Baptism: Why

PART TWO ANO ANG GINAGAWA NG BAUTISMO? Maraming mga tao ang naniniwala (at naturuan) na ang bautismo ay isang Sakramento—iyon ay, isang “daluyan ng biyaya ng Diyos,” o kung saan maaaring manggaling ang kaligtasan. Ngunit ayon sa Ephesians 2:8, ang daluyan ng nagliligtas na biyaya ng Diyos ay ang ating pananampalataya. HINDI tayo maililigtas ng … Continue reading Baptism: Why

Advertisements

The Goodness of Pain, Part 1

Isinulat sa tulong ng aklat na Where is God When It Hurts? ni Philip Yancey.  Inilathala ng Zondervan. Nito lamang mga nakaraang araw ay sumakit ang ulo ko. Parang may karayom na patuloy na tumutusok sa dalawang sintido ko. Pagkatapos ay sumakit din ang batok ko. At tulad ng paglalagay ng isang tandang padamdam sa … Continue reading The Goodness of Pain, Part 1

Sweeter than Chocolates

Isa sa mga paraan natin upang malasap ang tamis ng buhay—sa ibang mga salita, upang makalimutan ang kapaitan ng buhay—ay ang kumain ng matatamis, tulad ng chocolates. Mahirap mabuhay nang walang matamis, sabi nga nila. Ngunit marapat nating alalahanin na marami sa mga ‘matatamis’ ng buhay natin ay nangyayari dahil sa mga mapapait—masasakit ng ating … Continue reading Sweeter than Chocolates

Baptism: What and Who

Ang paksa ng “bautismo” ay walang dudang isa sa mga pinakanakalilito at kontrobersyal sa lahat ng mga katuruan ng Biblia. Maraming uri ng “iglesya” ang maraming uri ng “bautismo.” May ilang nagwiwisik, ilang nagbubuhos, ilang naglulubog. May ilang ginagawa ito sa mga sanggol, ilan sa mga matatanda—may ilan pa ngang nagba-bautismo para sa mga namatay … Continue reading Baptism: What and Who

Way Beyond Money

Kahit gaano pa kakinang ang salapi, gaanuman kalutong ang perang papel, hindi lahat ay kaya nitong makuha. “Money answereth all things,” sabi nga ng Ecclesiastes 10:20. Tama ito. Iyon nga lang ang mga bagay ang pwede lamang nitong sagutin. Karangyaan, kapangyarihan, kasikatan, edukasyon, pagkain, tirahan. Mga bagay. Lang. Ngunit mayroon Isang kayang sagutin ang lahat—hindi … Continue reading Way Beyond Money

JESUS CHRIST: His Gospel

ANG KAMATAYAN NG PANGINOONG JESU-KRISTO Malinaw na sinasabi ng Luke 19:10 at Matthew 1:21 na si Jesus ay dumating upang magligtas. Ginawa Niya ito, ayon sa Romans 5:8, sa pamamagitan ng pagkamatay Niya para sa mga makasalanan. Sinabi sa Isaiah 53:6 na ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Sa pamamagitan ng kamatayan … Continue reading JESUS CHRIST: His Gospel

Let’s Turn On the Lights!

Kung ikaw mismo ang nasa oras at lugar kung saan binalik ni Jesus ang paningin ng isang bulag, mamamangha ka rin nang labis sa himalang ito. Hindi kapani-paniwala, ngunit nangyari. May ganito pa ring uri ng mga pangyayari ngayon. Si Jesus pa rin ang gumagawa. Hindi pa rin kapani-paniwala. Ngunit nangyayari pa rin. Ngunit sa … Continue reading Let’s Turn On the Lights!

JESUS CHRIST: Perfectly God, Perfectly Human

Ito ay pag-aaral tungkol sa Isa na Siyang lahat at laman, ang sentro at kailangan ng Bibliang Kristiyanismo. Kung kukunin natin si Buddha mula sa Budhismo, kung ating kukunin si Mohammed mula sa Islam, kung kukunin natin si Smith mula sa Mormonismo—mayroon pa rin silang mga sistema ng paniniwala na kakapitan. Ngunit, kung kukunin natin … Continue reading JESUS CHRIST: Perfectly God, Perfectly Human

The Holy Spirit: A Word on Tongues Speaking

Paano naman ang tungkol sa “speaking in tongues” at “divine healers”? Ang Kilusang Charismatic (tulad ng J.I.L., Pentecostals, “Born Again,” “El Shaddai”) ay nagsimula sa USA bago matapos ang 20th century. Sa nakalipas na mga taon, lumaki na ito bilang pinakamalaking kilusan sa loob ng Christendom. Isa sa mga pangunahing rason para rito ay dahil … Continue reading The Holy Spirit: A Word on Tongues Speaking

Happy Deathday!

  Walang katapusan ang ‘birthday’ celebration sa aming street sa subdivision. Kaliwa’t kanan ang ‘birthday’—hindi kinakailangan na birthday talaga—celebration. Kantahan lagi sa videoke, kainan lagi sa bawat bahay, inuman lagi sa bawat kanto.  Ang salitang ‘birthday’ ay katumbas na ng salitang ‘celebration.’ Paano naman ang ‘death-day’? Para sa kanila, ito ay small version ng ‘doom’s … Continue reading Happy Deathday!