ng multa o isasara ang iyong negosyo—ito na ang nangyayari ngayon.10

At sa mga maliliit na porsiyento, sa iba pang mga bansa na may kalayaan sa relihiyon tulad ng Pilipinas at South Korea, nakakaranas din ng pag-uusig at hindi tamang pagtrato ang mga tunay na Kristiano mula sa kanilang pamilya o sinumang iba ang relihiyon sa kanila.

Ang mga ganitong pangyayari ay hindi mo mababasa sa diyaryo o mapapanood sa pangkaraniwang balita sa telebisyon, dahil pilit itong itinatago ng Diyablo at ng kanyang mga kampon mula sa mata ng publiko. Ngunit hindi ibig-sabihin noon ay hindi ito totoong nangyari.

Ang mga pagbabanggit ko ng mga bagay na ito ay hindi upang maawa tayo sa mga Kristianong ito o makita ang ating kalamangan sa kanila, kundi para makita natin ang realidad na ang buhay natin sa bansang ito na masasabi nating komportable ay hindi ang pangkaraniwang nangyayari, kundi ang bihirang nangyayari sa mga Kristiano sa buong mundo sa lahat ng panahon sa kasaysayan.

Ngunit tulad ng sinabi ni Randy Alcorn sa kanyang nobela na Safely Home (Tyndale House), sa pamamagitan ng bida nitong si Li Quan (pronounced as chwan) ang Kristianong inuusig tulad niya ay mas marami ang kalamangan kaysa sa atin na bihira o hindi nakakakaranas nito.

Isang karangalan ang maghirap para kay Kristo. Hindi ito isang estado na dapat kaawaan o tingnan bilang isang kakila-kilabot na bagay para sa ating mga alagad ni Kristo, kundi isang karangalan. Ito ang makikita natin sa reaksyon ng mga alagad ni Jesus noong sila ay latayan at pagbawalan ng gobyernong sibil na huwag na silang mangaral sa Kanyang pangalan: “And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name” (Acts 5:41). Ang dating nito, malamang may problema sa pagiging Kristiano natin kung hindi tayo nakakaranas ng anumang paghihirap dahil rito sa anumang paraan.

Ang paghihirap o pag-uusig bilang Kristiano ay dahilan upang magalak. Ito ang naging damdamin ng mga Kristiano sa nabasa nating talata. At ito ay utos ng ating Panginoong Jesus: “Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you” (Mat. 5:12; also Lk. 6:23). Dapat tayong magalak kung tayo ay naghihirap para kay Kristo, at kung yun din ang dahilan ng paghihirap ng ibang mga katulad natin. Ito ay dahil dakila ang gantimpala natin (at nila) sa langit!

Isang pagpapala ang ipag-usig dahil kay Kristo. Ito ang sinabi ni Jesus sa mga naunang talata sa ating binasa: “Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man’s sake” (Lk. 6:22; also, Mat. 5:10, 11).

Alam ko na ang tatlong puntong ito ay laban sa ating likas na mararamdaman para sa isang taong pinag-uusig at naghihirap, ngunit ito ang pagtingin ng Dios, kaya ito rin ang dapat nating maging damdamin at pagtingin. Hindi naman nito ibig-sabihin na hindi masama ang mga ginawa ng mga nag-uusig sa mga Kristiano, dahil masama iyon. Hindi rin naman nito ibig-sabihin na kasalanan ang magalit sa mga kalupitan na ginagawa ng mga taong ito, dahil galit ang Dios sa kanila (Psa. 7:11), at maghihiganti Siya (Rom. 12:19; Heb. 10:30; also, 2 Thes. 1:8; Rev. 6:9-11; 16:6). Gayunpaman, ang tatlong mga nabanggit ay biblikal at kasama sa ating dapat isaisip bilang mga Kristiano.

Kaya bilang reaksyon sa mga nalalaman nating mga paghihirap at pag-uusig sa mga Kristiano, panalangin ang pinakamalagang bagay na magagawa natin para sa kanila. Si Apostle Paul, na noong nabubuhay ay isa sa mga nakaranas ng pinakamatinding pag-uusig at paghihirap bilang Kristiano, ay hiniling sa mga sinusulatan niyang mga iglesya: “Pray for us” (1 Thes. 5:25; 2 Thes. 3:1; Heb. 13:18). Anu-ano ang mga maaari nating ipanalangin tungkol sa kanila? Una, na ang Salita ng Dios ay lumaganap at lualhatiin sa pamamagitan nila (2 Thes. 3:1). Ito ang unang dapat nating panalangin, na gamitin ng Dios ang kanilang paghihirap upang ang Salita ng Dios ay lumaganap. Pangalawa, na sila’y iligtas sa kamay ng mga taong walang katuwiran at masasama (v. 2). Ipanalangin natin na kung ang paghihirap ay hindi naman magdudulot ng paglaganap ng Salita ng Dios at kaligtasan ng kaluluwa (na siyang kaso kapag nangaral ka sa mga taong “walang katuwiran at masasama”), huwag na lang sana itong mangyari.

Gawin natin ang ating makakaya upang suportahan sila bukod sa panalangin. Ang iyong missions giving ay isang paraan para magawa ito. Karaniwan ng mga Kristianong nagmimisyon sa ibang bansa ay nagmimisyon sa mga lugar na ipinagbabawal ang pangangaral ng Ebanghelyo o inuusig ang mga nananampalataya kay Kristo. Ang ating suportang pinansyal sa kanila ay makakatulong sa kanila upang makapagpatuloy doon, magkaroon ng mga kagamitan para sa pangangaral, o makapag-imprenta ng mga kopya ng Biblia sa wika ng bansang kanilang pinuntahan, tulad ng Tsina, na kailangang-kailangan nito upang hindi sila madala sa ihip ng maling doktrina.

Magsikap na alamin ang mga nangyayari sa kanila. Hindi magiging tunay na makahulugan ang iyong panalangin at pagtulong kung hindi mo personal na nalalaman ang kanilang kalagayan. Magbasa ng mga librong may kinalaman sa mga pag-uusig sa mga Kristiano, tulad ng mga nakatala sa ibaba. Ang pagbabasa ng Safely Home, isang nobela tungkol sa pag-uusig na dinaranas ng mga Kristianong Tsino, ang ginamit ng Panginoon upang gisingin ang aking kamalayan sa bagay na ito.

Purihin ang Dios para sa mga inuusig!

1Mababasa sa buong Lumang Tipan. 2Mababasa sa buong Bagong Tipan. 3Ang mga detalye mababasa sa The Trail of Blood ni B. H. Carroll. 4Ang mga detalye mababasa sa Rome and the Bible: The History of the Bible through the Centuries and Rome’s Persecutions Against It ni David W. Cloud (Way of Life Literature). 5Mababasa ang mga detalye sa mga aklat tulad ng Through Gates of Splendor (Tyndale House Publishers) at A Chance to Die: The Life and Legacy of Amy Carmichael ni Elisabeth Elliot (Revell). 6I-search ang mga topic na ito sa Answers in Genesis website, answersingenesis.org.  7Basahin ang ilan sa mga accounts nito sa Kingdoms in Conflict ni Charles Colson (Zondervan). 8Basahin ang nobela ni Randy Alcorn, Safely Home (Tyndale House Publishers). 9Mababasa ang samu’t saring kwento ng pag-uusig sa Revolution in World Missions ni K.P. Yohannan (Gospel for Asia); Their Blood Cries Out ni Paul Marshall (Thomas Nelson); Let My People Go! ni Carl R. Bombay (Multnomah) at marami pang iba. 10Regular kang makakabasa ng ganitong mga balita sa Friday Church News Notes ni David Cloud, mababasa sa wayoflife.org.

Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng samu’t saring kwento ng pag-uusig sa kasaysayan: Foxe’s Book of Martyrs ni John Foxe (various publishers); Filling Up the Afflictions of Christ ni John Piper (Crossway); Prison Letters ni Corrie Ten Boom (Revell); From Jerusalem to Irian Jaya: A Biographical History of Christian Missions ni Ruth A. Tucker (Zondervan).