Praying in Victory’s Midst

Sa mga ga-graduate: Kung pareho tayo ng naramdaman ko noon, malamang excited ka na rin at kumakabog na ang dibdib sa naka-abang na araw ng iyong graduation. Naramdaman ko yan nung matatapos na ako sa preschool. Mas naramdaman ko pa yan nung magtatapos na ako ng elementary. Tumindi yan nung magtatapos na ako ng high school. Para akong nasa tuktok nung magtatapos na ako ng college sa Bible School. Hindi ako makapaniwala noon—hindi ka makapaniwala ngayon—na nandyan ka na at naabot mo ang dulo ng isang kabanata ng iyong buhay. Isang tagumpay. Tagumpay na alam mo, kung ikaw ay ligtas na, na ibinigay ng Diyos sa iyo. Magpasalamat ka sa Kanya sa lahat ng karunungan, katalinuhan, kasipagan, kalusugan at kalakasan na ibinigay Niya para matapos mo ang anim-na-taon o apat-na-taon mong pag-aaral. Magpasalamat ka sa Kanya sa mga magulang na ibinigay Niya na nagpa-aral sa iyo sa kabila ng iyong kakulitin, kalokohan, at pagiging pasaway. 🙂

At manalangin ka sa Kanya na ihanda ka sa susunod na kabanata ng iyong buhay—na tulungan kang malagpasan ito at mapagtagumpayan ito—na may kasamang pag-aayuno.

 

Advertisements

Pastor Poems

Grace

Your burden is heavy,
You serve both day and night.

Your words are so gentle,
Your life is full of grace.

You watch over my soul,
And pray God’s best for me.

How can I but thank you,
For you God gave to me.

—Daniel Sherman

 

Thank You

This pastor poem says, “Thank you,” for the gentle way our pastors walk with us through good times and bad.

For all the times you walked with me
And gently held my hand,
The times you stopped to answer why,
To help me learn and understand.
Each time I fall or stumble, you
Reach out to me and lift me up to stand.
You are there in good times,
Even though I forget to thank you.
You are there in bad times,
To pick me up and see me through.
Thank you Pastor for being there
To make each day brand new.

—Judy Crowe

 

A Gift

To you my pastor I give a gift
It is a treat so sweet that you can not eat it
It is a rock so solid that the ocean water can not wither it

For this gift is like no other
It can heal the sick from hurting again
It can make the blind man see again
It can make the handicap walk again

For this gift is like no other
It is stronger then the oceans currents
It is more fragile then bubbles
It is brighter then the stars
It is deeper then the solar systems

To you my pastor I give you this:

“Thank you, and God bless you!”

—Gus Brown BDJ

 

These poems are from www.my-pastor.com.

Your Life’s Worth

by Maribel Tolentino

Minsan ay nararamdaman mo na bang parang wala ka nang halaga? Lalo na ikaw o ako na tumatanda na. minsan parang hindi mahalaga ang ating mga pinapayo sa ating mga anak dahil sa isip nila, malaki na sila at kaya na nilang mabuhay nang wala ang magulang nila. Sa ganung kaisipan ko at pakiramdam ay may biglang pumasok sa isip ko.

Hindi pwede na wala na akong halaga. Kung sa mga mahal natin sa buhay ay wala na tayong halaga, may ibang paraan para maging mahalaga pa tayo. Naisip ko na mas magandang maglingkod sa Diyos kaysa sa tao.

Ang tao ay madaling makalimot ngunit ang Diyos, laging nakagabay sa atin kahit na tayo ay tumanda na, basta’t gawin natin ang nakalulugod sa Diyos, habang narito pa tayo sa lupa. Isa rito ay ang pagsuporta sa mga gawain ng iglesya—pagsali sa choir, pagso-soul winning, pagbibigay sa mga pangangailangan ng iglesya. Sa ganitong paraan, nagkakahalaga pa rin tayo, hindi man sa mga tao o sa mga mahal natin sa buhay, dahil higit sa lahat tayo ay may kahalagahan sa Diyos.

Kaya mabuhay tayo para sa Diyos. Sa tao lagi tayong mabibigo at masasaktan, pero ang Diyos, Siya ang ating Mang-aaliw o Comforter. Kaya gawin nating makabuluhan pa ang ating buhay hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos!

Jesus: A True Friend’s Love

Taking a Look on John 15

What a friend we have in Jesus, sabi nga ng isang kanta. Kaibigan, kung mayroong isang kaibigan na pinakatapat at pinakatotoo, si Jesus iyon. Napatunayan ko na iyon sa aking buhay. Sinabi Niya sa isang bahagi ng Kasulatan, “I am with you alway, even unto the end of the world” (Matthew 28:20). Hindi ka iiwan, hanggang katapusan ng mundo. “I will never leave thee, nor forsake thee,” (Hebrews 13:5) sabi pa Niya.

At sa aking pagsaliksik ng John 15, marami pa akong katangian na nakita kay Jesus bilang isang kaibigan:

  • Gusto Niyang lagi tayong nakadikit sa Kanya at Siya sa atin (vv.4-7, 10). Ang salitang “abide” ay isang malalim na rendisyon ng “stick” o pagdikit.
  • Nakikinig Siya sa atin (vv.7, 16b). Dinidinig Niya ang mga sinasabi natin sa Kanya, kagaya nang dapat ay manatili sa atin ang Kanyang Salita.
  • Nais Niya tayong maging maligaya (v.11). Hindi lang basta saya (happiness) na makikita sa labas ang nais Niyang ibigay sa atin, kundi, kaligayahan (joy) mula sa loob.
  • Ginagawa Niya ang gusto natin, basta gawin din natin ang gusto Niya (vv.14, 16b). Basta gawin natin ang inuutos Niya sa atin, hindi Siya mabibigong ibigay ang ninanais ng ating puso.
  • Ipinapakilala Niya ang Kanyang tunay na sarili sa atin (v.15). Ang tawag sa isang tao na sunud-nang-sunod ay lingkod. Ngunit dahil ang Panginoon ay ipinapakilala ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Salitang Diyod, masasabi natin na kaibigan natin Siya.
  • Nais Niya tayong maging masagana (v.16a). Bilang kaibigan, nais Niya ang pinakamainam para sa atin.
  • Ibinigay Niya ang buhay Niya para sa atin (v.13). Namatay Siya sa krus upang relasyon natin sa Ama ay mapanumbalik, at para maligtas tayo mula sa kapahamakan.

Sino’ng kaibigan ang hihigit pa sa Kanya? Para sa akin, wala na.

Courage

jaguar

by Jay Tolentino

Kung mayroong nagsasabi na hindi nila kailangan ng lakas-ng-loob o courage ay nagkakamali sila dahil bukod pa sa integrity, virtue, at dignity kailangan din natin ng courage. Oo nga, mayroon kang integridad. Mayroon ka ngang birtud. Mayroon ka ngang dignidad. Paano mo ngayon ipaglalaban ang mga ito kung wala kang lakas-ng-loob para dito?

Nagsimula akong magkaroon ng lakas-ng-loob noong mapunta ako sa church na ito—dahil sa inspirasyon, mga palakas-ng-loob, at sa pagmulat sa pagmamahal na ginagawa ko (pag-awit sa choir, pag-iintindi sa projector, at sa ministeryo ng papel).

May isang karakter sa isang pelikula (Transformers) na ginawa niya ang lahat maprotektahan lamang ang planetang tinitirhan niya. Ang labindalawa niyang kasama naging lima na lamang laban sa tatlong daang galing sa ibang planeta. Ngunit kahit mawalan na ng pag-asa at kasabay noon ay itinakwil na sila ng planetang tumanggap sa kanila, lumaban pa rin siya para maprotektahan ang planeta na ang tanging bala ay kaunting lakas-ng-loob at lakas para magtagumpay.

Kung i-a-apply lang natin yun sa buhay-Kristiano natin, kapag tayo’y lumalabas at nagso-soul winning—nangangaral at nagpapatotoo—at siyempre mayroong “up’s” kung saan may tumanggap sa Panginoon at “down’s” kapag may tumanggi na mayroon pang diskriminasyon—lakas-ng-loob ang tanging bala natin.

Kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, tunay na kailangan natin ng courage.

 

Once our planet betrayed us, but we will not forsake this planet.

—Optimus Prime, Transformers

 

Initiating the Love Cycle

cycle

by Elijah Abanto

Maraming mga tao ang nahihirapang manguna. Karamihan sa ganitong klase ng tao ay masama ang tingin sa mga taong nauuna sa pila ng libreng pagkain, o pera, o libreng gamit. Nakakahiya para sa kanila ang manguna. “Mauna na sila,” madalas na sabihin nila. (mo?) Ako mismo ay ayaw manguna sa ganyang mga bagay. Nahihiya ako. Kung nais ko mang makakuha nun, okay na na ako’y nasa panglima o gitnang pwesto, huwag lang sa bandang unahan—“magmumukha naman akong patay-gutom niyan,” o “makapera” o, “hingi na lang nang hingi.” Nakakahiyang manguna sa maraming bagay.

Ngunit ang ganitong ugali ay naililipat din natin sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Sa eskwelahan, mas gusto natin na sila ang maunang makipagkaibigan sa atin kaysa tayo ang maunang makipagkaibigan sa kanila. “Makipag-usap ka sa kanya,” sasabihin ng aking mga kapatid, o ng aking ama at ina, kung saan ang aking tugon ay, “Kayo na lang,” o, “Siya na lang po,” o “Hindi ko naman alam ang sasabihin sa kanya eh.” Noon, (minsan kahit ngayon,) ang bati ko sa isang kakilalang nakita ay isang ngiti—walang salita. Yun lang.

Nadadala din natin ito sa ating ginagawa sa church. Sino’ng sasali sa choir? Ang sagot ng ating kalooban ay, “Kapag sumali siya, sasali na rin ako.” Sa ibang mga salita, “Siya muna.” “Mauna siya.” “Susunod na lang ako.” Soul winning? “Yung asawa ko na lang muna.” “Yung mga anak ko na lang.” Parang mga tugon lang ng mga prospect sa follow-up o taong natagpuan sa house-to-house.

Mauunawaan natin siguro kung ayaw mong mauna sa pila ng libreng pagkain, gamit, o pamimigay ng pera. Pero para sa ating mga Kristiano, maraming mga aspeto sa ating buhay na dapat tayong mauna. Sa paglilingkod sa Diyos ay dapat tayo ang nangunguna. Hindi dapat tayo naghihintay ng sinuman na sumali sa anumang aktibidades ng iglesya para ikaw ay sumali rin. Para tayong naghihintay niyan na may bumagsak na pera mula sa langit, dahil pare-pareho lang ang karamihan sa ganitong bagay na hindi nauuna—parang mga unsaved. Gumagaya tayo sa kanila kung sa mabubuting bagay ay nagdi-desisyon pa tayong magpahuli.

Lalo nang hindi tayo dapat magpahuli, sa isang partikular na bagay, at iyon ay ang pag-ibig.

Sinasabi ng Biblia na tayo’y maging tulad ng Diyos, at kung tayo’y magiging tulad nga ng Diyos, dapat tularan natin ang Kanyang ginawa: “He first loved us.” (1 John 4:19b) Kaya natin mahal ang Diyos ay dahil una Niya tayong minahal. Dapat lamang na magmahal din tayo nang una pagdating sa ating kapwa tao.

Dapat tayo ang magsimula ng love cycle.

Huwag tayong maging taga-react na lang palagi. May isang negatibong epekto ang telebisyon sa atin—ang maging passive o pasibo. May nangyayari sa ating harapan, at wala tayong ginagawa kundi mag-react lamang. Nagkakaroon lamang tayo ng aksyon kapag may nauunang nangyayari: komento sa masama o mabuting balita; pagluha sa nakakaiyak na eksena sa drama; pagtawa sa mga palabas na nagpapatawa; pagtatalon sa tuwa sa tagumpay ng bida. Huwag tayong maging reactor na lang palagi. Kung mayroon man tayong dapat tularan sa telebisyon, ay yung telebisyon ang unang kumikilos. Pagbukas ng TV ay mayroon na agad nangyayari.

Huwag tayong maging jolen—kikilos lang kapag may tumama o pumitik sa atin—tulak-kabigin, ika nga.

Dapat tayong maging initiator. Tayo ang magsimula ng mga bagay-bagay. Gumawa ka ng isang kilos ng pagmamahal o pag-ibig sa iyong kapwa. Kung ikaw ay isang anak, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagkukusa sa gawain sa bahay at pag-aaral nang mabuti sa school. Kung ikaw ay isang magulang, panatilihin mo lang ang iyong mapagmahal na pagpapatnubay sa iyong mga anak. Ang pagsasanay sa iyong anak ay isang akto ng pag-ibig. Huwag mo na lang basta panoorin ang ginagawang mali o tama ng iyong anak. Turuan mo siya at purihin mo siya.

Tayo dapat ang telebisyon na nagpapaluha (hindi nagpapaiyak dahil sa maling ginawa), nagpapatawa, at nagpapasaya. Tayo ang unang yumayakap, unang humahalik, unang nagbibigay ng card, unang nagsasabi ng “Mahal kita.”

Kaya ang soul winning, discipleship, at visitation ay mga napakagandang paraan ng pagsisimula ng love cycle, eh. Dahil dito, ikaw ang kakatok, babati, at hihingi ng panahon para makipag-usap. Ikaw  ang nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa.

Hindi ko maitatangging mahirap ito gawin. “The spirit indeed is willing, but the flesh is weak,” sabi ni Jesus sa Matthew 26:41. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa bagay na ito! Humingi tayo ng lakas mula sa Kanya at sa Kanyang Salita!

Kung negatibo o walang reaksyon, tuloy lang. Maraming ayaw mag-initiate sa bagay na ito dahil iniisip nilang baka sila’y i-reject o hindi pansinin. “Parang wala lang naman kay Mommy eh,” sasabihin ng anak. “Galit nga yun sa akin eh!” sasabihin naman ng iba. “Hindi lang niya yun papansinin.” Ewan ko sa’yo! Dapat ba na laging may reaksyon o dapat ba ay laging positibo sila sa ginagawa natin? Ang Diyos ay minahal ang lahat ng tao, ngunit kakaunti lamang ang nagsukli sa Kanya ng pag-ibig. Lusot na ba ito para hindi na Siya magmahal? Hindi. Tuluy-tuloy lang Siya. Sabi nga ng mga mga propeta, Siya ay may “everlasting love.” (Jeremiah 31:3) Huwag kang magmahal para sa reaksyon; magmahal ka dahil nagmamahal ka. Sa iyong asawa. Sa iyong anak. Sa iyong kapatid. Sa iyong kamag-anak. Sa iyong kapatid sa Panginoon. Sa iyong kaaway. Sa hindi mo kakilala.

Mahuli ka na sa lahat ng bagay, basta mauna ka sa pagpapakita ng pag-ibig! Initiate the love cycle!

Our Heart’s Secrets

by Alvin Tarroquin

Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. —Psalm 51:6

 

Do you like secrets?

Can you keep a secret?

Minsan ang mga sikreto ang pinakamahirap na bagay na itago. Ang katotohanan ay mas mahirap para sa atin na sabihin pa ito sa iba. Alam ko na bawat isa sa atin ay may mga sikreto. Kahit na hindi natin palagi iniisip ang tungkol dito, totoo ito dahil tayo ay tao na maraming iniisip at opinyong gusto at hindi gusto, pag-asa at mga panaginip—laging mayroon sa ating kalooban na ating tinatago at walang nakakaalam bukod sa Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating tinatago sa ating puso.

Masama man ang tinatagong ito o mabuti, hinihiling ng mang-aawit ng psalmong ito (Psalm 51)  sa Diyos na turuan siya ng karunungan sa kanyang puso. Ang Diyos ay ating kaibigan, kaya maaari natin Siyang pagsabihan ng bawat sikreto natin. Matapat ang Panginoon para ayusin ang ating puso at isipan. Bakit hindi mo subukang sabihin ang lahat ng iyong mga sikreto (lalo na ang mga kasalanan) sa Kanya? Humingi tayo sa Diyos ng karunungan para sa ating mga puso. Galit na galit ang Diyos sa taong malinis ang labas subalit sa kalooban ng kanyang puso ay punung-puno ng kasalanan. Alam mo naman kung ano iyon.

Ang tunay na kaayusan ay nagsisimula sa loob bago sa labas. Pinag-aaralan naman ito sa aming subject [sa Bible School] na Basic Christian Man; ito ang tinatawag na PRIVATE WORLD. Ikaw, kamusta ang iyong “pribadong mundo”—ang iyong sariling kalooban? Napapansin ko na kapag hindi maayos ang aking puso, mahirap, mabigat, at malungkot ang aking pakiramdam dahil alam ko na mayroon akong kasalanang tinatago kaya’t nakakailang manalangin at sumamba sa Diyos. Ngunit ayaw ng Diyos ang ganitong sitwasyon; gusto Niya na sabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating kabigatan. Sinasabi Niya, “Come unto me, and I will give you rest.”

Kaya marami sa atin kapag iyong tiningnan ay parang pagod-na-pagod, hindi sa pisikal na aspeto kundi sa kalooban; hindi makangiti at hindi kayang makipagkwentuhan sa kapatiran. Kapag ako’y nananalangin aking natutunan na ayusin ko muna ang aking puso sa harap ng Diyos para hindi maging hadlang sa aking panalangin. Kung mayroon tayong tinatagong kasalanan, hindi bulag ang Diyos, alam Niya itong lahat.

Nagtataka ka ba kung bakit hindi ka pinagpapala ng Diyos? Marahil ito ay dahil ito sa ating pagtatago ng sikreto sa ating puso. Kaya madalas tayong mabilis magalit, mabilis mag-desisyon nang hindi pinag-iisipan, dahil walang katotohanan sa ating mga puso. Ang Diyos ay tumitingin sa loob hindi sa labas. Siya ay tumitingin kung sino ang Kanyang pagkakatiwalaan ng mga pagpapala na ibibigay Niya. Ating sabihin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na alam nating nasa loob ng ating mga puso para maging masaya ang Diyos at ang bawat anak ng Diyos. Kapag nagawa natin ito makakaasa tayo na makakatanggap tayo ng pagpapala at pinaka-espesyal ang kaligayahang ibibigay Niya sa ating mga puso!

Tension and Temper

Lagi ko na lang napapansin na sa lahat ng oras ay nagkakaroon ng tensyon. Kahit saan, may okasyon man o wala—lagi. At kapag mayroong tensyon, hindi nawawala ang pagtitimpi o temper. Nagkakaroon ng tensyon kapag may di-pagkakaunawaan, at maaari itong magdulot ng pag-aaway, mainit na pagdidiskusyunan, at ang matindi sa lahat—makagawa o gumawa ng kasalanan hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Ngunit, ang tunay na dapat nating bantayan ay ang ating pagtitimpi. Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas na magtimpi, ah tiyak, tapos ka. Pero mayroon din namang paraan para tumagal ang oras ng iyong pagtitimpi, kapatid.

  1. Magdasal sa Diyos. Humingi sa Kanya ng tulong para tumagal ang iyong pagtitimpi (magaan man o mabigat ang sitwasyon).
  2. Mag-isip ng mga masasaya, magaganda, at positibo. Kung iisipin mo ang mga nakakagalit, pangit, at negatibo, kasalanan agad ang magagawa mo (hindi lang sa pisikal kundi sa isip din).
  3. BE HUMBLE! Magpakumbaba. Sa ganitong paraan ang panahon ng tensyon ay iikli, at ang hidwaan sa pagitan ninyo ay hindi na magtatagal.

Gayunpaman, hindi mo man masunod nang agad-agad ang Rule #2 at #3, BE SILENT o manahimik ka na lamang. Mag-isip ng ibang mga bagay.

Lagi mo ring isipin na ang tunay na gumagawa nito ay ang diyablo. Kapag iniisip mo ito, mas madali kang makakaiwas sa tensyon at mababantayan mo pa ang iyong temper. Dahil dito, makagagawa ka na ng nakakalugod sa Diyos at hindi nakakalugod sa diyablo.

Read. Reflect. Renew: Delighting Grace interviews Elijah Abanto of BDJ/CYPA Paper Ministry

This has been almost six years ago! Thanks so much, Bro. Nitoy for noticing CYPA and taking the time to blog about it.

Delighting Grace

Interviewing Bro. Elijah Abanto is such a blessing. His passion to start a paper ministry that can impact the body of Christ is something to follow and support. We got hold of Bro. Elijah and chat with him about Baptist Devotion and Journal/CYPA and also the topic of family devotions.

Delighting Grace:  As of now, what has BDJ/CYPA Paper Ministry accomplished in terms of its reach & impact to the body of Christ? 

Elijah Abanto: If Christians today will consider prophet Jeremiah’s ministry during his time, many will deem it a failure. Most of the people did not believe his message, and according to tradition he was killed by his own countrymen. But did he really fail? I think accomplishment of a Christian ministry lies on the basis of “Is it doing what God says it should do?” And based on that measure, I can say that CYPA Paper…

View original post 1,543 more words

Do You Have Time for God

Natanong mo na ba sa iyong sarili, “May time ba ako para sa Panginoon?” Marami sa atin, puro computer na lang ang kanilang pinag-uusapan; wala na silang panahon para magbasa ng Bible. Hindi nila pinag-uusapan ang Diyos sa buhay nila, masaya na sila sa kanilang ginagawa, hindi nila naiisip na napapalayo na sila sa Diyos. Hindi nila nalalaman na yung kaluluwa nila (kung sila ay hindi pa ligtas) ay mapupunta sa impyerno.

Ikaw na Kristiano, naisip mo na ba kung ano ang ginagawa mo para sa Panginoon? Naisip mo na ba kung ilang kaluluwa na ang nadala mo para sa Panginoon? Hindi mo na ba naiisip na maraming tao ang pupunta sa impyerno? Maraming kaluluwa ang magdudusa sa poot ng Diyos sa kanila.

Alam po ninyo, maraming binigay ang Diyos sa atin katulad ng talento sa pagsasalita. Maraming nagsasabi na marami na akong nagawa para sa Panginoon.

Alam po ninyo, maraming mga Kristiano ang walang ginagawa para sa Panginoon—pag nagtsi-church, natutulog palagi; minsan nagte-text—hindi sila nakikinig sa bawat turo ng pastor. Kapag tinanong mo, walang alam, minsan hindi pa nagsisimba, puro na lanag gala nang gala. Wala na nga silang ginagawa para sa Diyos, galit pa sila kung hindi tinutugon ang kanilang mga panalangin. Tapos sisisihin pa ang Diyos kung bakit hindi binigay yung kanilang hinihingi.

Maraming Kristiano na pinagpapalit ang Linggo sa mga walang kabuluhan na paggala—aalis, pupunta sa ganito, ganyan, hindi nila napapansin na wala na silang oras para sa Diyos, sana hindi po tayo magaya sa ibang Kristiano na pinagpapalit ang Linggo para sa sarili nila.

Nawa ay magkaroon po tayo ng time para sa Diyos. Hindi po nawa natin ipagpalit ang araw ng Linggo. Binigay na nga sa’yo ang anim na araw, kukunin pa natin ang isa? Ang araw ng Linggo ay araw ng Diyos at sana po magkaroon tayo ng oras para sa Diyos.