What is Truth?

 

 

What-is-truth (Koshercaffeine.blogspot.com)

We hate liars. (Well, other than ourselves.)

Wala ni isa akong kilala na natutuwa kapag niloko siya. Sa mga drama na lang, makikita natin na sentro ang pagsasabi o pagkakaila o pagbabaligtad ng katotohanan sa mga kwento. Wala akong nakitang tauhan, na noong malaman niyang nagsinungaling sa kanya ang isang tao, ay natuwa siya, bagkus ay nabubuo ang kanyang galit. “Bakit nagsinungaling ka sa akin? Bakit hindi mo sinabi ang katotohanan?” paboritong mga linya ng mga tauhan sa istorya kapag nalaman ang ginawa sa kanila.

At kahit na mapaniwalain ang mga tao sa tsismis, nagagalit sila kapag nalaman nilang ito’y kasinungalingan lamang. Maingat ang mga naghahatid ng balita, sa telebisyon, radyo o dyaryo; at malaking batikos agad ang aabutin ng mga ito kung magkamali sila ng impormasyong ibinigay.

Siyempre, nagagalit rin ang isang estudyante kapag mali ang nakopya niyang sagot sa exam. “Papakopya ka pa, mali naman pala!” panaghoy ng miserableng cheater.

At hindi natutuwa ang gobyerno kapag nagsa-submit ang mga mamamayan nito ng mga pekeng birth certificate, pekeng lisensya, pekeng medical, pekeng school certificate. At ayaw natin ng kahit anong peke: pekeng pera, pekeng cellphone, pekeng bigas!

Kaya nga sa korte, laging pinanunumpa ang mga nasa witness stand, ang kamay nasa ibabaw ng Biblia, na siya’y magsasabi ng “katotohanan, tanging katotohanan, at pawang katotohanan lamang.”

Bakit nga ba mahalaga ang katotohanan? Kung hindi umiiral ang katotohanan, maraming mga tao ang masisira ang buhay dahil sa bulaang tsismis. Maraming mga tao ang maaaring mapahamak dahil sa maling impormasyon. Naluluklok ang maling tao sa gobyerno dahil sa dinayang eleksyon. Bumabagsak ang mga estudyante sa exam. Napaparusahan ang walang kasalanan, at lumalaya ang mga may-sala. Mahalaga ang katotohanan.

Gayunpaman, dahil sa ating pagiging makasalanan, may tendency tayong itago ang katotohanan. At madalas, kakabit ito ng mga kasinungalingan. At dahil sa pagiging makasarili natin, nagpapakalat tayo ng mga kasinunalingan para sa ating kalamangan at kapakanan. Kaya ngayon, ang isang bagay na ninanais natin ay nagiging malabo na at mahirap nang abutin.

Kaya marami pa ring umiikot na tsismis, marami pa ring mga tiwaling mga tao ang naluluklok sa pwesto, at marami pa ring kriminal ang nakakalakad nang malaya. Kaunting kaso lamang ang mga naisasara, at maraming mga nasa kulungan ay walang kasalanan dahil patuloy na tinatabunan ang katotohanan. Maraming mga buhay na pariwara, dahil hindi nila nalalaman ang katotohanan sa tunay na layunin at kahulugan ng kanyang buhay.

Hindi ngayon kataka-taka na patuloy na tinatanong ang tanong na ito sa pagdaan ng panahon, na sa Biblia ay sinalita ng isang di-mananampalataya, si Pilato: “Ano ang katotohanan?” (Jn. 18:38)

Pasarkastiko man o seryoso niya man ito sinabi, ang tanong na ito ay napakahalaga sa ating panahon. Dapat itong masagot. At masagot nang tama. Ayon kay John MacArthur, ang mga tao ay may tatlong maling paniniwala ukol sa katotohanan: (1) na ito’y mga salitang ginagamit ng mga piling tao upang kontrolin ang mga ignoranteng madla; (2) na ito’y pansariling bagay lamang, binubuo ng ating mga opinyon at kagustuhan; at (3) na ito’y paghatol ng karamihan, produkto ng pagkakasundo ng mga tao ukol sa mga bagay-bagay. Mayroon pa ring mga taong ikinakaila ang konsepto ng katotohanan.

Ngunit ano nga ba ang tamang kahulugan ng katotohanan? Ang katotohanan ay anumang sumasang-ayon sa isip, kalooban, karakter, kalualhatian at kabuuan ng Dios. Kung wala ang Dios, wala ang katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan dahil iyon ang sinabi ng Dios na totoo. Ang Dios ang nagsimula, pinanggagalingan, tagapagtakda, batayan at huling hukom ng lahat ng katotohanan.

Sinasabi sa Lumang Tipan na ang Panginoon ay “Dios ng katotohanan” (Dt. 32:4; Psa. 31:5; Isa. 65:16). Sinabi ni Jesus sa Bagong Tipan na “Ako ang … katotohanan” (Jn. 14:6). Sinasabi ni Jesus na Siya ang buong kapahayagan ng kung ano ang totoo. Kung naghahanap ka ng katotohanan na naging Persona, Siya iyon. Ang Panginoong Jesus ang Buhay na Katotohanan. Walang kasinungalingan kay Jesus; Siya mismo ang katotohanan. Hindi alam ni Pilato noon na nasa harapan na niya ang katotohanang hinahanap niya! Kung titingnan niya lamang pala si Jesus nang maigi, makikita niya kung ano ang totoo at bulaan, ang tama at ang mali. Kaya walang katapusan ang pag-hahanap ng tao sa katotohanan, dahil hindi nila hinahanap si Jesus, at maraming mga taong hindi naniniwalang may katotohanan, dahil kapag naniwala sila, kailangan nilang tanggapin si Jesus, at hindi nila iyon kayang gawin.

Sinabi rin ni Jesus na ang nakasulat na Salita ng Dios ay katotohanan (Jn. 17:17). Hindi ito mababali (Jn. 10:35), at mananatili ito magpakailanman (1 Pet. 1:23). Hindi ngayon kataka-taka kung bakit maraming mga tao ngayon ang nalilito at naliligaw, ang tanong nang tanong kung ano ang katotohanan, dahil lahat na tinitingnan nila, ngunit hindi ang Salita ng Dios. Ang Biblia naaagiwan na lang sa mga cabinet. Kaya hindi malaman ang tunay na iglesya, hindi nagbabasa at nagpapaturo ng Salita ng Dios. Kaya hindi malaman kung paano maliligtas, kaya walang katiyakan. Kaya hindi malaman ang tamang doktrina. Kaya marami pa rin ang nadadaya, naloloko. Kaya patuloy na nasa kadiliman. Dahil sa simpleng dahilan na hindi nila pinapansin ang nasusulat na katotohanan. At sa iba na narinig na na ang Salita ng Dios ay katotohanan, hindi nila ito matanggap, dahil kapag tinanggap nila ito, tatanggapin nila ang Dios, tatanggapin nila si Jesus, dahil Siya ang katotohanan, at ayaw nila itong gawin.

Hindi nagkokontrahan ang Buhay na Katotohanan at Nakasulat na Katotohanan. Sila ay nagsasang-ayon. Hindi maaaring kontrahin ng katotohanan ang kanyang sarili. Sa Colossians 3:16 tinawag ang Biblia na “word of Christ.” Kung magiging Libro si Jesus, magiging Biblia Siya. Kung magiging Persona ang Biblia, magiging si Jesus ito. Pareho sila ng karakter, kaya hindi sila maaaring magsalungatan.

Ang buhay na walang Kristo at walang Biblia ay buhay na walang katotohanan. At patuloy na mabubuhay ang isang tao sa kasinungalingan kung hindi niya tatanggapin si Jesus at ang Salita ng Dios sa kanyang buhay. Ang mga pangungusap na ito ay iskandaloso sa lipunang ito na maraming kasinungalingang pinapaniwalaan. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Anumang tanggi ng tao rito, mananatili itong totoo.

Kaya nalalaman nating mali ang kasalanan, dahil sa Salita ng Dios. Kaya alam nating krimen ang isang krimen, dahil sinabi iyong krimen ng Dios. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang katotohanan sa Dios. Anumang nalalaman nating realidad ay nanggagaling sa Kanya. Anumang hindi galing sa Kanya ay kasinungalingan.

Nawa ay tanggapin natin ito at huwag tayong matulad kay Pilato na natapos na lamang sa tanong ang pag-hahanap niya ng katotohanan.

Malaking tulong ang article ni John MacArthur na “What is Truth?” sa pagsusulat ng article na ito. © 2008 John MacArthur. All rights reserved. www.gty.org.