Pastor Poems

Grace

Your burden is heavy,
You serve both day and night.

Your words are so gentle,
Your life is full of grace.

You watch over my soul,
And pray God’s best for me.

How can I but thank you,
For you God gave to me.

—Daniel Sherman

 

Thank You

This pastor poem says, “Thank you,” for the gentle way our pastors walk with us through good times and bad.

For all the times you walked with me
And gently held my hand,
The times you stopped to answer why,
To help me learn and understand.
Each time I fall or stumble, you
Reach out to me and lift me up to stand.
You are there in good times,
Even though I forget to thank you.
You are there in bad times,
To pick me up and see me through.
Thank you Pastor for being there
To make each day brand new.

—Judy Crowe

 

A Gift

To you my pastor I give a gift
It is a treat so sweet that you can not eat it
It is a rock so solid that the ocean water can not wither it

For this gift is like no other
It can heal the sick from hurting again
It can make the blind man see again
It can make the handicap walk again

For this gift is like no other
It is stronger then the oceans currents
It is more fragile then bubbles
It is brighter then the stars
It is deeper then the solar systems

To you my pastor I give you this:

“Thank you, and God bless you!”

—Gus Brown BDJ

 

These poems are from www.my-pastor.com.

Advertisements

Your Life’s Worth

by Maribel Tolentino

Minsan ay nararamdaman mo na bang parang wala ka nang halaga? Lalo na ikaw o ako na tumatanda na. minsan parang hindi mahalaga ang ating mga pinapayo sa ating mga anak dahil sa isip nila, malaki na sila at kaya na nilang mabuhay nang wala ang magulang nila. Sa ganung kaisipan ko at pakiramdam ay may biglang pumasok sa isip ko.

Hindi pwede na wala na akong halaga. Kung sa mga mahal natin sa buhay ay wala na tayong halaga, may ibang paraan para maging mahalaga pa tayo. Naisip ko na mas magandang maglingkod sa Diyos kaysa sa tao.

Ang tao ay madaling makalimot ngunit ang Diyos, laging nakagabay sa atin kahit na tayo ay tumanda na, basta’t gawin natin ang nakalulugod sa Diyos, habang narito pa tayo sa lupa. Isa rito ay ang pagsuporta sa mga gawain ng iglesya—pagsali sa choir, pagso-soul winning, pagbibigay sa mga pangangailangan ng iglesya. Sa ganitong paraan, nagkakahalaga pa rin tayo, hindi man sa mga tao o sa mga mahal natin sa buhay, dahil higit sa lahat tayo ay may kahalagahan sa Diyos.

Kaya mabuhay tayo para sa Diyos. Sa tao lagi tayong mabibigo at masasaktan, pero ang Diyos, Siya ang ating Mang-aaliw o Comforter. Kaya gawin nating makabuluhan pa ang ating buhay hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos!

Read. Reflect. Renew: Delighting Grace interviews Elijah Abanto of BDJ/CYPA Paper Ministry

This has been almost six years ago! Thanks so much, Bro. Nitoy for noticing CYPA and taking the time to blog about it.

Delighting Grace

Interviewing Bro. Elijah Abanto is such a blessing. His passion to start a paper ministry that can impact the body of Christ is something to follow and support. We got hold of Bro. Elijah and chat with him about Baptist Devotion and Journal/CYPA and also the topic of family devotions.

Delighting Grace:  As of now, what has BDJ/CYPA Paper Ministry accomplished in terms of its reach & impact to the body of Christ? 

Elijah Abanto: If Christians today will consider prophet Jeremiah’s ministry during his time, many will deem it a failure. Most of the people did not believe his message, and according to tradition he was killed by his own countrymen. But did he really fail? I think accomplishment of a Christian ministry lies on the basis of “Is it doing what God says it should do?” And based on that measure, I can say that CYPA Paper…

View original post 1,543 more words

Hell is Real

hell

Alam ninyo, mga kapatid, maraming mga tao na hindi naniniwala sa impyerno at mayroon ding mga tao na hindi naniniwala sa kaparusahan ng Diyos o sa darating kinabukasan. Pero gaano ba katotoo ang impyerno?

Mayroong isang scientist na hindi naniniwala sa langit man o sa Biblia, pero habang sila’y naghuhukay sa lupa [para pag-aralan ang crust ng mundo] bigla na lang nagkaroon ng isang malaking butas na napakalalim at sinubukan nilang sukatin ang init nito. Umabot ito sa 2000 °F (o 1090 °C) na singpantay ng init ng bulkan. Nagbaba sila ng ilang supersensitive microphones upang pakinggan ang tunog ng lava sa loob. Ngunit imbes na tunog ng lava ang kanilang marinig, sinabi ng kasama doon na scientist na si Dr. Assacov na isang astronomer, na hindi lang isang tao kundi milyun-milyong mga tao ang narinig nilang tumatangis. Sabi ni Assacov, “I don’t believe in heaven or the Bible, but now I believe that hell is real.”

Alam niyo mga kapatid nakakatakot na mapunta sa impyerno ang isang tao kaya habang tayo’y nabubuhay pa ay turuan na natin ang ating mga kamag-anak, kaibigan, o mga kakilala natin, sapagka’t ang buhay ay parang isang usok ng sinaing, sabi sa James 4:14; hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kailangan nating maghanda para sa kinabukasan sapagka’t ang panahon ay malapit na. Ang Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw—walang nakakaalam, kahit na mga anghel sa langit, kung kailan darating ang Panginoon sa sanlibutan.

May isa na lamang akong tanong sa iyo—totoo ba na ligtas ka na? O 100% ka na bang tiyak na sa langit ka pupunta? Kung tiyak mo na na sa langit ka pupunta, sundin mo ang kalooban sa iyo ng Diyos. Sa mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ngayon na ang panahon ng kaligtasan (2 Corinthians 6:2). Dahil mahal tayo ng Panginoon ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak (John 3:16) upang tubusin tayo mula sa ating kasalanan.

Mahal tayo ng Panginoon at hindi Niya tayo pababayaan kung ating Siyang tatanggapin sa ating buhay.

Words of Encouragement and Experience from a Young Christian

Nalalaman ko, bilang isang bata pang tao (mapa-pisikal o ispiritwal), na hindi pa ako ganoon ka-lakas at inaamin ko, ako ay mahina, ngunit alam ko rin na hindi pa ito huli. Ito pa lang ang simula ng buhay, mga batang Kristiano—ang buhay ng isang pagiging Kristiano. Hindi kasi maiwasang mapasama sa sanlibutan dahil sa halos-lahat ng oras, sino ang mga kasama ko? Mas maraming kamag-aral, mga guro, at mga taong hindi pa ligtas. Sa classroom, sa tatlumpung sophomore students, ako lang ang Kristiano, at siyempre, ako lamang ang nakakapag-witness. Kung mayroon mang nag-profess hindi sila masyadong ma-follow-up dahil mas maraming oras sa pakikinig sa teacher; pag break naman may mga kausap at kapag uwian, diretso na sila sa bahay o kaya nasa galaan. Pero hindi pa rin ako tumitigil para ma-follow up sila kahit sa kaunting sandali lang dahil naging dalahin ko na rin sila bilang Kristiano.

Nagagamit na ako ngayon ng Diyos bilang soul winner, operator sa projector at miyembro ng choir; gayunpaman hindi pa rin ako stable dahil sa sanlibutan. Pero nag-e-exert pa rin ako ng effort para maging aktibo. Kaya naman natin eh, kaso minsan hindi natin ma-unlock ang ibang bahagi ng ating personalidad na maaaring i-apply sa pagiging Kristiano o kaya nandyan na, pero hindi pa rin natin ma-apply sa ating buhay-Kristiano. Hindi pa rin dapat tayo nasa “dormant mode”—maglalabas ka lang ng lakas kapag gusto mo o kaya ay “trip” mo lang.

BE ACTIVE. Yun ang tamang termino para doon, dahil kapag active ka hindi mo napapansin na may na-a-unlock ka nang bahagi ng iyong personalidad. Tulad ko, pinilit ko na maging aktibo sa biyaya ng Diyos, at hindi ko inaasahan na lalabas ang katangian ko na maging multi-tasking na ngayon ay na-a-apply ko na sa church at sa bahay.

Sa church, kahit na ginugulo ng diyablo ang aking isip tuwing preaching nalalaban ko ito; nagagawa ko pang makakanta sa choir at mag-operate ng projector. Kaya sabi ko sa sarili ko, “Mas masarap maglingkod ng malinaw ang iyong pag-iisip, hindi labag sa puso ang iyong ginagawa, at kusang-loob mo itong ginagawa.” Napakaganda sa pakiramdam. Yun ang tingin ko.

Kaya, kung ako sa inyo, mag-exert pa kayo ng effort. Ini-encourage ko kayo na kahit mga kabataan tayo, hindi pa masyadong stable, hindi pa ganoong ka-strong, magagamit pa rin tayo ng Diyos, and it will always be.

Why We Need to Fast

bubbles

Ayon sa United Nations, malaking porsiyento ng mundo ang nakakaranas ng gutom, o yung tinatawag na kawalan ng sapat na makakain, at walang bansa na wala ng ganitong problema.

Sa kabilang banda, dumarami na rin ang porsiyento ng mga tao sa mundo na wala na ring pagpipigil pagdating sa pagkain. Mayroon silang pagkain, ngunit hindi nila alam kung kailan na sila dapat tumigil. Walang bansa na wala ng ganitong problema.

Anuman sa dalawa naroroon ang isang tao, nasa problema siya. Parehong problema ang walang makain at hindi mapigilang kumain. Ang problema nung isa ay kakulangan o kawalan  ng isang bagay; ang problema naman nung isa ay kawalan ng kontrol sa sarili. Alam ng bawat isa sa atin, (lalo na kung ikaw ay isang Kristiano,) na mayroon talagang panahon na hindi tayo dapat kumain. Kapag oras ng klase sa eskwela, kapag oras ng trabaho, kapag oras ng pagtitipon ng iglesya … kapag panahon ng pag-aayuno. Kaya malaking problema kapag ang mga Kristiano ay hindi mapigilang kumain kapag panahon ng hindi pagkain—fasting.

At maraming iglesya—at maraming Kristiano—na nakakaranas ng kasaganaan mula sa Panginoong Diyos, ang hindi mapigilang ito ay i-konsumo. Nakapagtataka, dahil, sa dami ng mga salitang sinabi ni Jesus, na palagi nating sinisipi at sinasabi sa mga pangangaral sa pulpito at pagpapatotoo at pagtuturo—ang salita tungkol sa fasting ay hindi masyadong sikat sa mga Baptists—at baka pati sa’yong buhay: “But thou, when thou fastest…” (Matthew 6:17, 18). Alam mo na, madalas ang sikat ang siyang sinusundang modelo ng tao. Kung sikat ang sinabing ito ni Jesus patungkol sa pag-aayuno sa’yong buhay, ay gagawin mo ito.

Bakit ba dapat mag-ayuno? Bakit ba kailangan mag-ayuno?

Dahil tayo ay mahina. Nung mga panahon na walang kinikilalang pinuno ang Israel dahil pumanaw na sina Moises at Josue, nahulog sa kasalanan ang bansa, na nagresulta sa pangangailangan na makidigma sa kapwa nila kalahi: ang mga taga-Benjamin. Tama ang kanilang ginawa na ito’y labanan, dahil napakasama ng mga ginawa ng taga-Benjamin. Ngunit paulit-ulit silang natalo ng Benjamin. Dumating sila sa punto na nakita nilang sila ay mahina, at nag-ayuno sila at umiyak sa harap ng Diyos. Pagkatapos niyon ay nagtagumpay sila.

Bakit ako kailangan mag-ayuno? Kasi mahina ako. Napakahina ko. Marami akong gustong gawin para sa Panginoon, ngunit mahina ako sa pisikal, mahina ako sa ispiritwal para gawin iyon. Marami akong mga bagay na ayaw gawin dahil hindi ito nakalulugod sa Diyos, ngunit, nagagawa ko pa rin. Kaya kailangan kong mag-ayuno. Kailangan kong humingi ng lakas sa Kanya para ako’y magtagumpay. Ikaw, malakas ka na ba?

Dahil mayroon tayong hindi kayang gawin. Nang pagbantaan ng mga bansang Gentil ang Judah na wawasakin ng mga ito sila sa pamamagitan ng malaking hukbo, ang hari nilang si Jehoshaphat, at mga mamamayan ng Judah, mula matanda hanggang sa sanggol maging mga hayop ay nag-ayuno. Alam nilang hindi nila kayang talunin ang hukbong iyon, ngunit ang Diyos? Kaya Niya. Ipinakita nilang iyon ang totoo sa pamamagitan ng fasting. Nang dumating ang oras ng digmaan, nag-martsa ang buong Israel sa lugar ng labanan, umaawit at nagpupuri sa Diyos. Dahil dito, ang Diyos ay ginulo ang mga Gentil na sundalo at sila mismo ang nagpatayan at walang natira sa kanila.

Maraming hamon, maraming masasama, at maraming problema ang nais nating lukubin na alam nating hindi natin kaya. Kaya nag-aayuno ako. Hindi natin kaya na magtayo ng isang gusaling ating pagtitipunan. Kaya nararapat lamang na mag-ayuno tayo. Ikaw, lahat ba ng bagay ay kaya mong gawin?

Dahil tayo ay inaasahan ni Jesus na gawin ito. Sinabi ni Jesus sa mga Fariseo at mga alagad ni John the Baptist na nagtatanong kung bakit hindi nag-aayuno ang Kanyang mga alagad na habang kasama pa nila ang “lalaking ikakasal” (Siya iyon) ay magsasaya pa sila, ngunit sila ay magsisimula nang mag-ayuno kapag Siya’y wala na sa pisikal na paraan. Wala na si Jesus sa pisikal na paraan; ibig-sabihin, inaasahan na Niya tayo na tayo ay nag-aayuno! Hindi Niya ito inuutos nang direkta; ipinapalagay Niyang iyon ang gagawin natin. Kaya kapag hindi natin ito ginagawa, hindi natin tinutupad ang nais ni Jesus na gawin natin.

Iyon ang iniisip Niya na gagawin natin, pero hindi natin iyon gagawin dahil awang-awa tayo sa ating tiyan. Isang nakakahiyang dahilan! Matanda na ako, hindi ako sanay magutom, bata pa ako, baby pa siya, kawawa naman siya—mga dahilan na napakabababaw para ipagpalit natin ang sandali upang ipakita sa Diyos na kailangan natin Siya, na mahina tayo at hindi natin kaya, na malakas Siya at kaya Niyang gawin ang lahat!

Flying Colors

colors

Iniisip mo ba kung ano ang ibig-sabihin ng mga salitang ito? Hindi naman siguro literal na lumilipad na kulay ang ibig-sabihin nito di ba—malamang may malalim na kahulugan…

Marami sa mga natutunan ko sa English ay natutunan ko nung Grade 5 ako sa Elementary at 4th year sa High School. Yuko ako sa mga guro na nagbigay ng kanilang oras, puso, at talino sa pagtuturo sa akin ng subject na ito. Sa kanila ko natutunan ang dalawang salitang ito: “flying colors.” Ang ibig-sabihin nito ay ang pagiging matagumpay mo sa isang partikular na bagay—maaaring ito’y isang exam, project, o performance. Ganito mo pwedeng ilagay sa isang sentence ang dalawang salita na ito: “He passed the exam with flying colors.”

Tagumpay. Madalas nating naiisip sa pamamagitan ng mga palabas sa telebisyon at pinilakang tabing na ang tagumpay ay nasa huli. Sa simula ay puro hirap, hadlang, pagsubok, ngunit dahil hindi sumuko ang bida sa bandang huli siya ay nagtagumpay. Aking napagtanto, na gaano man kaganda ang paraan nila ng pagpapakita ng ganitong larawan sa atin, ay napatunayan kong hindi nangyayari ang tagumpay sa huli lamang; bagkus, ang buhay natin, kung magpapatuloy tayo, ay isang serye ng mga tagumpay at kabiguan, at kung hindi tayo manghihina, ay makakamit natin ang pinakamalaking tagumpay, na siyang nangyayari sa huli.

Hindi mo siguro napapansin, ngunit kung iisipin mo, kung ang bida ng isang kwento ay nagtagumpay, ay mayroon pang mga mangyayari pagkatapos noon. (Siyempre buhay pa siya!) Kaya ang mga palabas, madalas may “Part 2” o “Season 2” o “Sequel,” o anupamang depiksyon ng mga nangyari pagkatapos noong unang tagumpay. Sa pagtatapos ng ikalawang kwento ay tagumpay uli, at ganundin kung sakaling may part 3, season 2, o second sequel. Mula dito ay maiisip nating, “Tuluy-tuloy lang ang buhay.”

Kung hindi pa katapusan ng mundo kahit na tayo’y nabigo, mas lalo na kapag tayo’y nagtagumpay. Kaya kung hindi pa katapusan ng mundo magtagumpay man tayo o mabigo, mas pipiliin na siguro natin ang parating tagumpay. Ngunit mas alam na natin kung ano tayo at kung ano ang buhay na ito, at madalas tayo ay nabibigo. Hindi “flying colors” kundi kadiliman, kalabuan, kalamlaman ng kabiguan ang ating nararanasan. At kung mag-iisip pa tayong mabuti, masasabi nating tayo rin naman ang dahilan kung bakit iyon nangyari. Maraming tao nga lang ang hindi ito inaamin.

Mayroon din naman talagang panahon kung saan nakakatamasa tayo ng mga maliliit at malalaking tagumpay; simple at engrandeng tagumpay; sikreto at hayag na tagumpay. At bawat isang tagumpay ay nagbibigay-ngiti, nagbibigay-pag-asa. Para ngang mga kulay na lumilipad—matitingkad, magaganda, malilinaw.

At para sa akin, ngayon, at alam ko, marami din sa inyong bumabasa nito, ay nasasaksihan ang mga lumilipad na kulay sa kanyang buhay. Tagumpay.

Ano ang tagumpay na mayroon ako ngayon? Ang pangkalahatang tagumpay ng church. Nakaranas na tayo ng ilang Sunday ng umaga na mahigit sa 100 ang attendance; nasaksihan ko ang pagdoble ng ating weekly offerings kumpara noon; ang sigasig ng marami sa pag-aakay ng kaluluwa at pagtuturo ng Bible. Mga nagpa-bautismo, mga nag-transfer ng membership. Pagganda ng ating pinagtitipunan; pagpapatuloy at pag-unlad ng mga ministeryo ng church tulad ng BLC, Capitol College, Paper Ministry, Campus Ministry, at iba pa.

Sa aking buhay: sa patuloy na biyaya ng Ama sa akin. Nahihiya akong sabihin, dahil baka isipin ninyo na ako’y nagyayabang, ngunit nais kong i-share ang mga tagumpay na ibinigay sa akin ng Panginoon, gaya ng nais ko na marinig at malaman din ang mga “flying colors” na ginawa sa inyo ng Dios. Ito: natuto na akong magbigay ng 50% para sa Panginoon, at naranasan ang matinding pagpapala ng Dios dahil dito; natuto na rin akong mag-save ng pera bilang pagsunod sa advice ng aking ina; patuloy at walang patid akong nakakapagturo sa mga anak ng miyembro at dalawa hanggang tatlong grupo ng mga bata; patuloy kong pagtuturo sa dalawang sections sa TNTS, at nadagdagan pa ng dalawa; sa tatlong adult na grupo na consistent kong natuturuan ng Salita ng Dios; na pinapagpala Niya ang mga mensaheng ipinapangaral ko sa iglesya; patuloy akong nakasusulat ng mga articles, nakakagawa ng mga tanong para sa devotions, at nakakapag-disenyo ng BDJ kada linggo; patuloy akong nakakagawa ng mga magagandang activity at lesson papers para sa mga bata; patuloy akong nakakapagturo ng 4 na subjects sa Bible College. Marami pang iba. Masayang-masaya ang aking puso sa mga nagagawa ng Dios sa pamamagitan ng aking buhay, anupa’t ako’y 21 anyos lamang.

Nakakatuwa ang panahong ito para sa akin at para sa iglesya. Talagang lumilipad ang mga kulay ng tagumpay sa ating paligid; nagbibigay ligaya, nagbibigay pag-asa.

Ngunit may Diyablo; may kaaway. At kung hindi ako mag-iingat, kung hindi tayo mananalangin at magbabantay, ang mga lumilipad na kulay ay biglang mawawala at babagsak ang kadiliman ng kalungkutan, ng pagkatalo.

Kaya idinadalangin ko, umaasa ako, na anuman ang mga batik at mali na natitira pa sa aking buhay at alisin na ng Panginoon, upang, tulad ni Daniel, ang tagumpay ay tuluy-tuloy.

Siguro ay may mga “flying colors” ka sa buhay mo ngayon. Ngunit kung nais mo itong magpatuloy, manatili, dapat ay mag-ingat ka. Dapat ay magbantay ka. Dapat ay manalangin ka. Patuloy na makinig. Sumunod. Magturo. Mag-aral. Matuto. At sikaping alisin ang mga alam mo na batik at mali pa sa iyong buhay; dahil si Satanas ay nag-aabang, nagbabantay, naghahanap ng mga butas na maaari niyang pasukin para ikaw ay sirain, silain, talunin.

Flying colors. O kay ganda ng mga matitingkad, maliliwanag, magagandang mga kulay sa buhay. Sana ang buhay mo’y mayroon din, at magpatuloy na mayroon nito.

Quotes on Tears

“Heaven knows we need never be ashamed of our tears, for they are rain upon the blinding dust of earth, overlying our hard hearts. I was better after I had cried, than before–more sorry, more aware of my own ingratitude, more gentle.”

― Charles Dickens, Great Expectations

“It’s so curious: one can resist tears and ‘behave’ very well in the hardest hours of grief. But then someone makes you a friendly sign behind a window, or one notices that a flower that was in bud only yesterday has suddenly blossomed, or a letter slips from a drawer… and everything collapses. ”

― Colette

“The tears of the world are a constant quantity. For each one who begins to weep somewhere else another stops. The same is true of the laugh.”

― Samuel Beckett, Waiting for Godot

 

“Don’t be ashamed to weep; ’tis right to grieve. Tears are only water, and flowers, trees, and fruit cannot grow without water. But there must be sunlight also. A wounded heart will heal in time, and when it does, the memory and love of our lost ones is sealed inside to comfort us.”

― Brian Jacques, Taggerung

 

“Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears.”

― Edgar Allan Poe

 

“If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.”

― Santosh Kalwar

“Tears shed for another person are not a sign of weakness. They are a sign of a pure heart.”

― José N. Harris, MI VIDA: A Story of Faith, Hope and Love

The sorrow which has no vent in tears may make other organs weep.

—Henry Maudsley

When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.

—Kahlil Gibran

Let your tears come.

Let them water your soul. —Eileen Mayhew

 

The soul would have no rainbow had the eyes no tears. —John Vance Cheney

Tearless grief bleeds inwardly.

—Christian Nevell Bovee

 

Tears are God’s gift to us. Our holy water. They heal us as they flow.

—Rita Schiano, Sweet Bitter Love

 

From http://www.goodreads.com and http://www.quotegarden.com.

I Am Maribel

[Written by Maribel Tolentino, September 2011]

I’m Maribel, mas kilala sa pangalang Cynthia ng aking kapamilya. Isinulat ko ito sa kagustuhan kong i-open ang aking sarili sa mga kapatiran ng iglesyang ito at maging sa mga kapatid ko sa laman. Akala ko nung una walang dating ang mensahe ni Bro. Elijah sa akin nung last Sunday [“Kilala Ba Kita?” September 11]. But the following day binasa ko ang BDJ, yung [article na] “Behind the Mask.” Hindi na nawala sa isip ko ang mga nakasulat doon. Talagang may ipinapahiwatig ang Dios sa akin sa mensaheng iyon ni Bro. Elijah. At yun nga biglang nabuksan sa isip ko na maganda pala ang mensaheng iyon ni Bro. Elijah para sa akin.

Alam ko—ang ibang member ng iglesyang ito, ang tingin sa akin [ay] masungit, suplada. Siguro nga may katotohanan iyon. Ngunit ang lahat ng iyon ay may pinanggalingan. Sabi ko nga ay gusto kong i-open ang sarili ko sa inyo, at maging sa mga kapatid ko.

Sa ganito ko uumpisahan. Sa aking murang edad, dahil sa kalupitan ng aking mga magulang, sa gulang kong 13 ay umalis na ako sa poder nila. Ballpen at suot ko lang na damit at pamasahe ko papuntang school ang tanging dala ko. Kinuha ko ang aking report card dahil bakasyon na. Hindi na ako umuwi sa bahay namin. Malakas ang loob ko, kung baga pumasok ako sa gubat na ako lang mag-isa—na ang makakasama ko ay puro mababangis na hayop. Isang akong survivor ng sanlibutan. Hindi ko alam kung saan at papano ako mabubuhay nang mag-isa. Nalibanan ko ang lahat ng mga panganib at pagsubok, huwag lang akong umuwi sa bahay dahil mas may naghihintay na panganib doon—isang uri ng hayop na mas masahol pa sa demonyo. Sampung taon ako sa gubat—nakasalamuha ko ang lahat ng uri ng mga hayop. Nabuhay ako nang mag-isa, nilabanan ko ang lahat ng pagsubok. Gutom, sakit, kabiguan. Minsan ay may matatagpuan kang akala mo ay maamong hayop at mamahalin ka ngunit sa bandang huli ay susugpangin ka rin. Paminsan-minsan dumadalaw ako sa amin pero ganon pa rin; wala akong naramdaman na may magulang at kapatid ako. Kaya lagi akong naghahanap ng pagmamahal mula sa ibang tao. Kaya salamat sa Dios at naawa Siya sa akin at inilabas Niya ako mula sa gubat—sa kuko ng mga mababangis na hayop. Ginamit Niya si Sis. Olive. February 5, 1982 nang ako’y maligtas. Unti-unting binago ng Dios ang aking buhay. Pero dahil matagal kami ng pamilya ko na magkasama, hindi ko na sila kakilala sa ugali—maging ako hindi na nila alam ang ugali ko.

Siguro dahil sa namuhay akong mag-isa at puro hirap ang aking naranasan kaya naging matapang ako, palaban. Pero dapat mawala na sa akin ang pait ng nangyari sa buhay ko. Sa sarili ko alam ko na mabait ang tunay na ako. Binago lamang ng karanasan ko sa buhay iyon. Sa tagal ng pagiging Kristiano ko, lagi pa rin akong nadadapa. Pero bumabangon akong patuloy—inaalalayan ako ng Panginoong Jesus.

Pero minsan bumabalik pa rin sa akin ang pagiging matapang. Ayoko kasing maramdaman muli na inaapi ako. Ganyan kasi ako noon; isa lang ang kinakatakutan ko: ang Dios. Ang motto ko nga noon ay “Ken leon ken tigre de ko tatakot ke [sino] ka pa.”

Isinuko ko na iyon sa Dios kaya sana maunawaan ninyo ako sa pag-alis ko sa likod ng maskara. Gusto kong mamuhay nang may kapayapaan at puno ng pagmamahal.

When Tears Flow

flowing Minsan talaga ay dumarating ang panahon ng pagluha.

Hindi mo alam kung kailan iyon darating, ngunit dumarating iyon—iyon ang sigurado. Okay pa siguro kung ito ay pagluha dahil sa saya—mga balita o karanasan na “too-good-to-be-true” na hindi na natin kayang i-handle kaya napapaluha tayo. Okay rin kung ito’y pagluha resulta ng mga palabas na ating pinapanood—malungkot man ang pangyayari o sadya lamang na nakaka-antig ng damdamin—dahil maganda man o pangit ang nangyayari rito, at least hindi naman totoong nangyari iyon.

Ngunit ayaw ko, tulad ng alam ko na ayaw rin ninyo, na umiyak dahil sa kalungkutan. Dahil may masamang pangyayari. Isang pangyayari na may personal na epekto sa akin. Mga bagay na “too-bad-to-be-true,” at hindi na kayang i-handle kaya napapaluha. Hindi lang pagluha, kundi pag-iyak, pagtangis. Ayaw ko nito dahil binabalot nito ang aking pag-iisip, damdamin, katawan. Hindi ako makapag-isip nang malinaw. Puro lungkot ang aking nararamdaman. Ang bigat ng aking dibdib. Hindi ako makakilos nang normal. Iyak lang ako nang iyak.

Nito lamang nakaraang araw ay naranasan ko iyon. Nang marinig ko ang balita ng kamatayan ng isang bata dahil ito’y nalunod sa isang ilog, ako’y na-shock. Nagsimulang bumigat ang aking dibdib. Maya-maya ang bigat ng dibdib na iyon ay umakyat sa aking mga mata at nagbantang lalabas bilang mga luha. Maya-maya ay lumabas na ang mga unang luha. Inaalis ko ang bawat tulo—mayroong mga tao sa aking paligid. Ilang minuto din ang lumipas, labas ang luha, palis doon, palis dito—hanggang sa maya-maya ay hindi ko na napigilan. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng aming bahay, at nang makakita ako ng uupuan, kumuha ako ng isang puting damit na nasuot ko na at umupo doon. Biglang bumuhos ang sunud-sunod na ulan ng aking luha. Nagsimula na akong umiyak—yung mga daing. Nagsimula nang malukot ang aking itsura. “Nasa langit naman po siya, di ba?” sabi ko, ngunit parang walang kaaliwan na binibigay ang Panginoon. Naalala ko si Joshua, aking pamangkin. Natutulog siya noong panahong iyon sa kwarto ng aking kapatid. Halos-magkasing-edad sila nung bata. Sa totoo lang, nakasama pa nito si Joshua bilang kapatid, dahil kinupkop ito nang pansamantala ng kanyang ina, aking kapatid. Pumunta ako sa kwarto, tiningnan ito, at muli akong napaiyak. Iyak ako nang iyak—at nagsimula na ring lumabas ang mga uhog na kasama ng pagluha na iyon (nakakatawa sigurong isipin iyon kapag lumipas na ang lungkot, ngunit mas nanaig ang kalungkutan ko). Lumalakas na ang mga daing. Nagising si Joshua. Ngumiti ito, tapos natulog muli.

Nagpatuloy ako sa pag-iyak. Naalala ko noong Sunday—Grandparents’ Day—ang huling pagkakataon na siya’y aking nakita, nang samahan niya si Joshua na ilagay ang korona ng pagiging lola sa aking ina. Ang ngiti sa kanyang mukha. Ang sigla niya na nasaksihan ko sa Sunday school, noong ako’y magturo sa kanila. Oo, ligaya. Masayang mga sandali. Yun na rin pala ang huli. Huli. Ini-imagine ko pa naman siya noon bilang isang pastor paglaki. “So, hindi po iyon ang Inyong kalooban, ano?” At tulad ng sinasabi ng aking Kuya noong prayer meeting, may mas malaking plano ang Dios. Hindi ko pa lang ito nakikita.

Gayunpaman ay naluluha pa rin ako. At kahit na ayaw ko namang umiyak, natutuwa ako dahil may bagay na tinatawag na luha. Isang patunay na mayroong Dios. Dahil tanging isang personal na Dios (hindi isang di-sinasadyang Big Bang o evolution) ang may kakayahang maglagay ng pisikal na paraan para sa nararamdaman ng puso, ng kaluluwa, ng ispiritu. Bukod sa paglilinis sa ating mga mata, ang luha na ginagawa ng mga tear glands sa ating mata ay may epekto ng pag-aalis ng bigat—isang paraan upang ang nararamdaman ng kalooban ay mailabas, hindi man kaya ng salita. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan Niya ako ng paraan para mailabas kung gaano kalungkot, kung gaano kabigat ang aking nararamdaman. Tiyak ko na nilikha ng Dios ang tear glands dahil alam Niyang darating ang panahon ng pagluha.

Hindi masama ang pagluha. Hindi ipinagbabawal ng Dios ang pagluha. Walang batas laban dito. Alam ng Dios na ang mundong puno ng kasalanan ay magdudulot ng buhay na malungkot at puno ng luha. Noong mamatay si Sarah, asawa ni Abraham, ay hinayaan ng Dios si Abraham na umiyak (Genesis 23:1-2). Nang mamatay si Jacob, ama ni Joseph, hindi sinabi ng Dios na sayang lang ang oras sa pag-iyak nang gawin nila ito nang pitungpung araw (Genesis 50:1-3). Ang kamatayan ni Moses ay binigyan ng tatlumpung araw ng pagtangis at pagluha (Deuteronomy 34:7-8). Umiyak si Hannah nang matindi sa Panginoon noong siya’y humihingi ng isang anak (1 Samuel 1:7-12). Idagdag pa ang mga luha na iniyak ni David ayon sa kanyang mga awit sa Psalms (Psalm 6:6; 39:12; 42:3). Gayundin ang kanyang pagtangis dahil sa realisasyon ng kanyang pagkakasala nang komprontahin siya ni Nathan (2 Samuel 12) at nang mamatay ang kanyang anak na si Absalom (2 Samuel 18:32,33). Tumangis si Hezekiah bilang pakikiusap sa Panginoon na pahabain pa ang kanyang buhay, at tinugon ito nang positibo ng Dios (Isaiah 38:1-6). Umiyak din ang buong kongregasyon ng Israel sa pagsisisi nila sa kanilang kasalanan sa Panginoon (Ezra 10:1-3). Gayon din ang ginawa ng Nineveh nang mangaral si Jonah laban sa kasalanan nito (Jonah 3). May isa pa ngang propeta na tinawag na Weeping Prophet—si Jeremiah (Jeremiah 9:1; 13:17; 14:17), at sumulat pa siya ng isang aklat na ang pamagat ay Lamentations (“Mga Panaghoy”). Si Pedro, noong kanyang ikaila ang Panginoong Jesus nang tatlong beses, ay “mapait na tumangis” (Matthew 26:69-75). Nang mamatay si Stephen dahil sa pagpapatotoo niya para kay Jesus, “nanaghoy” para sa kanya ang mga kapatiran (Acts 7:58—8:2). Si Paul ay sumulat sa mga iglesya nang may pagluha (Acts 20:19, 31; 2 Co. 2:4).

Ilang beses ding umiyak si Jesus. Mababasa natin siyang umiyak na kita lahat ng tao habang papasok Siya ng Jerusalem dahil sa katigasan ng puso nito (Luke 19:41-44). Ang pinakamaikling talata ng Biblia ay ipinapakitang tumangis si Jesus sa kamatayan ng isang mahal na kaibigan (John 11:35). Sinabihan pa ni Jesus ang mga babae nung papunta na Siya sa Kalbaryo na huwag umiyak ang mga ito para sa Kanya kundi para sa mga anak nito (Luke 23:27-29). Tinawag mismo si Jesus na “man of sorrows” (Isaiah 53:2-4).

Kaya kahit ayaw kong umiyak, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan Niya ako ng pribilehiyong lumuha. Sa pamamagitan nito, lalo akong lumalapit sa Panginoon—Siya na aking Sandigan, Takbuhan, Balikat na maaaring iyakan. Sa pamamagitan nito, lalo kong naiisip na kailangan ko ang Dios. Sa pamamagitan nito, lalo kong naiisip na ako’y isang tao lang, may damdamin at kaluluwa. Sa pamamagitan nito, nakikita ko na kailangan ko ng mga tao na nandyan para tapikin ako sa balikat, magbigay ng aliw, at makiiyak kasama ko.

Salamat sa mga luha, Panginoon. Salamat.

Ngayon, alam niyo bang kung gaano natin ka-ayaw ang luha ng kalungkutan ay ayaw din naman ito ng Dios? Pero ang lahat ng bagay ay may oras. Ngayon ay mga luha; sa darating na bukas, ang mga luhang ito ay mawawala. Hindi na tayo ang magpapalis ng mga luha sa ating mga mata; ang Panginoon na ang mag-aalis nito (Isaiah 25:8; Revelation 7:17; 21:4). Pupunuin Niya tayo ng kaligayahan magpakailanman.

Ngunit sa ngayon, kung gusto mong umiyak, sige lang. Iyak lang. Nandyan ang Banal na Ispiritu, magbibigay-aliw sa iyo, gayundin ang mga kapatid mo sa Panginoon. At sa bawat luha, kausapin natin ang Dios. Manalangin tayo. bdj