PAUL’S PRAYER FOR YOU THIS YEAR

I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, Of whom the whole family in heaven and earth is named,   That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; that Christ may dwell in your hearts … Continue reading PAUL’S PRAYER FOR YOU THIS YEAR

Advertisements

When You Trust God’s Sovereignty

by Elijah Abanto with Ella May Abanto As you may know, I have recently married. This is the story where I tell the way God's sovereignty was displayed before it.   But our God is in the heavens: He hath done whatsoever he hath pleased. Psalm 115:3   I have always read about the omnipotence … Continue reading When You Trust God’s Sovereignty

Jesus’ Questions on God’s Will and Timing

QUESTION #1 How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father’s business? Luke 2:49 Characters: Jesus, Joseph and Mary Setting: Jerusalem, Passover feast Situation: Jesus lost, parents frantic Jesus, ang Siyang pinakamabuting anak na nabuhay dito sa lupa. Joseph at Mary, mga magulang na may takot at … Continue reading Jesus’ Questions on God’s Will and Timing

Doing and Waiting

Dalawa sa mga pinakasimpleng bagay sa buhay-Kristiano ang siya ring mga pinakamahirap gawin kung sariling lakas lamang natin ang gagamitin. Ang dalawang ito ay ang kalooban ng Dios atpaghihintay sa oras ng Dios. Hindi ba tama ako? Napakasimple naman talaga ang gawin ang kalooban ng Dios—manalangin ka, mag-aral ng Bible, makipagtipun-tipon, huwag makipisan sa mga … Continue reading Doing and Waiting

The Strength We Need

Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo kumakain, umiinom ng mga likido, gumagamit ng mga gamot at nag-e-ehersisyo ay para lumakas ang ating pisikal na pangangatawan. Ito ang ating ginagamit upang magawa ang mga kailangan at gusto nating gawin sa buhay, Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit tayo mayroong mga pamilya, kaibigan, at kasama sa … Continue reading The Strength We Need

Prayer, Part 2

SAAN AKO DAPAT MANALANGIN? Partnership Prayer. Basahin ang Matthew 18:19, 20. Magiging isang pagpapala sa iyong buhay kung ikaw ay maghahanap ng isa pang mananampalataya sa Iglesya upang maging “prayer partners” kayo. Manalangin sa Dios na dalhin ka sa isang tao na maaari mong makasamang manalangin.   LAGI BANG SASAGUTIN ANG AKING MGA PANALANGIN? May … Continue reading Prayer, Part 2

Pray to Become Useful

Isa sa mga maaaring ipinalangin nang mataimtim ng bawat Kristiano ay ang maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. May mga nagpapagamit sa Diyos, gayunpaman marami ang hindi. Madalas lang natin silang makitang dumadalo sa pagtitipon, ngunit bukod pa roon ay wala na tayong masasabing sila’y nagpagamit sa iglesya. Ni pagkanta sa kongregasyon ay hindi nila … Continue reading Pray to Become Useful

Praying Versus Complaining

Alam mo bang maraming ala-Bible characters sa ating mga tao pati marami sa ating mga Kristiano? Akala niyo siguro kaunti lang ang mga taong maihahambing natin sa mga characters sa Bible, pero nagkakamali kayo kung ganoon. Ito ay dahil bukod sa mga kapita-pitagang tao tulad nina Abel, Abraham, Jose, Moises, Josue, Samuel, David at Daniel … Continue reading Praying Versus Complaining