A Colorless Life

Nasa atin kung paano magmumukha ang buhay natin—kung makulay (“colourful”) o walang kulay (“colorless”). Ang buhay na ayaw sa komplikasyon ay isang buhay na walang kulay. Ang buhay na walang kulay ay hindi nagtatanong kung ang kanyang gagawin ay nakakalugod sa Diyos, kundi kung ito ay “nakakalugod” sa kanya; sa ibang mga salita, kung sa tingin niya ay hindi magbibigay-gulo sa kanyang buhay. Ito ang tinatawag ng tao na “mapayapang buhay.” Kaya ang isang tao ay hindi makikipag-usap sa isang soul winner o Kristiano—ayaw niyang makumbinseng mali ang daan ng kanyang buhay at lalo na, para ibahin ito at magbago. Kaya hindi magsisimba, magbabasa ng Biblia, mananalangin, susunod sa Diyos ang isang tao dahil baka kantiyawan siya ng kanyang kaibigan, siraan ng kaaway, kagalitan ng mga magulang at kapatid at kamag-anak, iwanan ng boyfriend o girlfriend— “ayaw ko ng gulo,” ika nga. Kaya walang tahasang nagsasalita laban sa korapsyon ng bansa, walang naglalaglag sa kapwa nasa pulitika dahil magkakaroon ng skandalo, manganganib ang buhay, mawawalan ng trabaho o kita— “ayaw ko ng gulo.” Kaya ayaw nating sabihan ang sinuman na siya ay mali, dahil ayaw nating “maka-offend”— “ayaw ko ng gulo.” Kaya ayaw nating umamin sa ating kasalanan dahil ayaw nating “makulong, maparusahan”— “ayaw mo ng gulo.” Bagaman hindi naman tayo naghahanap ng gulo, ngunit kung ang masyado nating pag-iwas dito ay nagdudulot sa atin na hindi na gawin ang tama o sundin ang Diyos, ang buhay natin ay magiging walang kulay. Ang mga ganitong klase ng buhay ay walang nagagawang kaibahan sa lipunan, sa kanyang pamilya, at buhay ng ibang tao—lalo na sa mundo. Nabubuhay sila nang walang pagkakakilanlan, ganoon din sila mamamatay. At kapag nakakakita ako ng mga ganitong klase ng buhay, ako ay nalulungkot, nabo-boring sa kanila, at naiinis.

Ngunit ang mga buhay na makulay ay hindi ganoon. Nais din nilang mamuhay nang mapayapa, ngunit, kung gagawa sila nang tama at alam nilang baka mapasok sila sa “gulo,” mas pipiliin na lamang nila ang buhay ng “gulo” kaysa buhay na “mapayapa” ngunit hindi naman sila malaya na gawin ang tama at sumunod sa Diyos. Ito yung soul winner na bagaman natatakot na baka tanggihan siya ng tao o baka awayin ng taga-INC o Dating Daan ay lalabas pa rin at kakatok sa mga pintuan— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung Kristiano na kahit na itakwil siya ng buong mundo ay magsisimba pa rin siya at susunod sa kalooban ng Diyos— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung magsasalita kapag may nakitang kamalian sa pamilya, lipunan, paligid, gobyerno, kahit na manganib, madehado, masira ang kanyang buhay— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung hindi nababahalang ituro sa kanya ang sariling pagkakamali para mas maging mahusay. Ang mga ganitong klase ng tao ay nagdudulot sa kaibahan sa lipunan, sa kanyang pamilya, sa buhay ng ibang tao—at maaaring maging ang mundo. Nabubuhay sila nang walang pagkakakilanlan, ngunit hindi sila mananatiling ganoon. Gusto man nilang itago ang sarili, ngunit hindi iyon mangyayari. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng buhay na may kulay. Kahit mga kaaway Niya ay hindi maiwasang humanga sa paraan kung paano Siya namuhay. Ang mga lalaki at babae ng Diyos sa Biblia ay nabuhay nang ganito. Ang mga Kristiano ngayon na ayaw sa “ligtas” na buhay ay nabuhay nang ganito. Marami sa kanila ang inusig, inalipusta, siniraan, pinatay—ngunit walang makatatanggi sa kaibahan na ginawa nila sa mundo. Tulad din natin sila, natatakot, nag-aalala. Ngunit sa tingin nila, ang Diyos at ang dapat gawin ay higit sa kanilang mga takot at alaala. Kaya naman ang buhay nila ay makulay.

May kulay ba ang iyong buhay, o wala? O mayroon na sigurong may kulay ngunit may mga bahagi pa rin na wala. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa ganitong sitwasyon. Gusto Niya para sa iyo ng isang makulay na buhay. Sabi nga ni Jesus, “Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito” (John 10:10b). Ilapit mo ito sa Diyos. Sabihin mo sa Kanyang nais mo nang makalaya sa buhay na walang pakinabang, walang kaibahan, at gusto mo ng buhay na makulay. bdj

 

Advertisements

Tomorrow

sunflower

by Charles R. Swindoll

Nagmamaneho ako noon papuntang Forest Home, habang nakikinig sa musikang pumapainlalang mula sa speaker. Isang tahimik na biyahe sa isang malamyang Linggo ng hapon. Pagkatapos ay may nakita ako sa di kalayuan. Bago ko mapagtanto kung ano iyon, biglang pumasok sa aking isip na may mali—wala sa lugar—sira-sira.

Isang nakabaligtad na kotse—nakikita ko na ito ngayon. Sa bandang likuran ko ay may narinig akong hiyaw ng ambulansya. Pakiramdam ko ay parang may sumuntok sa aking kalamnan. Dinedirekta ng isang highway patrolman ang mga sasakyan sa paikot sa lugar ng aksidente. Napatingin ako nang mas malapitan sa nabaligtad na sasakyan. Nanatiling nakalutang sa aking pag-iisip ang eksena … ang mga nakatayo roon ay hindi makapaniwalang nakatitig nang laglag ang mga panga … dalawang lalaki na hinihila palabas ang mga lampang katawan mula sa sirang sasakyan papunta sa pavement. Lahat sa mga pasahero ay patay na o grabe ang sira sa katawan.

Isang mainit at mapayapang Linggo. Ang araw ay maaliwalas at puno ng oras ng leisure. Ngunit para sa tatlong taong ito, nung sandaling iyon ay bumaligtad ang mundo. Ang isa pang araw na dapat ay “fun-‘n’-games” ay naging araw ng hindi maipaliwanag na kalamidad. Natural, naisip ko kung ang mga biktimang iyon ay kilala ang Panginoon—kung makakangiti sila sa walang-hanggan. Lumakas ang pintig ng aking pulso na kailangan ko pa na hawakan ang manibela nang dalawang kamay. Sa ilalim ng aking hininga, ay nasabi ko ang Proverbs 27:1:

Boast not thyself of to morrow;

for thou knowest not what a day may bring forth.

Tiyak na naisulat ang James 4:13-14 nang iniisip ang partikular na kawikaan na iyon. Sinabi ko ito nang malakas—nang ilang beses—habang bumabalik sa normal ang trapiko sa hapon na iyon.

Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city,

and continue there a year, and buy and sell, and get gain:

Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life?

It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.

Umupo ka muna sandali, pakiusap. Humanap ka ng isang tahimik na lugar, kahit animnapung segundo lamang. Pag-isipan mo—pag-isipan mo lamang ang dalawang pangungusap na iyon: “… ye know not what shall be on the morrow …” at “… thou  knowest not what a day may bring forth.”

Mukhang napakakahanga-hanga ng katalinuhan ng tao. Kaya nating maghati ng atoms, kaya nating magtayo ng matataas na mga gusali, maglipat ng mga kidney, mag-program ng mga kompyuter, magpunta sa at ipaliwanag ang outer space, at kahit na ayusin ang mga problema ng ecology. Ngunit pagdating sa kinabukasan, ang katalinuhan ay lumulubog papuntang zero—wala. Kahit sino ka man. Maaaring mayroon kang Ph.D. mula sa Yale, maaaring henyo ka sa iyong field na may I.Q. na higit pa sa 170, talaga namang gifted at buong-buo ang kapabilidad sa anumang dami ng mga espesyalisismo—ngunit hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Maaaring ang mga siyentista ay mag-project, manghula, o deduct, o deduce, at mag-compute ng mga diagrams tungkol sa hinaharap. Nanghuhula pa rin sila. Sa mga terminong pang-algebra, ang bukas ay nananatiling factor X … isang misteryo. Hindi ito maipapaliwanag. Nilalabanan nitong lahat ang mga pagsubok na ito’y mahayag. Nananatili itong nakatago sa kalaliman ng hindi maapuhap, nakahabing plano ng Dios. Hindi Niya ginusto na ipaalam ito hanggang sa umikot ang matandang mundong ito nang sapat upang makita ang bukang-liwayway. At pagkatapos … isang sandali lang kada oras.

Kinabukasan. Maaaring magdala ito ng sakit, kalungkutan, o trahedya. Ito’y maaaring maghayag ng isang sagot sa nahihintay mong panalangin. Maaaring ito’y magdala sa iyo sa kaginhawahan, simula ng isang pagkakaibigan, isang magandang oportunidad para maibahagi mo ang Panginoon … o baka isa na naman itong dalawampu’t apat na oras na paghihintay, pagtitiwala, at pag-aabang sa Kanyang presensya. Baka hindi na nga ito dumating! Maaaring piliin ng Dios ang mismong araw na ito upang pumagitna at kunin ka pauwi sa iyong Tahanan—maaaring sa pamamagitan ng kamatayan o Rapture. Kaya lamang nating manghula, matakot, umasa—ngunit hindi natin alam.

Ang ganitong pag-iisip ay nagdadala sa iyo sa isang hindi maiiwasang tanong: Handa ka na ba? “Handa para sa saan?” itatanong mo marahil. “Handa para sa kahit ano” ang aking sagot. Ang iyo bang tiwala, iyong ugali ng pag-asa ay matibay na upang ikaw ay alalayan anuman ang mangyari? Naaalala mo ba ang nangyari kay Job? Kung ninais ng Panginoon na gawin kang isang Job, Siya pa rin ba ang magiging Yaman at Tagumpay mo? Huwag mo itong sagutin nang madalian. Isipin mo kung ano ang magiging implikasyon nito sa iyong buhay, kalusugan, trabaho at pamilya. Kung gawin ka ng Panginoon na parang si Enoch, magdadalawang-isip ka ba ng gawin ang paglalakbay patungo sa walang-hanggan?

Magpasalamat ka sa Panginoon, dahil ang Kanyang pag-ibig ang nagsasaayos ng iyong mga bukas … at maaari tayong maging tiyak na anuman ang dalhin nito, ang Kanyang pag-ibig ang nagdala nito sa ating daan. Iyon ang dahilan kung bakit ngumingiti ako bawat oras na mabasa ko ang Romans 11:33. Hayaan mong magdala ito ng ngiti sa iyong mundo.

O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God!

how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!

Deepening Your Roots Proverbs 16:1-9; Proverbs 27:1; Luke 12:13-21

Branching Out 1. Ano’ng mga plano mo para bukas? ______________________________ ____________________________________________________ Maghintay ng isang araw … pagkatapos ay isulat mo kung ano’ng eksaktong nangyari. ________________________ __________________________________________________________________________

  1. Magsulat ng isa sa mga talatang nabasa mo ngayon at gumawa ka ng effort para isama ito sa iyong buhay.

 

Ang artikulong ito ay isang isinalin at inangkop na bersyon sa Tagalog ng Ingles na may parehong pamagat, “Tomorrow,” mula sa Growing Strong in the Seasons of Life ni Charles R. Swindoll, pp. 157-159. © 1983, Charles R. Swindoll, Inc.

We Need Not to Fear!

by Pastor Felizardo Abanto

Fear begins when we stray from God. When we fail Him, fear comes into our lives, and this kind of mistake spoils our relationship with God. We see a striking example of fear when Adam and Eve hid themselves from God because of sin, seen in Genesis 3:8-10:

 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden. And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

Fear starts to limit our abilities, as we can vividly see in Proverbs 29:25:

The fear of man bringeth a snare:

but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

Fear will cause you to miss out on opportunities, to be negative and to think that everything is impossible. The solution is to begin to trust God again.

How can we restore the presence of God in our life? First of all, we must receive Jesus into our hearts—in other words, we must be saved. Now, if you have accepted Christ as your Savior, you are already saved and cannot lose it again. (Romans 8) Second, you must accept and believe the fact that Jesus is with you:

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, The Lord is my helper,

and I will not fear what man shall do unto me. (Hebrews 13:5-6, KJV)

Only the presence of God will remove every fear. His presence brings us strength, value and faith, and takes away every negative thought.

I encourage you not to let negative thinking dominate your life. Remember that you are now in Jesus, and because of that He will go before you and no evil will come to you. Just keep in mind always: Jesus is in you and He will remain in you.

There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love” (1 John 4:18, KJV).

Good for Me by Jon Foreman

There are times when we perplexed if something we do or someone we encounter is  good for us or not, if it will destroy us or build us up. These lyrics by Jon is an exploration of that perplexity, and it helped me figure those things out for myself.

Sometimes I wonder what I put in my soul

I wonder if it’s good for me

Sometimes I wonder if it’s taken its toll

I wonder if it’s good for me

Sometimes I wonder if it’s taken hold

I wonder if it’s good for me

Sometimes I wonder if I’m loosing control

 

The fluorescent lights,

They look as bright as the real sun

When they shine at night,

But it’s just an illusion.

 

I wonder if it’s good for me

Does it bind or set me free?

Does it keep me on my knees?

I wonder if it’s good for me

 

Sometimes I wonder if I’m losing my goals

I wonder if it’s good for me

I can feel the fear swallow me whole

I wonder if it’s good for me

Sometimes I feel like I can’t block it

Like I’m a bone that’s out of socket

I wonder if it’s good for me

 

I’ve got snakes for hands

I’ve got a lamb for the slaughter

We’ve been drinking sand

Then we thought, “Was it water?”

 

I wonder if it’s good for me

Are you a cure or a disease?

Are you freedom or a freeze?

I wonder if it’s good for me

 

I was upside down

I thought the floor was the ceiling

And from my backwards view

She looked just like the real thing.

 

I wonder if you’re good for me

Are you forgiveness or a shame?

Are you liberty or chains?

I wonder if you’re good for me.

 

Written by Jon Foreman, titled Good for Me, published 2015 in The Wonderlands: Shadows EP.