Speak No Word

silent fox

Tumigil kang magsalita pansumandali. Yan, yan, yan… Alam kong binasa mo ang pamagat ng article na ito kani-kanina lang, kaya pinigilan kita. May ilan sa inyong tumigil kaagad. Mayroon namang hindi sumunod, baka hanggang sa salitang ito ay nagsasalita ka pa rin… Yan, yan, that’s better…

Ano ba ang pakiramdam nang hindi makapagsalita kahit may nakaabang nang mga salita sa iyong bibig? Para kang nasusuka na ang hirap-hirap pigilin na ilabas dahil ayaw mo nang manatili sa iyong bibig ang maasim (o mapait) na lasa niyon. O kaya naman ay parang yung oras na naiihi ka na o nadudumi kung saan parang hindi mo na talaga mapipigilan. Mayroon pa ngang magsasabi na “parang sasabog ang dibdib” hangga’t hindi raw nailalabas ang nais sabihin.

Pero paano kaya kapag nailabas mo na? Yun kayang sasabihin mo ay hindi mo pagsisisihan sa bandang huli? Ngunit tulad ng mga karakter na nakikita ko sa mga palabas, baka matapos tayong pinapalo ang mga bibig natin habang sinasabing, “Dapat hindi ko na sinabi yun! Ikaw, talaga, ang laki-laki kasi ng bunganga mo eh!” Nagawa ko na ito nang maraming beses at siguro ay ikaw rin. Alam nating ito’y dahil sa kalikasan ng ating dila (James 3:5-8), ngunit kung sa kapangyarihan ng Dios (Philippians 4:13) ay maaari nating mabago ang reputasyon ng ating mga dila at makapagsabi ng mga “beautiful, wonderful words,” hindi ba sa lakas din Niya ay maaari din tayong matuto na itikom ang ating mga bibig kung kailangan? May mga oras kung saan mas mainam kung susundin natin ang utos na “Speak no word.”

Oras ng Pakikinig. Kung mayroong nagtuturo, nangangaral, o may sinasabi sa’yo, mas mabuti kung itikom mo na muna si “Big Mouth,” lalo na kung ang mga ito ay base sa Salita ng Dios at mga katotohanan. Mas madalas mapunta ang ating atensyon sa ibang mga bagay sa ating paligid at imbes na makinig ay natutulak tayong magsalita sa ating katabi imbes na makinig na lamang sa nasa harapan natin. Paulit-ulit ko na ring sinasabi na kapag nananalangin ay hindi dapat nakikipag-usap, ngunit ang bagay na ito ay mukhang napakahirap gawin. Mas maganda kung itikom na lamang muna natin ang ating mga bibig. Basahin mo ang aklat ng Job, at makikita mo na bagaman ang kanilang pag-uusap ay umiinit na, ay may respeto pa sila para hintaying matapos muna ang nagsasalita bago nila ibuka ang kanilang mga bibig. Madalas tayong magkomento sa pini-preach ng pastor o teacher o magulang natin na hindi na natin tuloy maintindihan ang sinasabi nung tao.

Oras ng Akusasyon. Madalas tayong napaparatangan ng mga bagay na hindi totoo at ang pangkaraniwan nating reaksyon ay ang magsalita nang magsalita. Mayroong mga salita para idepensa ang sarili at magbigay ng patunay kung bakit hindi totoo ang akusasyon, o kaya naman mga salita lamang na pang-away tulad ng “Pangit ka kasi,” “Tumahimik ka nga, baboy,” “Wala ka nang nasabing tama kahit kailan,” o kaya naman ay mga litanya ng mga mura o maging ng mga sarili nating akusasyon doon sa tao. Bagaman may mga pagkakataon na dapat din tayong sumagot, mas madalas ay mabuti na lamang na tayo’y tumahimik. Ang mga mabubuting tao sa Biblia ay mas pinipili iyon: si Joseph (nung siya’y akusahan ng pangre-rape), si Daniel (nung siya’y akusahan na hindi binibigyang-galang ang hari), at ang ating Tagapagligtas na si Jesus (nung siya’y akusahan ng mga Fariseo at saserdote ng maraming bagay sa harapan ni Pilato). Ang Dios ay tahimik din kapag inaakusahan natin Siya sa panalangin. Mas madalas naman kasi ang akusasyon ay ginagawa para tayo ay sumagot, at sa sagot natin tayo ay mahahanapan pa ng tunay na akusasyon. Mayroon ding mga akusasyon na kahit ano pa ang ating paliwanag ay hindi rin tayo paniniwalaan. Mas mabuti kung tumahimik na lamang tayo, dahil may Dios naman na maghihiganti para sa atin (Ps. 94:7; Romans 12:19).

Oras ng Katihimikan. May mga pagkakataon na may makikita kang tao na nasa isang tabi, nakatingin sa paligid, at mukhang may pinag-iisipan. Mayroon ka din namang nakikitang nananalangin sa Dios, taimtim at sinsero. Mas mabuti pa na itikom natin ang ating mga bibig sa ganung mga pagkakataon. May mga tao na kapag nakakita ng ganung eksena ay tatabi doon sa tao, magsasalita ng kung anu-ano para maistorbo yung tao sa kanyang katahimikan. Kung ganun ka, paki-usap, mabuti pang tumahimik ka na. Maaaring ang taong iyon ay nakararanas ng kaguluhan sa kanyang pag-iisip at kaya siya tahimik ay para ayusin ang kaguluhang ito—kung dadagdagan mo pa, hindi ka makakatulong sa kanya. Ang mabuti pa ay tumabi ka na lamang sa kanya at ipakita ang iyong concern sa pamamagitan ng tingin at ngiti. At ano ang sense ng pang-iistorbo sa isang tao sa kanyang pananalangin sa Kanyang Dios?

Oras ng Kawalan ng Kaalaman. Kung may nagtatanong sa’yo at hindi mo alam ang sagot, ano ang ginagawa mo? May mga tao na sasagot pa rin ng mga litanya ng mga bagay na lalo lang nagpapakita ng kamangmangan. Kung hindi mo alam, sabihin mo lamang na “Hindi ko alam,” at tumahimik ka na. Mas matalino kapag ganon (Prov. 17:27). Ang tunay na matalino ay isang tao na nagsasalita kapag alam niya, at tumatahimik at inaamin kung hindi.

Sabi nga sa Proverbs 10:19, “In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.” (Tingnan din ang Prov. 29:20.) May mga pagkakataong dapat kang magsalita, ngunit may mga pagkakataon na sa kapangyarihan ng Dios ay gawin mo na lamang ito: “Speak no word.” bdj

 

Advertisements

Beautiful, Wonderful Words

wonderful flowers

Basahin mo ang mga sumusunod. “…the tongue is a little member, and boasteth great things.” Ang dila ay mayabang. “And the tongue is a fire…” Mapanira. “…the tongue is… a world of iniquity.” Makasalanan. “But the tongue no man can tame.” Mabangis. “It is an unruly evil…” Masama. “… full of deadly poison.” Nakamamatay. Iyan ang deskripsyon na makikita mo tungkol sa dila sa aklat ng James 3:5-8.

At siyempre hindi ito paglalarawan ng dila mismo, kundi ng mga salitang lumalabas mula sa bawat galaw nito. Alam ng marami na kaya tayo nakakabuo ng mga salita ay hindi lamang dahil sa ating vocal cords at bibig, kundi dahil sa iba’t ibang paggalaw ng dila. At nakakalungkot dahil totoo ang lahat ng mga paglalarawan sa talatang ito tungkol sa mga salita natin. Mayabang—kadalasan ang mga sinasabi natin ay para itaas lamang ang ating mga sarili. Mapanira—gaano karaming mga anak na ang nasira ang moral dahil sa mga salita ng mga magulang. Makasalanan—mga bastos, walang pakundangan sa Dios na mga salitang lumalabas mula sa mga pangkaraniwang tao hanggang sa mga host sa telebisyon at radyo. Mabangis—hindi mapaamo sa punto na bigla na lamang nasasabi ang mga hindi naman dapat sabihin. Masama at nakamamatay—sa isang salita lang ng pinunong kriminal, puputok na ang baril ng kanyang mga kasama para tapusin ang buhay ng maraming biktima.

Sa kabilang banda, inuutusan naman tayo ng Dios kung ano ang dapat nating mga sabihin. Ibig-sabihin, ang mayabang, mapanira, makasalanan, mabangis, masama at nakamamatay na dila maaaring mabago at maging mapagpakumbaba, tagapagpatibay, banal, maamo, mabuti at nakapagbibigay-buhay—sabi nga sa isang awitin, “beautiful words, wonderful words.” Kung nais mong magamit ang iyong dila sa mabuting paraan, ang mga sumusunod ay maaaring makatulong sa’yo. Maaari mong magamit ang iyong mga salita sa:

Pagbabahagi ng ebanghelyo (Mark 16:15). Oo, pagwi-witness. Oo, pagso-soul winning. Maraming Kristiano ang hindi nakagagawa nito, ngunit hindi lang nila alam kung paano ito nakakatulong hindi lang para madala ang isang kaluluwa sa Panginoon kundi upang maalis ang kayabangan sa ating mga dila. Binabahagi natin dito na tayo’y makasalanan, mapupunta sa impyerno bilang kaparusahan. Sinasabi natin dito na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, at na tanging si Jesus ang makapagliligtas sa atin. Ang bawat katotohanan na nakasaad sa ebanghelyo ay nakatutulong sa Kristiano na makita kung sino ang tunay na siya at maging mapagpakumbaba—nakikita na kapantay niya lamang ang ibang mga tao.

Pagtuturo (Matthew 28:19-20; 2 Timothy 2:2). Ang totoong layunin ng pagtuturo ay para ikaw rin ay makapagturo. Hindi ka lang pumapasok sa eskwelahan para matuto sa mga sinasabi ng teacher mo; ang isa sa mga pinakamataas na mithiin ng isang guro para sa kanyang estudyante ay na maging guro din ito ng mga itinuro niya. Unang-una ay ang Biblia. Marami ka na rin sigurong natutunan sa Sunday school at preaching, hindi ba? Bukod pa roon ay mga discipleship lessons? Ngayon ay oras na para ituro mo ang natutunan mo. Pangalawa ang natutunan mo sa eskwelahan at iba pang lugar. Marami pa rin tayong matututunan sa mga subject sa school kung hahayaan lamang natin ang ating mga sarili na matuto. Ang pagtuturo ng mga tamang bagay ay nag-aalis ng pagkakataon sa ating dila na maging mapanira, imbes ay nagiging tagapagpatibay pa ito. Sa ating preschool, ay may isang batang itinuro sa kanyang mas nakatatandang kapatid ang natutunan niya, kaya nadagdagan ng kaalaman ang kanyang kapatid. Nakikita ko ang epekto ng pagtuturong ginagawa ko sa mga bata; nagiging buo ang kanilang mga isip at emosyon sa pakikinig ng mga aral ng Salita ng Dios. Mas mabuti na mas padalasin natin ang pagtuturo kaysa panenermon sa ating mga anak. Basahin mo ang mga Ebanghelyo, mapapansin mo na halos walang ginawa si Jesus kundi magturo nang magturo!

Pag-awit para sa Panginoon (Ephesians 5:19; Colossians 3:16). Habang patagal-nang-patagal, ang mga kanta ng mundo ay pabastos-nang-pabastos, lalong nawawalan ng galang sa Dios. Ngunit ang mga awit para sa Panginoon ay hindi. Habang umaawit tayo para sa Kanya, iniiwas natin ang ating mga dila sa pagiging makasalanan, at dinadala natin ito sa kabanalan. Imbes na magsalita tayo ng mga maling bagay, puro tamang bagay na lamang ang ating nasasabi kapag umaawit tayo para sa Kanya.

Pagpapalakas ng loob (Luke 22:32). Imbes na mapuno ng mabangis na salita ang ating mga bibig, katulad ng pang-aasar, mas mabuti pang gamitin natin ito sa pagpapalakas ng loob. Kailan ka nagpalakas ng loob na nanatiling malakas at mataas ang iyong tono at mga salita? Nagiging maamo tayo tuwing ginagawa natin ito.

Pananalangin (Matthew 5:44; 6:9; 9:38). Tinuturuan tayo ng panalangin na maging mabuti, dahil alam nating hindi tayo nakikipag-usap sa isang tao lamang, kundi sa Dios. Nababantayan natin ang ating mga sinasabi, at imbes na ipanalangin ang kamatayan ng iba, buhay ang naihihiling natin para sa kanila.

Marami pang paraan para mabago natin ang reputasyon ng ating mga dila. Tinutulungan tayo ng Salita ng Dios upang ang ugly words ay maging beautiful, wonderful words.

The Active Personality

Sa Personality Style Identifier test, kung sa Set A ay mas marami ang sagot mong letter B kaysa sa A (ibig-sabihin ay 6 pataas), ay predominant active personality ka (ibig-sabihin, 30-50% ng iyong pagkatao ay Active).

WHAT HE IS

Mag-isip ka na ng lahat ng deskripsyon na masasabi mo sa salitang “active,” at maaaring ang bawat isa roon ay maiaangkop mo sa isang Active personality. Kung gagawa ng isang larawan para sa bawat personality type, maaaring ang ibigay mong mukha sa kanya ay masigla. At si Active ay tunay na isang masiglang personalidad. Siya ang tao na ang palaging tanong ay, “Ano pa ang pwede kong salihan?” Bukod yata sa pagtulog, si Active ang tipo ng tao na hindi mabubuhay nang walang ginagawa—at sa salitang “ginagawa,” ang ibig kong sabihin ay mga gawain na talagang pisikal (takbuhan, laro), o magalaw. Sa apat na personalidad, siya ang pinaka-maingay, at pangunahin siya sa mga magpapaputok o maiingay tuwing bagong taon. Siya ang palaging malilista sa blackboard bilang isa sa mga pinaka-madaldal sa classroom, dahil wala siyang katapusan sa maaaring sabihin. Siya ay “puno ng salita,” at dahil expressive siya, sasabihin niya itong lahat, at madalas pa niya itong ulit-ulitin. Dahil sa mga ganito niyang personalidad, nagiging maimpluwensya siya, at bagaman hindi siya natural na pinuno tulad ni Focused, ay maraming sumusunod sa kanya, dahil siya ang biglaang magdesisyon sa apat na personalidad. At mabilis itong magbago. Kaya kung gusto mong malaman kung a-attend siya sa Linggo, tanungin mo siya nang last minute, o mabuti pa ay hintayin mo na lang kung darating siya o hindi. Kung may commitment sa church, isa siya sa mga mauunang mag-commit, ngunit siya rin ang unang makakalimot rito.

At dahil masyado siyang masigla, huwag ka nang magtataka kung makita ang kanyang kwarto na hindi maayos. Hindi siya organisado, kaya hindi mo mahuhulaan ang kanyang mga gagawin; wala siyang plano-plano. Kapag naramdaman niyang gusto niyang gawin ang isang bagay, gagawin niya ito nang hindi nagdadalawang-isip, kasama na rito ang pagbibigay. Kaya maaari mong sabihin na sa apat, si Active ang pinaka-mapagbigay, at mahilig siyang mag-share.

Si Active ang taong hindi pwedeng hindi gumagalaw, at dahil dito ay hindi siya mapakali kapag nakaupo lang sa upuan. Hindi rin siya makontrol. Patahimikin mo siya, at sa loob ng ilang sandali, ay yun na naman siya.

Marunong siyang makipagkapwa, at pangkaraniwan na sa mga katulad niya ang mahilig magpatawa, mahilig tumawa, o laging napagtatawanan. Marami siyang nagiging kaibigan dahil dito, ngunit dahil emosyonal din siya, marami rin siyang nagiging kaaway. Sa ilang segundo ay kaibigan na niya ang isang tao; sa ilang segundo ay kaaway naman niya ito.

Kung nais mong maging consistent sa pagsunod sa Dios at sa Bible, huwag na huwag mong pagbabatayan bilang halimbawa si Active. Pangkaraniwan na kasi sa kanyang personalidad ang sumunod sa kung ano ang uso.

Kung nais mo naman ng lakas-ng-loob para abutin ang iyong mga pangarap, si Active ang lagi mong pakinggan, dahil siya ay isa ring mapangarap na tao, bagaman madalas ang mga pangarap na ito ay hanggang pangarap na lamang, dahil hindi naman siya consistent.

WHAT HE NEEDS

Napakaraming potensyal ni Active para sa gawain ng Dios, ngunit dapat muna siyang magpasakop sa kapangyarihan ng Banal na Ispiritu upang marating niya ito.

Kailangan niya ng isang pastor o guro o magulang na magdidirekta ng kanyang sigla sa mga tamang bagay. Kailangan niya ng kapangyarihan ng Dios para makontrol niya ang kanyang pagkilos at mga sinasabi, dahil kung hindi, lagi siyang mahuhulog sa gulo. Dapat siyang matuto na gamitin ang kanyang impluwensya para ituro ang iba sa tama. Kailangan niya na matuto na maging maingat sa mga maling desisyon, at maging biglaan pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Dapat din siyang matuto na maging consistent, para ang kanyang mga pangako ay natutupad niya nang tuluy-tuloy. Kailangan niya ng magpapaalala ng kanyang mga ipinangako.

Kailangan niyang matutunan na maging maayos at planuhin ang maraming mga bagay, para hindi magulo ang kalalabasan ng mga ginagawa niya. Kailangan din niyang kontrolin ang kanyang sarili, upang hindi siya mahulog sa kasalanan.

Marapat din na gamitin niya ang pagiging  palakaibigan para makapagdala ng kaluluwa kay Kristo, hindi sa impyerno. Dapat niya ring maintindihan na ang pagsunod sa uso ay hindi kinakailangan para maging masaya sa buhay, kundi pagsunod sa Dios.

JESUS AS THE PERFECT ACTIVE

Kung nais mong makakita ng isang perpektong active, kilalanin mo si Jesus. May sigla Siya upang makapunta ng maraming lugar para magturo at magpagaling. Dahil sa Kanyang impluwensya ay maraming sumusunod saan man Siya magpunta, kahit mga “makasalanan” na nadadala Niya sa pagbabago. Mabilis Siyang magdesisyon pagdating sa utos ng Dios. Marunong Siyang makipagkapwa, at dahil dito, kahit mga bata ay lumalapit sa Kanya. May mga pagkakataon na mabilis Siyang magalit, ngunit hindi ito nananatili at napapalitan ng concern at sidhi sa kapwa. Kung mayroon mang isang Active na maaari mong tularan, si Jesus na iyon. bdj

Personality Types, ©Mary E. Herman

 

Ways to Encourage

Kung mas mahalagang magpalakas ng loob kaysa pumuri, then dapat ay gawin nating habit ang pag-encourage sa ating kapwa. Ngunit paano?

  • By words. Ang mga salita ay may malaking epekto sa tao, at ang salita na nakapagpapalakas ng loob ang higit na kapaki-pakinabang. Try mo ang ganitong salita: “Huwag kang mag-alala,” “Kaya mo yan sa tulong ng Dios,” “Nandito lang ako ah,” “Gusto mong ipag-pray kita?” Kahit nga ang kantahan siya ay okay rin. Tip: Huwag kang magsasabi ng “Naiintindihan kita,” dahil ang problema ng isang tao ay unique sa kanya; at ang “Huwag ka nang malungkot,” dahil mas mabuti para sa kanya na ilabas ang totoong damdamin. Hindi rin minsan nakakabuti ang magbigay ng payo sa ganitong sitwasyon.
  • By gestures. Mayroong mga tao na hindi kailangan magsalita, ngunit nakakapag-encourage. Mga paraan: tapik o haplos sa balikat, pagngiti, pagyakap o paghawak sa kamay (sa kapwa gender).

 

  • By silence. May mga pagkakataon na kailangan mo na lamang tumahimik o walang gawin, ang importante ay nasa tabi mo siya habang siya’y nagkikwento, umiiyak, atbp. That’s why ang Dios ay magaling na Encourager—nakakaalis ng bigat ang katahimikan Niya habang ibinabahagi natin sa Kanya ang lahat sa panalangin.
  • By giving him something. Nakaka-encourage din sa isang tao na bigyan mo siya ng isang bagay, tulad ng panyo kung umiiyak siya. Minsan nga kahit simpleng tinupak lang o chocolate bar o kahit candy ay nakakapagpalakas ng loob. It makes an impression na mahalaga siya sa’yo.
  • By appreciating what he does. Sabihin mo ang kagandahan ng kanyang mga ginagawa.

 

Marami pang paraan para makapagpalakas ng loob. Pero, ang tanong, gagawin mo ba ang mga iyon? Be an encourager today, dahil hindi mo alam, baka dahil sa isang encouragement na binigay mo magkaroon ng malaking pagbabago.

Encouragement

Sa ngayon ay pabata na nang pabata ang mga artista. May isa akong artistang kilala na mukhang mas matured ang hitsura sa akin ngunit dalawang araw pa pala ang tanda ko sa kanya. Ito naman talaga ang target pa noon ng movie industry; ang kumuha nang kumuha sa kanilang industriya ng mga mas batang itsura upang mas maengganyo ang publiko na tangkilikin ang kanilang mga produkto. Sa kabilang banda, ang mga “batang” ito ay nagpapaakit naman sa alok ng industriya dahilan sa dalawang bagay—pera, at higit pa rito, kasikatan, o fame.

Sa ganito o ganoong paraan ang bawat isa sa atin ay may kagustuhan na makilala kahit papaano. Bagaman hindi sa punto na sasali tayo sa mga contest, mayroon tayong naiisip na paraan para makilala saan mang dako tayo naroroon. Mayroong gumagamit ng pagiging maloko, babaero, o daldalero upang maging kilala sa eskwela. Mayroon na ginagamit ang pagsisikap o pagsisipag sa trabaho upang sa gayon ay ma-promote, na magre-resulta sa pagiging mas kilala sa isang kompanya. Kahit ang mga tao sa iglesya ay hindi ligtas sa pagkakaroon ng ganitong hangarin. Mayroon akong mga kilala na kaya gustong mag-song lead, umawit, mangaral, at magturo sa Sunday School ay para makilala nang mas marami, at sa gayon, ay makatanggap ng papuri. Nakatanggap na rin ako ng papuri mula sa ibang tao, ngunit ang ngiti dulot ng papuri na iyon ay may kasama ring pakiramdam na parang ayaw tanggapin ang papuring iyon. Kadalasan pang mag-resulta ang papuri sa yabang kung hindi mababantayan.

Ngunit ang i-encourage—sa tingin ko ay higit pa ito kaysa papuri. Ang pagpapalakas ng loob ay karaniwang dumarating sa panahong mababa ang iyong ispiritu, walang sigla, o takot ka na gawin ang isang bagay dahil tingin mo ay hindi mo ito kaya o baka may masamang mangyari. At sa aking palagay, higit itong nakakatulong kaysa daan-daang papuri. Ang papuri ay parang nagsasabi na kaya mong gawin ang lahat ng bagay nang ikaw lang, ngunit ang pagpapalakas ng loob ay nagsasabi na magagawa mong gawin iyan—magtiwala ka lang. Hindi yabang kundi lakas at tibay ng loob ang idinudulot ng encouragement. So, sino nang na-encourage mo ngayon?

Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

by Charles R. Swindoll

Nakakamangha na ang mga isyung binigyang-pansin ni Kristo sa Kanyang pangangaral noong unang dantaon ay may kaugnayan pa rin sa ngayon tulad noong una Niyang sinabi ito. Pagpatay (Matthew 5:21-22) at kaguluhan (vv. 23-26). Paghihiwalay (vv. 27-32) at mga kasinungalingan (vv. 33-37). Ngayon ay pag-usapan natin ang huli.

Patungkol sa mga pangangako, binibigyang-pansin naman ni Jesus ang katapatan sa mga sinasabi.

Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne: Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

Matthew 5:33-37

Inaamin ko, nabasa ko na yan ng isang dosenang beses bago ko maintindihan, kaya huwag kang mawalan ng loob kung sa unang tingin mo ay parang naguguluhan ka.

Huwag natin itong gawing komplikado. Kitang-kita naman, ang paksa ay mga taong nagsasabi ng katotohanan. Ang mga sumpa ay may kinalaman sa paggawa ng pangako sa layuning makapagdadagdag ito ng katotohanan sa isang bagay na sinabi. Kapag ako ay nanghiram ng libro at sinabi ko sa iyo, “Ibabalik ko ito; pangako,” ’yon ay isang pangako. Kung gagamitin ang biblikal na termino, ito ay isang sumpa. May mga halimbawa pa akong naiisip. Kapag ang isang presidente ay kakahalal pa lamang, inilalagay niya ang kanyang kamay sa isang Biblia at gumagawa ng pangako na itataas ang Konstitusyon ng bansang iyon. Tinatawag pa nga natin yung “taking the oath of office” (panunumpa). Ang mga indibidwal na inordinahan sa ministeryo ay gumagawa ng pangako na may kinalaman sa pagiging matapat sa paglilingkod habang kanilang itinatalaga ang kanilang mga sarili sa isang buhay na dalisay at may debosyon kay Jesu-Kristo at Kanyang Salita. Kapag ikaw ay pumupunta sa korte upang maging testigo, ikaw ay nanunumpa na, “nasasabihin ang katotohanan, ang lahat ng katotohanan, at pawang katotohanan lamang, kaya tulungan mo ako Diyos.” Gumagawa ka ng isang sumpa. Hindi ito nagpapanatili sa’yo mula sa iyong kasalanan, ngunit ginagawa ka nitong responsible kung ikaw ay talagang nagkasala, sapagka’t nangako ka na sasabihin mo ang katotohanan.

Kapag sinasabi ni Jesus na, “Huwag ka nang gumawa ng sumpa,” sinasabi ba Niyang hindi na nga dapat mangako? Sinasabi ba Niya sa ating presidente na huwag nang ipatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng Biblia at mangako na kanyang itataas ang Kontitusyon? Sa tingin ko’y hindi. Ang sinasabi ni Jesus ay may kinalaman sa mga pangako na idinadagdag sa isang pangungusap, iniisip na ang karagdagang mga pangako ay magiging mapagkakatiwalaan ang pangungusap na iyon. Hindi. Ang punto ng sinabi ni Jesus ay, dapat ang mismong sinabi ay tumayo sa sarili nito. Kung pwede namang isang salita lang, bakit ka pa magsasayang ng iyong hininga sa marami pang salita? Simplehan mo lamang. Sabihin mo kung oo o hindi. Ang dami ng salita ay hindi nagpapatunay na totoo nga ang sinasabi.

Sinasabi mo, “Wala namang problema dun, ah. Pambihira, kaya namang gawin iyan ng kahit sino eh.” Okay, hayaan niyo akong magtanong tungkol dito. Sabihin nating nangako ka na maghuhulog ka para sa isang utang kada buwan. Ginagawa mo ba iyon? Binabayaran mo ba ito nang on-time? O kaya ay sabihin nating nanghiram ka ng isang kasangkapan mula sa iyong kapit-bahay at sinabi mong ibabalik mo iyong pagkatapos mong gamitin. Ginawa mo ba? Nangako ka na magiging tapat ka sa iyong asawa. Tapat ka nga ba? Sa isang seryosong sandali ng pagka-convict mo ikaw ay nangako sa Panginoon na ikaw ay titindig para sa Kanya. Ginagawa mo ba iyon? Hindi na kailangan na magdagdag pa ng maraming salita o matutunog na mga pangungusap na naninigurado; gawin mo na lang.

May ibang taong nag-iisip na sa pamamagitan ng pagdadagdag ng salita mas magiging kapani-paniwala ang mga sinasabi mo. Hindi ganun. Ang kailangan lamang ay, “Magkita tayo bukas dito nang alas-dos ng hapon,” hindi “Pupunta ako dito, sinisigurado ko sa’yo, nang alas-dos nang hapon. Sinusumpa ko sa’yo, gagawin ko. Sa ngalan ng langit, mapagtitiwalaan mo ang salita ko.” Hindi iyon nakapagdadagdag ng katotohanan sa iyong sinasabi. Kailangan ko lamang na siguraduhin sa sarili ko na nandoon ako sa kung nasaan ako dapat nang alas-dos ng hapon. Ang oo ay dapat na oo. Ang hindi ay dapat na hindi. Simplehan mo lamang.

Minsan ang isang simpleng pangungusap ng katotohanan ay maaaring maging isang malakas na motibasyon para sa mga taong nasa paligid mo. Nagsabi ang Koreanong ebanghelistang si Billy Kim ng isang magandang kwento na inilalarawan ang aking punto.

Pagkatapos ng digmaan ay dumagsa ang mga komunista sa South Korea mula sa North. Isa sa mga una nilang ginawa ay ang pagsama-samahin ang isang grupo ng mga Kristiano sa kanilang church building, kung saan pinwersa nila ang mga pinuno na ikaila ang kanilang Panginoon. Sinamahan pa nila ang kanilang pamemwersa ng mga pahirap at panakot sa mga buhay ng mga preso nila. Isa-isa ang mga pinuno ay sumuko. Nung ang mga nagpahirap ay iniabot ang mga Bible sa mga ito at inutusan na duruan ito, ginawa nung mga pinuno. Hanggang sa dumating sa isang maliit na babae.

Walang takot siyang tumingin nang matalim sa kanyang mga tagapagpahirap at nagsabi, “Maaari niyo akong martilyuhin nang martilyuhin. Maaari niyo akong paluin hanggang mamatay ako, ngunit hindi ko ikakaila ang aking Panginoon!” Pagkatapos ay nagsimula siyang umawit, pagkatapos lumingon sa mga pinuno na bumagsak at nagsabi, “Maawa nawa ang Diyos sa inyong mga kaluluwa.” Ano ang naging resulta? Ang mga tao kasama sa iglesiya ay sinamahan siya sa pag-awit. Iniba niya ang direksyon papuntang pagtanggi sa Panginoon na sinimulan ng mga pinuno. Ano ang ginawa ng mga komunista? Kanilang pinatay ang mga pinuno na ikinaila si Kristo at pinalaya ang babae na malinaw na ipinakita ang kanyang katapangan.1

Ang payo ng Panginoon ay malinaw: hayaan ang iyong oo ay maging oo; at hayaan ang iyong hindi ay maging hindi. Sa ibang mga salita, makilala bilang isang tao na may integridad ang mga sinasabi. May mga naghihintay na espesyal at minsan ay nakagugulat na resulta para sa kanila na tumatangging magdagdag pa ng mga salita sa kanilang sinabi. Pinaparangalan ng Diyos ang payak na katapatan.

Sa kanyang gawa, The Christian Century, ay sumusulat si Lloyd Steffen ng isang panahon pabalik sa ika-labinwalong dantaon nang si Haring Frederick II ng Prussia ay bumisita ng isang preso sa Berlin. May isang nakakulong tapos isa pa na sinubukang kumbinsihin ang hari na siya ay inosente. Sinabi ng mga ito na sila ay naparusahan nang hindi karapat-dapat para sa mga krimen na hindi naman nila ginawa—lahat sila, iyon ay, bukod sa isang lalaki na nakaupo nang tahimik sa isang sulok habang ang iba ay ikinuwento ang kanilang mga mahahaba at komplikadong mga istorya.

Nakikita ang lalaki na nakaupo roon, walang pakielam sa komosyon, ang hari ay tinanong ang hari kung bakit ito nakakulong. “Armed robbery ho, Mahal na Hari.”

Nagtanong ang hari, “Totoo ba ang akusasyon sa’yo?”

“Oho,” sinabi nito nang hindi sinusubukang pasubalian ang maling nagawa.

Doon nagbigay ng utos si Haring Frederick sa bantay: “Palayain ang makasalanang taong ito. Ayokong dumihan niya ang pag-iisip ng lahat ng mga inosenteng tao rito.”2

 

Ang bahaging ito ng pangangaral ni Jesus ay hindi mahirap na intindihin. Nagsasalita Siya sa mga salitang naiintindihan ng kahit sino, bagaman totoo ring hindi lahat ay nakikita ang Kanyang mga sinasabi na madaling tanggapin. Nagsasalita Siya tungkol sa katapatan sa mga sinasabi. Ating ibuod ang kanyang katuruan sa pamamagitan ng suwestiyong ito.

Sabihin ang nais mong iparating at gawin ang sinabi mo. Ganun lang kasimple. Wala nang mumbo-jumbo, wala nang mahaba, makukulay, at tunog-relihiyong mga salita ang kinakailangan. Basta sabihin mo lang ang totoo.

1Billy Kim, sinipi sa Stuart Briscoe, Now for Something Totally Different (Waco, Tex.: Word Books, 1978), 100-101.

2Lloyd H. Steffen, “On Honesty and Self-Deception: ‘You are the Man,’” The Christian Century, 29 April 1987.

Ang artikulong ito ay sinipi mula kay Charles R. Swindoll, Simple Faith (Dallas, Tex.: Word Publishing, 1991; Nashville, Tenn.: W Publishing Group, 2003), 89-92.

Keeping Promises

by Elijah Abanto

Hindi ako eksperto sa pagtupad ng mga pangako. Lalo na yung mismong sa akin nanggaling na pangako. Tulad nito lamang mga nakaraang araw ay nangako ako sa mga prospect ko na bibisitahin ko sila, which I think ay inaasahan nila. Pero nitong mga nakaraang araw ay hindi ko nagawa ang karamihan sa mga iyon. Nangako ako sa isang bata sa church na bibisitahin ko sila para ipaalam kung kailan sila pwedeng sumama sa visitation. Nangako din ako sa isang bata sa Good News groups na tinuturuan ko noong Sabado na babalik ako sa hapon, ngunit ko rin nagawa.

Hindi ko rin matupad ang mga pangako ko sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko tatapusin ko na ang mga papers sa araw na iyon, gagawin ko na yung curriculum ng DVBS sa araw na ito, pero… hindi ko rin nagawa noong araw na iyon. Dapat kong gawin ang mga ito mangako man ako o hindi, pero nakaka-frustrate lang na hindi ko magawa. Ang pangako ko sa Diyos na tungkol sa aking buhay ay hindi ko matupad nang tuluy-tuloy.

“Promises are made to be broken,” sabi nga nila, ngunit, ang pangungusap na iyon ay nangyayari hindi dahil ayaw nating tuparin ang ating sinabi, ngunit dahil sa ating katamaran o kawalan ng commitment.

 

But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

(Matthew 5:37, KJV)

 

Isa ito sa mga prinsipyong dapat ko pang matutunan at isagawa nang tuluy-tuloy. Kung oo, oo; kung hindi, hindi; dahil masama na kapag higit pa rito.

 

The Fiery Tongue

by Marla Lewis

BAKIT KO BA SINABI IYON? ay isang tanong na karamihan sa atin ay naitatanong sa sarili sa napakaraming okasyon. Ngunit, patuloy tayo sa pagsasalita at pagsasalita, nagsasalita bago tayo mag-isip, ibinoboses ang ating mga galit na opinyon, at pinupuna ang lahat ng bagay at bawat taong nakikita natin. Inilalarawan ni Santiago ang dila bilang isang pwersa ng pagwawasak, na sinasabi, “Kahit na ang dila ay isa lamang na maliit na bahagi, ngunit ito’y nagyayabang ng mga dakilang bagay. Masdan kung gaano kalaking bagay ang nagagawa ng isang maliit na apoy!” (Santiago 3:5)

Bakit kaya napakahirap na kontrolin ang ating mga O.A. na mga bibig? Tayo ba ay desperado para sa pagkilala at pagtanggap, o talaga lang nasisiyahan tayong ilabas ang ating mga aalalahanin? Maging anuman ang kaso, ang ating laman ay mukha talagang hindi kayang pigilin ang sasabihin. Ang Salita ng Diyos, sa kabilang dako, ay ipinapakita ang kahalagahan ng pagbabantay sa ating pananalita.

Itinuturo ng 2 Timoteo ng 2:16, “Ngunit umiwas sa mga makamundo at walang kabuluhang mga usapan, sapagka’t magdadala lamang ito sa lalong hindi pagiging makadiyos.” Kung kailangan natin ng higit na malakas na suporta para sa pagbabantay sa ating mga salita, makikita ito sa 1 Pedro 3:10: “Sapagka’t siya na nais mahalin ang buhay, at makakita ng mga mabubuting araw, hayaan siyang ilayo ang kanyang bibig mula sa masama, at ang kanyang mga labi na hindi magsalita ng pandaraya.”

Gaano man kahirap nating subukan, ang bawat isa sa atin ay nakikipagbaka sa pagko-kontrol sa ating pananalita bawat oras. Subalit, kapag may tamang pagpupunyagi at gabay mula sa Banal na Ispiritu, magagawa nating mapagtagumpayan ang ilan sa mga pangkaraniwan nang “sakit” ng dila na nakatala rito. Habang iyong binabasa ang listahan, mapanalangin mong itanong sa iyong sarili, Mayroon ba akong problema sa:

 

Pagrereklamo?

Kung gayon, basahin at kabisaduhin, “Gawin lahat ng mga bagay nang walang pagbubulungan at pakikipagtalo: nang kayo ay maging walang-kapintasan at hindi mapanakit, mga anak ng Diyos, …, sa gitna ng balukot at taliwas na bayan, kung saan sa kalagitnaan nito kayo ay nagniningning bilang mga liwanag sa sanlibutan” (Filipos 2:14-15). Sa mas simpleng mga salita, ang talatang ito ay tinuturuan tayong gawin ang mga trabaho ng araw nang walang pagrereklamo.

Ano ang dapat nating maging motibasyon para magawa ito? Malinaw na sinasabi ng Kasulatan na tayo ay nabubuhay sa bulok na mundo, ngunit may oportunidad upang “magningning bilang mga liwanag” sa gitna ng lumulukob na kadiliman. Kapag ang ating mga pagrereklamo ay naalis sa ating pananalita, hindi tayo matatagpuang nagkasala ng pagdagdag sa pagiging negatibo ng ating paligid. Sa susunod na pagkakataong natutukso kang mag-reklamo, kumuha ng sandali upang pagbulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos. Pag-isipan ang tungkol sa kung anong binigay Niya sa iyo at kung ano na ang nagawa Niya para sa iyo.

 

Pagsisinungaling?

Ang mga wala bang katotohanan ay nakakarating sa ating mga pakikipag-usap? Alalahanin na ang “nagsisinungaling na mga labi ay isang karumal-dumal na bagay sa PANGINOON, ngunit sila na nakikipagkapwa nang matapat ay Kanyang kasiyahan” (Kawikaan 12:22). Walang paraan para ibahin ang ibig-sabihin ng talatang ito. Napopoot ang Diyos sa pagsisinungaling dahil Siya’y tumatayo para sa katotohanan—Siya ay Katotohanan.

Ganunpaman, patuloy na nagiging sumpa ang pagsisinungaling sa sangkatauhan. Ayon kay Dr. Michael Lewis, karamihan sa mga tao ay nagsisinungaling nang hindi bababa sa 25 beses sa isang araw (abcNEWS.com, July 25, 2002). Ang hindi pagiging matapat ay nahahati sa tatlong malalawak na kategorya: upang gawing maganda ang pakiramdam ng ibang tao,  upang gawing maganda ang pakiramdam natin, at para protektahan ang ating mga sarili. Bagaman maraming mga tao ang itinatama ang pagsisinungaling bilang “isa lamang na eksarehasyon” ng katotohanan, nananatili ang katotohanan na ito ay hindi kalinya ng mga pamantayan ng Diyos para sa ating ugali.

May isang pag-aaral na naghayag na ang mga pagsisinungaling ay karaniwang nag-uugat sa takot. Kung ikaw ay nakikipagbaka sa pagsasabi ng buong katotohanan sa takot na ikaw ay tanggihan, dalhin ang isyung ito sa harap ng Panginoon ngayon. Ang Kasulatan ay naninigurado sa atin na ang perpektong pag-ibig ng Diyos ay nagtataboy ng takot. (1 Juan 4:18) Hilingin sa iyong makalangit na Ama na ipakita sa iyo na, dahil ang Kanyang katotohanan ay nananahan sa iyong puso, hindi mo kailangang magsinungaling.

 

Galit o Pagpuna?

Nangunguna ba ang galit at pagpuna sa iyong pakikipag-usap sa iba? Kung ganon, dibdibin ang katotohanan ng Kawikaan 15:1: “Ang isang magalang na pagsagot ay nag-aalis ng poot, ngunit ang matitinding salita ay nagsisimula ng galit.” Kaya kadalasan, tayo ay natutulak na magalit at maging mapalakas ang ating loob na pumuna ng mga nakapaligid sa atin sa trabaho at sa tahanan.

Alam natin na ang mga kaugalian na ito ay laban sa bunga ng Banal na Ispirito ng Diyos, ngunit nagpapatuloy pa rin tayong magbigay ng mga palusot. “Magagalitin lamang akong tao,” sinasabi natin. “Masyado lamang akong perfectionist. Wala naman kasing gumagawa ng mga bagay sa paraan na dapat silang gawin.” Bagaman ang mga pangungusap na ito ay nagiging normal na sa ating mundo, bilang mga Kristiano, tayo ay tinatawag sa mas mataas na pamantayan. Ang magagalitin at mapagpunang mga pag-iisip ay nararapat na madala sa ilalim ng awtoridad ni Jesu-Kristo bago sila masabi.

 

Pagmumura o Paggamit ng Pangalan ng Diyos sa Walang Kabuluhan?

Kung ang mga pangyayari sa buhay ay nagiging dahilan para tayo’y magbulalas ng mga mura at gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, makinig sa mga utos ng Diyos. “Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang sinabi ng tao nang walang ingat, sila ay magbibigay-sulit para rito sa araw ng pag hatol” (Mateo 12:36) at “Hindi kayo susumpa nang walang katotohanan sa Aking pangalan, na sumasalansang sa ngalan ng iyong Diyos; ako ang PANGINOON” (Leviticus 19:12).

Sa kasamaang-palad, maraming mga Kristiano ang maluwag na binabalewala ang mga mahahalagang utos na ito mula sa Diyos. Kanilang sinasabi na si Jesus ay Panginoon ng kanilang mga buhay, at pagkatapos ay biglang gagamitin ang mahalaga Niyang Pangalan kakabit ng mga malolokong salita.

Nagbigay ang isang marunong na lola sa kanyang apo ng isang reality check, na may kaugaliang isigaw ang pangalan ni Jesus kapag ito’y galit. Sinabi niya rito, “Anak, kapag tinatawag mo si Jesus, sumasagot Siya. Mabuti pang maghanda kang sabihin sa Kanya kung bakit ka nagagalit.”

 

Kung kailangan mo ng karagdagang motibasyon para makontrol mo ang iyong dila, makikita ito sa Santiago 1:26. “Kung may nag-iisip na siya ay relihiyoso, at hindi naman kinokontrol ang kanyang dila ngunit nililinlang ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan.” Malinaw na, ang isyung ito ay mahalaga sa Panginoon. Iyo bang isasama ang Kanyang tulong habang ginagawa mong prayoridad sa iyong buhay ang pagkokontrol sa iyong dila? bdj

 

Ang artikulong ito ay isang salin ni Bro. Elijah Abanto ng Ingles na artikulong “The Fiery Tongue: How Controlling Your Speech Can Change Your Life,” mula sa In Touch®, January 2003, pp. 16-17.

Ano Ba Talaga’ng GUSTO ng mga Babae?

Ano Ba ang Ibig-Sabihin ng “Security” para sa Iyong Asawa?

by Jeff Feldhahn

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah E. Abanto

“Kaya ano sa tingin mo ang ibig-sabihin kapag sinasabi ng babae na gusto niya ng security?” tanong ko sa isang kaibigan.

“Hindi ako pwedeng tumigil ‘tumakbo,’” sabi niya. “Kailangan kong gawin ang kahit anong kailangan para masiguradong hindi niya nararamdaman na insecure siya pagdating sa pera. Kung ang ibig-sabihin noon ay dapat akong magtrabaho ng mahabang mga oras o manatili sa isang trabaho kahit hindi ko gusto, edi ganun.”

Pakiramdam ng kaibigan ko ay nasa patibong siya, dahil ang alam niya ay gusto ng asawa niya na magpatnubay siya nang maayos na buhay rito at sa mga bata, pero gusto rin nito na nasa bahay na siya pagdating ng hapunan. Imposibleng pinansyal na pag-aasam sa bahagi ng babae? Siguro, ngunit malamang hindi. Maaari na ang mga lalaki ay nababagabag ng kung ano ang iniisip nilang inaasahan sa kanila ng mga babae, na kung tutuusin ay wala naman talaga silang ganoong mga inaasahan. Iyon ang natagpuan namin sa pagpapanayam sa mahigit 1,000 mga babaeng asawa para sa aming research. Oo, nais nila ng security, ngunit ibang-iba ang ibig-sabihin nila kumpara sa kung ano’ng iniisip ng mga lalaki.

Sa isang babae, ang seguridad na pinakamahalaga ay ang emotional security: yung pakiramdam ay konektado at malapit sa’yo—na nandiyan ka para sa kanya, kahit ano’ng mangyari. Oo, ang magpatnubay-pinansyal ay importante, ngunit para sa mas maraming babae, wala iyon sa pinakatuktok ng kanilang listahan. Sa totoo nga lang, tulad ng sinabi nung isang babae, “Wala nga yun sa listahan eh!”

Maniwala ka man o sa hindi, sa isang pambansang pagsusuri sinimulan namin ng aking asawang si Shaunti, pito sa sampung babaeng kasal na babae ang nagsabi na mas pipiliin nila ang pinansyal na kahirapan kaysa paglalayo sa relasyon. Ang katotohanang ito ay kitang-kita sa pinakamaraming babae—ngunit karamihin din sa mga lalaki ang hindi makapaniwala rito! At tulad, ang mga babae ay hindi rin makapaniwala na iniisip natin na iniisip nila na ang pinansyal na seguridad ang mas magiging mahalaga. Sabi nga ng isang babae, “Kaya ang ibig-sabihin kayong mga lalaki ay nag-iisip na kami ay mga materialistic—talagang-talagang materialistic—at na mas pipiliin namin ang mga bagay-bagay kaysa sa kasiyahan niyo?!”

Uh … oo. Sa tingin ko ’yon ang aming sinasabi. Ngunit tila, mali kami. Ayon sa aming datos, hindi lang mas nag-aaala ang iyong asawa sa’yo higit sa kung ano pa man ang iyong maibibigay; mas gugustuhin pa niyang magsakripisyo financially para magkaroon ng mas maraming oras kasama ka at mas maraming kasiyahan para sa’yo.

Ang katotohanan na ito ay napakahirap tanggapin para sa mga lalaki ay mukhang mas may-kaugnayan pa sa pagkakagawa sa lalaki, hindi sa babae. Ang pagsusuri na ginawa ni Shaunti sa kanyang unang aklat ay nagpakita na 75% ng mga lalaki ay “palagi” na nababalisa sa kanilang pasan para makapag-provide—at karamihan sa lalaking asawa ay hindi ito magawang ibahin. Kadalasan ang ating trabaho ang naglalarawan kung sino tayo; ang ating pansariling-kahalagahan ay nakabalot dito. Bukod pa rito, iniisip agad natin na ang ating mga asawa ay alam na ang lahat ng mga mahabang oras ng trabahong iyon ay isang importanteng paraan para ipakita sa kanilang mahal natin sila.

Ang problema, sa nakita ko, ay hindi nila ito alam. Sa totoo nga lang, ang gusto ng asawa mo sa’yo ay ang iyong oras at atensyon, kaya kapag mas marami kang binibigay para sa iyong trabaho, mas nagmumukha tuloy na mas prayoridad mo ang iyong trabaho. Para sa kanya, nangangahulugan ito na hindi siya ang iyong prayoridad. Ang ganitong klase mong pagpili ay iiwanan siyang iniisip na malayo ka sa kanya at hindi mo siya mahal.

Atin ngang bigyang ibig-sabihin ang “emotional security”—

  1. “Secure” siya kapag malapit kayo sa isa’t isa. Ang paggawa ng pagiging malapit ninyo sa isa’t isa ay mas mahalaga kaysa anupaman—sa isang babae, halos ito’y katumbas na salita para sa emotional security. Higit pa ito sa pisikal na pagiging malapit; kasama rito ang iba pang aspeto, kabilang ang mga maliliit na bagay na bahagi ng buhay ng isang nagmamahalan at matalik na magkaibigan. Ang pagmamahal ay maaaring maipakita maging sa mga maliliit na pagkilos na hindi kadalasang naiisip ng mga lalaki, tulad ng pag-abot sa kanyang kamay o pag-iiwan ng isang nagmamalasakit na mensahe. Minsan na madiskubre ko kung kung gaano ito kahalaga—well, napakadali nitong gawin!
  2. “Secure” siya kapag ginagawa mong prayoridad ang oras na makasama siya. Maaari mong makita ang iyong trabaho bilang iyong ginagawa para ipakitang may malasakit ka sa iyong pamilya; subalit, mas magiging “secure” ang iyong asawa kung nakikita niyang mas mahalaga siya at iyong mga anak kaysa trabaho mo, na pagkatapos ng Diyos, siya ang iyong pangunahing tuon. Tulad nga ng pagkakasabi nung isang babae, “Kung alam kong nariyan siya para sa akin, kaya kong harapin ang mga pagsubok financially.” Narito ang isang pinasimpleng buod ng kung ano ang kadalasang ibig-sabihin ng “pagiging prayoridad” sa isang babae: sa labas ng mga tradisyunal na oras ng trabaho, iyon ay kung gaano karaming oras at atensyon ang naiibibigay mo sa kanya kumpara sa anupamang bagay. Hindi naman inaasahan ng asawang babae ang kanyang asawa na palipasin ang bawat oras na wala itong trabaho kasama siya. Ngunit ang maramdaman na siya’y “secure,” hindi niya maiisip na pinipili nito ang iba pang prayoridad kaysa kanya.
  3. “Secure” siya kapag pinapakita mo ang iyong commitment. Kailangang maniwala ang iyong asawa na walang anuman ang maglalayo sa’yo sa kanya—at na gagawin mo ang iyong makakaya para protektahan ang iyong relasyon. Halimbawa, kapag hindi kayo magkasundo, walang higit na nagsisigurado sa kanya kaysa marinig, “Nagagalit ako tungkol dito at kailangan ko ng panahon ngayon, pero gusto kong malaman mong okay pa rin tayo.”
  4. “Secure” siya kapag aktibo ka sa tahanan at sa pagmamagulang. Nais makita ng mga babae ang kanilang mga asawa na maging aktibong kalahok sa buhay-pamilya, kahit na ang magiging ibig-sabihin nito ay ang pagsasaayos ng ibang prayoridad. Mayroon kaming na-interview na mga babae na iniisip na noong simula partner nila ang kanilang asawa ngunit nitong huli ay naging mga tagapagbigay ng lamang ng pangangailangan.
  5. “Secure” siya kapag sinisikap mo talagang gumawa ng paraan para magbigay ng pangangailangan. Ang iyong pagpupunyagi na makapagpatnubay sa iyong pamilya ay nakakadagdag rin sa kanyang emotional security—kahit na ang mga resulta ay hindi nagdadala ng dami ng pera na iniisip mong gusto niya. Kung tayo ay nagbibigay-tuon sa resulta, mas nagbibigay naman sila ng tuon sa ginawa.

 

Ang Bottom Line

Ang buong isyung ito ay dumidiretso sa isang tanong: Binibigay mo ba ang uri ng security na talagang kinakailangan at ninanais ng iyong asawa? Sinabi ng isang kaibigan: “Mas nag-fo-focus ang mga lalaki sa kita at pag-aari dahil mas madaling magsukat ng tagumpay sa bilang. Ang ‘mapagmahal na atensyon’ ay mas mahirap sa atin na ibigay.”

Alam naman nating lahat na pagdating ng ating pagtanda, ang ating pinakamagandang mga alaala ay hindi ang mga “cool” na bagay na nabili natin o laki ng ating bahay. Mas simple at mas payak ang mga ito—ang buhay na na ating naibahagi. At yon ang isang bahay na pwedeng sabihing “security” para sa aming dalawa.

 

Si Shaunti Feldhahn ay tumulong sa pagsulat ng artikulong ito.

Ang article na ito ay ang Tagalog na bersyon ng “What Women Want,” In Touch® Magazine, June 2006, pp. 22-24.

Si Jeff Feldhahn, kasama ang kanyang asawa na si Shaunti Feldhahn, ang awtor ng isa pang popular na aklat na For Men Only: A Straightforward Guide to the Inner Lives of Women (Multnomah). http://www.shaunti.com.

Sa tulong ng Diyos, ay mai-incorporate ni Elijah Abanto ang kanyang natutunan sa article na ito sa kanyang future marriage.

 

Hindi Sapat ang Pag-ibig Mo

Kung Bakit ang Respeto ay Mas Mahalaga sa Isang Lalaki Kaysa Pag-ibig

ni Shaunti Feldhahn

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah E. Abanto

“Pumili kayo sa dalawang bagay na ‘to,” sabi ng isang tagapagsalita. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong silid na binubuo ng mga single na lalaki sa isang banda, at mga single na babae sa kabilang banda. “Ano’ng mas gugustuhin niyo, maramdaman na mag-isa ka lang at hindi minamahal, o maramdaman na ikaw ay masahol at hindi nirerespeto?”

Anong klaseng pamimili iyon? naisip ko dati. Sino’ng pipili na maramdamang hindi siya mahal?

“O sige, mga kalalakihan,” sabi ng tagapagsalita sa mga lalaki sa silid. “Sino ang mas gusto na maramdaman na hindi siya mahal?”

Napakarami ng nagtaas ng kamay. Hindi mapigilang mapasinghap ng mga kababaihan sa nasaksihan. Isang katotohanan ang naipakitang hindi napansin ng mga babae: Mas gugustuhin pa ng mga lalaki na makaramdam ng respeto kaysa ating pag-ibig.

Simula noon ay sinimulan ko ang misyon para maunawaan kung paano ba talaga mag-isip at makaramdam. Nag-interview ako ng higit sa 1,000  na mga lalaki: mga malalapit na kaibigan, mga estranghero sa grocery store, mga may-asawang lalaki sa church, at sa single na estudyanteng katabi ko sa eroplano. Nakipag-usap ako sa mga CEOs, abogado, pastor, mga magagaling sa gadget, negosyante, isang security guard, at yung mga lalaking nasa likod ng Starbucks counter. Pati propesyunal na mang-aawit ng opera at dating NFL player ay hindi ko pinalampas.

Marami akong natutunan mula sa mga lalaking ito, at sa totoo lang, ako’y namangha sa aking mga nakalap. Malamang ang pinakamahalagang rebelasyon ay ang katotohanan na ang mga asawang lalaki ay kailangan—as in kailangan—na i-respeto at patibayin ng kanilang mga asawa. Para sa isang lalaki, respeto, kaysa pag-ibig, ang siyang magiging daan para ang buhay-may-asawa ay maging isang kaigaya-gayang lugar ng pagsasama na itinakda ng Diyos.

 

Paano Yun Nangyari?

Kadalasan sa ating babae ay gusto na, higit sa lahat, ay maramdamang minamahal at pinapahalagahan, kaya naman ating pinapakita ito sa mga lalaki. Sa mga panayam, lagi kong naririnig ang mga may-asawang lalaki, “Hindi ako nagdadalawang-isip na mahal ako ng asawa ko.”

Ngunit magpapatuloy ang marami sa kanila, “Pero, nagda-dalawang-isip ako kung nire-respeto niya ako.” Ang problema, magkasintimbang lamang ang samang dulot sa kanila ng pakiramdam na walang respeto at ang samang dulot sa atin pag pakiramdam natin ay hindi tayo mahal. Tatlo sa apat ng mga lalaking aking in-interview ay nagsabi na mas makakaya pa nila na walang pagmamahal, kaysa walang pag-respeto.

Sinasabi kong “pakiramdam” dahil bagaman karamihan naman sa atin ay nire-respeto naman talaga ang lalaki ng ating mga buhay, mas madalas na wala sa isip tayong nagpapadala ng maling signal. Halimbawa, kapag siya’y gumagawa ng isang desisyon, awtomatiko natin itong kinikwestiyon, o binibigay natin ang lahat ng dahilan kung bakit maaaring mali siya. O pinapalabas natin sa mga anak natin na mas mainam ang ating naiisip. O kinikwento natin sa publiko ang isang “nakakatawang” kwento tungkol sa kawalan niya na kakayahan para ayusin yung gripo sa panlimang subok.

Kadalasan nating hindi nakikita ang implikasyon ng ganung ugali; iniisip natin na nagiging matulungin lamang tayo, o na mayroong tayong mas magandang solusyon. Ngunit para sa isang ordinaryong lalaki, ang mga ganitong aksyon ay masakit at nagsasabi ng isang bagay nang malakas at maliwanag: “Wala akong tiwala o respeto sa’yo.”

At ang malakas na mensaheng iyon ay hindi rin biblikal, tulad ng kultural na ideya natin na, habang ang pag-ibig ay walang kasamang kondisyon, ang respeto ay pinag-hihirapan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso 5:33:

 

“Gayunman, ang bawat isa sa inyo ay magmahal sa kaniyang asawang babae tulad sa kaniyang sarili. Ang asawang babae ay magpitagan sa kaniyang asawa.”

 

Marami sa atin ang nararapat na alisin ang mga taon ng mga palagay at kaugalian habang ating natututunan na suportahan ang ating mga lalaking asawa sa paraan na talagang kailangan nila.

Sa puntong ito, nag-iisip siguro ang mga babaeng may-asawa, Tungkol naman lahat ito sa kanya. Ano’ng makukuha ko sa usapang ‘to? Ang Diyos ang Siyang puno ng kabalintunaan (paradox), at tulad na ang walang kondisyong pag-ibig ni Jesus para sa atin ay nagiging daan para ating gustuhin na maging karapat-dapat para dito, ang ating desisyon na magpakita ng respeto (nang walang pasubali) sa ating asawang lalaki ay nagiging daan para gustuhin niya na paghirapan ito—at mahalin tayo. Ang lalaki na binibigyang-galang at pinapatibay ng kanyang asawa ay nagiging asawang lalaki na ginawa siya ng Diyos na maging, isang lalaking mas linang na paliguan ang kanyang asawa ng walang kondisyong pag-ibig na inaasam-asam nito.

 

The 30-Day Challenge

Sa susunod na tatlumpung araw, huwag magsalita ng kahit anong negatibo tungkol sa iyong asawa, sa kanya o sa kahit sino pa man; imbes, mag-isip at magsabi lamang ng mga bagay na iyon na karapat-dapat ng papuri.

Habang ang hamong ito ay hindi awtomatikong magsasaayos ng bawat ugali na hindi magalang, bubunutin nito ang maraming tahimik na mapanirang kasanayan at isyu ng puso na hindi pa natin napapagtanto noon. At habang ating nire-respeto ang ating mga asawa sa paraang kailangan nilang mai-respeto, mararanasin natin ang kaligayahan na makita silang maging mga lalaking makadiyos na iniibig din tayo bilang balik. BDJ

Ang artikulong ito ay ang isinalin na bersyon ng “Your Love is Not Enough” ni Shaunti Feldhahn, In Touch® Magazine, May 2005, pp. 14-15.

 

Si Shaunti Feldhahn ay awtor na mabentang aklat na For Women Only: What You Need to Know About the Inner Lives of Men (Multnomah) at walong iba pa.  Maaari mong bisitahin ang kanyang website: www.shaunti.com.

Si Bro. Elijah Abanto ay concerned na sa relasyon ng mag-asawa kahit bata pa lamang dahil gusto niya itong paghandaan. Isang paraan ang isinalin niyang article na ito, bukod pa sa iba.